| POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
| Br. 40.

roj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK 30. Septembra 1931.

au God. XIII.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovaćke Hrvatske Tiskare.

| Genzura govora i cenzura štampe.

Gospodin Ministar pravde uputio je 21. augusta

o. g. duhovnim Vlastima svih priznatih vjeroispovjesti
(u državi raspis, u kojemu preglavljuje, da crkveni
[službenici imaju u propovjedima ili u napisima izbje-
gavati sve što bi moglo povrijediti vjerske osjećaje
pripadnika drugih vjera, a to poradi vjerskoga mira
lizmegju gragjana. Ujedno veli da, ma kako državi
lleško bilo, ipak neće propustiti da svim zakonskim
|sredstvima taj mir očuva.
= Ovomu nastupu g. Ministra bez ustručanja  po-

[vlagjujemo, i ne raspitujući o kojima bi se to vjerskim
Mižbenicima radilo ; jer u zemlji, gdje su pomiješane
(razne vjeroispovijesti treba svakako da vlada gragjanska
lipeljivost poradi unutrnjega mira i poretka.

No baš na osnovu toga opravdanoga stava, kojega
drži g. Ministar, dade se sasvim logično postavit
pitanje : Kako biva da kod nas u Jugoslaviji neki

evnici, i to najveće rašireni, koje ne volimo spomi-
Injati, svako malo blate uspomenu rimskih Papa, izno-
leći ma javu utvrgjene i neutvrgjene poroke nekojih
jizmegju njih iz mračnih epoha crkvene povijesti ? Zar

(nije i ito vrijegjati vjerske osjećaje katolika ?

S toga razloga imadu katolici pravo zahtijevati
\ da se slane jednom energično na put masonskim
lizlijevima takove štampe, koja suviše vrijegja načela
llršćanske vjere ogriješujući se često puta o njezino
|ludoregje, i to u riječi i u slfci To bi ipak imalo

|tdnom da prestane, baš poradi vjerskoga mira u
državi. Foraneus.

 

 

li
k

|

 

 

Za naše vino.

Dne 20. o. mj. održao se je u Beogradu veliki
ongres vinogradara i vinara skoro iz cijele zemlje,
bbradilo se je više referata, iz kojih proistječe, da
u našoj zemlji proizvodnja vina iznaša oko 4 milijuna
tktolitara. Da se ta količina pctroši trebalo bi da
itvaki naš stanovnik potroši godišnje oko 24 litre vina.
Megjutim godišnji višak naše produkcije vina iznosi
najmanje 1,500.000 hektolitara, koji bi trebalo izvesti.
Nažalost, dosadašnji rezultati našeg izvoza vina sa svo-
jih 124.000 godišnje upravo su neznatni. Ipak naš izvoz
lina je u porastu, jer dok smo u 1929 izvezli svega
0,700 hl. u 1930 izvezli smo 124.000 hl.

Nakon pročitanih referata pr hvaćene su mncege
tzolucije, koje svestrano prike zuju vinsku krizu, nje-
ine uzroke i sredstva, kako bi se istoj dalo doskočiti,
Tu su spomenute sve mc guće okolnosti, koje otešća-
laju ili olakšavaju pitanje prodaje i izvoza našeg vina.
Ako se ove rezolucije bar donekle ostvare, kritičnom
sanju naših vinogradaua, bit će mncgo olakšano.

Izložba vina i voća održala se je u Beogradu
[ed 19—20. o. mj. istodobno sa kongresom vinogra-
lara. Izložba je uspjela u svakom pogledu i bila je
lobro posjećena te je došlo do većih zaključaka. Na
lzložbi su bili zastupani svi krajevi naše države, a od
tlagača bili sn nagragjeni i mnogi iz Dalmacije za
oje vino.

 
 
  
 
  

i
fi

 

 

Nabožnih slika za okvir, sličica za mo-
ltvenike, medaljica svih vrsti. Na skladištu
lijeno se dobiva kod Đubr. Hrv. Tiskare.

 

i ITO posta za zubo jo najbolja.

M

1

 

PERE

[častapstro DUBROVNIK

Marina Getaldića ul, 3.

 

| Nanufaktorna Trgovačka kuća

Pojedini broj Din. 1:50

 

Izlazi svake Srijede |

Sukob Kine i Japana.

Izmegju Japana i Kine došlo je do oružanog
sukoba u Mandžuriji. Uzrok je dogogjajima bliži i
daljnji. Bliži je povod u tome, što su uslijed trajne
napetosti u Mandžuriji kineski vojnici ubili Japanskog
kapetana Nakamuru, kad je ovaj urednom putnicom
i dozvolom kineske vlade putovao granicom Mandžu-
rije. Nankinška vlada nije davala one satisfakcije, koju
je japanska vlada tražila. Kad su pak kineske čete
napale na japansku željezničku prugu kod Mukdena
japanske su čete prešle u ofenzivu te zauzele Mukden
i jedan dio Mandžurije.

