s. 2.

Iz katoličkog života u Beogradu i u Srbiji.
(Od našeg beogradskog izvjestitelja).

1. Priprava Božiću. Katolici Beograda priprav-
ljaju se uzvišenim Božićnim blagdanima Misama zor-
nicama, koje se svakog dana kroz advenat pjevaju
jutrom rano u svim trima župnim crkvama,  Advent-
ske propovijedi drže: u stolnoj crkvi ,Krista Kralja“
dr. Vjekoslav Vagner, kan. župnik, a u župnoj crkvi
Velike Gospe kan. O. Petar Vlašić. — U nedjelju pred
Božić u 4 s. popodne bit će u ,Kat. domu* dijeljenje
božićnih darova stotinama siromašne školske kat. djece.
Darovi se sastoje od potpunog odijela sa cipelama za
siromašnije, te od drugih korisnih stvari za manje si-
romašne, Sve su te darove prikupile kat. gospogje,
organizirane u ,Društvu sv. Vinka“, kojemu na čelu
stoji odlična gospogia Matilda Mataušek, supruga g.
Karla Matanšek, predsjednika društva kat. muževa za
gradnju katedrale. — G.gja Mataušek odlikovana je
ovih dana ordenom sv. Save IV. stepeua, dok je već
otprije kao i njezin suprug odlikovana od sv, O. Pape
križem ,Pro Eclesia et Poniifice.

2. Društveni život razvija se ove godine punom
snagom. ,Jugosl. kat. akademski klub“ povećao se
ove godine znatnim brojem članova, megju tima i dvo-
jicom iz dubrovačke biskupije. U novembru komstitvi-
sao se novi odbor sa predsjednikom Zorićem, stud.
prava, na čelu. Drže se redovni sastanci a svake ne-
djelje po jedno predavanje. Prvo predavanje održao
im je O. P. Vlašić o temi: , Životni problem kat, aka-
demičara u Beogradu“. Društvene prostorije imadu u
Aleksandrovoj ulici, a s njima su u neprestanom kon-
taktu kat. seniori, te su im u svemu pri ruci, —
Društvo kat. zanatlija pod predsjedništvom dvorskog
limara g. Petra Lemerta takogjer se lijepo razvija, a
isto tako i društvo srednjoškolske omladine muške i
ženske, kao i orlovi i orlice. Sva ta društva priredila
su već do sada po koju akademiju ili poučnu zabavu
u ,Kat. Domu“.

3. Dan kat. omladine, blagdan Bezgrj. Začeća
BI. Di. M. proslavila je kat. omladina obojega spola
svečanim načinom. U crkvi Krista Kralja imali su prije
podne pod sv. Misom zajedničku pričest, a poskije
podne akademiju sa slijedećim programom : 1. Satl?
»Pogled v nedolžno oko“ muški zbor; 2. Protte:
govori Jago Zorić, student prava; 3. Dugan: K Tebi
oči podižemo“, ženski zbor; 4. Govor. Drži Stanislav
Škarka, maturant; 5. Djeca pred Marijom. Simbolične
vježbe; 6. Nadbiskup Dr. Šarić: ,Regina coelorum“,
deklamireju : Marija Širer, Marija Hervais, Nada Pia-
nedel, Irma Baner; 7. Gauby: ,Ave Maria“ ženski
tercet pjevaju: Jelena Tomičić, Marija Herveis i Ana
Blašković; 8. Schubert: ,Sonata A mol“ svira na kla-
viru Vladimir Vuletin, student prava. —- Živa slika. —

Akademiji je prisustvovao preuzv. g. Ap. Nuncij
Msgr. Pellegrinetti sa svojim tajnikom i cjelokupnim
beogradskim kat. svećenstvom i mnogobrojna publika
kat. i pravoslavna. Sve tačke programa lijepo su izvedene.

4, Novo kat, društvo, veoma korisno, osnovano
je prije kratkog vremena Dr. Augustin Juretić, šef ka-
bineta Min. Soc. politike. To je ,Kat. zajedničko dru-
štvo“. U Beogradu imade sva sila — nekoliko tisuća —
katoličkih radnika iz raznih krajeva, koji se lasno iz-
gube u vrtlogu bučnoga velegrada. Za to je od van-
redno velike socijalne vrijednosti okupiti ih u jedno
katoličko društvo, gdje im se drže zgodna predavanja
nedjeljom, a gleda im se i u drugom pogledu biti pri ruci.

