Str. 2

Pisma iz naroda.

VELALUKA. Odlazak župnika. Mr. Dr. Ljubo
Bačić, dosadašnji župnik ove varoši, buduć dobio mjesto
kanonika stolnog Dubrovačkog kaptola, ostavio nas je
definitivno dneva 4. ov. mj. u 5 sati jutra, nakon 13
godišnjeg dušobrižnikovanja. Kao svećenik neporočnog
života, vršio je pastorizaciju u ovoj zamašitoj župi u
svakom pogledu revno, vodeći osobitu brigu u poha-
gjanju bolesnika, a i na karitativnom polju je odvojio.
Nepomično je stajao na braniku Božjih i crkvenih prava,
kao što i javnog morala, osujetiv namjerovane abera-
cione pokrete. Njegovom budnom oku nije ništa izbjeglo,
što bi prejudiciralo kršćanskom vladanju bilo u crkvi,
bilo vani, te je njegov upliv, osobito na mladež, bio
moćan. Poznavao je pojedince sve župljane, pa i djecu
svu po imenu. Marnim nastojanjem snabdjeo je zvonik
župne crkve novim zvonima, kojih ga je svetogrdna
ruka bivše Austrije lišila bila, a trošak za 1 zvono
snosio je sam, Sabrao je pretežni dio nužne sume za
gradnju nove kapele u Grobištu, ne ustručavajući se,
da pri tome, kao kad se je i za zvona radilo, lično
pokuca na pojedina kućna vrata svojih župljana. Išao
je takogjer po varoši, da skuplja ulje za školsku ku-
hinju, u kojoj ga se je, kao jednog od glavnih faktora,
svagdano vidjevalo. Dne 2. t. mj. članice Društva Ma-
rijine Kongregacije, uz Dječje zabavište, pčelinjim ma-
rom i pregaranjem vrijedne Č. S. Celine, prirediše mu
u Zavodu Čč. Sestara, kao svome prezesu, prigodnu
uspjelu zabavu, sa oprosnim karakterističnim pozdra-
vima, obdarivši ga šumom cvijeća u znak naklonosti
i priznanja rada. Istog dana Crkovinarstvo i Starešine
Bratovština, sa kanditorom svećenikom na čelu, po-
častiše ga sa oproštajnom većerom u zgradi Braće
Sv. Josipa. Kulminirao je pak ganutljivi ispraćaj i
rastanek pri odlasku na obali, gdje se je sjatila masa
naroda, koji se je suznim očima, uz slavljenje zvona
1 posipanje cvijeća, dirljivo od svoga duhovnog pastira
opraštao, i time javno manifestirao svoju privrženost
Crkvi i Njezinim Službenicama.

ii iieli _ Želim Vam saopćiti, da
Uvijek bijeli zubi. čitava moja obitelj rabi
szmumašummmmzmmmmmm ;of više od petnaest
Još nas nikada nije razočarala!
i ukus u ustima, tim više, sto već
Shlorodont vodu za usta. Čitava obitelj rabi
kicu za zube. Ž. N. Karlovac. Zahtjevajte samo
za zube. Mala tuba Din.8.., velika tuba Din. 13.-

astu za zube.
ele zube i ugodn

 
 
  
  
 

    
 

Luka na Šipanu. Svečanost sv. Stjepana, pro-
slavljena je i ove godine kod nas po običaju. U oči
svečanosti, slavljenje zvona, triput dnevno, navjestilo
je narodu blagdan sv. Stjepana. Na dan svečanosti u
jutro prva sv. Misa bila je u 7 sati. Svečanu sv. Misu
u 10 sati, otslužio je vič. Don Vicko Lisičar župnik
Lopuda, koji je preko sv. Mise održao lijepu propovjed
o iznašašću tijela sv. Stjepana. Spomenutu propovjed
puk je pažljivo pratio. Nakon sv. Mise slijedilo je
ljubjenje Moći sv. Stjepana. Po podne u 5 sati bio je
svečani blagoslov sa Presvetim i ljubljenje sv. Moći,
Poslije ovoga bio je na lučkom trgu, pred općinom,
ples i druge vanjske svečanosti. Svetkovini je prisus-
tvovalo i mnogo naroda iz okolišnih mjesta osobito
iz Sugjurgja. P, Šišević.

TRPANJ. Javna Dobrotvornost. Da počaste uspo-
menu + Andra Mrčića, koji je u mladoj dobi od 32
godine našao tragičnu smrt u morskom valovju izmegju
Graca i Trpnja, udijeliše mjesnoj Javnoj Dobrotvornosti
pokojnikov otac g. Ivo Mirčić za siromahe 1000 Din.,
gg. načelnik M. Mrčić 50, Niko Šuljuga 50, Stijepo
Ferri 40. Uprava Javne Dobrotvornosti dobročiniteljima
srčano zahvaljuje. Ugledali se i drugi u njihov primjer.

