i Peošterima pljačona = gotova
Br. 43.

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK, 25. Oktobra 1928.

RR God. X.

 

Narodna

 

 

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo | Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

29. X. 1918.

Pobjeda saveznika nad centralnim vlastima, usvo-
jenje Vilsonovog načela o samoodregjenju naroda,
koje je omogućilo stvaranje i malih državnih organi-
zacija, dovela je hrvatski marod u položaj, da odluči
sam o svojoj sudbini. Rad jugosl. odbora u tugjini,
jugosl. kluba u Beču sa pomoću iz Zagreba, njihova
žilava propaganda i odlučni nastupi, koji su zaintere-
sirali svjetske političare i svjetsku javriost za Hrvate i
sve južne Slavene u Austro-Ugarskoj, omogućile su
hrvatskom narodu da se slobodno opredijeli: ili da
ostane u staroj državi ili da sam osnuje svoju ili da
stupi_u južno-slavensku zajednicu.

Dinastija Habsburg upire sve sile da predobije
Hrvate za sebe. Car austrijski i tadašnji kralj hrvatski
plače pred prgdstavnikom Hrvata, obećaje se stvarno
ujedinjenje svih hrvatskih krajeva, ostvarenje potpune
slobodne Hivatske; ma ratno brodovlje austrijsko vješa
se hrvatska zastava i po ulicama lijepe se manifesti
cara puni slobode. — Pače jedna velika sila nastoji
da spasi Habsburško carstvo.

Na sva ta obećanja čuje se gromki: Nećemo!

Nije tako govorila samo. inteligencija. Hrvatski su
vojnici bacili oružje, skinuli austrijske kokarde. To je
bio narod.
»Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone“, u
tome je bila svijest hrvatske slobode. Sila je vladala,
a nije pravo. 1918 god. pala je sila. Austrijski car i
hrv. kralj Karlo osjetio je da su mu pregji slobodnom
voljom birani za hrvatskog kralja, jer je slobodnom
voljom Hrvata prestao bit hrv. kralj. Hrvatski je sabor
na 29.X. 1928. g. pokazao da je Hrvatska slobodno
kraljevstvo. I zato je to najveći hrvatski blagdan.

Ali nije to samo hrv. blagdan. To je blagdan i
današnje države. Da nije bilo zaključka 29. X. 1918.g.,
ne bi moglo da bude ni 1. decembra. Hrvatski narod
nije tražio posebnu Hrvatsku, on je želio Jugoslaviju,
u kojoj će, u slobodi, biti ujedinjeni svi južni slaveni.
On je donio u tu zajednicu veliki kapital u svojoj
gospodarskoj i kulturnoj snazi, koje su stvorile žrtve
i naprezanja mnogih pokoljenja; u moru — vrelu lje-
pote, bogatstva i posredniku kulture i civilizacije.
Donio je svoju borbenost, postojanost i žilavost kojom
je sačuvao dušu svoju i zemlju ctaca, a nadasve naše
| jadransko more, kroz hiljadu godina i u sukobu sa
| jakošću fizičkom i duhovnom velikih nacija. U osnove
naše države uzidane su hiljadugodišnje žrtve, borbe i
| patnje hrvatskog naroda. Radi njenog ostvarenja otki-
nuti su sa hrvatskog narodnog tijela živi komadi:
| Istra, Zadar, Lastovo, Rijeka. Žrtvovalo se mnogo, da
| se stvori slobodno, mapredno jugoslavensko bratstvo.
Još nije stvoreno. Hrvatski je narod još mučenik
| tugje mržnje, hegemonističke pohlepe i svoga vodstva.
(|| Ali pravica je hrvatska sveta i njena je pobjeda sigurna.
| Zato nam jamči i 29. X. 1918, dan pobjede pravde.
Nadamo se da će brzo hrvat. sabor u Zagrebu, kao
| autonomni organ velike nerazdružive, grenitne Jugo-
slavije, proglasiti 29. X. 1918. velikim praznikom hrv.
slobode, koga će slaviti ne samo Hrvatska već sva
velika Jugoslavenska država.

 

 

ITO pasta za zuho je najbolja.

MIRKO M. ZEG

DUBROVNIK

ČINGRIJINA ULICA

TRGOVINA GVOŽĐEM —
TEHNIČKIM. i ELEKTRO-
TEHNIČ. MATERIJALOM.

Kompletni RADIO APARATI kao i svi -
djelovi za samogradnju istih.

 

 

 

 

Cljena je listu 5. Din. mjesečno; sa inozemstvo 10 Din. mjesečno

ćuju narod u liberalne stranke“.

izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

SDK. napada katolički episkopat.