Mandžurija je zemlja, koja ima po prilici 900
hiljada kvadratnih km površine. To je kraj od prirode
vrlo bogat. Pokriven je šumama, koje daju izvrsno
drvo. Ima bogate nalaze ugljena i željeza, šta više i
zlata. Točan broj stanovništva ne može se znali, jer
je Kina g. 1910. obavljala popis po obiteljima, i pro-
cijenila ga na 18 milijuna stanovnika. Od tada se taj
broj sigurno podvosiručio ne samo zbog prirodnog
priraštaja pučanstva, nego i uslijed useljenja Kineza,
koji se sve više sele iz svojih prenapučenih krajeva.
Odmah nakon rusko japanskog rata Sjedinjene države
uzele su nu obranu kitajske interese protiv japanskih
pretenzija i započele veliku trgovačku i političku ak-
ciju u Kini. Američki kapital počeo je sudjelovati u
gradnji željeznica u Mandžuriji.

Željeznička pruga Čita—Mančul—Harabin—Vla-
divostok sagragjema je pretežno ruskim novcem. To je
u rukama privatnog društva, u čijoj upravi sjedi je-
dnaki broj Rusa i Kineza. U praksi pak to društvo
vode Rusi. Isti je režim na željeznicama, koje imadu
u svojim rukama Japanci, Upliv Japana je velik. U
Mandžuriji je naseljeno preko 1 milijun japanskih
kolonista i mnogo japanske robe troši mandžursko
pučanstvo.

Rusija, da zaštiti svoje interese poslala je vojsku
na mandžursku granicu. Liga Naroda odredila je ko-
misiju, koja ima da ispita uzroke sukoba. Japan je
počeo da napušta okupirano zemljište.

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

i 0

Perite Vaše

svilene čarape

   

 

.. PJENI, JER ĆE NA TAJ
NAČIN BITI UVIJEK KAO
NOVE

txJ19

 

»Povijest svijeta“ za 300 Dinara.

Zadnjih mjeseci zaredali su se spretni agenti po
našim gradovima, gradićima i selima, da vještim i
medenim frazama trgovačke retorike, uvjerljivim i ti-
suću puta ponovljenim hvaljenjem i kagjenjem uturaju
ljudima u ruke svoje edicije, megju kojima se ističe
debela knjižurina od 740 stranica, koje su pomno
složene u zelene, zlatom izvezene korice. To je fa-
mozna Wellsova ,Povijest svijeta“, koja kao ,unicum“
svakako zavrijegjuje posebnu pažnju.

Herbert - George Wells rogjen je 21. rujna 1866.
u Bromley-u u Eagleskoj. U svoje je vrijeme bio
profesorom prirodnih znanosti, a g. 1895, se dao ma
pisanje romana, i odonda ih je već publikovao na tucete.

U svojim mnogobrojnim spisima bavi se fanta-
stičkim svjetovima budućnosti te ,oportune importune“
propagira ideje zagriženog i neznanstvenog evolucio-
nizma. Razni mu izvodi i zamisli dostižu kojiput vr-
hunac bizarnosti i nevjerovatnosti. Ta bizarnost prelazi
u neznanje, u predrasude — a možda i zlobu, kad
je riječ o vjeri. I u socijalnim svojim mazorima nije
g. Wells mnogo dalekovidniji pa se gubi u risanju
socijalnih utopija. Ovom se je djelu u našoj liberalnoj

i masonskoj štampi pravila silna reklama, i na sve se
moguće načine nastoji, da ta povijest zagje u što šire
slojeve. Sama ta ,Povijest“ sadržaje u sebi svu silu
neznanstvenih tvrdnja uvijenih i otvorenih napadaja
na božansko poslanje Kristovo, na svrhumaravni ka-
rakter Crkve, na svete Oce Pape, a usto se glorifici-
raju protukatolički pokreti i ličnosti, zato je zgodno
Život“ (br. 6. str. 286. ss.) podvrgao opširnoj i objek-
tivnoj kritici to krojenje historije po masonskim pro-
htjevima. Da se što širi slojevi naše katoličke javnosti
upozore na pravu pozadinu ovog djela i na intencije,
koje su vodile izdavače pri publikaciji ovog djela,
preporučamo da se pročita ovaj kritično obragjeni
osvrt na tu »Povijest“, što je izašao u broja 6. , Ži-
vota“. — , Život“ izlazi deset puta na godinu u Za-
grebu, Palmotićeva 31, a godišnja je pretplata Din. 50,
za omladinu Din. 30. Pojedini broj preko 60 stra-
nica Din. 50.

 

Specijalista za bolesti usta i zuba Univ. Med.
Dr. ANSELMO ŠKRIVANIĆ vratio se je sa puta.
Ordinira kao dosad u Čingrijinoj ulici. (411

 

10 GODINA

ne traje jedno odijelo — no naši

štofovi, k žet
štofovi, koje možete

llobiti uz mjesečno otplaćivanje su zaista trajni.

(348 o).

-
Osvjedočite se i
Ju