Uprava Javne Dobrotvornosti.

 

LJETNE i JESENSKE

VEČERI

ugodno će te provestit
na svježem zraku

uz savršenu RADIO glazbu
U (288
VRTU
RESTAURACIJE i KAFANE

»TETE JELE“

KOMOLAC (Ombla)
CIJENE FAMILIJARNE!

»NARODNA SVIJEST«

 

ZA Mimara AMERIKU
mv ,VULCANIA“

21. Augusta iz SPLITA

— trees —

Putnička pruga
ZA JUŽNU AMERIKU

ss BELVEDERE,

18. Augusta iz SPLITA

Informacije besplatno kod :

,GOSULIGH LINE“ - DUBROVNIK 2

Telefon br. 16.
VRUĆICA. Drska kragja. Na 12.tek. ušuljali su
se tri lopova u stan g.je Cendo ud. Katice, koja do-
muje sa dvoje nedorasle djece i sa staricom svekrvom.
Drski maskirani iopovi uperivši revolver na spavaću
ženu i na njene oči pograbivši mnogobrojne drago-
cjenosti, svu opremu pok. Cenda Iva pače i plahte,
udaljiše se. Pok. Cendo bio je u vrijeme svjetskog
rata u Americi jedan od prvih nacional. radenika i
vazdašnji dobročinitelj. Zaista rijetka je prisebnost i
odvažnost dobre ud. Katice, koja je drugi dan pošla
u potragu za lopovima, koju je trpanjska žandarmarija
sa okolišnim zauzetnim stanovništvom vrlo energično
poduzela. Glavni je lopov jedan bivši radnik u selu
iz Ercegovine. Na ovome pitomom Pelješcu do sada
nijesmo znali ni za vuka ni hajduka, a eto kroz go-
dinu dana drugi dvotakav u spodobi bezdušnog čovjeka.

BLATO na KORČULI. Dekanatski euharistijski
kongres u Korčuli. U javnosti je poznat ovaj sjajno
uspjeli kongres. — Naše mjesto trpi vrlo tešku i
mukotrpnu ekonomsku krizu, jer od nikuda pomoći
za dobavu novca. Ipak jadni težaci: mirno i kršćanski
dostojanstveno podnašaju sve te nevolje i bijede, a
vjera ih u tomu tješi i sokoli. I u našem mjestu bilo
je neprijatelja megju na žalost inteligentnim, koji su
strašili narod sa različitim noćnim mrtvačkim oglasima
tako, da veliki broj hodočasnika, koji se je bio na vri-
jeme javio, ustegao se je otići na kongres za 31. zad-
nji dan. Ipak uz sve noćne makinacije i potajna go-
vorenja težački narod se je odazvao, te je u nedjelju
31.VII. u 5 s. jutrom posebnim parobrodom Šipan“
otišlo za Korčulu na kongres oko 800 hodočasnika,
osim toga pošlo ih je prije sa motorima i lagjama,
tako da se računa iz samoga našega mjesta oko 2000
hodočasnika. To je na čast i ponos našemu mjestu.
Hodočasnici su za vrijeme kongresa bili predvogjeni
sa svojom narodnom glazbom, koja se je i tada, kao
i pri euh. nedavnom diec. kongresu u Hvaru — časno
pokazala.

+ Frana Cetinić pok. Petra. Dne 6 ov. mj. us-
nula je blago u Gospodinu — na dan Gospodnjega
obrazovanja — pokornička, požrtvovna i za slavu božju
i uzorna postarija djevica Frana Cetinić. Istoga dana
bio joj je priregjen lijep sprovod i njoj u počast iz-
rečen zgodan govor. Ova skromna radilica zaslužuje
barem iza smrti u javnosti priznanja, jer je svoj vijek
života sprovagjala ne samo u pokorničkom duhu, u
bijedi i nevolji dostojanstveno u kršćanskom duhu,
nego i Bogu odano. Kad se je radilo za bilo koju
kat. akciju, tu se je ona najmarljivija pokazivala, po-
sebno u raspačavanju i širenju kat. štampe. Ona je
bila u istinu žrtva prama Bogu i prama bližajemu. Mila
i nezaboravna uspomena ostala na nju u narodu i
vječni pokoj njezinoj patničkoj duši!

__ Zadušnice za blgp. Stjepana Radića. U 8'/, sati
bile su u crkvi Matici svečane zadušnice za pokoj

duše narodnog poslanika blage uspomene u narodu
Stjepana Radića.

