Str. 2.

Pri odlasku g. direktora Lazzari.

Ove sedmice ostavlja za uvijek naš grad pensi-
jonisani direktor Gimnazije g. Lazzari Bernard odlazeći
u svoje rodno mjesto Prčanj, gdje stara bokokotorska
pomorska obitelj kapetana Lazzari ima svoje imanje i
vrlo lijepu kuću u venecijanskom stilu.

Trinaest godina rada na vrlo delikatnom mjestu
direktora specijalno dubrovačke Gimnazije mogu da
govore o fizijonomiji ličnosti koja je to mjesto zauzi-
mala. Ovaj grad istančanih manira, kulturne tradicije,
bratske snošljivosti i čiste savjesti dobro je uočio i
tvijek imao u vidu da je direktor Lazzari najsretniji
nosilac tih starih vrlina grada sv. Vlaha. U sudu
»Lazzari je pravi gospar“, koji je općenito kolao po
našem gradu kad se govorilo o g. Lazzari, sadržana je
sva istina o njemu, Gospar u ophogjenju, uvijek str-
pljiv i ljubazan; gospar u savjesti, uvijek budan i
uzbugjen za najviše dobro povjerenih mu djaka i odre-
gjenih mu drugova - saradnika.

Kao pedagog g. Lazzari je ostao u nezaboravnoj
uspomeni svojim djacima. Umio je da spoji u odno-
šaju prama njima, strogost i blagost, i bio je u punom
kršćanskom smislu riječi otac koji miluje i kara, puu
ljubavi prama svojoj djeci. Predavao je klasične jezike.
Svi se mi, njegovi djaci, sjećamo tih sati, koji su bili
i za slabije učenike, pravi užitak. G. Lazzari nam je
živahno, zanosno isa velikim razumijevanjem predavao
sve fine ljepote grčke i latinske kulture. Još će dece-
nijama duh ovih predavanja i rada g. Lazzari davati
biljeg našoj dubrovačkoj Gimnaziji. Zato je razumljivo
opažanje gosp. D. Magaraševića, pomoćnika ministra
prosvjete u pensiji, ovogodišnjeg Ministarskog izasla-
nika na Gimnaziji, koje je on službeno i privatno u
društvu na više mjesta izrazio, da je dubrovačka Gim-
nazija zavod višeg tipa.

Na mjesto direktora, g. Lazzari se je držao sna-
gom svoje visoke savjesti, kulture i sposobnosti, i
mikakva bivša stranka nije ga podržavala. Nezaboravan
i primjeren ostaće njegov način ophogjenja sa profe-
sorima na povjerenom mu zavodu. Uvijek iskren i
drugarski, neizmjerno ljubazan da im pomogne u ma-
stavničkim dužnostima i njihovim ličnim stvarima,
unosio harmoniju u nastavnički zbor koja se je odra-
zivala u kolektivnom radu nastavničkih sila.

U vodjenju zavoda rukovodili su ga etički i na-
cijonalni principi, čvrsto spojeni kao snaga bez koje
se ne može zamisliti napredak jedne nacije.

Ovo priznanje jednog gragjanina potpisaće si-
gurno svi gragjani ovoga grada, ovo priznanje neka
vaim bude, g. Lazzari, dubrovački pozdrav pri vašem
odlasku uz toplu želju, da u krugu vaše cijenjene
obitelji, u vašem malom Prčanju, poživite dugi niz
godina zdravi i zadovoljni. Gragjanin.

 

»DIANA“ pasta za zube, kao nijedna pasta do
sada: bijeli zube, odstranjuje kamenac, ugodno
rasvježuje usta, očvršćuje zazubnice i desinficira
usnu šupljinu. Cijena: normalna tuba Din. 5.—,
velika tuba Din. 8.—

Dubrovački dvopek

Kod bolesti bubrega, mokrače, bešike i debe-
log crijeva, ublažuje naravna Franz-Jozefova gorka
voda i žestoke napadaje tvrde stolice za kratko vrijeme.
Priznanice bolnica potvrgjuju da je Franz - Jozefova
voda osobito ugodna za trajnu apotrebu starim i mla-
dim jer djeluje bez bola i olakšava ih. Franz-Jozeiova
gorka voda dobiva se u apotekama, drogerijama i spe-
cerajskim trgovinama.

 

 

 

Pri Vašoj potrebi. Srećke Drž. Klasne Lutrije, Srećke
za gradnju Rimokat. katedrale u Beogradu.
Poštanskih, Poreskih i taksenih MARAKA u svim veličinama.
MJENICE na SVE IZNOSE. Ugovori i priznanice za najam u
svim veličinama. Tovarni željeznički listovi.

