Str. 2.

G drajanju Školske pouke u osnovnim Školama.

Primamo iz okolice dubrovačke :

Po novomu školskomu zakonu u našoj državi
pouka u osnovnim školama, u gradovima i po selima
bez razlike, obveznatnost pohagjanja škole počimlje
s navršenom sedmom godiuom i traje do navršene
četrnaeste. Ko žive sa siromašnim seoskim pučan-
stvom, zna, da u nekim južnijim krajevima države
(Dalmacija, Hercegovina i dalje prama jugu), dječak
na selu od 11 navršenih godina već je tako fizično
razvijen, da pomaže obragjivati zemlju skupa s ocem,
ili svakako mu je od znatne pomoći u polju. Djevoj-
čice isto tako, koje su nerijetko. od 12 godina dobro
razvijene, te pomažu kod kuće majkama; njeguju i
čuvaju malu braću i sestre, ili idu ma pašu, jer bez
stoke nama neima opstanka. A gdje smo pak u 14.0j
godini! Tu su dječaci skoro već momci a djevojčice
od udadbe. Taj zakon, kad bi se kod nas provodio,
imao bi vrlo štetnih posljedica za kućnu ekonomiju,
jer su djeca seljaku neminovna potreba u gospodarstvu.
Za naše ekonomski siromašne krajeve nijesu zakoni,
koji mogu biti korisni u jednoj maprednoj i bogatoj
Danskoj, Norveškoj ili Njemačkoj, prama njihovim
prilikama, a nama samo iskopanje s materijalne strane,
Jer se treba sjetiti, da je, prama nekoj latinskoj izreci
prvi problem Živjeti, a tek onda filozofirati. S toga
bi bilo nužno, da ostanemo i dalje pri staromu:
školska obvezatnost neka počinje navršenom sedmom
godinom, a završi se s dvanaestom. Pet godina pouke
može biti posve dostatno za seosku djecu. Naš seoski
narod, kad bi bio upitan, jednodušno bi ovo zahtijevao.
Ovo stavljamo na srce visokoj državnoj Upravi.

Nekoji roditelji sa sela.

 

 

Naučnik iz bolje kuće
traži se za trgovinu manufakture,
koji stanuje po mogućnosti u Dubrovniku.

Obratiti se ma upravu lista. (324)

 

 

 

f EVE SN usa
Kuničić & Domić
Spediterska radnja
| Telefon br. 6 Dubrovnik 2 Telefon br. 6 |

Vrši prevoz vlastitim kolima svakovrsne robe.

ti“ selidbe (prenos pokućstva) ima vješte ljude.
(7)

 

 

=== === === ——=——m——==—==—=—=—

Danas svak traži i pije

bezalkoholno piće

CHAMPUS

jer je najzdravije
jer je najukusnije
jer je uopće najbolje.

Pijte ga i Vi!

(179)

 

 

 

9 6
Ć Auto gvožđarska

i tehnička radnja
KONRAD HALLER

prije
WOLF i Drug — GRUŽ
Prispjelo svakovrsnog alata za sve struke,
gragjevni materijal, auto-materijal.

Bicikle najboljih njemačkih tvornica raznih
vrsta i boja, po mainižoj cijeni. Daje se i
na dugoročnu otplatu.

Na skladištu raznih štednjaka (Spaherda)

I Uvjerite se o mojim cijenama

i prvoklasnoj kvaliteti,

 

 

 

 

 

 

»NARODNA SVIJEST«

Kongres za zaštitu djevojaka.

Od 11.—14. VI, o. g. održan je u Budimpešti
Kongres Internacionalnog Katoličkog Saveza za zašiitu
djevojaka. Na kongresu učestvovalo je 14 država i to:
Švicarska (17 delegata), Italija (11), Poljska (2), Ame-
rika (1), Belgija (3), Francuska (4), Holandija (6), Ru-
munjska (7), Austrija (44), Njemačka (4), Luxemburg
(2), Litvanija (2), Jugoslavija (1) i Madžarska sa svojim
narodnim komitetom. Kongres je održan pod protek-
toratom madžarskog primasa kardinala Seredija, a pred-
sjedao mu je biskup iz Friburga u Švicarskoj Msgr.
Maziuš Basson. Megju delegatima bila su samo tri
svećenika: jedan iz Njemačke i iz Jugoslavije beogradski
župnik msgr. dr. Wagner. Ostali delegati su bile same
dame, od kojih se naročito isticala g.gja Kristina
Teusch, narodni poslanik njemačkog Reichstaga i čla-
nica centruma. Njezine primjedbe bile su vanredno
jasne i uticale na čitav kongres.

Prvog dana je kongres prije i popodne na svojim
sjednicama pretresao samo pred delegatima interne
stvari Saveza, a zatim su počela javna zborovanja
za svu javnost. Msgr. dr. Wagner referirao je o prili-
kama u Jugoslaviji s obzirom na pitanje zaštite djevo-
jaka, te istaknuo potrebu intezivnijeg rada na tom polju
kod nas.

 

Za kršćansku obitelj.

