POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 45.

DUBROVNIK 9. Studenoga. 1932.

koi

Narodna S

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XIV.

vijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke. Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

Dubrovnik u poreskim brojkama.

Prigodom ukinuća finansijskog inspektorata
spomenuli smo kakav će udartc za privrednike u
Dubrovniku biti ukidanje reklamacioncg odbora u Du-
brovniku. Na to je bilo s neke strane obećano, da će
i nakon ukinuća inspektorata, u Dubrovniku biti po-
stavljen reklamacioni odbcr, koji ima da riješava žalbe
protiv odmjerenja tečevine izvršenog od poreskog odbora.
Megjutim se to nije obistinilo i te žalbe idu već u
Podgoricu, jer će ondje zasijedati reklamacioni odbor
za čilavo područje Zetske Finansijske Direkcije.

Tako će naša poreska pitanja, a to su danas
vitalna pitanja, riješavati ljudi, kojima su maše prilike
potpuno nepoznate, ljudi iz krajeva sa čisto drugom
privrednom strukturom gdje ni pomorstvo, ni ribarstvo
a ni žurizam nemaju oncg ekonomskog značaja, što
ga imađu kod nas, A krivnja za to, mislim, da dobrim
dijelom pada na same naše privrednike, odnosno na
njihova udruženja i komore, jer se niko nije blago-
vremeno niti uopće pobrinuo, da bi se isposlovalo od
ministra finansija, da postavi i u Dubrovniku posebni
reklamacioni odbor, kako to zakon (o neposrednim
porezima) predvigja za područja sa većim brojem po-
reskih obveznika. Ovaj propust može da nam se teško
osveti u pivom redu s razloga, što kod nekih ljudi
vlada duboko uvjerenje, da Dubrovnik ne plaća do-
voljno poreza prema svojoj privrednoj snazi. A tome
su opet dobrim dijelom krivi naši ljudi, koji dolaze u
poreske uprave a ne shvaćaju važnost svog položaja
u tom odboru, a još manje odgovornost, koju nose
prema svojim sugragjanima.

Kad bi naime članovi por. odbora temeljitije pre-
iresali barcmi one poreske prijave, koje su stručno i
detaljno sastavljene, mogli bi donositi tačnije ccjene
o prihodima pojedinih poreskih obvezanika i ne bi
trebali ,od oka“ cdmjerivati porez i tako oštećivati i
sugragjane i državu.

Uslijed krivog mišljenja, da bi Dubrovnik mogao
da podnese jači poreski teret, i uslijed činjenice, da
jedan reklamacioni odbor za čitavo područje finansijske
direkcije neće biti u stanju ni površno da pregleda sve
mnogobrojne žalbe protiv odmjerene tečevine za ovu
godinu možemo — žalibože — očekivati da će sve te
žalbe ostati bez uspjeha.

Neće biti stoga na odmet iznijeti nekoliko brojaka,
da vidimo koliko plaća Dubrovnik odnosno njegovo
stanovništvo u srazmjeru sa ostalim stanovništvom u
našoj državi.

Državni prihodi za ovu budgetsku godinu od
neposrednih poreza (zemljarine, tečevine i kućarine
te rentovnog društvenog i službeničkog poreza) imali su
iznositi (prema usvojenoj procjeni) oko 1.613,000.000
dinara, Prema broju stanovništva imalo bi cd toga
pasti na Dubrovnik oko 1,600.000. — Mi naprotiv
znamo, da je Dubrovniku odmjereno same kućarine (bez
prireza opštinskih i banovinskih) preko 1,620.000 dinara.

Tečevina (osnovna i dopunska) bez prireza (samo-
upravnih i komorskih) iznosi ravno 1,000.000 dinara.

Porez na poslovni promet je odmjeren u iznosu
Din. 234.000 i to t. zv. opšti, dočim skupni, koji se
plaća kod izvoza i kod producenta, može se računati
na preko 1,000.000 dinara.

Zatim dolazi službenički porez sa preko 1,500,000
dinara i porez na rente oko 600.000 dinara. Pribrojili
se k tome još zemljarina — to se dolazi do ogromne
sume Din, 6,000.000 bez društvenog poreza koji je
ove godine minimalan, jer je dioničarskim i ostalim

CIPELE ZA
Najbolje i najjeftinije kupujete u
našoj PRODAVAONI koja je
snabdjevena sa ogromnim izborom

_od najjeltinijih do najluksuznijih vrsti.

lin:

društvima ipak uspjelo na osmovu svojih bilansa do-
kazati da su bila pasivna,

Prema tome Dubrovnik plaća državnih neposrednih
poreza za 4 puta više nego li drugi krajevi naše države
s istim brojem .pučanstva,

Što se tiče samoupravnih prireza — to za općin-
ske, vatrogasne i komcrske nemamo što da se žalimo,
jer sami o tome odlučujemo, ali ćemo zato istaknuti to,
da banovinski prirez iznosi 25% od državnog poreza
dočim u drugim banovinama iznosi samo 20%, a bez
dvojbe je naša banovina najsiromašnija! od svih.

