Andrija! je grad u južnoj llaliji prema obalama
jadranskog mora. Broji oko 40.000 stanovnika. Mjesna
predaja od više stoljeća tvrdi da se u katedrali Andrije
nalazi jedna drača iz trnove Krune na kojoj je kapljica
presv. Krvi Isusove. Opazilo se je da one godine kad
Veliki Petak pane na Blagovijest 25. III. ta kapljica
Krvi postaje svježa kao prava živa naravna krv itou
Petak po podne za vrijeme agonije Isusove. Ta je
drača duga kao prst, a čuva se u staklenoj moćnici.

Ove godine — nakon 20 godine — pala je
Blagovijest i Veliki Petak u isti dan.* Andrijanci su
očekivali i spremali se na tu čudesnu milost molitvom
i pokorom. Kroz cijelu se je korizmu držao strogo
post i nemrs, te se obavljale pokorničke molitve. Crkve
su uvijek bile pune svijeta a pristup na sv. sakramente
bio je vanredno velik. I ove godine na Veliki Petak
hiljade i hiljade vjernika vlastitim očima motrile su
rijetki čudesni dogogiaj. Kako su novine ove godine
neobično marno izvješćivale javnost o čudu sv. Drače,
to je iznimno za ovaj put došlo u Andriju podosta
svijeta iz ostale Italije, a iz inozemstva.

Andrijski biskup primio je toliko pisama i brzo-
java čak iz Nizozemske, Poljske, pače iz Amerike i
istog Japana da liječnici budu o predmetu obaviješteni

Proteklo je 20 godine da se Blagovijest i Veliki
Petak nijesu zajedno sastali. Zato su Andrija i Pulja
posebnim interesom očekivale ovogodišnji čudesni do-
gogiaj. Makar je sniježilo i dan bio mrazan, ipak su
se mase vjernika vrlo rano na osvit Velikog Petka
zgmule u katedralu i oko nje. Velik dio svijeta nije
uopće ni izlazio iz Crkve od rana jutra do kasnog
doba dana. Državna vlast sve je spremila za svaki
eventualni slučaj potrebe i pomoći. Vojnici i Crveni
krst bili su u pripremi. Od podneva nitko nije mogao
van ni unutra u crkvu, pa da je i htio. Prostrana ka-
tedrala bila je puna mnoštva. Sva ta nabijena gomila
kanda se pretvorila u jednu nadljudsku molitvu i vruće
očekivanje čuda.

U 12.45 sati biskup je prenio relikviju sv. Drače
u kapelu sv. Rikarda zaštitnika grada. Pred relikvijom
klečali su biskupi, oko ovih nekoji prelati, andrijanski
načelnik sa svim svojim gragjanskim vlastima, te li-
ječnici, farmacisti, klinici, profesijonisti, novinari. Unutar
same uske kapelice, najbliže sv. Relikviji, ušle su
nekoje časne sestre, nekoliko djevojčica i seljakinja,
da posebnim žarom mole i zastupaju ostale vjernike.

Iza podneva Vel. Petka sva je crkva na glas
molila i pjevala. Gradski načelnik spjevao je prigodnu
liturgijsku pjesmu sv. Drači. Svećenici su izmjenično
svijetu propovijedali. Svijet se posve vjerski u svemu
vladao. Svaki je od toga trena osjećao nadnaravnost
kršćanske molitve i kako Bog s neba sluša molbe
poniznih.

U 13.30 s, na zajednički vapaj liturgijske molitve
kad je svaki kao izdisao za čudom Božjim, pristupilo
se sv. Drači, da se vidi da li se objavljuje čudo. Počeše
se ukazivati prvi jasni znakovi čuda. Mrlje krvi sv. Drače
stadoše se polagano u sebi i od sebe promjenjivati.
Tamno suhe mrlje postaju crvene i u sebi živo jasne.
Sve je sad drugačije u tim istim mrljama krvi nego je
bilo čas prije. Kao da je mrtva krv oživjela. Čudo je! U
15 s. čudo krvi još je očevidnije. U 16 s. čudesna je
pojava svakomu očita tko je motri i hoće da se uvjeri.
Biskup i liječnik Bon stišavali su prisutne. Biskup,
načelnik, liječnici, klinici i nekoji prelati motrili su
pojavu lećom i posebnom električnom lampom. Dosta
je bilo da jedan prisutni liječnik u 16.10 s. nekako
instiktivno podigne šešir u zrak kao znak da je čudo
ovjerovljeno i o stvari da nema više ni truna sumnje,
te neopisivi vjerski zanos zavlada svom crkvom a mase
provališe u neiskazano klicanje i slavu milosrdnom
Svemogućstvu Božjem.