Kino - aparat Dne 7 ov mj. revni upravitelj mje-
sne poliklinike g. dr. Gjuro Krstinić držao je sa kino-
aparatom predavanje o pošasti tifusa (u 2 dijela od
B. Širole) u 8 s. večer na plokati pred zvonikom. Pre-
davanje je trajalo preko jednog sata, a naroda bilo je
mnogo. Samo je bilo nezgodno vrijeme za majke do-
maćice, kojima je ovakovo praktično predavanje veoma
potrebito za čuvanje zdravlja u njihovim obiteljima.

Dubrovački dvopek

 

Br. 33

CAVTAT. Otkriće spomen-ploče bpk. Vl. prof.
prof Bukovac. U nedjelju 14. t. mj. slijedila je u
ukusno okićenom Cavtatu, u prisutnosti g.je J. ud.
Bukovac, kćerke Jelice, svojte, cijelog Cavtata, prija-
telja, štovatelja i znanaca, otkriće mramorne spomen
ploče na rodnoj kući bpk. VI. prof. Bukovac prigodom
10-godišnjice njegove smrti. — Najprije je u ime Cav-
tata govorio Msgr. Dagonig Don Ivo žup. dek. Poslije
govora slijedio je blagoslov spomen ploče i otkriće
iste, koji je momenat pozdravljen glazbom i pucanjem.
Ganutljivi prizor radosti, ljubavi, zahvalnosti velikanu
umjetniku opće ljubljenom gosparu Vlahu. — Zatim je
govorio u ime Općine g. podnač. Dr. Božo Raše pri-
majući časnu službu brige oko vječnog sačuvanja do-
tične spomen-ploče. — Na svrhu je Msgr. Dagonig u
ime odbora zahvalio svima, koji su došli da zajedno
sa Cavtatom iskažu pokojniku ljubav, čast, zahvalnost.

Janjina. Zadušnice. Dana 8. ov. mj. bile su
obavljene zadušnice za hrvatskog velikana Stipana
Radića u prepunoj matici crkvi. Nasred crkve je bio
troredni katafalak sa svijećama i puna crkva cvijeća.
Na katafalku slika Stipanova u crnini. Pjevačko društvo
je pjevalo žalobne pjesme s kora. Po svršenoj sv. misi
mladost je kliknula Slava Stjepanu Radiću !

TRSTENIK. Jadranskoj plovidbi do znanja. Čitali
smo u novinama, a bilo je naznačeno i na legitima-
cijama, da prilikom prošlih Euharističnih kongiesa kod
nas, Jadranska plovidba daje posjetiocima istih 50%
popusta. Megjutim mi iz ovoga kraja, uza svu usluž-
nost i dobru volju g. agenta, nijesmo se mogli okori-
stiti rečenim popustom za nijedan kongres, jer amošnja
agencija je svaki put dobila saopćenje za popust od
svoje uprave, kada je već kongres bio dovršen. Tako
se n. p. mnoga mladost, koja je išla na Euharistični
kongres na Korčuli našla u neugodnoj situaciji. Ra-
čunala je na popust, a nije ga dobila. Maogi su pak
proračunali svoj trošak i na koncu se našli u finan-
cijalnoj neprilici. Molimo stoga Upravu Jadranske Plo-
vidbe, da bi unaprijeda na vrijeme obavijestila svoje
agencije za slučaje, kada putnici budu imali pogod-
nost na povlaštenu vožnju.

Zadušnice. | ovdje su bile priregjene zadušnice
za pok. Stjepana Radića, kojima je, možemo kazati,
prisustvovalo cijelo mjesto.

 

,Zlatarevo Zlato“. Najljepši roman Augusta
Šenoe, str. 246. Novo izdanje ,Knjižnice Dobrih Ro-
mana“, već je stiglo i može se pridignuti kod Dubr.
Hrvatske Tiskare uz cijenu od Din. 20.—

 

 

 

 

|
Industrija suhomesnate robe

i mesarska radnja

S. MEANAIA - Glina

 

otvorila je 31 jula o. g.
svoju filijalu u
DUBROVNIKU

|

|

| Čingrijina (Široka) ulica
(prije Željezarija M. Zeca)
|

|

|

|

|

\

Ilil=
=IIl

Ova mesarska i kobasičarska
radnja organizovana je
na najmodernijoj osnovi
prema savremenim zahtjevima
koji su došli do izražaja
| u svim velikim gradovima.

| Sve vrste suhoga mesa
| Friško meso: . (293)
| Prvoklasna govedina i teletina
i sve ostale vrste svježega mesa.

Kuhane šunke i naresci kobasica.
Pokušajte i osvjedočite se!

 

 

 

 

|