rm ea io

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta 2 NARODNA SVIJEST Br. 43.
uR o = ISPIRANJE SA SR BRNZINTU
i : Al
wi s
|E Z =
ži KISNICA U VLASTITOM DOMU :
al Z
e
U TVRDA VODA TROSI SAPUN ! s
s : : : i
= Pouzrokuje vapnene mrlje u rublju ! i
= i KIŠNICA je NAJMEKANIJA VODA. II
Ni Kod obilne sapunice zajamčuje potpuno iskorišćivanje sredstva za pranje i time |
O ugodno i jeftino praaje.
= | Tvrda voda je za pranje nepodesna, jer veći dio sapuna čini nekoristnim i tako Ee
Ili zaprečuje stvaranje sapunice i uspješno pranje. =
ll MEKANA VODA ZA PRANJE! Rs
a Najjednostavnije i najbolje sredstvo za umekšanje tvrde bunarske ili vode iz AMI
(U vodovoda, jeste ,TRI* koji se pridodaje kod priredbe luga, te time osposobljuje O
= vodu za pranje. Zato m li
e K SVAKOJ VODI ZA PRANJE UVIJEK PRIDODATI ,TRI“ e |
SI
I večenja sa — na $+ OASPIRANJE SA _—— SENZITIIOI

 

 

 

 

Pisma iz naroda.

KORČULA. Sv. Misije. Inicijativom našeg za-
služnog i agilnog opata preč. Msgra M. Bodulića
održane su u našem gradu sv. misije od 6. do 14. o. m.
Poslije dugog razmaka od 28 godina bilo je ovo i
potrebito, da se jače potakne na razmatranje vjerskih
istina i poradi oko duševne obnove. Vrijedni misijonari
iranjevci O. Stjepan Rade i O. Dane Zec pokazali su
se na visini svog teškog položaja, te su preuzetu
zadaću uz samoprijegoran trud uspjehom i na opće
zadovoljstvo izvršili. Dobri i neumorni govornici znali
su da zgodno izabrane teme vješto i zanimivo razvi-
jaju i tako pobude interes i spasonosno djeluju na
slušateljstvo, koje je jutrom i večerom, kad su se
propovijedi držale, ispunjalo stolnu crkvu. Da njihov
trud nije bio uzaludan i da njihove riječi nijesu pale
na neplodno ilo, najboljim je dokazom onaj lijepi
broj od 1050 vjernika obojeg spola, koji su kroz one
dane pristupili stolu Gospodinovu, kao i ona dirljiva
pokornička procesija sa svijećama, koja je priregjena
u petak večer uz sudjelovanje velikog broja gragjanstva.
U subotu poslije podne pošlo se je procesijalno na
grobište, da se pomoli za mrive, a na završni dan u
nedjelju imala je biti velika procesija sa Presvetim,
ali radi nevremena nije se mogla održati, pak je u
crkvi održana pontifikalna sv. misa preko koje je pje-
vao ženski zbor zavoda sv. Angjela Čuvara, a iza e-
vangjelja iisijonari su držali zavišnu propovijed po-
dijelivši papinski blagoslov. Po završenoj sv. misi,
pred izloženim svetotajstvom obnovljen je krsni zavjet
i izvršena prosveta grada Presv. srcu Isusovu. Na
posljetku je ispjevano ,Tebe Boga hvalimo“. Misijo-
nari su uz kratki govor povratili Opatu križ, koji su
od njega prvog dana primili, našto im je on zahvalio
na uloženom trudu i nastojanju u nadi da će od njih
posijano sjeme uroditi dobrim plodom. U znak za-
hvalnosti gospogje su poklonile misijonarima po jedan
malen dar, a oni su i zadovoljni sa so istog

Pred svetkovinom Krista Kralja.

Veliki dio ljudi hoće da istjera Boga iz života.

Već su Ga u velikoj mjeri istjerali iz sveučilišta,
iz drugih škola, iz zakonodavstva, iz vojske, iz kaza-
lišta, iz literature, iz humanitarnih institucija, iz druš-
tvenoga života, iz obitelji, iz duša...

A sve mapornije rade bezbrojni ljudi, nekoji na
fin način, nekoji brutalan, nekoji sa slatkim naklonima,
drugi sa strašnim huljenjem, ali svi bez milosrgja da
dosljedno bude Bog istjeran i odanle, gdje je još do
sada ostao.

Upiru sve sile da bude sasvim Bog istjeran iz
modernoga društva.

Kraljestvo Kristovo da bude pogaženo, uništeno,
satrveno u prah! — Na štetu naroda | — Na propast
obitelji! — Na vječnu nesreću duša!

Moramo, da zato jo da sačuvamo Boga za
društvo !