Biskup je nato uzeo sv. Draču, i blagoslovio pri-
sutni narod. Crkva se orila od zanosnog pjeva himna
»Te Deum“ u kliktanju: ,Slava sv. Drači! Živio Krist
Kralj!“ Zatim je biskup kroz moleći i plačući puk
iznio van crkve sv. Draču, da s njom blagoslovi masu

 

1 Andrija je grad u talijanskoj provinciji Bari, a nalazi se
na pruzi Bari-Barletta. Blizu je Jadranskoga Mora, u nizini
Pulje. Sijelo je biskupa. Ima lijepu katedralu, a znamenita mu
je crkva Sant' Agostino, koju su sagradili Templari.

2 Gregorijanski je kalendar bio uveden godine 1582. —
Poslije uvedenja gregorijanskoga koledara Blagovijest je pala
u Veliki Petak: prvi put godine 1644. (bila je prestupna god.),
drugi pnt god. 1712. (bila je prestupna god.), treći put g. 1796.
(bila je prestupna g.), četvrti put god. 1864. (bila je prest. g.).
Do godine 2000 (dakle kioz cijeli XX. vijek neće više nikada
pasti Blagovijest u Veliki Petak). Zanimljivo je, da se to do-
gaglja samo u prestupnim godinama.

»NARODNA SVIJEST«

što nije mogla unići te van čekala. U tihi čas sabralo
se na trgu pred katedralom kojih 50.000 ljudi, koji
su plakali od radosti, padali na koljena, ljecali, molili
i vapili milosrgje Božje. Kad je sv. Relikviju ugledala
sabrana masa, htjela je da poklekne ali od silne stiske
nije mogla, već je prisiljena stajati klicala, nahala,
rupcima, plakala i molila. Nato je relikvija povraćena
na svoje mjesto u katedralu. Narod je opet vrvio u
crkvu i do kasne dobe noći adorirao Kristovu relikviju.

Zapisnik o svemu je sastavljen, kog su potpisala
tri crkovnjak, predstavnici svih vlasti, liječnici, doktor
Bon, kemici, farmacisti i svi ptisutni novinari. Biskup
je odmah pohitio da o čudu obavijesti u Rimu sv.
Oca Papu, koji se takogjer živo zanimao za cijeli
dogogjaj. Biskup mu je istakao da su ovom prigodom
andrijski vjernici posebno žarko molili za Oca svega
svijeta. Jedan je sveti crkveni Olac kazao, da je u
prijašnja vremena Bog u svojoj Crkvi činio čudesa ne
za vjernike, već za nevjernike, a evo dan danas čini
se da u mnogobrojnim savremenim čudesima Bog
hoće da utvrgjuje vjeru istih svojih vjernika. Sva Mu
čast i slava!

 

Kanonski pohod na Grudi.