Nedavno je sam Svetozar Pribičević bio izjavio,
pošto je pohodio nadbiskupa Dr. Bauera, da Pučka
Stranka nosi sama potpunu odgovornost za svoju
politiku i da je kao stranka potpuno neodvisna od
episkopata. Skoro zatim se je novinstvo SDK. pohvalno
izražavalo o papinskom Nunciju Msgru Dr. Hermene-

jildu Pellegrinetti-ju, da je protiv politike Dr. Korošca.
A od nazad nekoliko dana »Narodni Val« je počeo
da bjesomučno napada katolički episkopat uopće,
a napose preuzvišenog papinskog Nurcija Msgra Pelle-
grinetti-ja i djakovačke g biskupa Dr. Akšamovića. Uzrok
napadaju na cjelokupni episkopat je taj što se biskupi,
sakupljeni na biskupsku korferenciju prošlih dana,
nijesu izjavili ni za ni proti SDK.

Naši vajni seljački demokrati sada bi hli, da tjees
biskupi pačaju u čisto politička pitanja, dok neprestano
trube naokclo da se svećenstvo ne smije baviti politi-
kcm ! Dakle ako je liberalcima u prilog mogu se sve-
ćenici baviti politikom, ako liberalcima nije u računu
onda se svećenici ne smiju baviti politikom !?

Mi što misle braća koalicijonaši o našem episko-
patu, da bi se morao solidarisati s njima? Oni mogu
riješiti hrvatsko pitanje parlamentarnim ili neparlamen-
tarnim putem. Ako ga misle riješiti parlamentarnim
putem, zašto tada varaju narodne mase, da neće u
nikakav beogradski parlamenat ? Ako ga ne misle rije-
šiti parlamentarnim putem, valjda nijesu tako naivni,
da bi mogli zahtijevati, da episkopat pogje njihovim
revolucijonarnim putem !

Napadaji pak na djakovačkog biskupa Msgra Akša-
movića učinjeni su redi tobože mekog pisma što ga
je presvijetli biskup poslao beogradskom ministarstvu
nutarnjih djela radi tvornog napadaja na biskupove
goste u Djakovu pred biskupskim dvorom. »Slovenec«
megiutim demantuje, da je presvijetli to pismo poslao.
Ako se dakle sav taj žestoki i sablažnjivi napadaj te-
melji na nekom umišljenom pismu, tada je sve to
doista više nego žalosno sa strane SDK.

Što se mapokon tiče nedoličnih napadaja na
papinskog Nuncija Msgra Pellegrinetti-ja što je prisu-
stvovao biskupskoj konferenciji, jer su to napadaji na
predstavnika strane vlasti, koji je ujedno i dekan diplo-
maiskog zbora u Beogradu, na zahtjev samog diplo-
matskog zbora vlada se je morala ispričati presv. Nun-
ciju i ovoga puta kao i g. 1926. kada je pk. Radić bio
napao preuzvišenog Nurcija radi dolaska u Dubrovnik.

Jadna Hrvatska, kad joj vogje izgubiše busolu!

 

Slovačka Pučka Stranka prama HSS i HPS.

Slovačka Pučka Stranka, kojoj je vogja svećenik
Andrija Hlinka, vodi od prevrata do danas najžešću
borbu proti českom centralizmu i' traži slovačku za-
konodavnu autonomiju. Kako su političari Slovačke
Pučke Stranke mnogo čuli o Radiću, držali su, da se
i on zapravo bori za autonomiju. I tako su neki Slo-
vaci pučani još prije pet šest godina stupili u veze
s Radićem i dolazili češće u Zagreb, dapače išli s Ra-
dićem i na skupštine.

Mi hrvatski pučani nijesmo tada imali nijednog
zastupnika, pa su slovački autonomisti pučani mislili,
da je jedini hrvatski autonomist Radić. No grozno su
se razočarali, kad je ono Radić uskočio megiu Paši-
ćeve centraliste i kad je u beogradskom parlamentu
javno rekao, da ne irebamo više hrvatskog sabora.
Danas slovački pučani vide, da smo jedini mi pučani
pravi i dosljedni hrvatski autonomisti i da ih s nama
osim tega veže i ista ideja kršćanske politike.

Razumjet ćete dakle, zašto se slovački ministar.

dr. Tiso za vrijeme svog nedavnog boravka u Zagrebu
interesirao vrlo mnogo za HPS i za naše katoličke
prilike uopće. On se nije mogao načuditi, da kod nas
može biti još i takvih svećenika, koji poriču potrebu
katoličke stranke. , Zato vi Hrvati“ rekao mi je, ,iniste
još došli do svoje hrvatske autonomije, što nemate
jake katoličke stranke. Po liberalnim strankama ne bi
mi Slovaci nikad postigli ono, što smo postigli po
svojoj katoličkoj Pučkoj Stranci. To vrijedi i za vas.