Poresku snagu Dubrovnika ocjenjuju — neupu-

ćeni i sada — u jeku krize — po prijašnjem stanju
naših glavnih privrednih grana: pomorstva i turizma
(hetelijerstva) — i jer ti ljudi — pa i oni, koji će u

reklami cionom odboru ccjenjivati našu poresku snagu
— ne žive ovdje i nevide, kako baš te dvije privredne
grane propadaju i s njima skupa Dubrovnik, mi se
opravdano bojimo, da će ta neupućenost i to nepo-
znavanje dezolantnih ekonomskih prilika u ovom gradu,
zadati posljednji udarac našim privrednicima.

Ljudi, koji će imati da pretresaju žalbe protiv
tečevine odmjerene našim trgovcima, zanatlijama, vlas-
nicima ugostiteljskih radnja, prevoznim preduzećima,
ribarima i ostalim poreskim obveznicima po obliku
tečevine, ti ljudi bi morali pogledati na puste obale u
Gruškoj luci, na privezane i usidrene parobrode stav-
ljene van saobraćaja, na prazna slagališta drva; morali
bi pogledati i statistiku prezaduženih hotela i pansiona;
trebali bi znati da ih sada za kratko vrijeme ide ne-
koliko ma bubanj i da dugovi na hotele u samom
Lapadu iznese nekoliko milijuna dinara, Kad bi ti ljudi
znali, koji su ogromni kapitali propali u našim pre-
voznim preduzećima (autobusnim društvima i automo-
bilima), koja nikako ne mogu da budu aktivna uslijed
konkurencije, slabih cesta i nepodnosivih javnih daž-
bina i kad bi znali kako naš ribar strada, tada bi došli
do uvjerenja, da sadašnji poreski tereti mogu samo
da pospješe katastrofu ovoga grada; pa elementarni
zahtjevi opreznosti nalažu, da se ti tereti smanje a ne
da se povećaju u uvjerenju da ,Dubrovnik može
da plaća.“

U gradu, koji je kroz vjekove upravljao sam
svojom sudbinom (i svojim finansijama), gragjani mo-
raju imati toliko svijesti o svojim gragjanskim dužno-
slima a u prvom redu o tome da bez doprinosa gra-
gjana, država ne može da opstane i svakog svijesnog
gradjanina mora da zaprepasti prikaz državnih rashoda
i prihoda kroz prvih 7 mjeseci ove budgetske godine,
iz kojeg proizlazi, da su prihodi podbacili za oko
jednu milijardu 130 milijuna Dinara, dakle za preko
26%, a slaba je utjeha u tome, što su utrošeni ras-
hodi prikazani za 24:60 % manje od predvigjenih, jer
je bilo predvigjeno rashoda kroz 7 mjeseci za 4 mi-
lijarde 420 milijuna a utrošeno je samo za 3.3 13,000.000.
To nije naime nikakva efektivna ušteda, već su to ne-
isplaćene obaveze, koje kod samih državnih dugova
iznose za 7 mjeseci Din. 910.000.000, dočim je pla-
ćeno samo Din. 340,000.000.—

A te obaveze kao i druge treba država da prije
ili poslije izvrši, pa će baš za to svaki svijesni gra-
gianin doprinijeti u državnu blagajnu sve što po za-
konu i po svojem ekonomskom stanju mora da dopri-
nese, a to će mu biti moguće jedino, ako mu državne
(poreske) vlasti ne onemoguće opstanak nametanjem
tereta, koji idu preko njegove plaćevne snage.

Dr. B. Maričić.

Istra

ZAGREBAČKA TVORNICA CIPELA 8:
DUBROVNIK, Placa Kralja Petra

SRI (TRINA SLAAN CRNAC

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

Za pomoć bijednoj braći.

Zima je pred vratima. Nikome ona ne će biti u
ovoj ekonomskoj krizi laka, ali će biti sigurno strašna
svima onima, koji već danas gladuju i prose koricu
hljeba.

