POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 40.

DUBROVNIK 5. Listopada 1932.

Broj Ćekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

s

God. XIV.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno ; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Izlazi

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:59

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun Fiš — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

SKUPŠTINA

KONGRESA PRAVNIKA

Kraljevine Jugoslavije
održaje se u Dubrovniku 7—09 oktobra 1932,
Raspored :

Četvrtak 6 oktobra U 10 sati: Dolazak speci-
jalnog voza iz Beograda, Doček na stanici. Svira vojna
glazba. U 17 sati: Dolazak parobroda »Kralj Aleksan-
dar“ sa učesnicima, koji dolaze preko Splita. Doček
na obali. Svira vojna glazba. U 20 sati: Koncerat So-
kolske glazbe na Brsaljama (Šetalište Kralja Aleksandra)
U 21 sat: Ples u bašći ,Hotela Imperial“,

Petak 7 oktobra u 10 sati: Svečana sjednica
otvora skupštine kongresa u Bondinu Teatru. Dnevni
red: Pozdravni govor predsjednika, Ostali pozdravni
govori. — Pravni odnosi Dubrovnika sa jugoslaven-
skim zemljama (referat). Konstituiranje kongresa, t. j.
podjela u četiri sekcije, izbor pročelnika, zamjenika i
perovodje svake sekcije. Po podne rad sekcija. U 18
sati: Promenudni koncerat vojne glazbe na Placi Kr.
Petra. U 20 sati: Svečani koncerat i prestava u Bon-
dinu Teatru, kojeg priregjuju dubrovački pravnici u
počast učesnika skupštine kongresa, a izvagianju su-
djeljuju ,Dubrovačka Filharmonija“, ,Crkveni Pjevački
Zbor“, Pjev. Društvo »Dobrava“, Srp. Pjev. društvo
»Sloga“ i Dubrovačko Kazališno Društvo. Program je
zasebno ctištampan. Ulaz besplatan. — U 21:15 sati:
Drugarsko veče sa igrankom u Olficirskom Domu, koje
priregjuju dubrovački pravnici u počast kongresista
radi megjusobnog upoznavanja i zbliženja. Odbor gos-
pogja dubrovačkih pravnika spremiće i čednu zakusku.
Ulaz besplatan.

Subota 8 oktobra u 8 sati nastavak u sekcijama.
U 8'/, sakupljanje učesnika kongresa, koji ne sudje-
luju u sekcijama, pied općinom, gdje će se podijeliti
u grupe radi razgledanja grada, starina i zidina, uz
pratnju dubrovačkih kolega i ostalih intelektualaca.
U 11 sati zaključna plenarna sjednica skupštine kon-
gresa u Bondinu Teatru. Dnevni rad: izvještaji pro-
čelnika sekcija o raspravama u sekcijama, preplaganje
jeza i rezolucija. Glasovanje o rezolucijama. Izbor
stalnog odbora. Zaključak, U 15 sati dva skupna iz-
leta a) Kupari-Srebreno-Mlini- Cavtat, U Cavtatu pola-
ganje vijenca na spomenik Bogišića, razgledanje Bo-
gišićeve biblioteke, Bukovčeve galerije i Meštrovićeva
mauzoleja porodice Račić, kao i ostalih mjesnih zna-
menitosti. Cavtajski kolege sa gragjanstvom priredjuju
svečani doček, b) Koločep i Lopud. — U 19 sati pro-
menadni koncerat vojne glazbe na Brsaljama (Šetalište
Kralja Aleksandra). U 21 sat skupni banket.

Nedjelja 9 oktobra u 8 sati skupni izlet u Boku
Kotorsku do Kotora parobrodom »Kralj Aleksandar“,
Odlazak iz Gruža. U 14.30 izlet u Mline i Cavtat. U
13 promenadni koncerat Sokolske Glazbe na Brsa-
jama.

Lokalni cdbor pravnika neumorno radi sa svim
sekcijama te je izdao posebne programe za tok skupštine,
za saobraćaj te pojedinačke i skupne izlete, za svečani
koncerat i za predstavu, za prehranu u raznim hote-
lima i t. d.

Na kongres dolazi do hiljadu osoba. Pravnicima
Jugoslavije nazivljemo najsrdačniju dobrodošlicu, že-
limo im ugodan boravak u našem gradu i sretan us-
pjeh u radu.

Dolazak i odlazak željeznice. Vlakovi dolaze u
Gruž (Dubrovnik 2) u 4:45, 9:05 i 19:50, a odlaze u
645, 18:20 i 23-15.

 

   

PEKARNA

PETAR KULUŠIĆ

 
 
   
    

 
 

 

0410 ljudi Zimaju

zubni kamenac

...No svi
su ugroženi od njega!

Koliko je puta gubitak zuba prouzročio kamenoc, jer
nije bio pravovremeno otstranjen!Tkoredovitoza njegu
zuba upotrebljava Sargov Kalodoni, taj predusrece
ovu opasnost. U našoj državi kao jedina zubna krema
sadrži samo Sargov Kalodont sulforicin-oleat po Dr.
Br&unlichu. Sulforicin-oleat otstranjuje postepeno no

sigurno kamenac i uzdržaje zube čvrstim i zdravim.

    

  

L0DON7

Prativ zubnog kamenca

 

 

»Naša budućnost“.

