POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 29.

DUBROVNIK 20. Srpnja 1932.

oi

Narodna Svijes

Broj Čekovnog računa našeg lista

jest 4153 Podružnice Sarajevo. God. XIV.

t

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Pravi i zdravi nauk.

U kaosu političkih, kulturnih i gospodarskih ideja,
u politici evropskih naroda, opažaju se dva nazora
koja se bore o prevlast. Na jednoj je strani boljševi-
zam, a na drugoj fašizam, Mnoge se države bore
protiv prevlasti jednoga i drugoga pravca. Posebno
aktuelan postaje u posljednje vrijeme fašizam koji je
sebi nadjenuo ime ,konservativne revolucije“, i koji
dijelom kao reakcija na boljševizam, dijelom kao po-
kret koji uspostavlja mnoge stare vrednote moralnoga
i socijalnoga reda, ima veliku privlačivu silu i ma
omladinu. Talijanski fašizam ostvaruje svoje ideje u
praktičnom smislu, njemački ispovijeda čitavu teoriju,
i pretvara se u pravi sistem kao što je to prirogjeno
Nijemcima.

Čisto teoretski se dade još nekako opravdati nazor
enciklopedista i njihov nauk o državi, Megjutim kao
što je kat. filozofija već tada odlučno nastupila proti
shvaćanja liberalizma o ,svemogućnosti“ i ,jedinovri-
jednosti“ države, tako danas ustaje proti kolektivi-
stičkih zabluda.

Jedan savremeni dokumenat koji rješava to pita-
nje svakako je pastirska poslanica gnjezdansko - poz-
nanjskog kardinala Hlonda, poznatoga prijatelja našega
naroda. U njoj on točno fiksira prava države i poje-
dinaca i njihov odnos. Država ne stvara moralne za-
kone, nego je, isto kao i pojedinac, društvo ili marod,
podvrgnuta moralnom pravu i naravnom zakonu. lako
je njezin auktoritet u znaku suverenosti, nije nikako
svemoguća, niti se proteže na sva područja društve-
noga života i ima svoje granice. Te su granice državi
zacrtane po naravnom pravu, po pravu pojedinca i
društva, po pravu drugih naroda i crkve, Ako se dr.
žava udaljuje od svoga cilja, koji po formuli sv. Tome
ima da popravlja nerede i pogreške društvenoga ži-
vota, da se brine za opće dobro, ona gubi auktoritet
i pravi cilj svoga života. Nedopušteno je vladati proti
interesima cjeline, nedopušteno je ako samovoljni ci-
ljevi i volja pojedinaca i stranaka važe kao cilj i dobro
čitavoga naroda, nedopušteno je ako se istovjejuju ko-
risti države s korišću pojedinca ili jedne skupine dr-
žavljana.

Država, ističe okružnica poljskog kardinala, ni-
kako nije prvotna institucija. Pred njom su po stvarnom
redu pojedinac, obitelj, narod i crkva. Država sama po
sebi nije ni konačni cilj za čovjeka, nego, naprotiv-
dobrobit pojedinih individua je cilj i dužnost države,
odnosno država je radi državljana, a nikako državljani
radi države. Duhovni izvori stvoralačke moći individua,
kao i intimni život društva, pravo poštenoga uvjerenja
i savjesti i duhovnoga stvaranja pojedinaca, prava
egzistencije i pravo razvoja pojedinih staleža po nor-
mama moralnog zakona, sve su to stvari i pravice
koje su nedotakljive i koje država ne smije samovoljno
kršiti, izvan svake moralne norme, nego mora da sva
ta prava goji i podupire, da ne zamre život koji je
plodan samo u slobodi moralno jakih individua.

Okružnica se dalje bavi odnošajem izmegju Crkve
i države, Crkva je sama po sebi potpuno društvo sa
svojim neomegjenim pravima, dok je država omegjena
po megjunarodnim odnošajima i pogodbama.

U ovim jednostavnim i dubokim riječima ogleda
se pravi i zdravi nauk o čovječjem društvu, o odnosu
Crkve i države, a maročito je naglašen nazor da je
individualnost najviša vrednota, ako je u skladu s općim
i najvišim moralnim zakonom. Taj zakon treba da stoji
i nad pojedincem i nad društvom i nad državom.

