POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 28.

 

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK 8. Jula 1931.

“anu God. XIH.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
: Uredništvo i Uprava kod Dubrovaćke Hrvatske Tiskare.

 
 

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

 
 
 
  

Sv. Stolica brani naš narod.

Što se sve nije govorilo kada je sv. Otac Pijo
I. pred dvije godine epohalnom gestom riješio do
nda zamršeno rimsko pitanje, Liberalna štampa je
jela uvjeriti svijet, da se je Katolička Crkva italija-
nizirala, da je Vatikan postao štićenik Kvirinala, da je
|Mussolini izigrao Papu u svoje imperijalističke svrhe.
Megjutim Božja Providnost, koja upravlja Crkvom Kri-
| stovom, dozvolila je, da se te krilatice u najskorije
vrijeme najeklatantnije pobiju samim činjenicama. Spor,
| koji je pred par mjeseci nastao izmegju Vatikana i fa-
| šizma očituje, kako je sve protivno istina od onoga,
;što je liberalna štampa sebi svojstvenim metodama ši-
i la o Vatikanu. Spor i dalje traje, dapače zaoštrio se
do vrhunca te još nema izgleda, da će se tako brzo
riješiti, a dokazuje, da je sv. Stolica takova suverena
Vlast, da nema ma svijetu sile, koja je može prisiliti
'na kapitulaciju u načelnim pitanjima. A takove načelne
ravi je baš sadašnji sukob izmegju fašističke Italije
Sv. Stolice, jer se radi o slobodi Crkve u odgoju
lladeži u omladinskim organizacijama Katoličke Ak-
je, koje je organizacije Mussolini potezom pera pro-
glasio ukinutim i — ostao živ! Sv. Stolica pak mu
| svojim muževnim držanjem pokazala, da ne može
praviti nikakvih koncesija u pitanju naravi i strukture
toličke Akcije, čija je sloboda djelovanja zagaranto-

m u februarskom konkordatu izmegju Italije i Sv.
olice.

/— Ali u toj borbi sv. Stolice sa bezobzimim faši-
ličkim režimom otskočio je još jednom u historiji
lepi gest očinske ljubavi sv. Oca za našu jugoslaven-
sku braću u istarskom ropstvu i za naš jugoslavenski

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 

 

 

 
  

jele slijedeću vijest :

Zategnutost u odnosima izmegju Vatikana i faši-
ličke Italije ne popušta, Fašistički krugovi iznenagjeni
su upornošću Vatikana, kome se, kako izgleda, ne
uri, da spor likvidira. Fašistička štampa ponovno je
apočela kampanju protiv Vatikama i atentate koji su
vršeni u Bologni, Torinu i Genovi pripisuje katolič-
im omladincima. Naknadno se saznaje da nota koju
papinski nuncij kod talijanske. vlade Borgoncini

Duca predao Grandiu kao odgovor na fašističku notu,
pored poznatih uslova za ponovno počinjanje prego-
ora sadrži i odgovor na ponovni protest koji je fa-
istčka vlada uputila Vatikanu zbog akcije katoličkog
ećenstva Jugoslavije.

Kako je poznato, fašistička vlada tražila je u svoje
tjeme da Vatikan osudi februarsku poslanicu dra
auera u kojoj se protestovalo protiv progona kat.
enstva i jugoslavenskog stanovništva u Julijskoj
tajini. Vatikan nije tada odgovorio na ovaj zahtjev
ističke vlade. Iskorišćujući spor s Vatikanom faši-
ička vlada je sada postavila zahtjev, da Vatikan osudi
i poslanicu jugoslavenskog episkopata i da dade sa-
listakciju fašističkoj vladi time, što bi porekla da su u
Mulijskoj Krajini katolički svećenici bili podvrgnuti pro-
gonima. Vatikan je kao što se pouzdano saznaje, od-
Ovorio fašističkoj vladi, da poslanica jugoslavenskog
tpiskopata me može biti podvrgnuta kritici od strane
ilikana, pošto Vatikan nema ingerencije u ovoj stvari,
ja se isključivo tiče katoličkog episkopata u Jugo-
aviji, Vatikan je pri tome naglasio da je prema Ita-
li preuzeo obaveze, sadržane u konkordatu, a isto
ko da je. talijanska vlada dala garanciju da će sta-
ištvo Italije koje ne govori talijanskim jezikom
moći slobodno da se služi svojim u crkvama i u vas-

tanju svoje omladine. Kako je od strane talijanske
lađe ta obaveza prekršena, to je jugoslavenski epi-
tpat s pravom protestuovao jer je bilo u pitanju
imnstvo i stanovništvo jugoslavenske narodnosti.