Nabavite u prodavnici svih monopolskih artikala: JOVO
T'URNICČ — DUBROVNIK 1, ul. Kraljice Marije 6. (260)

 

svake nedjelje saobraća ovako:

odlazak iz Zatona odlazak iz Gruža
2:30 poslije podne 3'—
6:— 6:30
8:30 9—
svagdano saobraća još 3 puta u jutro, te u subotu

po podne odlazi iz Zatona u 4, a povraća se u 7 sati,
Nedjeljom cijena za polazak i povratak Din. 10.—
Restauracija ,Zaton“ ima ledena piva, vina i jela.

Odlazak sa Zagrebačke Obale. (230)

»NARODNA SVIJEST«

Br. 29.

Stato lomljeno zlato kupuje i u zamjenu preuzimlje

Josip Krilić
Veliki izbor

- Dubrovnik

zlatnog nakita. Satovi počam od 50 Din.
unaprijed.
Popravci se obavljaju uz jednogodišnje jamstvo.

Naočale, termometri i barometri.

(194)

 

Konstituiranje samoupravnih organa kod
mjesnog Okružnog Ureda za osiguranje
radnika u Dubrovniku.

Dne 11. jula t. g. konstituiralo se je novoimeno-
vano ravnateljstvo i nadzorni odbor Okružnog ureda
za osiguranje radnika.

Pretsjednikom ravnateljstva je izabran g. Antun
Triva, prvim potpresjednikom g. August Marinović a
drugim podpretsjednikom g. Baldo Brbora.

Pretsjednikom nadzornog odbora izabran je g. To-
mislav Šiljić a podpretsjednikom g. Dragutin Polaček.
Ovoj konstituirajućoj sjednici prisustvovao je kao iza-
slanik Kr. Banske uprave sa Cetinja, ing. g. Josip
Kankelj, inspektor rada. — Na sjednici je ravnatelj
ureda podnio opširno izvješće o poslovanju ureda kroz
prošlih deset godina. Iz ovog izvješća vidi se da je
u god. 1922 Dubrovački okružni ured brojio svega
5.215 a u god. 1931. 20.436 osig. članova. Uslijed
privredne krize ovaj je broj u god. 1932. znatno pao
te je u mjesecu junu iznosio 18.834 osig. člana. Dok
je Dubrovački okružni ured u god. 1922. obuhvaćao
jedan mali teritorij od 5 srezova, današnji se uredski
teritorij rasprostire na 20 srezova. — Ukupno je pro-
pisano prinosa za osiguranje za slučaj bolesti Din.
53,411'528'83 dok je isplaćeno osiguranim radnicima
potpora u novcu i naravi Din. 45,688.675:59 tj. 85.54 9%
svega propisa. Pojedinih potpora je isplaćeno :

hranarine Din. 16.695.193:95
rodiljskih potpora »  4,934.913:84
bolničkih troškova »  6,936.233:40
liječničkih troškova »  6,108.495'95
trošak lijekova »  7,076.183'58
troškovi sanatorija i kupališta = ,  2,830.428-30
zubne njege »  1,159.730'61
pogrebnittra g 647.495:96

Ukupno Din. 45,688.673:59

Ured imade ukupno pet ekspozitura i 27 povjereništava.
Liječničku službu vrše ukupno 42 liječnika opće me-
dicine. Liječnika-činovnika imade 6 dok su ostali ho-
norarni. Za specijalističko liječenje svojih članova, ured
imade dva honorarna liječnika specijaliste. Zubnu njegu
članovima pruža ured preko 12 zubara, odnosno liječ-
nika-zubara.

 

Zadruga Holeljersko-Gostioničarskih i Kafanarskih Obra
DUBROVNIK

Dubrovnik, dne 8. jula 1932.

POZI

U smislu $ 17 i 18 društvenih pravila i $$ 372 i 442
zakona o radnjama održati će se dne 31. jula 1932. godine u
10 sati prije podne u prostorijama Trgovačko Obrtničke Ko-
more u Dubrovniku redovita i glavna skupština Obrtne Zedruge
Hoteljersko-Gostioničarskih i Kafanarskih Obrta za politički
srez Dubrovnik na koji se najuljudnije pozivate da osobno
pristupite, jer u smislu $& 16 društvenih pravila punomoćnici
nijesu pripušteni, već svaki član treba da lično vrši pravo na
društvenoj skupštini.

Predloge koji nijesu na dnevnom redu treba u smislu
$ 378 stav (2) zakona o radnjama dostaviti pismeno upravi
Zadruge najmanje tri dana prije skupštine inače se ne može

o njima riješavati.

DNEVNI RED

Pozdrav pretsjednika.

, Izvještaj o radu uprave.

. Polaganje i odobrenje računa, te davanje razriješnice

upravi.

. izvještaj i upute o novom zakonu o radnjama.

. Izvještaj o novomu zakonu o trošarini.