8. Broj kat. učenika i učenica. Prema najnovijoj
statistici broj katoličkih učenika i učenica na osnov-
nim i srednjim školama ima 1437 ne računajući više
(akademske) škole. Od tih je na srednjim školama 435
a ua osnovnim 1003. Četiri kat. svećenika zaposlena
su u poučavanju katekizma po raznim beogradskim
školama. No ima još kat, djece, koja ili ne dolaze u
školu, jer živu daleko :na periferiji grada, ili opet ka-
tehete ne mogu u neke škole, gdje ima samo mali
broj kat. djece. ;

6. Nova kat. župa u Srbiji. U sredini Srbije ima
veliki rudokop Bor, gdje ima nekoliko stotina kato-,
lika, većim dijelom Francuza i Slovenaca. A u blizi i
je veliki ugljenokop Senjak, gdje opet ima oko 500
katolika Slovenaca i Hrvata. Za te katolike osnovana
je otrag malo nova kat, župa u Boru, prvim upravi-
teljem imenovan je O. Kanizije, asumpcionist2 u Be-
ogradu. Uprava rudokopa u Boru sagradila je na
svoje troškove lijepu — i ako ne veliku — župnu
crkvu, koja je već gotova. Na sam Božić ove godine
pred ponoćkom bit će ta crkva blagoslovljena i pre-
dana bogoslužju. Blagoslov će obaviti starešina Asump-
cionista iz Beograđa, koji je dosada svakog mjeseca
zalazio megju onamošnje katolike. Ta nova kat. župa

broji oko 1500 katolika, ako ne i više, sve radnika po
raznim rudnicima i rudokopima u srednjoj istoč. Srbiji.

NARODNA SVIJEST

Pisma iz naroda.

MOKOŠIĆA. 7; Don Marin Radulović, župnik
Mokošice, preminuo je naglo i neočekivano na osvit
prošlog četvrtka, dne 13.0. mj. u šezdesetpetoj godini
svog života, nakon blizu četrdeset godina dušobrižni-
čkog rada. Pokojnik premda u odmakloj dobi, bijaše
još uvijek krepak i bodar s toga je inenadna njegova
smrt uprav prenerazila i teško ražalostila ne samo sva
sela župe Mokošice već i svukoliku Rijeku dubrovačku,
gdje domaći sin, čestiti don Marin, uživaše općenito
poštovanje i privrženost, koju svojom dobrotom, bla-
gošću i susretljivošću punim pravom bijaše zaslužio.
Lijepome sprovodu, koji mu sutradan nakon smrti bi-
jaše piregjen iz rodne mu kuće u Čajkovićima do
groblja u Rožatu, uzeše učešća drugovi mu svećenici
Dubrovačke Rijeke, općinska uprava sa g. načelnikom,
učiteljstvo sa školskom djecom, mnogi odlični pokoj-
nikovi prijatelji i štovatelji, te mnogobrojan narod iz
Mokošice i ostalih okolnih sela. Vječni mu pokoj!

Iz GRUŽA. Dolazak i doček novog župnika.
Koncem prošlog mjeseca novembra prispio je u Lapad
novoimenovani upravitelj gruške parokije velečasni
dn. Gjuro Krečak, dosadašnji upr. župe Čilipi, te je
bio dočekan od svojih novih župljana, koji su ga ra-
dosuo primili. U Nedjelju, 2. decembra prvi se put
predstavio svojim župljanima preko sv. mise na Mi-
hajlu, 'a na sv. Nikolu njegovi župljani priredili su
mu svečani doček kod sv. Nikole na Kantafigu, kod
koga su sudjelovala i sva školska djeca sa svojim u-
čiteljima i učiteljicama uz slavljenje zvona i pucanje.
Gružani ne mogu dosta da budu zahvalni Božjoj Pro-
vidnosti i crkvenim glavarima, što je njihova župa do-
bila ovako tihog, revnog i razumnog župnika, koga su
predhodiii najljepši glasovi iz svih župa, u kojima je
vršio dušobrižničku službu. I već prvi njegovi nastupi
i besjede svakog ispunjaju nadom, da će ova u du-
hovnom pogledu do sad mnogo zapušlena župa žau-
zetnošću i brigom noveg župnika opet se uzdignuti
kao za blage uspomene Mata Vodopića.

