POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 32.

DUBROVNIK 10. Kolovoza 1932.

ms

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XIV.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO | UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

g . »

Velebno i nezapamćeno vjersko slavlje doživljela
je naša starodrevna Korčula od 28. do 31. srpnja,
kada je progovorila duša i stara vjera i vjersko osvje-
dočenje svih Korčulana sa cijelog otoka i to javno i
otvoreno, svečano i oduševljeno !

Nije to bilo jedno obično, šablonsko, pompozno
slavlje, već je to bila prava i iskrena sfirmecija i ma-
nifestecija vjerskih osjećaja naroda, koji je došao iz
bliže i daljnje okolice i bos i gladan, da proslavi i
da se pokloni Isusu Kristu Kralju svome i da mu is-
kaže svoju privrženost i vijernost. Stare zidine Kor-
čule naše prodrmale su se od žive vjere, molitve i
pjesme, koja se orila u čast Kristu Kralju, a od brojne
vojske Njegove, koja je pod Njegovim barjakom po-
nosno i pobožno stupala kroz drevne ulice njene.
Korčula se je prodičila i neka joj je to na čast i du-
hovnu korist. Vrijedni odbor, koji je ovu slavu pri-
premio, zaslužuje svaku slavu i priznanje, jer je orga-
nizacija bila uzorna i radi toga sve proteklo u pot-
punome redu i skladu.

Ovo Euharistijsko slavlje započelo je sa dolas-
kom Preuzv. dice. biskupa Dr. Josipa Carević, u prat-
nji tajnika Veleč. Don Karla Capurso, u podne dana
28 srpnja. Doček je bio naročito svečan, jer je grad
bio okićen zastavama, zelenilom i slavolucima, a na
obali su se mašli prestavnici svih mjesnih civilnih i
duhovnih vlasti na čelu sa Presvij. opatom Don Ma-
šom Bodulić, redovnici, redovnice, bratovštine i glazba,
uz mnoštvo gragjanstva, da pozdrave svog nadpastira,
Pri pomolu parobroda »Kralj Aleksandar 1,“ zagruvaše
mužari, a glazba zasvira vesele koračnice. Prl iskrcaju
Presvij. opat predstavi Preuzvišenoga predstavnicima
vlasti, a potom ga općinski načelnik g. Dr. Juraj Ar-
meri oslovi nazvavši mu dobrodošlicu, našto Preuzvi-
šeni odgovori zahvaljujući na dočeku i pozdravu. Iza
toga se povorka predvodjena glazbom uputi do stolne
crkve, gdje je ispjevan prigodni psalam sa molitvom.
Potom je Presvij. opat u crkvi oslovio Preuzvišenoga,
koji dolazi za prvi put u službeni pastirski pohod,
našto mu Preuzvišeni odgovori ističući da dolazi no-
seći mir Kristov. U večer istog dana započela je tro-
dnevnica sa propovijedi i blagoslovom sa Presvetim.
Najprije je otvorena i izložena raka Sv. Todora zaštit-
nika grada, a zatim je propovijedao dominikanac mp.
O. J. Belić o postanku i važnosti Euharistijskih kon-
gresa. Iza crkvene funkcije gradska glazba koncertirala
je pred opatskim dvorima u počast Preuzv. biskupa.