. Reorganizacija udruženja i proširenja za čitavo područje
Trgovačko Obrtničke Komore u Dubrovniku za sve
ugostiteljske radnje, te postavljenje pomoćnoga osoblja.

7, Izmjena starih pravila i odobrenje novih u smislu $ 442

zakona.

8. Ovlaštenje da do odobrenja novih pravila vrši poslove

udruženja stara uprava.

9. Eventualije.

Broj : 455/32.

SMB WRF

Pretsjednik :
Dragutin Polaček

 

RAVNI na mad
Glasovire, orgulje, harmoniume,
violine i tambure popravlja i
i intonira najsavjesnije

Bartunćk Antun

orguljar i udesitelj glasovira
= Dubrovnik — Prijeki 11.

 

Cijene umjerene !

Nieg. Veličanstvo Hrali u Gružu.

Poslije triumfalnog puta kroz Crnu Goru,
gdje ga je crnogorski narod na poznati i tra-
dicijonalni način dočekao i primio Nj. Vel.
Kralj je sišao u Boku Kotorsku, gdje je
takogjer bio srdačno dočekan, a odatle se je
sa novim razaračem , Dubrovnikom“ uputio
prema našem gradu. Razarač je vozeći pu-
nom parom prispio u grušku luku nešto
prije 10 ura u prošlu nedjelju 17. ov. mj.
Tu su Ga dočekali predstavnici općine, vojnih
i civilnih vlasti. Komandant mjesta puk. Savić
podnio je Ni. Veličanstvu raport, a načelnik
Dr. Mičić Ga je pozdravio u ime općinske
uprave. Nj. Veličanstvo je iza toga prosli-
jedilo put s autom. Cijeli je grad bio iski-
ćen državnim zastavama, a na srpsko-pravo-
slavnoj crkvi se je vijala srpska crkvena
zastava sa Krstom što je sve zajedno da-
valo gradu neobični izgled i raspoloženje.
Sve je bilo spremno za doček u gradu. Ni.
Veličanstvo je medjutim proslijedilo put Sa-
rajeva. Ni. Veličanstvu i ovom prigodom kli-
čemo: ,Ave Caesar !“

 

Pitanje saobraćaja u Dubrovniku.

Pod gornjim naslovom dana 16. jula t.gg. izišla je
notica u »Jutarnjem listu« i »Večernjoj pošti« da uz
autobusno poduzeće ,DAD“ izmegju Gruža-Lapada i
Dubrovnika je takogjer saobraćalo nekoliko autotaksija,
te da je Sresko Načelstvo u Dbku zabranilo saobraćaj
autotaksima, jer da nemaju ovlaštenja i da su vlasnici
autotaksija tog dana poslali deputaciju banovini sa
prestavkom. U koliko je ova vijest tačna svak se može
uvjeriti. Nije istina da je Sresko MNačelstvo do sada
zabranilo saobraćaj autotaksima, a mislimo i da neće
jer vlasnici autotaksija imaju za to potrebitu koncesiju,
pa im stečeno pravo nemože niko oduzeti, a sporedno
je to, dali će im se odrediti stajalište na bilo kojem
mjestu. Svrha našem radu nije prkosna konkurencija
već borba za život i opstanak, a svak tko je živ ima
pravo da žive. Ako je moderni svijet sveo ljudski rad
i život na bezvrijednost, onda socijalni zakoni treba
da štite pravo slabijega. O dubrovačkom se saobraćaju
u zadnje vrijeme mnogo govori i piše a još će se i
više u buduće, jer je historijat toga saobraćaja vrlo
tragičan, to je malo Kosovo na kome je palo dosta
života i ekzistencije.

Vlasnici koncesioneri luksusnim automobilima
u Dubrovniku.

 

Iz ,Hrvatskog Radiše“. Novom uredbom o oslo-
bogjenju od poštanskih taksa izašlom u službenom
listu kr. banske uprave Savske banovine od 7. jula
o. g. ukinuta je povlastica Hrvatskom Radiši da ne
plaća poštarinu, te odsada sve poštanske pošiljke koje
šalje Hrvatski Radiša i koje su na njega upravljene,
moraju biti propisno fraukirane. Radi toga Hrv. Radiša
moli svu javnost, koja se u bilo kojem poslu obraća
na Hrv. Radišu da svoje pošiljke upravljene na dru-
štvo propisno frankira i da ujedno priloži potrebne
marke za odgovor.

 

ITO pasta za zubo je najbolja.

(Kuničić & Domić)

Spediterska radnja
Telefon br. 6 Dubrovnik 2 Telefon br. 6

Vrši prevoz vlastitim kolima svakovrsne robe.
Za selidbe (prenos pokućstva) ima vješte ljude.
(6)

 

 

 

 
    

UBIJA SIGURNO SVU GAMAD.
NZERNRNIMI (GE