POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 38.

Narodna Svije

DUBROVNIK 17. Kolovoza 1932.

oi

Jay Me ZO DV Era Po

Broj Čekovnog računa naše lista

jest 4153 Podružnice Sarajevo God. XIV.

si

 

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

ZLOKOBNA KRALJICA.

Moda. Velika đespotkinja, što pod svojim knutom
drži milijune u teškom ropstvu. Kruta zavodnica, što
bez milosrgja gazi liljane i prodaje za svilu i raskoš
poštenje naših sestara i kćeri. Rušiteljica obitelji i gro-
barka narodnog morala i snage. Kainov znak sjetilnosti
na čelu našega naraštaja. Apokaliptička zvijer, pjana
od hekatombi žrtava, što ih svaki dan guta poganim
svojim ždrijelom. Najveća protivnica kršćanskih život-
nih ideala.

Sva je zemlja puna njezina zla i otrova, koji nam
je uštrcala u žile.

Otela nam je zadovoljstvo i u duše milijuna uba-
cila vječni glad i žegju na taštom ohološću živote.

Navela je bezbroj naših žena i djevojaka na put
opačine i nemorala.

Ponizila nam je naš kršćanski ženski svijet. Od
dostojanstva djeviee i matrone pala je po njoj žena
na zivo dame iz polusvijeta, koja se nema ničim da
ponosi osim svojim senzualnim dražima. Njezina se
cijena ne mjeri ni po pameti ni po srcu, ni po duši
ni po poštenju, već po mesu i po seksualnoj vrijednosti.
Iskvarila nam je mladost i žensku i mušku. Djevojke
su postale zavodnice, a mladići mekoputnici, koji ni
za što drugo ne žive osim za erotiku. Nebrojeno gri-
jeha izazcve ta nesretna karnalska moda svaki dan,
Još od mladih nogu enervira mladost i otruje joj fan-
taziju i sjetila. Poživinči dušu tisućama i milijunima.
Ubije u njima i ideale, i polet, i vitalnost, i patrio-
tizam i vjeru.

Obeščastila nam je obitelj. Snizila bračnu ljubav
do niskog udovoljavanja taštim ženskim hirima, Uni-
jela pokvarenost i u kuću, i megju djecu. Ciničkom
svojom bezobzirnošćn onemogućila kult kršćanske čed-
nosti i stida u intimnom kućnom krugu.

Materijalno nam je ubila i inteligenciju i narod.
Nikad joj nije dosta. Ni sa staležem ni sa mogućno-
stima ona ne računa. Gazi preko svih obzira. Traži
više, nego što iko može dati. Otimlje djeci živote, da
sebi priušti luksus. Guta uludo milijune narodnog
imetka i krvavo stečene zarade,

Raskršćanila nam je život. Mjesto idealizma uni-
jela u svijet materijalizam ; mjesto kulta duhovaih i
vječnih vrijednosti uvela kult tijela i odjeće. Popogan-
čila nam je iznova sav javni život. Napunila ga golo-
tinjom, svela u formu stare poganske niskosti, obilje-
žene erotikom i seksusom.

Mnogima će se učiniti prestrogima ovo naše tvrd-
nje. Nijesu prestroge.

Kažu nam: pa moda je sasvim prirodna stvar.
Nevina ženska slabost, stara kao i ljudski rod, Ona je
nagon dopadljivosti muškarca i svraćanje pažnje na
sebe ljepotom odjeće i čestim njezinim promjenama.

To znamo i mi. Doklegod bude žena na svi-
jetu, biće i ženske taštine i koketerije, Ali taj žen-
ski nagon treba, kao i svaku drugu ljudsku sklo-
nost, svesti na pravu mjeru. Treba ga razumno regu-
lirati i uskladiti sa višim zakonima savjesti i morala,
A eto u tom i jest sva i slabost i tragika današnje
moderne ženske mode. Ona nije više ni razumna ni
moralna. Kitnja je naprosto postala idol ženskom svi-
jetu. Žene se više ne obaziru na svoj stalež i na ma-
terijalne mogućnosti nego se kite pod svaku cijenu.
Pod cijenu obiteljskog mira, pod cijenu pravde i po-
šienja. Traži se pretjerano, ludo i bez računa. Sasvim
se zapušta duša u vječnoj brizi za šaru i ljepotu. I od
materinstva se bježi radi nesretne elegancije i mladosti.
Tijelo se na čitavoj liniji stavlja ispred duha, a tje-
lesna ljepota postaje jedinini životni ideal.