Dana 29 srpnja slavi se u Korčuli njegov zaštit-
Sv. Todor, pak su se u stolnoj crkvi redale sv. mise
od 5'/, do 9), sati. U 9/, odslužio je pontifikalnu
sv. misu uz veliku asistenciju Preuzv. dioc, biskup, a
preko mise držao je pomno saslušanu homiliju. Po
misi podijelio je sv. Krizmu 158 krizmanika. U 5 sati
poslije podne slijedila je pontifikalna večernja, a zatim
impozantna procesija oko grada sa rakom sv. Todora.
Iza procesije nastavak trodnevnice sa govorom O. Be-
lića o Euharistiji i blagoslov sa Presvetim. U večer
je upriličena lijepa rasvjeta grada, pri čemu se je oso-
bito isticala stolna crkva sa impozaninim svojim zvo-
nikom, koji je za prvi put bio čarobno rasvijetljen
električnim žaruljama, a na vrhu je dominirao rasvje-
tljem križ. Kroz to vrijeme odigrala se je na ,Stros-
smayerovoj obali“ starinska viteška igra ,Moreška“
pred brojnom publikom, koja je ispunila prostranu
obalu, a na počasnom mjestu bili su predstavnici
mjesnih vlasti, Preuzv. biskup, Presvij. opat, te viši
oficiri britanske flote, koja se je nalazila onih dana
usidrena pred Korčulom, sa g. admiralom na čelu.

Tridesetog srpnja poslije podne obavljen je pro-
cesijonalni pohod gradskog grobišta sa Preuzvišenim
biskupom, koji je u lijepom govoru prikazao potrebu,
važnost i korist štovanja i moljenja za mrtve, a potom
je podijelio odriješenje. U 7'/, sati večer Preuzvišeni
je otvorio kongres sa sazivom Duha Svetoga u stolnoj
crkvi; O. Belić je izrekao svoj treći govor o Euhari-
stiji, a zatim je izloženo Svetotajstvo do ponoći, kada
je Presvijetli opat odslužio pontifikalnu sv. misu, preko

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

koje je pjevao pjevački muški zbor Sv, Cecilije. Iza
evandjelja popeo se na propovjedaonicu naš omiljeli
propovjednik iranjevac mp. O. Zec, te održi zanosni
prigodni govor. Preko sv. mise pristupilo je sv. pri-
česti preko 500 vijernika obojeg spola, a megju ovima
osobito je bilo dirljivo gledati naše ,bratime, triju
gradskih bratovština, koji su korporativno u svojim
tunikama, kao nikad do sada, pobožno pristupili k Stolu
Gospodnjem i time obnovili stari duh i običaje svojih
predja. Njihovo pokorničko pjevanje ,Smiluj nam se
tužnim smili“ pri dolasku i odlasku iz crkve kroz
gradske ulice u tihoj noći, zanašalo je duše u mistične
sfere i ispunjalo je vjerom i kajanjem.

I u takovom raspoloženju osvanu nam 31 srpnja
lijep, vedar. sunčan ljetni dan, kojeg nam pripravi
Gospod, da Ga dostojnije proslavimo i iskažemo Mu
naš poklon, poštovanje, privrženost i vijernost svoju.
Od rane zore razlijega se ritmički slavljenje zvona sa
naše slare katedrale navještajući veliko slavlje. Cio
grad je u najsvečanijem raspoloženju, te okićen za-
stavama, sagovima, zelenilom i slavolucima sa prigod-
nim natpisima. Od 5 sati redaju se sv. mlse, kojima
prisustvuje brojan narod i pristupa sv. pričesti. Oko
7 sati sakuplja se na trgu pred katedralom mladež i
djeca obojeg spola, te procesijonalno, pod novim bar-
jakom vojske Srca Isusova, pjevajući Euharistijske
pjesme kreće put Zavoda Andjela Čuvara na zajed-
ničku sv. Pričest.

U prostranom dvorištu ovog zavoda podigoše
čč. sestre dominikanke ukusan oltar, na kojemu je mp.
O. Belić otčitao sv. misu, te uz pobudni govor nahra-
nio Tjjelom Gospodnjim našu mladež i djecu.