U subotu 2. o. mj. preuzv. g. biskup Dr. Josip
Carević stigao je na Grudu sa svojom pratnjom radi
dijeljenja sv. Krizme, Premda je taj dan vrijeme bilo
veoma ružno, ipak je naš zauzetni župnik mp. Don
Pero Brajinović sve lijepo organizirao. Znao je pobuditi
ljubav kod naroda svoje župe, te su osobitim interesom
i žarom dočekali svog nadpastira. Čitava je Gruda bila
okićena zastavama, lovorom i cvijećem. Podignut je
veličanstveni slavoluk, kod kojega je mnoštvo naroda
dočekalo svog mnadpastira. Tu je bio pozdravljen od
g. načelnika Cvijeta Bratoš kao i sa strane škole i
Djevojačkog društva, te mu predat i rukovet cvijeća.
Preuzvišeni je toplo i ganutljivo zahvalio. Povorka je
krenula preko cijele Grude uz gruvanje mužara. Na
vratima crkve dočekag ': preuzvišenog naš čestiti žup-
nik pozdravivši ga značajnim govorom, istakavši proš-
lost Konavljana i njihove vrline, naglasivši da uza sve
današnje teške prilike, inak ovaj narod nije popustio
u svetoj vjeri i moralw 1 nedjelju 3 o. m. svečanost
se razvila do vrhunca; s... više što je dohrlilo mnoštvo
naroda iz drugih odlomaka. Masa razdraganog naroda
pratila je preuzv. biskupa iz župnog dvora do. Matice
sa barjacima, križima i baldakinom uz urnebesno kli-
canje u veličanstvenoj povorci, Preuzvišeni je najprije
dao odriješenje dragim pokojnicima, a zatim svečani
Pontifikal, preko kojeg je održao narodu zgodnu
propovijed. Bodreći i upućujući svoj puk u ova teška
vremena na ufanje u Boga. Ova očinska propovijed
osobito je djelovala na prisutne i svak se osjećao odu-
ševljen, vedar i veseo čuvši savjet svoga nadpastira,
Poslije Pontifikala dijelila se sv. Krizma, koju je pri-
milo 180 djece. Poslije svršenih crkvenih obreda bi
preuzvišeni otpraćen do župskog dvora. Svečanom ban-
ketu prisustvovali su g. načelnik, nastavnici svih škola,
glavari, crkovinari i ostali. Po podne u 4/2 s, prire-
gjena je zabava u Jugoslav. domu sa strane mjesnog
Djevojačkog društva, a u počast preuzvišenog biskupa.
Suvišno bi bilo spominjati, da je preuzvišeni bio živo
aklamiran pri dolasku i odlasku za zabave.

Svim ovim rukovodio je naš agilni Don Pero,
kao da ima 20 godina. Njegova energija, zauzetnost i
ustrajnost može poslužiti kao primjer. Zabava je veoma
lijepo uspjela, zadovoljivši svakoga, a preuzvišeni tom
prigodom iskazao je osobito priznanje. Napominjemo
da je Don Pero preko zabave progovorio kratko, li-
jepo i sočno, dajući poleta i ljubavi mladom i starom,
potičući ih na ustrajan prosvjetni rad.

U ponedjeljak po podne preuzvišeni je pohodio
odlomak Zastolje pregledavši kapele i groblje. I tamo
bi dočekan govorom i cvijećem uz gruvanje mužara.
Veselja i klicanja bilo je svugdje, gdje se preuzvišeni
pojavio. Sa svakim se rado razgovarao ispitujući i sa-
vjetujući svoj puk u svakom pogledu i milo pozdrav-
ljao. U utorak preuzvišeni je posjetio Popoviće i Ra-
dovčiće. I tamo je dočekan uz lijepe slavoluke i lijepe
kite cvijeća, ali uz najljepše iskrene narodne govore.
I i u Popovićima i u Radovčićima je pozdravljen sa
sa četverostrukim govorima. Po svemu ovome vidi se
koliko je narod odan i koliko ljubi svog nadpastira.
U utorak popodne ispraćen je preuzvišeni veličanstve-
nom pnvorkom uz gruvanje mužara, a pjevanju i kli-
canju mije bilo svršetka. Nek je svim na čast i ponos,
koji su doprinjeli ovom svečanom dočeku, a pogotovo
nek je dika našem Don Peru. Jedan od prisutnih.

FRANZ - JOZEFOVA gorka voda
ostranjuje bolove stomaka, slabost i utučenost

   

SETITI:

Ekspresna pruga

ZA SJEVERNU AMERIKU
m/v »VULCANIA“

1. Maja iz SPLITA

Putnička. Hi
ZA JUŽNU AMERIKU

Mariha Washington

29. aprila iz SPLITA

ree.

Informacije besplatno kod :

,GOSULIGH LINE“ - DUBROVNIK 2

Telefon br. 16.

 

Pisma iz naroda.

