POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

WU Br. 37.

 

 

 

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK 9. Septembra 1931.

OH God. XII.

arodna Svijest

 

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
| PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovaćke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

 

Novi ustav.

Prošlih su dana nastale važne promjene u našoj
“anutrnjoj politici.
Kraljevim ukazom 28. augusta o. g. odregjene
su neke izmjene granica pojedinih banovina.
h Ukazom Nj. Vel. Kralja od 2. septembra o. g.
(proširena je kr. vlada te je imenovano osam novih
|ministara, istodobno je primljena ostavka ministra
|gragjevina_g. Dušana Serneca i ministra pravde g. Di-
mitrija Ljotića.
=. Najvažniji je pak dogogjaj proklamacija Ni. Vel.
] alja na narod od 3. septembra te proglašenje no-
\voga ustava. Kraljevim aktom od 6. januara 1929.
bio je naime ukinut Vidovdanski ustav donešen po
Ustavotvornoj skupštini 28. juna 1921. Od 6. januara
1929. do 3. septembra 1931. Jugoslavija je bila bez
ustava.
Donešenjem novog ustava od 3. septembra o. g.
nastupila je nova situacija te je predsjednik vlade g. Petar
ivković istog dana podnio ostavku cijelog kabineta,
a Nj. Vel. Kralj povjerio mu je, da ponovno obrazuje
novu vladu. Na prijedlog predsjednika minist. savjeta
N;. Vel. Kralj imenovao je novu vladu u istom sastavu
kao i do sada te je postavio: 1. za predsjednika
Našeg ministarskog savjeta i ministra unutrašnjih po-
slova počasnog agjutanta armijskog generala Živkovića
R Petra, 2. za ministra bez porfelja Uzunovića K.
M likolu, 3. za ministra bez porfelja Timotijević L. Kostu,
4, za ministra bez portfelja Stanića Andru, 5. za mi-
listra vanjskih poslova dra Marinkovića Vojislava, 6.
za ministra gragjevina dra Kramera Alberta, 7. za
ministra bez portfelja dra Palečeka Ivu, 8. za ministra
\igovine i industrije dra Kumanudi Kostu, .9. za mi-
istra bez portfelja Pucelja Ivu, 10. za ministra pri
predsjedništvu ministarskog savjeta dra Srškića Milana,
11, za ministra pravde dra Kojića Dragutina, 12. za
ministra prosvjete Maksimovića Božu, 13. za ministra
šuma i rudnika dra Šibenika Stanka, 14. za ministra
h z porifelja dra Šverljugu Stanka, 15. za ministra
saobraćaja inž. Radivojevića Lazara, 16. za ministra
bez portfelja Preku Nikolu, 17. za ministra poljopri-
vrede Neudorfera Mirka, 18. za ministra vojske i mor-
narice Stojanovića Ž. Dragomira, 19. za ministra fi-
mancija dra Gjurića Gjorgju, 20. za ministra socijalne
politike i narodnog zdravlja dra Kostrenčića Marka,
21. za ministra bez portfelje Maticu Pavla i 22, za
ministra bez portfelja dra Hasanbegovića Avdu.
= Glavna načela novog ustava su ova:
M Kraljevina Jugoslavija je ustavna nasljedna mo-
narhija pod dinastijom iz loze Karagjorgja. Službeni
jezik je hrvatsko-srpsko-slovenački. Ujamčuju se široke
gragjanske slobode i politička prava u istom obimu,
kao i u ostalim zapadno-evropskim ustavima, naročito
jednakost svih gragjana pred zakonom, sloboda sa-
vjesti, štampe, nepovredivost stana, svojine, pismenih
j telegrafskih tajni, jednakopravnost svih vjera, puna
nezavisnost sudova itd.
| Narodno predstavništvo sastoji se iz senata i na-
pine skupštine.  Polovinu članova senata bira narod
a šest godina, dok Kruna može da imenuje do jed-
fi ne ikog broja senatora. Narodna Skupština bira se op-
ćm direktim i jednakim pravom glasa za četiri go-
\l dišnje periode. Sastaje se redovno svake godine
20. oktobra.

 
     

 

 

 

Pasivno pravo glasa za senat imaju lica od 40
godina unapred, a za narodnu skupštinu od 30 godina,
a aktivno pravo glasa za oba doma sa 21 godinom.
Skupština ima široka budžetska prava, pravo interpe-
lacije, ankete, zakonodavne inicijative.

Poslanici uživaju imunitet.

Za donošenje zakona potrebna je saglasnost u
oba doma.

Ujamčuju se široke samoupravne banovine, koje
ustav fiksira sa devet i utvrgjuje im sadašnje gralaice.
Položaj bana diže se ma viši rang time, da se ban
postavlja na predlog predsjednika vlade Kraljevim Uka-
zom. Ban prestavlja u banovini cjelokupnu vlast, Svaka
banovina ima svoje banovinsko vijeće, izabrano općim
jednakim i direktnim pravom glasa.

Izvršni organ banovinskog vijeća je banovinski
odbor, na čiji prijedlog ban postavlja sve banovinske
činovnike po zakonu o banskoj upravi. Banovinsko
vijeće donaša banovinski budžet, koji odobrava mini-
star financija. Ujamčuje se Ustavom sastav i organi-
zacija općina po načelu pune samouprave. Novi Ustav
sadrži jednu odredbu prama kojoj za slučaj mobili-
zacije, rata ili ugroženja javnog poretka može.se u
odbranu državnih interesa preduzeti mjere suspendo-
vanja pojedinih određaba Ustava uz naknadno odo-
brenje narodnog predstavništva. U prelaznim naragje-
njima predvigja se mogućnost donošenja zakona po
dosadašnjem načinu, dok zakonodavno tijelo ne počne
da radi svi važeći zakoni ostaju na snazi, dok se
redovnim zakonodavnim putem ne promijene.

