Er

 

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 39.

DUBROVNIK 28. Rujna 1932.

odi

Broj Čekovnog računa našeg lista
test 4153 Podružnice Sarajevo,

God. XIV.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za iroremstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Aniun Fi& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare \zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Ukinuće zadarske metropolije.

Ovih su dana papinskom bulom od 23, kolovoza
o. g, koja je preko beogradske numcijature poslana
svim biskupima, uregjene prilike u dalmatinskoj crkvenoj
provinciji. Tom bulom ukida se zadarska metropolija,
a osniva se prema či. 10, konkordata izmegju ltalije
i Vatikana zadarska nadbiskupija, pod koju će od sada
spadati otoci Cres i Lošinj, te neki manji otoci, koji
su prije potpadali pod krčku.biskupiju, i konačno otok
Lastovo, koje je prije potpadalo pod dubrovačku bisku-
piju. Ovi otoci su sada definitivno pripali zadarskoj
nadbiskupiji. Zadarski kaptol ostaje u svim svojim
pravima i častima, koje je imao prije.

Prije su svi dalmatinski biskupi i to kotorski,
hvarski, dubrovački, šibenski, splitski i makarski, bili
neposredno podložni zadarskom metropoliti, dok se
ovom bulom rješavaju te podložnosti, bilo u duhovnim
bilo u materijalnim stvarima, tako, da su sada nepo-
sredno podložni Sv. Stolici, dok Sv. Stolica drugačije
ae odredi. Prema tome svi dalmatinski biskupi izjed-
načeni su u pravima i častima. U buli je rečeno, da
će dosadašnjim t. zv. jugoslavenskim dijelom zadarske
nadbiskupije upravljati šibenski biskup kao admini-
strator sa svim pravima, koja pripadaju stalnom biskupu,
sve dotle dok Sv. Stolica drugačije ne odredi. Analogao
prema političkoj podijeli razdijeljena su i crkvena dobra,
kojima će upravljati šibenski biskup uz privolu Sv.
Stolice. Ovakovo stanje ostaće dotle, dok se ne sklopi
konkordat izmegju naše države i Vatikana.

Tako se zadarska biskupija (osnovana god. 341.,
a podignuta na nadbiskupiju god. 1154., i koja je po-
većala svoj teritorij na kopno pripojenjem biogradske
biskupije god. 1125., i ninske god. 1828.), sada vraća
na kopnu svojim starim granicama. Sinovi stere-ninsko-
Diogradske biskupije upiru opet danas oči u Vatikan,
te imadu čvrstu vjeru da će opet, zaslugom sv. Stolice,
uskrsnuti ninska biskupija (stara kao i solinska), koja
ima za osnovatelja sv. Anselma, jednoga od 72-ojice
učenika Spasiteljevih i koja je bila osnovana okolo
god. 40. poslije Krista, dok u prošlom vijeku nije bila
pripojena zadarskoj. Da će uskrsnuti u istom jedinstvu
i slavna biogradska biskupija, osnovana god. 1059.
koja, i ako je bila kratkog vijeka, mnogo je značila
— kao što inače i ninska — u našoj hrvatskoj narodnoj
povijesti. Imala bi se osnovati nova biskupija pod na-
zivom Ninsko-biogradska, sa sjedištem ili u Ninu ili
Biogradu. A tada će Dalmacija dobiti i novu metro-
politsku stolicu.

Iz Hrvatskog Radiše. .

Hrvatski Radiša u Zagrebu, Šenoina ulica 16/II,
ima ma raspolaganju mjesta za naučnike (šegrte) u
ovim zvanjima : bačvarskom, čaraparskom, četkarskom,
kišobranarskom, klobučarskom, kobasičarskom, kolar-
skom, košaračkom, kotlarskom, kovačkom, kožarskom,
krznarskom, ličilačkom, limarskom, lončarskom, medi-
čarskom, mesarskom, mlinarskom, opančarskom, papu-
čarskom, pećarskom, pekarskom, postolarskom, sobo-
slikarskom, staklarskom, tesarskom, tokarskom, užar-
skom i u svim granama trgovine. Osim toga ima
Hrvat. Radiša na raspoloženju u inostranstvu dosta
mjesta u raznim granema trgovine, obrta i industrije
ie naprednog gospodarstva. Roditelji i skrbnici koji
žele dati svoje sinove u koje od gorenavedenih zvanja
u svrhu učenja tih zanata, neka se obrate na mjesnog
povjerenika. Hrvat. Radiša ima takogjer na raspoloženju
dosta vrlo dobrih i pouzdanih pomoćnika (kalfa) za
sve grane trgovine i obrta, pa molimo p. n. gg. po-
slodavce, koji bi takove pomoćnike ili naučnike trebali,
da se obrate uz priklop pošt. marke za odgovor na
Hrvatskog Radišu u Zagrebu, ili mjesnom povjereniku.

 

 

Kupujte srećke kod Braće Ferranti Dubrovnik.
U kratkoj razdiobi dobile su naše mušterije sa kod nas
kupljenim srećkama: br. 74441 din. 150.000; br. 89958
din. 150.000; 5615 din. 60.000; 17021 din. 50.000;
93098 din. 20.000; 86074 din. 15.000; 44401 din. 14000;
38913 din. 10.000: po 8000 br. 30846, 48057, 44411,
73660, 29735, 75005, te mnoge zgoditke od din. 6000,
5000, 4000, 3000, 2000 i 1000. Može biti da i Vas čeka
sreća u našoj prodaji, radi toga kušajte sreću i kupite
srećku. (331)

 

Velika doza... sada Din
Velika kutija ..
Mala kutija

e.
sada Din 4.50
. sada Din 2.50

Cijene niže — kvalitet kao do sada:

ČISTESVE ..:

NI

NEGREBE
u, ja)

 

Pitanje našeg buhača.