Ne samo za pojedince: Bog je Stvoritelj ne
pojedinaca, nego i čitavoga društva, pa zato Bogu
pripada, Bogu mora da se klanja, Božjoj moći mora
da se ponizno pokori cijelo društvo.

Ne samo za privatni život: Ako bude javnost
otrovana nevjerom i mnećudorednošću, iznemoći će
padat će i ginut će u ovoj otrovanoj atmosferi poje-
dinci, čim budu iz privatnoga života stupili u javni
— a tko se može danas u svojoj kući kriti, tko od
nas ne mora megju ljude, u tvornicu, za poslom, u
školu, tko se može zatvoriti pred uplivom kulture?
Ako cijela atmosfera bude jedan veliki neprijatelj Božji

dana otputovali za Veluluku, da nastave sa misijama
po svim župama na našem otoku.

Elektrika. Već tri sedmice opaža se u našem
gradu neka živahnost uslijed radova, koji se vrše za
električnu inštalaciju. Na sve strane buše se zidovi,
kopaju rupe, namještaju su stupovi i željezne konzole,
uregjuje se centrala i t. d., e da nam ako Bog da za
Božića grad zasjaji u novoj svjetlosti i tako dobije na
svojoj ljepoti i privlačivosti.

ISPRAVAK.
Sresko Poglavarstvo Policijski Odsjek Dubrovnik
10367/Red poslalo nam je ovaj ispravak:
U Vašem cijenjenom listu otštampan je u broju
41 od 11. Oktobra o. g. na trećoj strani u.drugom
stupcu napis ,Izgon radnika u Gružu“, koji ne odgo-
vara istini, pa pozivom na čl, 26 i 27 zakona o štampi,
izvolite uvrstiti u narednom broju slijedeću :

ISPRAVKU :

Nije istina da se skoro svakodnevno tjeraju ra-
dnici iz Gruža, a koji se povrati dobiva izgon sa
zabranom povratka a to od kada su raspisani izbori
za općinsko upraviteljstvo u Dubrovniku.

Naprotiv je istina, da ovo Poglavarstvo — bez
obzira da li su raspisani bilo kakvi izbori — u inte-
resu javne bezbednosti vrši redarstveni nadzor u opće,
pa i nad radnicima postupajući prema postojećim za-
konskim propisima.

Protiv pisca članka, prijavit će se redovita prijava
nedležnom sudu. Poglavar Sreza: Valles.

 

Broj:

 

ŽUPA. Tragično umorstvo. U Nedjelju večer do-
godilo se u Župi ubojstvo. G. Baldo Guljelmović,
seljak iz Solina, koji se nedavno povratio kući iz
Amerike, dok je išao poslije večere sa svojim bratom
i jednim prijateljem na Trgovište, bio je napadnut od
nekog Hercegovca sa Glavske i revolverskim metkom
smrtno ranjen u trbuh. Upojica se bavio kriomčare-
njem duhana, a kako je bila tamna noć i | Sjena od

koliko će se duša naći, koje će ostati Neooedljebiia
vjerne Bogu !

Povratiti moramo Kristu duše!

Povratiti Mu moramo obitelji |

Ali povratiti Mu moramo i društvo !

Ako se budemo iznevjerili ovoj zadaći, ako bu-
demo memarni i malodušni, te samo jadikujući stali
daleko, onda smo izdali Krista u današnjem kritičnom
času ! Onda veliko doba borbe za pobjedu Kraljevstva
Kristova, te spas duša našlo nas je žalosno malene !

Udes Kraljestva Kristova povjerio je Gospodin
Bog u mnogo čem nama! Blago onima, koji će se
odlučiti za Krista, za Crkvu, za narod i za duše žr-
tvovati velikodušno svoje sposobnosti, svoje sile, ma-
terijalnu pomoć, pače ako treba i svoju krv!

Odviše smo malodušni. A to nas ubija.

Satrveni smo gledajuć razvaline i pustoš, koju
je nevjera i nećudorednost počinila, gledajuć ohole
zgrade, koje je nevjera sagradila, gledajuć dugačke
povorke onih, koji stupaju u njezine redove, gledajuć
njihovo bogatstvo, snagu i njih svijesne svoje moći,
: gledajuć njihove ohole pobjede.

Zato postajemo malodušni. A možda u toj maloj
vjeri i bježimo od svoje zastave... A valjda i pre-
bjegavamo... Iz malodušnosti |? s

A zaboravljamo, što kaže Gospod kod Amosa
proroka: ,Onoga dana Ja ću uzdignuti Davidovu kuću,
koja je pala; Ja ću zakrpiti pukotine na njezinim zi-

dovima, a ono, što se bijaše raspalo, ponapraviti ću; .