I, što je još gore, svete ,osvajalačke“ pretenzije,
sav taj silni kult ljepote i dopadanja, prožet je i za-
sićen izrazito seksualnom notom. Ne osvaja se više,
kao negda, ljepotom lica i elegancijom duha i pojave.
Fakat je, koji svi priznaju, da današnju modu diktnju
dame iz pariškog polusvijeta. Mondene žene bez stida
i :bez poštenja, u savezu sa krojačkim spekulantima,
Pa se stoga u modernoj odjeći i zrcali njihovo shva-
ćanje života, ljepote i dopadnosti. Za njih postoji
samo seksus i u vlastitom srcu i na drugima. To je

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

oružje, kojim se ose operiraju u predobivanju simpa-
tija. Viša, oduhovljena, čovječanska ljepota kod njih
ne postoji. Stoga moda koju su one stvorile i potcr-
tava samo spolno. Otkriva na surov i besraman način
tijelo ; voli prozirne haljine, ističe nametljivo tjelesne
forme; draži i izaziva nošnjom u muškarcu pohotu i
strast. Tako smo došli do bestidnih večernjih haljina,
do golih ruku i nogu, do skandaloznog ženskog rublja
i usred obitelji i djece. I dame iz najboljeg društva
nose se danas, kako su se prije nosile prostitutke u
noćnim lokalima. U atmosferi bluda izrasla je današ-
nja ženska moda. Ona svuda oko sebe sije grijeh i
napast, na sve strane zavodi i baca u blato.

Zato smo mi katolici protiv nje, i uvijek ćemo biti.
I uvijek ćemo smatrati najvećom i grjehotom i sramo-
tom, da i maš katolički svijet robuje tomu demon-
skom gospodaru.

Katoličke žene, mi vas molimo i zaklinjemo oprite
se! Ljudi smo, kršćani smo; nijesmo životinje !

** #
Jedno udruženje katoličkih žena u Italiji donijelo

je zaključke protiv ekstravagancija ženske mode. U
svrhu širenja društvenih ideja o modi izdale su članice
jedan letak, na kojemu se nabrajaju razlozi radi kojih
žena ne treba pristajati slijepo uz svaku pomodnu
novost. Tu su nabrojeni: 1. razlozi koje diktira do-
stojanstvo žene; 2. razlozi koje diktira ljubav prema
domovini; 3. razlozi, koje diktira religiozni osjećaj ;
4. nabrajaju se načini, kako se mora boriti protiv za-
strane mode. — Za naše prilike dobro pristaje pasus
o religijoznom osjećaju i modi. Tamo o tome stoji.

Protiv loše sam mode, jer je moje tijelo stvoreno
od Boga, otkupljeno je krvlju Kristovom, posvećeno je
krštenjem i drugim sakramentima. Jer sam se na kr-
štenju odrekla sjaja Sotone i odlučila sam se za put
Križa. — Jer moje tijelo prima u sakramentu Pričesti
Krista. — Jer su putevi kojima prolazim oprani krvlju
mučenika i još se njima vije dah Svetih. — Da ne
postanem kamen spoticanja i da na sebe ne navučem
osvetu Božju. — Da se Isus Krist ne bude radi mene
stidio na sudnji dan. — Da bi kod Uskrsnuća od mr-
tvih moje srce i moje tijelo bilo uzdignuto k Bogu, a
biti će jedino, ako ih na zemlji upotrijebim na dobro.

Važni arheološki snomenik na šipanu
Piše Vicko Lisičar.

U koliko je meni poznato, dosle se nije niko
javno osvrnuo na jednu prastaru kapelu, na otoku
Šipanu. Ako je želite pohoditi, najkraćim ćete putem
doći do nje, krenete li iz Šipanske Luke sjevernim
pravcem uz Rogačine sve do mjesta zvanog Govegjari.
Odatle još preostaje kakovih deset časaka hoda, i eto
vas do ove naše kapele. Svega se stoji po sata nešto
napornog hoda. Kapela se nalazi u jednom velikom
prostranom predijelu, zasagjenu maslinom i vinovom
lozom, što je dobio ime po svecu, kojemu je dotična
kapela bila posvećena : ,Petrovo mjesto“.

Crkvica je jedna gragjevina i za najprostije laičko
oko neobična i upadna radi svoga osobitog stila, te
zato puk zove takovu kapelu ,grčkom“. Ona je posve
jednakog gragjevnog stila, kojim je sagragjena kapela
sv. Mihajla u Stonu, one četiri kapele na Lopudu, o
kojima sam opširno pisao u svom  historičkom djelu
»Lopud“, i ona kapela sv. Nikole na Koločepu, o kojoj
ću detaljnije doskora izvijestiti u posebnom djelu ,Ko-
ločep“. Malena je to jednobrodna kapela duga 6 m
bez duljine apside, a široka 3 m i80 cm izvana. Pro-
teže se istočno-zapadnim smjerom, tako da joj je pro-
čelje i ulaz od zapadne strane. Na južnoj i sjevernoj
vanjskoj strani zidova kapele nalaze se po pet zidnih
izdubina (niša) visoke 335 cm a široke 84 cm. Protežu
se od krova sve dolje do temelja. Od istočne pako
vanjske strane dulji se 150 cm četverouglasta apsida
sa svojom širinom od 250 cm, kojoj je sjeverna strana
prilično razrušena, a na kojoj je u sredini bio do ne-
davna sačuvan jedan uslai prozor po svoj prilici sa
prozornim okvirom 80 x 380 cm od šest do osam okna,
u svakom redu po dva, taman onako, kako je na apsidi
kapele sv. Ilije na Lopudu. Žalibože dotični prozorni

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI1& — Dubrovnik

Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju

  

PEKARNA

PETAR KULUfI

okvir s oknama nijesam mogao naći megju ondje raz-
valjenim kamenjem, ali nije isključeno, da je zatrpan
u gomili kamenja, što je u kapeli ili što se podiže
pred kapelom.