HVAR. Fuharistijski kongres. Prekolani se je u
ovoj biskupiji držao regijonalui euharistijski kongres
u Supetru na Braču, alani u Visu. Premda regijonalni,
učestvovali su u njima vjernici iz svih strana biskupije
a isto tako znatan broj hodočasnika iz splitske pa i
šibenske biskupije. Ove godine obdržavat će se diece-
zanski kongres u središtu biskupije u Hvaru i to na
17 srpnja počimljuć dakako dnevom 16 istog mjeseca.
O stvari se je već mislilo i radilo. U nedjelju 3. o. mj.
na poziv preč. župnika kan. Miličića bio je sazvan u
biskupskoj palači formalan zbor radnoga odbora sa-
stojeći se od 60 lica iz grada. K ovima će se dodati
po 2 delegata iz svakoga dekanata u biskupiji. Za veću
propagandu i za veće zauzimanje imaju Župnici u sva-
koj župi sastavili posebne mjesne odbore. Na tom
zboru, kojemu je predsjedao sam preuz. biskup Pušić,
nakon pretresa stvari izabran je uži odbor pod pokro-
viteljstvom preuzv. biskupa koji je i pokrovitelj kon-
kresa. U taj odbor jednoglasno su izabrana slijedeća gg.:
predsjednikom Benito Kasandrić načelnik, potpredsjed-
nicima presvj. kaptolski dekan Don Ivo Bojanić, Ivo
Šimetin i Ivo Vlahović, tajnicima vIč. Don Šime Kova-
čić kateheta i Stjepan Romualdo Vučetić a zamjenikom
vič. Don Jozo Kirigin kapelan, blagajnicima Drago
Štambuk i Bartul Blašković, zamjenikom Petar Vučetić.
Zaključilo se, da uži odbor iz kruga šireg odbora ime-
nuje uže odbore i to stambeni, prehrambeni, uresni,
muzičko-glazbeni, pododbor za primanje gosti i pod-
odbor redatelja. Preuzvišeni će se pobrinuti da pozove
svjetovne govornike na javnom zborovanju. Primljen
je takogjer i predlog, da se dogje u dodir s euharist,
odborom u Korčuli, gdje se takogjer na 31 srpnja ima
prirediti euhar. kongres, pa da bi po mogućnosti Kor-
čulani koji su nam tako blizu, učestvovali našem kon-
gresu a mi im posjetom pomogli uzveličati njihovo
euharistijsko slavlje. Bilo sve na slavu euhar Kralja !

D. J. D.

KORČULA. Odličan posjet. U petak 8 ov. mj.
došao je u posjete župniku u Lumbardi mp. Don Niku
Baničević g. Marijan Polić kontra-admiral sa šefom voj.
štaba g. Edgarom Angeli. Dočekala ga je lumbarajska
glazba i mnoštvo naroda. Glazba je svirala preko
objeda i narod se osobito veselio tako visokom gostu.
G. kontra-admiral pohvalio je i divio se tačnosti i sa-
vršenosti glazbe. Gosp. kapetan korvete J. Petrarka
se je koji je prvoklasni muzik i kompozitor, izrazio
najbolje o ovoj glazbi. Da glazba tako uspjeva, zasluga
je g. učitelja brata Čeha, jer se veoma zauzimlje. —
Gosp. kontra-admiral povratio se u 7 s. na svoj brod,
obećavši župniku da će ovog ljeta opet doći i ostati
nešto dulje nego li sada.

Vjenčani. U nedjelju 10. ov. mj. vjenčao se je
g. Dr. Ante Franulović, liječnik u Blatu za učiteljicu
Ivicu Mlinarić našu sugragjanku. Bilo sretno !

Umrli. U srijedu 6. o. mj. preminula je čestita
starica g.gja Kata ud. Pera Tedeschi rogi. Ivančević u
78. godini života, ostavljajući za sobom četiri sina i
četiri kćeri. — Istog dana preminula je u Lumbardi
Kata rogi. Dračevac udata Lipanović u 36 g. života,
sestra advokata Dr. Vicka Dračevac. Rajska im slava |

 

Knjige društva sv. Jeronima mogu članovi još
da pridignu kod Dubr. Hrvatske Tiskare.

SAMO 5 DINARA stoji pretplata na naš list
mjesečno,