U predavanju pod gornjim naslovom, kojeg je
prošlog petka održao u Dubrovniku g. Dr. Ant. Korošec
iznio je — njemu sopstvenom lakoćom i iscrpljivošću —
prikaz političko-ekonomskog stanja u Europi kao i
orise i perspektive tmaste buduće zime.

Započeo je slikom teških ekonomsko-(financijalnih
prilika u svijetu a posebno u Europi, da nadoveže
razna predložena sredstva saniranju krize, Niti u Brian-
dovu Paneuropu, niti u srednjeevropskom savezu, niti
u balkanskoj uniji ne vidi Dr. Korošec nešto ostvariva,
a pogotovo ne riješenje teških ekonomsko-sccijalnih
problema sadašnjice. Problem je i po njegovom mni-
jenju pretežno socijalan.  Analizirao je zato kritički
razne socijalne struje i zadro duboko u problem so-
cijalnog pitanja. Očito je i s pravom Dr. Korošec
protiv vladajućeg kapitalističkog sistema, ali je isto
tako izričiti i otvoreni protivnik marksističkog socija-
lizma i komunizma. — Komunizam je naime — negi-
rajući potpuno individualnu slobodu — pao u eksirem
protivan kapitalizmu, ali opet štetan po ljudsko društvo.

Posebnom spremom i poznavanjem prilika iznio je
ubitačni i podzemni rad komunističkih centrala u Eu-
ropi, te upozorio ma razorno njihovo djelovanje. —
Istaknuo je što sve dolazi u prilog toj propagandi i
što pogoduje njezinom uspjehu, a što je opet spriječava.
Svakako prikazana stvarna slika nije nam ružičasta za
skoru budućnost.

Vrlo jezgrovito, ali pregledno je istakao nadalje
Dr. Korošec sadržaj i direktive epohalne enciklike
»Quadragesimo anno“ te zaključio, da i ako se odma
nemože pristupiti primjeni u život svih tih direktiva,
opet može svaki od nas da primjeni barem zadnju
preporuku njezinu i pruži milostiv darak mnogim bi-
jednim rukama koji će ga mastajne zime da zatraže,

 

Kod teškog varenja, slabokrvnosti, mršavosti,
blijedoće, bolesti žlijezda, osipa ma koži, furunkula,
popraviće naravna Franz - Jozeiova gorka voda tako
važan rad u crijevima. Odlični ljekarski naučenjaci
uvjereni su da i najnježnija djeca odlično podnašaju
Franz - Jozeiovu vodu. Franz - Jozefova gorka voda
dobiva se u apotekama, drogerijama i špecerajskim
trgovinama.

Narodna Zaštita za Dalmaciju.

Povodom boravka sveučilišnog profesora, dr, Jo-
sipa Šilovića, bana u m. i predsjednika Narodne Zaštitte
u Dubrovniku, dolazi nam pred oči rad toga našeg
pravnog pisca i genijalnog radnika i organizatora na
socijalnom polju za Dalmaciju, njezine iseljenike i
pomorce i za njihovu djecu i siročad,

lako je ime bana Šilovića poznato svoj javnosti
ne samo našoj, već evropskoj i američkoj, ipak neće
biti na odmet da se u kratkim crtama iznesu smjerovi
njegovog golemog djelovanja na socijalnom polju, na-
ročito pak što se tiče toga rada za Dalmaciju.

Ime bana Šilovića usko je vezano s imenom naše
najveće i najsnažnije humanitarno-socijalne ustanove,
Narodne Zaštite. Mnogovrsno djelovanje te organizacije
samo je odraz jakog duha i toplog srca Šilovićevog.
Uspiesi Narodne Zaštite samo su prirodna posljedica
i odraz tegobne mladosti Šilovićeve, koji ujedno služe
za dokaz da pozitivni revolucioner, gradeći i stvarajući
po smišljenom programu mora postići više od anarhiste
koji želi da stvara rušenjem. Zato i jesu rezultati
Šilovićevog djelovanja na humanitarnom i socijalnom
polju toliko zamašni za sav naš narodni život ne samo
u sadašnjosti već i u budućnosti.

Spomenimo se samo gorkih godina rata, kad su
naša djeca po Bosni, Hercegovini i Dalmaciji propadala
i umirala od gladi i kad je po Šilovićevim vodstvom
20.000 maše djece spašeno od sigurne propasti. Onda
kad se nije moglo pomoći odraslima, onda je Šilović
uzeo za geslo našu narodnu pjesmu: Ak i jesu po-
ginuli ždrali, hranićemo ptiće ždralovlće, Naše pleme
izginuti neće, naši dvori ostat pusti neće“, i udario temelj
budućem rađu Narodne Zaštite — kolonizaciji djece,

Pa ipak možda je od veće važnosti, baš po naš
dalmatinski živalj, Šilovićev rad za djecu i siročad
iseljenika i pomoraca kao i za djecu naših svjetlioni-
čara. Podignuvši Šilovićev Dom na Korčuli, osigurala
je Narodna Zaštita svoj toj siročadi budućnost i spasila
je od pogibeljnih posljedica ulice i analfabetizma. U
tome su Domu našla svoj novi dom i djeca mnogih
žrtava s Dakse, zak je tako naročito Dalmacija obve-
zana Narodnoj Zaštiti i njezinom predsjedniku.

Ban i državni senator šilović došao je u Du-
brovnik na odmor sa svojom gospogjom, pa mu tom
zgodom želimo od srca što ugodniji boravak u Du-
brovniku. Dobro nam došao!