POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 84.

 

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK 19. Augusta 1931.

.. God. XIII.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovaćke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun Flč — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Posao i moral.

Ovogodišnja ,Socijalna Sedmica“, koja se ove
godine održavala u Mulhouseu od 27/7. do 2/8. uzela
\je za predmet ovogodišnjih rasprava pitanje, kako da
se gospodarski i socijalni život povežu u sklad sa
| katoličkom moralkom. O tom predmetu šalje Zagre-
| bačkoj =, Hrv. Straži“ ovaj zanimiv članak dopisnik
| O.B. Perović, koji je učestvovao na toj sjednici fran-
| cuskih katolika. Iz tog izvještaja g. Perovića, prijatelja
| našeg lista, prenosimo samo glavnije stavke.

Pitanje morala u poslovanju postaje aktuelno, jer
nije već sama moralka, koja traži upliv na ekonomski
život, nego danas vidimo i poslovni život, koji traži
“zaštitu moralke za obranu vlastitog interesa.

Zapravo ima još poslova, koji se obavljaju bez
| povrede morala na pr. tačnost otplaćivanja, saglasnost
uzorka sa pošiljkom itd, Ipak radije bi to nazvali bi-
jednim ostacima moralke, nego li životnim mačelima
poslovanja. Gdjegod se moglo, kidalo se sa moralom,
'a takve amoralne i nemoralne prakse nazivale su se
še manje dvomislenim nazivima kao komisija, tanti-
jema, spekulacija itd. Činjenica je, da je moralni stu-
'\panj pao, ali ipak g. Duthoit predsjednik ,Semaine
sociale“ upozoruje, da ne valja odveć generalizirati.
O tom nema sumnje, da postoji stanoviti neraz-
jer izmegju učinjenog posla i usluge s jedne strane,

  
    
  
 
 
 
  
 
    
  
 

 

či
i

:

 

  
  
 
 
  
 
  
   
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 

postala je vrlo unosna. Posluje se i radi sa vrijedno-
slima, koje ne postoje. Zarada i novac, to su načela

je krilatica poslovnog čovjeka, koji ne poznaje ni-
lakve duševne ograde. To je zapravo merkantilistički
duh novog američkog morala, ne bez nekog utilitari-
sličkog stoicizma.
= Ova vrst moralne zablude stvara svoj poseban
moral, koji od ,prostog banditstva stvara svetost“.
\Zaslužuju se milijuni bez ikakve grižnje savjesti, da se
kasnije dio toga velikodušno razdijeli u dobrotvorne
svrhe. Treba se sjetiti na pr. Rockfellera i Carnegie-a
| tj. stečenih milijuna i milijarda te njihovih filantrop-
skih zavoda i ustanova. To je neke vrsti misticizam
novog morala.
_ Kriza, koju danas preživljavamo sa svojim ose-
nim značajkama, dokaz nam je kamo nas je novi
al doveo. Malthus dobiva svoj odgovor. Ritam pu-
stva umanjuje se, a ekonomska dobra umnažaju se
bez mjere. Danas ima preveć žita, sladora, pamuka,
lina itd., a u isto vrijeme jedan golemi dio čovječan-
nema onoga, što je najnužnije za život. Preobilje
U proizvodnji, napr. Sjedinjene Države proizvode go-
dišnje 900 milijuna pari cipela, što znači godišnje
sam pari za svakoga gragjanina Sjedinjenih Država.
Područje posijano žitom u Sjedinjenim Državama go-
(dine 1909. iznosilo je 17 milijuna hektara, a godine
1919 iznosi 39 milijuna. U Kanadi griju peći sa žita-
titama, a kruh je ipak trajno skup.
= Ritam produkcije je poremećen, ekonomija bez
loralnog kažiputa biva kažnjena po samoj sebi. Eko-
lomski je život nesposoban, da spasi svoje vlastite
'terese. Ne može se tvrditi, da je samo moralna
liza uzrok današnje krize, ali bez morala riješenje
(današnje krize je nemoguće, Posvuda se ekonomski i
uoralni uzroci krize nalaze jedan kraj drugoga, oni
prodiru jedan u drugi.

Fizička i duhovna kultura.

Povodom proslave 700 godišnjice sv. Elizabete
o. g. održana je u Fuldi konferencija njemačkih biskupa
na kojoj je megju ostalima govorio i kardinal Faul-
haber, miinchenski nadbiskup. Interesantno je, da se je
kardinal osvrnuo u svom govoru ma neumjesni zahtjev
za osnivanje nekakove visoke škole za šport (fizičku
kulturu). Novinski izvještaji o tom predmetu kazuju,

da je g. kardinal oštro ustao protiv uzvisivanja fizičke
kulture.

I doista | Nema nikakove sumnje, da je duševni
život čovjeka ono, što ga razlikuje od životinje. Kad
čovjek ne bi imao duševni život, bio bi na nivou ži-
votinje. Zato gimnastičko-športska, t, j. tako zvama
fizička kultura čovjeka ne može nikada biti ravnopravna
njegovoj duševnoj kulturi. 'To nipošto ne znači, da
smo mi protiv svakoga gajenja fizičke kulture; mi smo
samo protiv njezina uzvisivanja.