. Stolica u svojoj noti ustaje dakle na obranu
og metropolite Dra Bauera i jugoslavenskog
i kopata, a po. tom i našega naroda kad se zatt-
mlju za svoje sunarodnjake u ltaliji. Time je vati-
ns ka najnovija nota i opet dokazom, da na Petro-
| Stolici sjedi Otac svih naroda, koji svima nepri-
U B pravdu ni po babu ni po stričevima, već
oga velikoga“.

 

 
 
 
 
 

 

  
 
  
   

 

 

 

 

 

   
 
  
 
  

 

 
 

 

piskopat, Naše su. i: najliberalnije: novine ovih dana:

I za sparnih dana
— njegovana kosa!

pre

  

Svakog kida zale glavu.

E.

 

Za to je potreban Elida
Shampoo. Čisti temeljito...
daje kosi svilenkastu mekoču,
a vanredno osvježuje.

ELIDA SHAMPOO

 

- Proslava 1500 godišnjice eleškog sabora u Orašcu

Svima je nama u okolici poznata zavjetna crkva
Gospe od Orašca. Ona slavi svoj blagdan na 2. VII.
Svake godine dolazi tog dana mnoštvo svijeta iz bliž-
nje i daljne okolice, da moli dragu Pomoćnicu Kirš-
ćana za razne milosti. Ove je pak godine na osobiti
način proslavljen taj dam, jer se je slavila 1500 go-
dišnjica: efeškog sabora za dubrovački dekanat. Obliž-

. nje župe došle su u procesiji pod crkovnim barjacima i

sa svojim župnicima. Osojnik, Zaton, Kliševo, Trsteno,
Majkovi, Banići bill su brojno zastupani, a da se ne
spominje narod iz obližnje Hercegovine — i katolički
i pravoslavni —, koji svake godine dolazi u velikom
broju. Pojedinu je župu dočekao mjesni župnik mp.
Don Gjuro Kuljevan sa barjakom i odborom kod
mosta, a onda se je skupno pošlo kroz pripravljene

lijepe slavoluke, uz pucnjavu mužara i pjevanje Mari-

jinih pjesama u lijepo okićenu crkvu. Cijelo su se
jutro redale sv. mise do 9 sati, Tog dana je bilo na
okupu 12 što svećenika 'što redovnika, a na 8 8. došao
je i Preuzv. naš biskup Dr. J. Carević u pratnji preč.
dekana Dn Dušana kan. Mičića.

Na 9 sati uputila seje duga povorka u procesiji.
Svaka župa sa svojim barjakom. Osobito su se isti-
cala djevojačka društva. Na početku procesije stupala
je jugoslavenska dubrovačka glazba, koja je za ovu
prigodu pozvana iz Dubrovnika. Procesiju je vodio
Preuzv. biskup. Zavjetnu su sliku Gospe nosile dje-
vojčice okružene sa nekoliko male ženske dječice u
bijelini, koja su nosila zeleni vijenac, dok su druge
posipale cvijeće ispred slike. U pola puta na zgodnom
mjestu, okićenom zelenilom, ,Pod platnjom“ zausta-
vila se je procesija. Tu je održao krasni govor u čast
Majke Božje svima dragi Don Danko Lepeš, : župnik
Trstena. Govorio je onako, kako samo on znade go-
voriti. Govorio je ustima, srcem, dušom, očima i
cijelim životom. Slabo, bolesno tijelo njegovo davalo
je glas najjačeg čovjeka, a u isto doba taj je glas
zanašao i uvjeravao o svim onim aktuelnim istinama,
koje nam je u kratko vrijeme govora prikazao. Iz
mnogih si usta mogao čuti tihi vapaj odmah na po-
četku njegovog govora: .Daj mu, Gospe, snage, da
može izdržati do kraja!“ Nek ga Bog i BI. Gospa
dalje čuva i krijepi kao i do sada na spas naših
duša! — Osviježeni krasnim govorom mp. Dn Danka
uputi se dalje procesija put zavjetne crkve - matice sa
novom snagom, jer je vrućina bila baš nesnosna. Na
11 sati svrši procesija, a onda je slijedila svečana
zadnja sv. misa uz asistenciju Preuzvišenog. Preko
sv. mise lijepo su pjevala djeca oraška sv. misu ,An-
gelorum“ uz harmonijum, koju je uvježbala vrijedna
i zauzetna mlada mjesna učiteljica g.ca Marija Šarić.
Preko sv. mise, kao i prije procesije, djeca su pjevala

