POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Broj Čekovnog računa naseg lista

 

 

Br. 42. DUBROVNIK 19. Listopada 1932. i jest 4153 Podružnice Sarajevo, God. XIV
Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za ino:emstvo 10 Din. mjesečno Izlazi sva ke Srijed e | Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubsovnih

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Naša srednja škola.

Društvo .Škola i dom“ u Ljubljani prigodom
svoje glavne godišnje skupštine 9. X. 1932 podvrglo
je kritici naše srednjoškolstvo, pa jer je stvar općeg
interesa, a u glavnom tamošnje školske prilike odgo-
varaju našim, donosimo po ,Slovencu“ glavne misli
o našem srednjoškolstvu.

U svom referatu o našem školstvu istakao je g
Dr. Lončar, ravnatelj u miru, slijedeće: Škola je za
nas prevažna, jer samo po njom možemo doći do
duševne slobode, Nije slobode bez škole, ni škole bez
demokracije, a ni slobode bez demokracije, Braća Srbi
živjeli su u drugim prilikama nego mi. Kad su se oni
borili za slobodu, turska se je vlada već raspadala,
mi smo se borili za svoju proti Nijemcima, kad su se
ovi već dizali. Srbi su se borili za slobodu, da bi došli
do prosvjete, mi pak prosvjetom k slobodi. Mi ne
možemo natrag, nego samo naprijed: s prosvjetom
do potpune slobode. Zato teško podnosimo ukinuće
svake škole, jer to znači korak natrag. Redukcije pro-
iesora pak nijesu pogodile samo pojedince, nego opću
korist naroda.

Osvrće se zalim na pojedine školske odredbe i
prakse i završuje riječima: Što smo od svojih pregja
dobroga primili to sačuvajmo, što pak treba pobolj-
šanja, poboljšajmo.

Slijedila je opširna debata, te su na koncu prim-
ljene slijedeće rezolucije :

1, U dravskoj banovini nek se ne ukine nijedna
škola, jer bi bilo svako ukinuće na štetu kulturnomu
napretku našega naroda. Naš je narod sagradio svoje
škole u teškom stoljetnom boju s vladajućom njemač-
kom gospoštinom i smatrat će svako okrnuće svoga
školstva u slobodnoj nacijonalnoj državi kao izraz
preziranja našega kulturnoga napora u prošlosti i ne-
razumijevanja političkog položaja Slovenaca na raskršću
njemačke i romanske kulture. Već ukinuće jedne same
gimnazije u Ljubljani imalo je teške posljedice za naše
srednjoškolstvo, Naprctiv zahtijevamo, da se naše
školstvo još usavrši i dogradi prama potrebama našega
naroda i sadašnje dobe.

2. U drugoj rezoluciji traži se, da se ukinuta
Il. državna realna gimnazija opet otvori.

3. Radi umirovljenja, redukcije i premještenja
mnogih profesora manjka na trima ljubljanskim gimna-
zijama približno 40 učiteljskih sila te je pouka skraćena
za 600 sedmičnih sati. Neki se predmeti uopće ne
poučavaju, iako su svi prcfesori zaposleni s maksi-
malnom poučnom obvezanošću. Neredna i skraćena
pouka demoralizira djake, kojima prijeti još osjetliva
šteta za daljnje školovanje. Da se uzmogne vršiti pouka
na svim srednjim školama dravske banovine u pot-
punom opsegu i u potpunom redu, zahtijevamo, da
se namjesti dovoljan broj profesora, koji su kvalifi-
kovani za slovenske škole,

Učiteljske osobe, koje su bile bez disciplinskog
postupka prije vremena umirovljene, otpuštene ili pre-
mještene iz dravske banovine, nek se opet namjeste
na prijašnja službena mjesta.

U buduće nek se sva premještenja izvrše u praz-
nicima, da se početkom školske godine pouka može
vršiti u punom redu i opsegu.

4. Školarina neka se s novim finansijskim za-
konom ukine. Nek se opet primi načelo, da pouka
bude od najnižeg do najvišeg stupnja besplatna.

8. Naukovne osnove nek se ne mijenjaju usred
školske godine. Nove naukovne osnove nek se uvedu
samo postepeno. Pri njihovom sastavljanju treba uva-
žiti mnijenje i želje pedagoških strukovnjaka i roditelja.

Srećka Državne Klasne Luirije
već prvi dan vučenja I. klase 25 kola br. 77.363
dobila je jedan od glavnih zgoditaka

Din. 40.000 — ==
prodana iz najsretnije. prodavnice
JOVO TURNIĆ, Dubrovnik
Ul. Kr. Marije

Kupujte i Vi neprekidno srećke u ovoj radnji, jer
gdje dobiju drugi dobićete i Vi. (362)

Pojedini broj Din. 1:50

 

  
 
 

\jeni
\zgvb
izgubljeno

 

 
 
 
 
 
 
 

kamenac,

  

ništa ne kvari više zube nego kamenac!
vajte svoje dragocjene zube

Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare \zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

0d 10 ljudi Zimaju.
zubni kamenac

...N0 svi
su ugroženi od njega!

Ništa ne kvari izgled čovjeka kao izgubljeni zubi...