Ja ću ju. opet uzidati kako je bila u davna vremena...
Evo se približuju dnevi, govori Gospod, kojih će...

planine. teći slatkošću, a sve će glavice biti mekoćene. :

maslinate, krio se od prolaznika. .Kad su ga ovi par
puta upitali: ,Tko je“, on je odgovorio revolverskim
hitcem. Otac ubojice bio je toga dana na objedu kod
g. Guljelmovića i htio da kupi jednog konja, ali se
nijesu mogli pogoditi. Teško ranjeni Guljelmović pre-
vezen je u Oblasnu Bolnicu u Dubrovnik, gdje je sutri
dan preminuo, a ubojica je uhvaćen i poveden u Žatvor.

PREKO. Grob biskupa Dr. Josipa Marčeliča.
Ganutljivo je vidjeti, kojom pažnjom i«pijetetom Pre-
čani pozdravljaju grob neumrloga velikoga Biskupa
Dra Josipa Marčelića, dike Dubrovnika i rodnog Preka,

kad prolaze mimo novu crkvu. Grob je još uvijek
opkoljen brojnim vijencima.

O novoj velebnoj crkvi svak govori da će se ||

dojduće godine početi intersivnijom i neprekidnom
gradnjom, tako da kroz 5—6 godina veličanstvena i

ukusna crkva — u romanskom slogu dogje do krova. ||

Ova toli potrebita gradnja sučelice otetog nam Zadra
zaslužuje obilatu pripomoć osim od dosta siromašnih,
radišnih i bistrih Prečana i od Viasti još i od drugih
rodoljuba. Sada se snuje u Prekom i o novom grob-
lju: jer današnje u blizini kuća okolo. stare crkve
matice jest tijesno, nezgodno i slabo higijeničao. Go-
vori se i osnutku jednoga zavoda , Dječijeg Zakloništa“
pod upravom čč. školskih Sestara sv. Frana.

Naši dični OO. Trečoreci na otočiću — sjajno:

su i ganutljivo proslavili ljetos svetkovinu sv. Frana |

uz brojno prisustvo vjernika i krasnim pjevanjem nji-
hovih nadobudnih gojenaca-gimnazijalaca. Čast našim
veoma zaslužnim OO. Trećorecima, glagolašima pravim
upostolima našega Prekoga, sada takmaca umirajućeg
Zadra. (I A0.)

Iz okolice NINA. Trganje svišilo boljim uspje-
hom prama bojazni uslijed strahovite suše: nadasve
u primorskim selima gdje nema kmetije kao mn. pr.
na Viru — i trgalo se pri lijepom suhom vremenu —
našlo se je za Ys—1!/4 manje od lani, ali dobre ka-
kvoće. Gdje opstoji zlosretna kmetija, kao skoro u
_ cijeloj trećoj zoni (ovisnoj o otugjenim Zadranima)

Ja ću povratiti Izraela Svoj puk iz sužanjstva; oni
će sagraditi razrušene gradove, i u njima će prebivati ;
oni će nasaditi vinograde, i piti će njihovo vino; oni
će obgraditi vrtle i jesti će njihovo voće, (Amos 9
11, 13, 14).

Čitaj ove riječi Gospodinove polako i pažljivo
još jedamput, slovku za slovkom, prispodabljaj i raz-

matraj: Ne vidiš li, kakvo se polje nada otvara pred |
aašim razveseljenim očima? To nas je kosilo i to
Ovo maše pomanjkanje velike vjere!|
»O rode ne-

nas je ubijalo :
I o nama mora Krist tužno uzdahnuti :
vjerni! Dokle ću biti s vama? Dokle ću vas trpjeti ?
(Mar. 9, 18.)“.

žanski Spasitelj kao što i onda apostolima :
vjerstvo vaše! Zaista vam kažem :
vjere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj: Pri- |
jegji odavde tamo, i prijeći će, i ništa Vam neće biti.
nemoguće“. (Mat. 17, 19.).

Pogledajmo samo bez straha na vjersku pustoš
oko nas! Promislimo još k tomu i na strašniju pustoš,

koja će sigurno doći, ako se budu prilike u sadašnjem |
pravcu razvijale dalje, Pogledajmo na svu tu pustoš |
bez straha; jer iz druge strane govori mam Krist:
sve je moguće onome, koji |

»Ako možeš vjerovati,
vjeruje“ (Mar. 9, 22).

U boj! Onima, koji imaju samo ješ ime kršća- |:
nina, ali kršćanski već ne osjećaju, onima već ne govorim. |
Ali, iko osjeća kršćanski, tko ljubi Krista, u sveti |
boj! Za kraljevstvo Kristovo! Za polju SRE '

< spas društva! Za spas duša !

BO

I nama, ako bismo se tužili, zašto ne.
možemo zaustaviti pobjedu grijeha, odgovorio bi bo-
»Za ne-'
Ako uzimadete |

 

   
  
    
 
 

1