Prema rezultatima analiza obavljenih u Francuskoj
i Americi postotak piretrina u dalmatinskom buhaču
jednak je japanskome. A ipak potražnja našeg buhača
ne zadovoljava, jer osim tršćanskog, sva su ostala
tržišta rezervirana i traže garanciju da će roba odgo-
varati uzorcima.

Osim toga se obično traži uvjerenje o sadržini
piretrina. Ako buhač sadrži 1% piretrina smatra se u
trgovini dobrim. Japanci prodaju robe poprate vazda
odgovarajućim uvjerenjem. A to im je i lako, jer imaju
mnogo kemičkih laboratorija, pod državnom kontrolom,
koji su ovlašteni izdavati takva uvjerenja, Medjtim mi
toga u Dalmaciji nemamo, pa je zato od prijeke po-
trebe da se barem jedan takvi laboratorij i kod mas
čim prije osnuje.

Osim toga treba polagati mnogo mara oko toga
kad ireba da se buhač bere i kako da se suši. Japan,
koji je primio iz Dalmacije sjeme buhača, sa ustrajnim
radom zagospodario je svjetskim tržištem jedino zato
što marno pazi na sve što se odnosi na uzdržanje i
poboljšanje robe.

Ustanovljeno je nadalje da nepresovani buhač
gubi na boji i snazi (do 3/4% piretrina). 1 zato Japanci
vazda presuju svoj buhač. Kod nas naprotiv i danas
leži buhač nepresovan; a to nije potrebno. Mi imamo
naime mogućnost da presujemo maš buhač na jakoj
hidrauličnoj presi u Splitu i zato nebi smjela nikakva
količina da ostane nepresovana.

Nepresovani buhač naime — osim gubitka na
postotku piretrina i boji — ležeći nekoliko mjeseci
stane da se mrvi, što je opet od očite štete po kvalitetu.

Da uzmognemo opet osvojiti izgubljena tržišta
treba da u svemu slijedimo naše konkurente Japance.
Treba da posvetimo više mara oko branja i sušenja
buhača; a to nam je sve moguće da učinimo i bez
državne pomoći. Na državi je pak da nam otvori ke-
mički laboratorij i da povede kontrolu kod izvoza.

 

IZ JUGOSLAVIJE.

Trgovački sporazum izmegju Grčke i naše
države potpisan je 23 o. mj. Ovaj se sporazum ba-
zira na djelimičnoj izmjeni robe. Grčka će izvozili u
Jugoslaviju produkte koji prestavljaju 35% o od vrijed-
nosti robe uvezene iz Jugoslavije. Naročite olakšice
učinjene su za uvoz u Jugoslaviju i to za grčke smokve,
suho grožgje i masline.

Telefonska veza Jugoslavije—Egipat. 'Ministar
saobraćaja svojim riješenjem je odobrio, da se uspotavi
teleionska veza izmegju Jugoslavije i Egipta, te sa
nekim mjestima u Španjolskoj na području Portugala
i Gibraltara.

Srebrenjaci od Din. 50 uskoro će se pustit u op-
ticaj. Kao i komadi od 20 dinara biće i ovi komadi
od 50 dinara kovani u Beogradu u kovnici a. d, Oni
su nešto veći od komada po 20 dinara. Imadu s jedne
strane lik Nj. Vel. Kralja, a s druge strane državni grb.
Za razliku od deset i dvadeset dinarki osim veličine
imat će na obodu natpis — Bog čuva Jugoslaviju.

Duh. vježbe za svećenike držat će se u split-
skom Domu duh. vježba, ako se prijavi dovoljan broj
svećenika, mjeseca listopada 25, 26 i 27, Početak
24 naveče u 6%/a, zaključak 28 ujutro. — Drugi tečaj
bit će u studenom 23, 24, i 25. Početak 22 naveče,
zaključak 29 ujutro. Ko želi žudjelovati na prvom tečaju,
neka se javi upravi Doma duh. vježba (Manuška polja-
na 1) do 16.listopada, a za drugi tečaj do 16. studenoga.

Sadra. Napisao Adem Sokolović, prof. tehn. škole
u Zagrebu. Str. 40. Naklada tiskare ,Narodnih Novina“,
Zagreb. Knjiga je namijenjena u prvom redu gradite-
ljima, zidarskim majstorima i drugim obrtnicima, koji
rade sa sadrom, Tu se govori o sadri u prirodi, o
pečenoj sadri, o svojstvima sadre, o tehničkom prire-
gjivanju i upotrebi sadre.

Staklana u Sisku. Prošlih dana počela je radom
nova moderna fabrika za pravljenje staklenih boca i
svih vrsta šupljeg stakla u Sisku. Ovo je poduzeće
otvorio g. Petar Teslić, veleindustrijalac, koji je već
otvorio i Sisačko parno kupatilo i poznatu Sisačku
mineralnu vodu.

FRANZ JOZEFOVA gorka voda je za reumatičare
i šećerno bolesnim bezuvjetno potrebna.

ITO pasta za zube je najbolja.