Saču-
oslobodite ih od

opasnog kamenca redovitom upotrebom Sargovog
Kalodonta. U našoj državi sadrži samo Sargov
Kalodont kao jedina zubna krema sulforicin-oleat
po Dr. Bravnlichu. On postepeno otstranjuje zubni
a uzdržaje zube čvrstim i zdravim!

100D0Ny

ZI

rofiv zubnog kamenca

 

6. Skolske knjige za sve škole dravske banovine
i za sve predmete nek su pisane u slovenskom jeziku.
Nek se knjige bez skrajne potrebe ne promjenjuju,
cijena nek bude koliko je moguće niža i označena
na koricama.

7. Monopol za zadaćnice nek se ukine.

8. Praznici i odmori preko godine uek se konačno
za uvijek urede. Popravni ispiti nek se obavljaju tik
pred početkom školske godine. Zaključak školske go-
dine i dijeljenje svjedodžaba nek bude u isto doba.

9. Sakupljanje novaca u školi u bilo koju svrhu
nek se zabrani. Nek bude dozvoljeno samo jedan put
na godinu sakupljanje dobrovoljnih doprinosa za si-
romašne djake dotičnoga zavoda.

10. Djacima, koji su pali na nižem ili višem te-
čajnom ispitu na jednu godinu, nek se dozvoli kao
dobrovoljnim ponavljačima redovito pohagjanje IV.
odnosno VIII. razreda.

11. Djecima gragjanskih škola nek se dozvoli
s diferencijalnim ispitom pristup na sve srednje škole
a predsvim na učiteljske škole,

Budući da sve gori navedeno u glavnom vrijedi
i za naše primorske krajeve pridružujemo se gornjim
rezolucijama u interesu napretka naše srednje škole.

IZ JUGOSLAVIJE.

Jedan umjetntčki jubilej, Nestor hrvatskih glu-
meca, sin slavnoga osnivača zagrebačkog kazališta,
g. Dragutin Freudenreich, navršuje 26. 0. mj. pedesetu
godinu svoga glumačkog rada. Njegov umjetnički rad
poznat je i van granica naše domovine, Po svojoj
glumačkoj umjetnosti Dragutin Freundenreich je prvak
i miljenik našega naroda, a još u svojoj navršenoj
70. godini, kadar je da publiku opčara i zanese svo-
jom glumom. Svečana proslava jubileja biće dne 5,
studenoga o. g. u Hrvatskom zemaljskom kazalištu u
Zagrebu. U povodu toga posebni odbor obraća se na
uaše rodoljube zamolbom, da bi priložili svoj prilog
za narodni dar nestoru i senioru hrvatskih glumaca —
Dragutinu Freudenreichu. Novčane priloge prima Prva
Hrvatska Štedionica u Zagrebu i sve njezine podruž-
nice, a dopise neka se izvoli slati na tajništvo Odbora

za proslavu jubileja Dragutina Freudenreicha, Zagreb,
Hercegovačka ulica 34.

FRANZ JOZEFOVA gorka voda
je izvanredna proti začepljenosti i katara debelog crijeva.

 

 

 

Narodna skupština sastala se je u subotu 15.
ov. mj. te radi do 20. o. mj. kad će se izabrati novo
predsjedništvo i otvorit se druga sesija Narodne Skup-
štine i Senata.

Vučenje lutrije za pomaganje nezaposlenih
održano je 12 o. mj. u Beogradu pod kontrolom drž.
vlasti. Zvanična lista objaviće se 16 o, mj. Do tog
roka sva lica, koja su prodavala srećke ove lutrije
imaju dostaviti konačan obračun. Izdavanje zgoditaka
višiće Jugoslovensko društvo za čuvanje narodnog
zdravlja, Beograd, Zeleni Venac br. 17.

»Kaspar American State Bank — Prijave za
stečaj. Objavljuje se svim ulagačima Kaspar American
State Bank, da stečajni upravitelj iste prima prijave
ulagača da bi se zaštitile njihove tražbine protiv banke.
Iseljenici povratnici, koji borave u Jugoslaviji, a imadu
potraživanja kod spomenute banke, pozivaju se, naj-
kasnije da do konca oktobra ove godine jave Iselje-
ničkom Komesarijatu, Zagreb, Kamenita 15 svoje ime,
obitavalište i svotu u dolarima koju potražuju od spo-
menute banke. Prijavi treba priložiti Din. 5 u taksenoj
marki i Din. 30 u gotovom za troškove telegrama
konsulatu.

Veliko moderno brodogradilište ,Split“ sve-
čano je otvoreno u Splitu u subotu 8 o. mi. uz pri-
sustvu svih vlasti i raznih izaslanika. Ovo je brodo-
gradilište osnovano fuzijom već postojećih društava
»Marjan“ i ,Jug“ a većivom francuskim kapitalom.
Do sada je već kroz 18 mjeseci popravljeno 170 pa-
robroda. Na njemu će se moći graditi i novi parobrodi
do 120 m duljine. Ovim naša bojna i trgovačka mor-

narica nije više ovisna o tugjim brodogradilištima, a
tu je zaposlen i veliki broj naših radnika.

 

 

 

PEKARNA

PETAR KULUŠIĆ