:
i

Pobjeda. sw; Stolice. =. <

Sukob što je bio nastao izmegju talijanske vlade
i sv. Stolice prošlih dana je izglagjen sporazumom.
Kako je poznato sukob je mastao radi odgoja omla-
dine, Fašizam je tražio za sebe odnosno za državu
monopol uzgoja omladine ne samo u školi nego i
izvan škole. Sv. Otac je naglasio, da je odgoj mla-
deži bitno pravo Crkve, koje joj ne smije nitko oteti.
Drugi je razlog sukoba bio socijalno-ekonomska dje-
latnost Katoličke Akcije, koja je svoje članstvo orga-
nizovala u profesijonalnim organizacijama, da ih po-
takne na što intenzivniji studij katoličkih socijalnih
načela enciklika ,Rerum Novarum“ i ,Quatragesimo
anno“ a radi boljeg postizavanja vjersko-kulturne svrhe.
Fašisti su se pobojali toga rada, jer je sva sindikalna
akcija u Italiji monopolizirana po fašističkom sindikal-
nom savezu.

U nastalom sukobu talijanska vlada je postupala
proti jasnim utanačenjima konkordata, te na reakciju
sv. Stolice poznatom enciklikom ma čitav katolički
svijet, fašizam odgovara zabranom fašistima, da isto-
dobno budu članovi Katoličke Akcije i zahtjevom da
se izmijeni struktura Katoličke Akcije i da se oma
odreče odgoja omladine.

Megjutim je ovaj sukob silno škodio fašizmu ne
samo u inostranstvu nego i u ltaliji, gdje je javno
mnijenje bilo očito na strani sv. Stolice. S toga se
brzo pokazala potreba i nužda uzmaka fašističke vlade.
Započeli su pregovori koji su ovih dana završeni spo-
razumom u znaku pobjede sv. Stolice.

Tako je stvarno sporazum postignut kapitulacijom
talijanske vlade ma svim linijama. Talijanska vlada

opozvala je načelo inkompatibiliteta pripadnosti Kato-
ličkoj Akciji i fašističkoj stranci.

Talijanska Katolička Akcija uspostavljena je u
potpunom svom opsegu i djelovanju: ona može imati
,svoje unutarnje profesionalne sekcije i sve njezine o-
mladinske organizacije opet su dozvoljene. Sv. Stolica
se nije odrekla prava uzgoja niti je izmjenila strukturu
Katoličke Akcije. A fašizam je upravo za tim išao, da
uguši svaku mogućnost omladinske organizacije Kato-
ličke Akcije.

Formalno je sv. Stolica opetovala one principe,
na kojima je oma stajala već od uvedenja Katoličke
Akcije: Ti su principi ovi:

Talijanska Katolička Akcija bitno je dijecezanska
i izravno ovisi od biskupa, koji joj izabiru crkvene i
laičke vogje. Za vogje ne mogu biti izabrani oni, koji su
pripadali strankama protivnim režimu. U skladu sa
svojim ciljevima vjerskog i svrhunaravnog reda Kato-
lička se Akcija ne bavi politikom i u svojim vanjskim
organizatornim formama apstinira se od svega onoga,
što je svojstveno i tradicionalno u političkim stranka-
ma. Zastava mjesnih. udruženja Katoličke Akcije bit će
narodna zastava.

2. Katolička Akcija: u svom programu osni-
vanje profesionalnih društav&l&i sindikata po zanima-
njima: zbog toga ne stavljšt za zadaću sindikalne
ciljeve. Njezine nutarnje profesionalne sekcije, koje po-
stoje i koje se moraju promatrati sa stanovišta zakona
od 3 travnja godine 1926. formirane su u svrhe isklju-
čivo duhovne i religijozne i osim toga stavljaju za
zadaću pomagati, da sindikati juridički konstituirani
čim bolje odgovaraju načelima suradnje staleža te so-
“cijalnim i macionalnim svrhama, koje u katoličkoj
zmiji država sa sadašnjim uregjenjem stavlja za za-
daću da postigne.

3. Omladinski kružoci, kojima stoji na čelo Ka-
tolička Akcija, zvat će se ,Omladinska društva Kato-
ličke Akcije“. Ta društva moći će imati člansku iskaz-
micu i znakove, koji strogo odgovaraju nj;hovim reli-
gijoznim ciljevima. Ta društva neće imati drugu za-
stavu osim marodne i osim vlastitih religijoznih za-
stava. Mjesna društva apstinirat će se od bilo kojeg
djelovanja atletske i športske vrsti ograničavajući se
samo na sastanke u svrhu odmora i odgoja a sve sa
religioznom svrhom.

Tako je sv. Stolica u svojim analima zabilježila
još jednu — pobjedu.

 

 

Oglas.

Čast nam je javiti cij. gradjanstvu Dub-
rovnika i okolice, da smo preuzeli Svratište
Putnik“, koje smo preuredili i snabdjeli iz-
vrsnim domaćim i Viškim vinom, te ukusnom
domaćom i Bečkom kuhinjom.

Preporučamo se cij. gragjanstvu i gg. či-
novnicima te privatnim namještenicima za
što brojniji posjet, kao i ,,Abonama“, pod
vrlo umjerenom cijenom.

sa štovanjem

(372) Magdić — Bjelopera

 

 

 

REKORD

Marina Getaldića ulica br. 3,

 

Manufjakturna Trgovačka Kuća

Zastupstvo DUBROVNIK

 

OTVORITE

Vaše ormare i pogledajte dobro što Vam treba
manufjakturne robe za jesen i zimu.

To možete već sada nabaviti kod nas.
ZA GOTOVO! qg8\h

NA OTPLATU!

sar