razne Marijine pjesme isto dobro uvježbana. Iza evan-
gjelja Preuzvišeni je takogjer držao kratki govor u
čast Marije. S blagoslovom s Presvetim iza sv. mise
svršila je ma 12 sati ova crkovna svečanost, koja je
ponovno pokazala, da naš narod ima još mnogo vjere
i mnogo ljubavi prema miloj Majci Mariji. Orašani se
pokazuju svake godine zauzetni, da proslave što bolje
Gospu našu“, ali ove godine zauzeše se na osobiti
način i mp. župnik i crkovinari (osobito g. I. Baga-
tela) i općina i odbor i djevojačko društvo i mladost
muška i svi, Svima neka obilno naplati Majka
sviju nas |

Poslije podne pak slijedila je običajna izvanjska
zabava, osobito kolo pod lijericu mladosti gornjih
selija. Kolo, koje — uz onakvu vrućinu, prašinu i
onakvi trajni napor od cijelog poslije podneva —,
mogu izdržati samo zdrava pluća i srce! — i. o.

 

Putem Svete Braće.

Slavenski narodi proživljuju u dauašnje doba
časove teških vjerskih i moralnih iskušenja. Protu-
kršćanske i bezvjerske struje prodiru megju njih, da
unište dragocjenu baštinu sv. Braće slavenskih apo-
štola Ćirila i Metoda. Što se dogodilo ,svetoj“ Rusiji
nastoji se provesti i kod drugih slavenskih naroda.
Što to znači u vjerskom, kulturnom i macijalnom
pogledu ne treba dugo raspravljati, već je dosta ka-
zati dvije cigle riječi: totalna propast.

U toj pogibelji nameću nam se dužnosti, koje
moramo izvršiti, ako ne ćemo da budemo odgovorni
pred Bogom i historijom za zlo što bi moglo da
snagje Slavenstvo i cijelu Evropu. Moramo krenuti
putem sv. Braće naših apoštola Ćirila i Metoda: širiti,
jačati i produbljivati vjerske i moralne vrednote kiš-
ćanstva, propagirati spasonosnu ćirilo- metodsku ideju
kršćanskog jedinstva megju slovenskim narodima.

Ovih dana kada slavimo blagdan sv. Cirila i
Metoda, slavenskih apoštola, sjetimo se te dužnosti i
poradimo svaki u svom krugu barem nešto za ostva-
renje tog uzvišenog ideala: jedinstva slavenskih na-
roda u Kristovoj nauci i ljubavi, Upisujmo se i po-
mažimo Bratovštinu Apoštolata sv. Ćirila i Metoda,
zagrijavajmo za tu ideju našu mladež — našu uzda-
nicu. Molimo sv. Braću, da svojim zagovorom kod
Svevišnjeg spase slavenskim narodima kršćanstvo, a
time pravu kulturu i napredak !

 

Bolesne žene imaju sa upotrebem Franc - Joze-
fove prirodne gorke vode lako ispražnjuje želudac,
što je često spojeno sa dobro djelujućim uticajem na
oboljele organe. Pisci klasičkih ljekarskih knjiga za
ženske bolesti puši, da je blago djelovanje Franc-Jo-
zefove vode i sa njihovim ispitivanjima potvrgjeno.

 

S. Tuškan Nasljednik — Dubrovnik

 

 

 

SaS=ES=aaRAISRE ICA Čingrijina =
Jednobojnih i dezenovanih

Crepe de chine
» BSeorgette
" Satin

Mousseline =

Svila za pranje.

 

u velikom izboru. -

“