Ugiimo sad u kapelu. Ona je iznutra duga malo
više od pet metara bez duljine apside, a široka 3 m.
Svod joj je odavna srušen, ali se još vide njegovi
ostaci na obim suprotnim stranama zidova, te se može
posve lako raspoznati po okrajcima, da je crkvica bila
presvogjena bačvastim svodom. Na jednoj i drugoj
strani unutrašnjih zidova protežu se po tri izdubine
(niše) 250cm po 1380.cm i po dva polupila, koja su
obavijala bačvasti svod, kako se to vrlo dobro do danas
raspoznaje. Na dvama središnjim polupilovima bez
sumnje se je iz sredine krova izdizala četverouglasta
mala kupola, kakova je još u vrlo dobrom stanju sa-
čuvana sa kapeli sv. Ivana na Lopudu. Kapela nije
imala nijednog prozora do onog već spomenutog na
apsidi. Za tako malenu kapelu nije bilo ni potrebno,
a još manje, buduć joj četvrta strana od pročelja nije
bila sazidana već posve otvorena poput one u kapeli
sv. Ivana na Lopudu. Iznutra joj je apsis vaijkastog
oblika.

Kapela je sagragjena zidarskom tehnikom, ali pri-
prostom kao i primitivnom konstrukcijom i izradbom.

I pred ovom je kapelom bio irijem dug 4 mi po,
a širok koliko crkva. Temelji ovoga trijema još su
dobro sačuvani.

Po ovomu opisu kapele mora se apodiktički za-
ključiti, da je bila sagragjena u onom istom slogu,
kojim su se gradile kapele u ranije srednje doba,
počam od IX, do početka XII. stoljeća, u doba
hrvatskih narodnih vladara u Dalmaciji, kada se je
isticao poseban naš nacijonalni slog. Diljem Dalmacije
ima dosta takovih kapela, koje su posve jednakog gra-
gjevnog stila i skoro jednake veličine,

Neki su kritičari pojedinih ovih kapela, kako n. p.
onih na Lopudu, htjeli prikazati javnosti, kao da su
ove kapele bizantinskog stila, buduć je Bizant od vaj-
kada poznavao kupolu, svogjeni krov i centralne osnove,
a uvjerenje u ispravnost ovih njihovih teza podržavalo
se tim većma, što je uistinu za sve vrijeme hrvatske
narodne dinastije politički upliv Bizanta bio živ i
osjetljiv na istočnom Jadranu. Ali se danas zna, da
je netočno i površno krstiti ,bizantinskom“ svaku gra-
gjevinu na svod i centralne osnove, jer se vrlo dobro
zna, kako i Dr. Ljubo Karaman, taj naš znameniti hi-
storičar narodne umjetnosti, razlaže u svom djelu ,Iz
kolijevke hrvatske prošlosti“, da je bizantinska arhitek-
tura realizovala samo stanovite, jasno odregjene kom-
binacije kupole i svodova, samo stanovite, jasno odre-
gjene tlorisne formule, te da je tvrdnja o bizantinizmu
starohrvatskog graditeljstva bestemeljna, budući ovo
naše graditeljstvo nema ništa zajedničkoga sa uobičaj-
nim tipovima bizantinske crkvene arhitekture. Pa i ova
priprosta zidarska tehnika i primitivna konstrukcija
svodovnih oblika, kojom su sagragjene ove naše ka-
pele takogjer s onom rustičnom izradbom svih detalja,
vrlo su daleko i različite od graditeljstva bizantinskih
majstora, koji su bili onda kudikamo valjaniji i vještiji
od naših domaćih majstora. — Njihove gragjevine na
istoku još opstoje i to potvrgjuju. (Svršit če se).

 

Kod bolesti srca i kreča u žilama, pri moguć-
nosti uliva krvi u mozak, ili udarca od kapi (šlaga)
osigurava naravna Franz - Jozefova gorka voda me-
kanu stolicu bez napora. Znameniti ljekari u klinikama
za bolesti krvnih sudova dokazali su da Franz-Joze-
fova voda pomaže osobito starijim ljudima. Franz -
Jozefova gorka voda dobiva se u apotekama, droge-
rijama i špecerajskim trgovinama.