 

Mgr. Frane Bulič: Povodom pedesetgodišnjice
»Vjesnika za arheologiju i historiju Dalmatinsku“
(prije ,Bullettino d'archeologia e storia Dalmata“),
Split, 1931. Ovu je knjigu od 132 stranice, koja ima
i oblik i sadržinu jedne znanstvene revije, napisao
dični starina, maš poznati naučenjak Mgr. Bulić za
njegov oproštaj od saradnika i čitatelja »Vjesnika« i
izdao o vlastitu trošku. Iza oproštaja napisana na
našemu, firanceskomu i njemačkomu jeziku, u kojemu
se obazire na svoj znanstveno arheološki rad kroz
37 godina, sve do g. 1920, kada je stupio u uredni-
štvo Bullettina njegov muzejalni nasljednik Dr. Abramić,
Slijedi obavijest o njegovoj Zakladi za one učenike
viših škola, rodom iz Vranjica, Splita i okolice, koji
će se posvetiti učenju arheologije i povjesti umjetnosti.
Slijedi pozdrav rimskomu Društvu »Collegium cultorum
Martyrum« prigodom pedesete godišnjice osnovanja
(g. 1879 po komendatoru

 

»Zlatarevo Zlato“. Najljepši roman Augusta
Šenoe, str. 246. Novo izdanje ,Knjižnice Dobrih Ro-
mana“, već je stiglo i može se pridignuti kod Dubr.
Hrvatske Tiskare uz cijenu od Din. 20.—

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Đin. 1:50

 

U političkim krugovima se pretresa pitanje spo-
razuma sa Engleskom. Odmah se može opaziti, da je
taj sporazum bio samo bljesak rakete, koji u jedan
čas zablista i pruži nove vidike, ali brzo utrne, U svim
političkim krugovima se jasno ističe, da je ovim spo-
razumom Francuska i opet primila na sebe samo jednu
tešku obvezu, naime, da neće poduzimati ništa u ev-
ropskoj politici, ako se ne posavjetuje sa Engleskom.
Engleska se nigdje nije obvezala, da se ona neće
savjetovati i sa drugim vlastima, n. pr. sa Njemačkom.
Prema tome prema današnjem položaju Engleska ima
i nadalje slobodne ruke i još k tome u ,savjetovanju“
sa Francuskom može doznati sve što Francuska sprema.

Osim toga se ističe, da se Francuska obvezala
u neku ruku da će i nadalje ustrajati na putu spora-
zuma, kao sada u Lausanni. Iza ovog sporazuma ima
slijediti sporazum u Ženevi glede razoružanja, a zatim
i drugi sporazumi, Dakle Francuska se obvezuje, da
će se ,sporazumjeti“ bez obzira, kakovi će na nju biti
upravljeni zahtjevi. To je vrlo teška obveza, osobito
dok se radi o razoružanju, koje može biti jedino na
štetu Francuske.

Kako se vidi položaj se procjenjuje dosta nepo-
voljno, a najveći optimiste ističu, da taj sporazum nema
nikakovih preciznih odredaba i da se u slučaju potrebe
može i izigrati.

 

Tomaš Bata.

12, jula prije 6 sati ujutro Tomaš Bata se je di-
gao u zrak da odleti u Švajcarsku. To je bio običan
trgovački put, o kome je im.lo ko imao poima. Tomaš
Bata je upotrebro aeroplan kao obično prevozno sred-
stvo, kao brz način za postizavanje cilja — Švicarske.

Kako izgleda neoprezan okret volanom sa strane
pilota natjerao je aparat na tvornički dimnjak. Meha-
nička zračna ptica se pretvorila u gomilu ruševina i
njezini putnici u razbijenu gomilu mesa, kostiju i krvi.
Tako se tragično završio život čovjeka, koji je u pos-
ljednje vrijeme spadao megju mali broj gospodara
Evrope. Tomaš Bata umro je u naponu snage. Rodio
se 3. aprila 1876. godine u porodici siromašnog obu-
ćara u Zlinu i od ranog djetinstva je pokazivao ljubav
prema tom poslu i veliki dar. On se je na sve mo-
guće načine trudio da racionalizira produkciju i da
radi tako da se vrijeme ne gubi na neproduktivnom
radu. S time u vezi bio je veliki poklonik avijatike,
koja mu je omogućila da što više skrati vrijeme po-
svećeno trgovačkim putovanjima. Avijatiku je propa-
girao, materijalno ju je pomagao, sagradio je za sebe
u blizini Zlina velik dobro uregjen aerodrom, nabavio
je park od 10 avijona. Poznat je Batin let u Indiju i
sigurno nije vjerovao da aeroplan može biti njegov grob.