Gospodin Doumer, predsjednik francuske repu-
blike, napisao je knjigu: ,Knjiga moje djece“, U njoj
razlaže svoje misli i poglede na gragjanski i obiteljski
život i na moral. Tko pročita ovu knjigu, brzo i lako
može razumjeti, zašto se je g. Doumer udaljio od
masonerije. Njegova načela nijesu se slagala s onima
masonerije. Pisac ističe čisto kršćanske i katoličke
principe i nazore. Ovako govori g. Doumer o ženidbi:

Ženidba je svečan čin, Po njemu vjernici, uz
privolu roditelja, obećaju jedan drugome za čitav svoj
život vjernost. Megjutim na se primaju dužnosti, koje
ova veza nosi, osobito iza poroda djece“.

Nakon što je lijepo i vješto iznio svoje misli o
položaju i dužnosti muža i žene u obitelji, kršćanskim
duhom prožet, nastavlja: ,Dati život ne znači samo
roditi, nego porod uzgojiti. Uzgoj ide za tim, da djeca
jednom postanu ljudi, koji će se za se brinuti. Zato
je potrebita uska i nerazrješiva veza, životna zajednica
oca i majke. Potrebno je ognjište, potrebna je obitelj !“

Ove plemenite i kršćanske misli sadašnjega pred-
sjednika dale su povoda, da je masonerija žestoko
ustala protiv ovog oca mnogobrojne djece. Četiri su
njegova sina poginula u ratu za svoju domovinu.

  

i stilovi crkvene glazbe. Cafiivo je nozi
neograničeno kao i svemir, čijem sjaju dopiimi I
zvijezde i drugog i trećeg stepena.

Crkvena glazba ne zna za jedan stil, jednu školu, |
jednu periodu, jednoga majstora. Svako doba ima.
pravo, da se izrazuje u svojem jeziku.

Gregorijanski koral. (I stil). To je crkveni pijey,

 

 

i
U"
t
i

naslijegjen od starih otaca, brižno sačuvan kroz sto. [

ljeća u liturgijskim knjigama, te u posljednje vrijeme | |

obnovljen u svojoj pregjašnjoj čistoći.
Stoga se gregorijanski koral smatra najobičnijim
uzorom crkvene glazbe.

Ide se za tim, da cijeli puk, pjevajući u koralu I

ono što sada većinom pjevaju odijeljeni pjevački zbo. [
rovi, učestvuje aktivno službi Božjoj, kako je to bilo |

u doba prvih kršćana.

Profesor Goller u Klosterneuburgu kod Beča, ( |

želeći to ostvariti, postavlja zbor sastavljen od dječaka |
i ljudi ispred glavnog oltara, da tako i vidno uče. |
stvuju službi Božjoj.

Suviše isti prof, e da puk i razumije, ono šo [

pjeva, komponirao je u duhu gregorijanskog korala, |
a ma njemačkom jeziku,
sv. Mise (Introit, Graduale, Olfertorij i Comunio),
ostavivši na latinskom jeziku jedino stalne dijelove |
(Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei).
»Gregorijanski koral,
nih krugova da ga se obnovi, ipak neće vršiti svoje |
djelovanje, dok god ga se pjeva sa nevidljivih mjesta, |
udaljenih od liturgijske pozornice“.

oltara, najbolje iza glavnog oltara,
njega, tako da puk sve čuje i vidi, te može lahko dij
prati službu Božju molitvom i pjevanjem.

Dakako, u glavnije svečanosti,
zbor figuralnu crkvenu glazbu, i to samo kad su |
velike svečanosti.

Uvijek će pak, bilo za manjih, bilo za većih
svečanosti, koral dobro doći, te će djelovati na sluša.
telje samo ako ga se sa razumijevanjem pjeva uz
niježnu, lagano tekuću pratnju.  Koral, na taj način
izveden, ima veću moć od najbučnije i najzamršenije
moderne muzike.

 

Figol i idealno sredstvo za čišćenje stomaka |
i crijeva. Cijena flaši Din. 35.—

Proizvađa Apoteka u Gružu.

 

Oglas preselenja.

Čast mi je p.n. općinstvu staviti do znanja, da sam svoju dojakošnju
radnju u Gružu (iz bivšeg lokala Bagi Wolf & Komp.) preselio
u Dubrovnik na Pile broj 8 (dosadašnji lokal auto-garaže g. F. Keslera) |
Preporučam se p. n. općinstvu za pokriće potrebe za svakovrsnu gvož-
darsku robu, te građevni i instalacijoni materijal najbolje kakvoće uz

najumjerenije cijene.
Naročito sam pak slobodan

kao i svu ostalu tehničku robu,
umivaonike iz la fajanse, klosete i

Skladište raznih tipa bicikla poznate njemačke tvornice OPEL.
Nastojanje moje će biti, da cij. mušterije poslužim najboljom robom,
uz najumjerenije cijene, u čemu se p. n. općinstvo umoljava osvjedočiti.

Vanjske se narudžbe izvršuju najhitnije i najsavjesnije,

(oz)

ALAT"

p. n. općinstvo upozoriti na bogato |
skladište svakovrsnog pribora za auto i bicikle te na veliko skladište
kugličastih ležaja za aute i transmisije glasovite švedske tvornice

$. K. F.

kade za kupanje i kupaonske peći,

ina

Sa poštovanjem
gvoždarska i tehnička radnja
S. KUHN - Dubrovnik, Pile broj 8.

Po 9

To su riječi g |
Gollera, koji preporuča postavljenje orgulja u blizini |
a zbor ispred |

os i

 

sve promjenljive dijelove |

 

uz sva nastojanja zanima:

 

 

pjeva mješoviti