U medjuvremenu stizavali su u gradsku luku
parobrodi i moicini produvi sa brojnim hodočasnicima
iz Blata, Veleluke, Čare, Smokvice, Račišća, Lumbarde,
Pelješca, Podgore, Sućurja, Milne, Splita i Hvara, dok
su Dubrovčani došli već prije u noći, a iz Pupnata i
Žrmova došli su pješke. Svi su dočekani od odbora sa
gradskom glazbom i pozdravljeni sa gruvanjem mu-
žara, a potom svaka grupa smještena je u posebne
zgrade i dvorane. Iz Blata i Milne došle su glazbe, a
iz Sućurja tamburaški zbor, koji se je lijepo produci-
rao prateći preko tihe sv. mise svoj ženski pjevački
zbor. Kao zastupnik Dubrovačkog kaptola došao je
Preč. Don Dušan Mičić, a za Hvarski kaptol Preč.
Don Juraj Dobrotić, 1 tako se je našlo na okupu toga
dana u Korčuli preko 6000 učesnika, koje je dovela
samo živa vjera i jedina namjera da proslavi Boga u
Sv. Euharistiji.

U 9 sati našlo se je to mnoštvo na okupu na

»Kanavelićevom šetalištu“, gdje je na takozvanoj ,ro-
tondi“ lijepo ukrašeno j zelenilom, podignut ukusni
oltar, i na njemu je preuzv. Biskup, dopraćen od sve-
ćenstva mirskog i redovničkog, odslužio svečanu pon-
tifikalnu sv. misu na staroslovenskom, kojoj su pri-
sustvovali i prestavnici mjesnih vlasti, te nekoliko ofi-
cira i mornara katolika britanske mornarice, koji su
pobožno sa molitvenicima u ruci pratili sv. misu. Preko
mise pjevali su dječaci i djevojčice misu ,De Angelis“,
te Euharistijske pjesme pod pratnjom glazbe. Iza evan-
gjelja preuz. Biskup održao je zanimivu homiliju, u
kojoj je zanosnim riječima prikazao Euharistijski pokret
u svijetu, te potrebu i korist Euharistijskih kongresa
za duhovni preporod čovječanstva.

Iza mise slijedilo je na istom mjestu javno zbo-
rovanje pod presjedanjem presvj. Opata Dn. M. Bo-
dulić, koji je pozdravio prisutne i predložio brzojavne
pozdrave Nj. Sv. Papi Piu XI. i Nj. V. Kralju Aleksandru.

Zatim su odregjeni govornici održali svoje referate
koji su sa interesom i uz opće odobravanje brojnog
slušateljstva saslušani, jer su svi govornici zanimivo
iste obradili. Govorili su: g.g. Peručić Andro »Euha-
ristija i obitelj«, Sibe Zaninović »Euharistija i omla-
dina« g.ja Marija Sukno »Euharistija i žena«, vIč, Dn.
Božo Depolo »Euharistija i svećenički podmladak, —
Zatim je predsjedatelj rekapitulirao glavne misli poje-
dinih govornika apelirajući na slušateljstvo da se drži
izloženih načela, te zaključio zborovanje u 12 sati,
našto je masa zapjevala »Hoćemo Boga«.

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& —
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare \zast. Ivo Birimiša) —
Rukopisi se ne povraćaju

Dubrovnik
Dubrovaik

I time je prijepodnevni program završen.