Tko se interesirao za biografiju Tomaša Bate
sigurno se sjeća, da je on svoju karijeru fabrikania
počeo izradom i prodajom cipelica za lutke, God. 1894
podignuta je u Zlinu tvornica obuće T. Bate, u kojoj
je radilo 300 radnika. Još prije svjetskog rata Bata je
bio u Americi, upoznao se s američkim metodama rada,
prilagodio ih evropskoj psihologiji, evropskoj praksi i
evropskim mogućnostima. Batina konstruktivna inicija-
tiva je došla do cvjetanja poslije svjetskog rata. Broj
radnika u Batinim zavodima je sa 2000 ljudi u pos-
ljednje vrijeme porastao na 20 do 25.000 ljudi. Njegovi
produkti su osvojili niz evropskih i prekomorskih tržišta.
Smrt T. Bate je teški udarac za čehoslovačku industriju,
i ako se tvrdi da su njegovi nasljednici i suradnici
dorasli tome da vode njegovo poduzeče.

U nedjelju 17. jula otvorena je oporuka pok.
Tomaša Bate, On je ostavio svojoj supruzi 5 milijuna
kruna i 2 imanja, a svom sinu 25 milijuna kruna.
koji će mu se movac predati kada navrši 22 godinu,

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& —
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare \zast. Ivo Birimiša) —
Rukopisi se ne povraćaju.

Dubrovnik
Dubrovnik

+ Stanko Banić.

Dneva 17. jula preminuo je u Zagrebu, u bolnici
milosrdnih sestara, poznati javni radnik i bivši posla-
nik Hrvatske Pučke Stranke Stanko Banić. Rodio se u
Docu Donjem godine 1887. Već kao djak u srednjoj
školi mnogo se isticao radom oko organizacije hrvat-
skoga katoličkoga narodnoga gjaštva, te je bio u prvim
redovima osnivača i propagatora Mahnićeva pokreta.
Bio je gotovo na svim kongresima katoličkoga djaštva.
Kao teolog u Zadru isticao se radom oko organizacije
katoličkog akademskog društva »Pavlinović“, koje je
bilo naročito pred rat razvilo veliku akciju oko na-
rodno prosvjetnog rada osnivajući srednjoškolska i
omladinska društva. U Splitu je njegovim nastojanjem
osnovana i knjižnica , Pavlinović“, Mnogo je radio i
u organizaciji katoličkog akademskog starješinstva.

Službovao je u Grohotama na Šolti, a bio je
nekoliko godina kao prefekt i duhovnik sjemeništa u
Splitu. Koncem svjetskoga rata bio je član Narodnoga
vijeća u Splitu kao pretstavnik grupe oko kat. ,Novina“,
Kasnije se mnogo isticao u političkom radu, a bio je
izvrstan govornik. Bio je nekoliko godina poslanikom
Hrvatske pučke stranke, Pred nekoliko godina prestao
je da se bavi aktivnom politikom, te je postao vojnim
svećenikom beogradske garnizone, U zadnje je vrijeme
češće pobolijevao, a bio je operiran od raka. Stanje
mu se bilo popravilo, a pred nekoliko dana došao je
u Zagreb, u bolnicu milosrdnih sestara, da se oporavi,
Megjutim ga je nenadano zatekla smrt u najboljoj
muževnoj snazi,

Radi svojih vrlina imao je svugdje prijatelja, pa
i megju svojim političkim! protivnicima. Jećino je u
Dubrovniku doživio, da je za vrijeme političke agitacije
bio i tvorno napadnut. To je valjda jedini slučaj da
je u Dubrovniku politički istaknut čovjek bio napadnut.

Kao beogradski vojni župnik pomagao je u du-
hovnoj pastvi i u katoličkoj župi. Pokopan je na Mi-
rogoju uz brojno učešće pristaša katoličkog pokreta.
Pokoj plemenitoj duši, a mir prahu njegovu !

   

 

  

 

  

(III

Ekspresna pruga

ZA SJEVERNU AMERIKU
m/s ,SATURNIA«

2. Augusta iz SPLITA

Putnička pruga
ZA JUZNU AMERIKU

ss BELVEDERE,

18. Augusta iz SPLITA

res.

 

Informacije besplatno kod :

»GOSULIGH LINE“ - DUBROVNIK 2

Telefon br. 16.

Raznovrsni dvopek

odu roŠčIĆa

Sandwirehli = keihan t d.

te svoj specijalitet

Dubrovački dvopek

Preporuča pekarna Petar Kulušić — Dubrovnik (204)