U Dubrovniku je lijepo razvijen karitativni rad,
Javna Dobrotvornost, Blago Djelo, Katolička Društva,
Crveni Krst, i ostala humarna muška i ženska udru-
Ženja, te gradska Općina, Država i gragjanstvo, razdi-
jeliše prošle zime siromasima mnogo toga u novcu,
hrani, odjeći i obući. U cilju pomaganja, proširenja i
jačeg organizovanja ove humanitarne i kršćanske akcije,
da pomaganje siromaha bolje i lakše postigne svoju
svrhu, ustanovljen je prošaste godine u novembru Do-
brotvorni Odbor , Milosigje“ kao otsjek Društva: ,Sianak
Sv. Vlaha“ u Dubrovniku. Odboru je zadaća, da bude
što više pri ruci svim gradskim karitativnim udruže-
njima kao i milosrdnim gragjanima. Odbor nastoji,
da umanji i po mogućnosti ukloni javno profesijonalno
prosjačenje, tu ljutu ranu na tijelu našega lijepog grada,
time što subotom dijeli milostinju na jednom mjestu,
a doprinosnicima daje cedulju s natpisom , Milosrgje“.
Zato je potrebito, da što veći broj gragjana daje svoje
redovite mjesečne doprinose Odboru, jer dosadašnji
doprinosi nijesu dostatni. Nadalje Odbor nastoji, da
provjeri siromahe, e da milostinja dogje u ruke u
istinu potrebnim osobama. Da se ukloni zloraba ispro-
šenog novca, to pravo socijalno zlo, Odbor je izdao
blokove sa kuponima. Svaki kupon vrijedi 25 para.
Kuponi su zamjenjivi za kruh u svim pekarnama ili
za mliječnu hranu u mljekarnama. Za 12 ovakovih
kupona (naime 3 Din.) dobije se kod »Milosrgja“ (Pod
Skalinima Jezuvita, br.4, I. k.) čon za objed u Pučkoj
Kuhinji.

Preporuča se gragjanima da redovito nabavljaju
ovakove blokove, od 10 ili 20 Dinara, kod »Milosrgja“
i da mjesto movca prosjacima dijele kupone, kojima
siromasi mogu nabaviti hrane, a ne mogu ih upotre-
biti za alkohol.

Nadalje Cdbor prima staru odjeću i obuću te
stare ali valjane knjige, časopise i molitvenike, da si-
romasima pomogne duhovno i tjelesno.

Naše gragjanstvo, koje se zna da zagrije za svaku
dobru i plemenitu instituciju ne će sigurno da zabo-
ravi ma ovu najnužniju i najhumaniju. Osobito ne
sada kad su vremena najteža, a njezino uspješno dje-
lovanje najpotrebnije.

Obraćamo se stoga velikodušnosti i požrtvovno-
sti našeg gragjanstva, da se u što većem broju okupi
oko plemenite ustanove ,Milosrgje“ što izdašnijim
stalnim mjesečnim doprinosima i vanrednim miloda-
rima kroz ove zimske mjesece a za pomoć i utjehu
najbjednih naših siromaha.

U našem gradu ima veliki broj lica, koja svake
subote dijele siromasima milostinju. Mnogo korisnije
bi se taj novac upotrebio, kad bi mjesto da novac
pred svojim vratima dijele, davali u formi stalnog mje-
sečnog doprinosa ,Milosrgju“, jer bi tako bili stalni
da će njihova milostinja doći u ruke pravih siromaha,
i da se njihovom darežljivošću ne će okoristiti manje
potrebni i oni koji su se podali prosjačenju iz zle
navike i lakomosti, otimljući time koricu hljeba pravim
siromasima.

Gragjani !U svakoj bilo veseloj bilo tužnoj zgodi sjetite
se vanrednim doprinosima Odbora , Milosrgje.“

Vašim doprinosima ćete ublažiti mnogu bol i
obrisati mnogu suzu. Najljepša je poezija života i
najslagii je duševni užitak, kad čovjek čovjeku u bijedi
pomogne.

Podići čovjeka i pomoći mu u nevolji to je naj-
bolji tamjan, najljepša molitva! To je djelo u istinu
plemenito, jer Krist veli: ,Što ste učinili jednome
od ovih mojih malenih, učinili ste meni,

Dubrovnik, 8 novembra 1932.

Dobrotvorni Odbor ,Milosrgje“

 

Uživam kada ujutro isperem zube sa ,DIANA“
pastom ! Prijatna okusa u krasno čisti zube. Cijena
normalna tuba Din, 5., dvotruka Din. 8.—

JESEN i ZIMU

Vodeći domaći proizvod.
Pregledajte naše skladište bez oba-
veze na kupovinu. Solidna posluga.
Jamčimo za svaki par!!