+I zato nema veće narodne nesreće, nego kada se na-

koji pobijaju katoličku politiku i upu-

gje i svećenika,
Dr. J. Andrič.

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

Vlasnik - izdavač - urednik:

Antun FIč — Dubrovnik,

 

 

== PRODAJA

BIGTRINSKIH_HAMENIGA

 

 

 

započinje u petak 12. Oktobra

,Dod zvonikom“ i u ,,Fratarskoj ulici.“

 

 

Pitanje liječnika u oblasnoj bolnici.

U »N. Svijesti«, otrag dana bilo je govora, kako
je Oblasni odbor umirovio dvije izvrsne sile, dva
najbolja liječnika naše bolnice,/ koju oni podigoše do
velikog ugleda i zavidne visine ne samo n pokrajini,
nego i u državi našoj. I zbilja nema sela u našoj
Oblasti, pa ni u Hercegovini, Boki Kotorskoj, čak ni
u Crnoj Gori, a da ne blagosljiva Dr. Smolčića i Dr.
Mila Katića, jer mnogima i mnogima spasiše život.
Njihovo se umirovljenje doduše žalilo, ali se je opet
tješilo tijem, što se je govorilo, da je Obi. Odbor
učinio to, da ne optereti fond umirovljenih obi. činov-
nika, a da će opet isti ostati kao honorarni radenici
u bolnici. Narodu nije bilo do toga u kojemu će
svojstvu oni u bolnici ostati, njemu je stalo da oni
budu u bolnici. Nego sada se je otvorio natječaj, na
dva ispražnjena liječnička mjesta u našoj bolnici. Na
ovu vijest uarod se punim pravom mami i najener-
gičnije protestira protiva tom postupku ObI. Odbora,
jer nam tijem sveosve odalečuje iz bolnice dva vrsna,
dva iskusna liječnika, koji su skoro vas svoj Život
proveli po bolnicama, gdje su stekli najbolje iskustvo
o liječenju svakovrsnih bolesti. A iskustvo je najbolja
škola, pak kako su gori spomenuti Doktori osim svog
vježbanja i učenja mnogo iskusili, to ih ne će mlade
sile lako zamjeniti, ma došle one iz kojega god grada.

Još se pogovara, da Obl. Odbor otvara natječaj
po uputstvu Vodstva iz Zagreba i da im već namig-
nuše koga da postave. Ako je to istinito, što 'nam je
teško vjerovati, tada gospoda na Obi. Odboru dvos-
truko griješe. Ne samo što tijem natječajem odalečuje
domaće vrsne i iskusne liječnike, nego još uvagja
druge iz dalekih krajeva, da zauzimlju mjesta domaćim
sinovima. Mlagji naraštaj, te je imao ljubavi da se
posveti medicinskoj nauci gubi ljubav za naukom,
kad mu pred kućom drugi otimlju mjesta za kojim
čezne, pa preko volje zaluta da uči ono, što mu srcu
prija, pa nikad u njemu junaka ni za sebe ni za domovinu.

Gragjanstvo u ime svoje i sve okoline najener-
gičnije protestira protiva otvaranju natječaja na mjesta
dvajuh liječnika u bolnici našoj. To je sa uznemirenje
naroda i na štetu ekonomije naroda. A narod piaća
oblasne poreze, pa ima prava da i prigovara.

Skup gragjana i seljaka.

 

Bački kalemdar 1928/29. štampan je u
hrvatskom, srpskom i slovenskom jezi-
ka; dakle u 3 zasebna izdanja.

EEOONOćNMEaR RIA
VI ĆETE BITI IZNENAĐENI !!

blagotvornim djelovanjem preparata ALGA“ u

slučajevima REUMATIZMA, KOSTOBOLJE, IŠIASA,

bolima u kostima mišicama i zglobovima.

Kako brzo i pouzdano uklanja ALGA svaku ZU-

BOBOLJU i GLAVOBOLJU, ili ako Vas trga od

prehlade u zubima ili glavi.

Kako brzo i pouzdano uklanja NESVIJESTICU i

MUČNINU, PREHLAĐU, INFLUENCU i GRIPU.
ISPROBAJTE BAREM JEDNOM ALGU BITI ĆE
VAM NAJBOLJI PRIJATELJ KROZ CIJELI ŽIVOT.
U apotekama i drogerijama 1 boca točnom uputom
Din. 16. Poštom naručite na adresu: Laboratorij
ALGA Sušak 258 4 boce Din. 77, 8 boca Din. 131,
25 boca Din. 320.