Presvj. Opat priredio je banket u svome stanu za
uzvanike, preko kojeg su se izredale zdravice, —
Megjutim je nadošao odregjeni sat, kada se je imala
da obavi najvažnija i najimpozantnija tačka programa:
velika teofortčna procesija, koja se je uputila iz stolne
crkve u 4 sata da obigje cijeli grad. Ovo je bio uistinu
veliki momenat radosti i ganuća za svakoga, koji je
saosjećao sa onim mnoštvom od 4000 naroda, što je
dostojanstveno i pobožno stupao u precesiji i slušajući
one molitve i pjesme, koje su se orile u različitim na-
glasima i tonovima. Ova velebna procesija prolazila je
kroz gusti špalir od 2000 naroda i pored kuća okićenih
sagovima, zelenilom i cvijećem, a predvodio je barjak
korčulanskog patrona sv. Todora, kojeg su prošle go-
dine poklonili Korčulani iz Amerike, Zatim su se re-
dale pojedine župe svaka sa svojim bratovštinama,
kongregzcijama i barjacima, a pod vodstvom svojih
župnika, 3 glazbe, brojno svećenstvo, redovnici, redov-
nice iz Korčule i Blata, predstavnici vlasti i svečanosni
odbor. Svetotajstvo je nosio preuzv. Biskup pod nebni-
com, koju su nosili izmjenično predstavnici pojedinih
Župa. — Promatrajući ovu velebnu procesiju čovjek nebi
znao kojoj grupi učesnika da se više divi, jer se je
svaka islicala svojom posebnom karakteristikom, a sve
skupa pobožnošću, ali je svakako općenito i posebno
udivljenje pobudilo one grupe djevojčica iz Korčule i
Blata, koje su na dirljiv način prikazivale simboličke
slike iz života i muke Isusove, Za ovo zaslužuju po-
sebno piiznanje Čč. sestre dominikanke u Korčuli i
čč. sestre Kćeri Milosrgja u Blatu, koje su sa velikim
ukusom ovo pripremile. Treba da se takogjer istakne
pjevački zbor franjevačkih klerika, koji je pod dirigo-
vanjem inp. O, Škunca uzveličao procesiju pjevanjem
Euharistijskih pjesama. I poslije 2 sata ophoda pro-
cesija se sakupi na Kanavelićevu šetalištu, gdje je prije
podne bila misa, pak se O. Belić pojavi na govornici,
da pred mnoštvom izreče zanosni govor i posvetu Srcu
Isusovu. Iza njega održao je zaključni govor preuzv.
Biskup zahvaljujući svakome na odazivu, nazivljući mir
Kristov i obilan pjod od ovog slavlja. Potom se je
otpjevalo »Tebe Boga hvalimo«, biskup je podijelio
blagoslov sa Presvetim, a pri završetku masa je za-
pjevala »Do nebesa«.

I time je ovo velebno Euharistijsko slavlje skoro
u sumraku završeno, a hodočasnici se počeše razilaziti
svojim kućama noseći u svojim srcima najljepše utiske,
okrijepljeni vjerom i ufanjem u Krista Kralja, koje mu
ovaj dan posvetiše.

Uz ponovnu rasvjetu zvonika, gradske kule, za-
voda Angjela Čuvara i obale palili su se vatrometi do
kasnu noć, a po drugi put je odigrana zanimiva vi-
teška igra »Moreška« pred mnogobrojnom domaćom i
stranom publikom na opće zadovoljstvo. Po općem
mišljenju ovaj Eukaristijski kongres u Korčuli nadmašio
je u svemu sve dosadanje slične kongrese u Dalmaciji,
pak nas to ispunja zadovoljstvom i srećom. Za sve to,
uz pomoć Božju, ide u prvom redu zasluga agilnom
užem pripremnom odboru, koji su sačinjavali gg. Por-
tolan Bartul kao predsjednik, Sladović Josip kao pod-
presjednik, Depolo Dn. Božo kao tajnik i Stecca Dinko
kao blagajnik, a nadasve neumornom Opatu presvi.
Dn. Mašu Bodulić, koji je mnogo truda i brige uložio,
kao i skromnoj pčeli radilici mp. O. Michieli, koji je
u dva puta obišao naš otok organiznjući vojsku Srca
Isusova, koja je tako brojna na ovoj slavi nastupila i
davajući direktive za sve pripreme. Ista zasluga ide
takodjer i svima Preč. i Veleč. župnicima na otoku, a
posebna odboru u Blatu, koji se je bio ustanovio ad
koc, tako da je župa Blata bila najbolje i u najvećem
broju zastupana.

Neka je zato svima hvala i priznanje a od Boga
plata. Slava euharistijskom Isusu ! Ap.

  

»Zlatarevo Zlato“, Najljepši roman Augusta
Šenoe, str. 246. Novo izdanje ,Knjižnice Dobrih Ro-
mana“, već je stiglo i može se pridignuti kod Dubr.
Hrvatske Tiskare uz cijenu od Din. 20.—

ITO pasta za zube je najbolja.