Duševna, a ne fizička kultura učinila je čovjeka
gospodarom zemlje. Duševna je kultura (svojim izu-
mima i otkrićima) načinila pravu revoluciju u životu
čovječanstva. Victor Duruy rekao je jednog dana Char-
lesu Richetu, da bi on, kad bi jednog dana morao da
napiše opću povijest, razdijelio ovu na dva dijela: na
povijest prije i poslije željeznica. Povodom nedavne
ankete francuskih književnika o odnosima Evrope i
Amerike izjavio je Paul Moraud, da Amerika ne će
nikada izvršiti u kulturi znamenitiji napredak. To je
očito zato, što je Amerikancu novac neko božanstvo,
a kad ne radi, onda traži samo zabavu (u športu). Kult
tijela mu je sve, razvitak duha ništa (Maurice Dekobra).

Gimnastika i šport imaju samo onda svoju pravu
svrku, ako služe čovjeku za zabavu. Zabiuda je, ako
se misli, da jačanje tijela dovodi nužno do jačanja
duha (Dr. Zarnik, »Priroda«, 1931. br. 2-3 str. 43).
Uostalom, kad bi to stajalo, onda bi svi odlični nogo-
metaši morali biti pravi veleumi, a poznato je, da su
odlični nogometaši redovno slabi gjaci.

Uzvisivati šport i gimnastiku znači uzvisivati za-
bavu. ,A pitanje je“, veli engleski ekonomski stručnjak
Harold Cox, ,je li opravdano, da se u doba svjetske
privredne krize, toliko troši na zabavu“.

Liberalni list o bankrotu laičke (nezvjerske) Škole,

Službena Francuska veoma mršavo slavi pedeset-
godišnjicu osnutka laičke škole, i to najviše protivu-
crkvenim govorima glasovitih iramasuna. Tim govorima
narod ne sudjeluje.

Pariški liberalni list »Figaro« piše: ,Peđdesetgo-
dišnjica laičke škole slavi se u našim pokrajinama bez
oduševljenja, a izgleda, da se narod nije sa zanosom
pridružio ovoj svečanosti. Razlog je u tome, što je
laička škola razočarala sve, koji su se u nju pouzdavali.
Republika, koja voli statistike, ovim povodom nije
izdala nijednu... Laička je škola imala namjeru, da
uči čitati, pisati i računati djecu cijele Francuske. Nije
uspjela. Roditelji drže, da joj to nije na čast...“

S laičkom školom analfabetizam se povećao, a da
ne govorimo o alkoholizmu i mećudorednosti. Oko
100.000 učitelja (ica) franc. laičkih škola su komunisti.

I kod nas imađe pristaša laičke škole, No ovaj
žalosni primjer Francuske vrlo je poučan. Stoga se ne
smije dozvoliti, da ova kuga dogje do nas, na veliku
propast naroda i njegove budućnosti !

 

 

&Bečki Velesajam

6. do 12. septembra 1931. (rotunda do 13. septembra)
SPECIALNE PRIREDBE: :
Sajam pokućstva / Sajam reklame / Fotogra-
fija u reklami / Izložba savremenih plinskih
potrebština / ,Elektrika u kućanstvu“.
Krzneno modni salon / Bečka pletena moda.
SAJAM RADIA I SLABE STRUJE.

Izložba uredskih potrebština, željeza i patent-
nog poknćstva. Gragjevna i cestogragjevna
izložba. Tehničke novosti i izumi. Izložba
živežnih i delikatesnih namirnica. Austrijska
izložba zimskog sporta.
Poljoprivredna i šumska izložba uzoraka

 

Bez vizuma putnice. Sa iskaznicom zbora i putnicom slobodan prelaz
granice u Austriju. Magjarski prolazni vizum podjeljuje se uz predočenje

 

Prisnio veliki izbor BLATOBRANA

za automobile Chevrolet svih tipa. Originalne
američke cijene vrlo povoljne — Obratiti se na

AMERICAN MOTORS AGENGY — DUBROVNIK (Ploče)

e
a
Si

 

 

zbora na granici. Znatni popusti na jugoslavenskim, magjarskim
i austrijskim željeznicama, na Dunavu, na Jadranskom moru i u zračnom
prometu. Sve izvještaje, kao i iskaznice zbora (po Din. 50—) mogu se
dobiti kod

Wiener Messe A. G., Wien VII.

kao i za vrijeme trajanja jesenske izložbe u Leipzigu, kod obavještajne ispo-
stave u Leipzigu, austrijska izložbena kuća, i kod počasnih zastupstva u

Dubrovnik :
Društvo za promet stranaca ,Putnik“ Placa Kralja Petra

 

 

 

 

Danas svak traži i pije
bezalkoholno piće

CHAMPUS

jer je najzdravije
jer je najukusnije
jer je uopće najbolje.

Pijte ga i Vi!

(179)

 

 

 

eo Q 8608908809898
Pokućstvo

drveno i gvozdeno
u solidnoj izradbi, spavaće sobe, Blago-
vaone, kuhinje, saloni, gospodske sobe,
UZ VRLO UMJERENU CIJENU.
GRAMOFONI 34
i ploče elektr. snimljene najnoviji šlageri

kod M. SEZ i Sin, Dubrovnik

GQS0026086880809

OQOQ80QQQG60GG60086

|

 

 

  

KSPO=Ur>MO PZ-RPS

ZA GOTOVO!

REKORD.

Elegantni štofovi za
Kostime i

Quijela.

Rublje po mjeri

(348a)

:

z=ZegOnnDCoO O<AiVnTCAV>N
uzmROMNm sa

NA OTPLATU!