Polnočka u župnoj crkvi sv. Mihajla. Dolaskom
u Gruž novog župnika vič. Dn. Gjura Krečka, ova je
župa oživjela, te će ovog puta nakon devet godina biti
opet na Badaji-dan tačno u 12 sati u noći svečana
polnoćka na Mihajlu, preko koje će gruški zbor uz
pratnju tamburica pjevati omiljelu pučku božićnu pje-
smu ,U sej vrijeme godišta“.

Polnočka kod čč. oo. kapucina. | u starodrevnom
svetištu BI. Gospe od Milosrgja u Lapadu, koje je
ovog puta snabdjeveno električnom rasvjetom, držat će
se za prvi put nakon toliko godina polnoćka. Svečana
služba Božja započet će u 2 sata ujutro sa sv. Misom
koju će otpjevati preč. kanonik don Karlo Budanac uz
asistenciju čč. oo. kapucina. Preko mise pjevat će se
Božićne pjesme.

U crkvi sv. Križa na Božić započima funkcija u
41/2 sa pjevanjem homilije i Genealogije, iza koje,
Tebe Boga hvalimo i misu pjeva muški crkveni zbor
Sv. Križ, dočim u 10 sati i popodne u 41/2 kao što na
dan Sv. Stjepana pjeva ženski crkveni zbor Immaculata.

PREKO. Otvor Dječijeg Zabavišta svečano se je
obavio dne 9. o. mj. Ovaj novi zavod ima služiti za
Dječje Zabavište, i za školu djevojaka, koje će se ba-
viti ručnim radnjama i kućanstvom. Zavod je predan
na upravu č, Sestrama ,Kćerima Milosrgja III Reda
Sv. Frane“, kojima je Matica u Blatu na Korčuli. To
je bila poglavito želja blagopok. biskupa Dr. Josipa
Marčelića. I nosit će Zavod ime ,Zavod Biskupa Mar-
čelića“. — Ovoj je svečanosti želio učestvovati i presv.
biskup Dr. Mileta, te je naročito došao za ovu prigodu
u Preko. Došla je č. Majka Glavarica Družbe M. Pet-
ković iz Blata sa tri drugarice. — Samostan i Zavod
blagoslovio u 11 s. jut. poslije svečane Mise presvij.
biskup u pratnji svećenika i m. p. OO. Trećoredaca
sa otočića Sv. Pavla u Preku. Poslije blagoslova presv.
Dr. Mileta držao je govor prama prigodi, zauosom i
odsječeno, ocrtav zadaću ovakovih zavoda i svrhe
rada č. Sestara. Zatim je Župnik mp. Don. A. Banić
zahvalio svima, koji su nastojali, da se urede zgodne
prostorije za zavod. :

 

 

Br. 51.

Na grobu biskupa Marčeliča. Č. Glavarica Petko-
vić, gojenica blagopok. biskupa Marčelića i uvijek
mnogo harna za njegovo.nastojanje oko njezine družbe,
kojoj je ona utemeljiteljica, htjela je položiti vijenac
svježeg cvijeća na grob blagopok. Biskupa Marčelića.
Vas puk u povorci krenuo je k prostorijama nove
crkve. Presvij, Dr. Mileta uz pjevanje ,Oslobodi mene“
dao tom prigodom odriješenje na istom grobu. Time
je zaključena ova svečanost. i

Misijska izložba. Dne 8. ov. mj. imalo smo i
malu misijsku izložbu u istim prostorijama. Ista je
pripravljena poglavito i skoro jedino darovima mjesta
Preka. Tih darova razne vrsti bio je lijep broi i to od
stvari, kojih izravno trebuju Misijonari. — Raspored
istih bio je lijepo udešen. Puk je zadovoljstvom dolazio,
da pregleda izložbicu. Trud i nastojanja poglavito su
O. Dobroslava Sorića i mlagjeg naraštaja mjesta. Ovo
će služiti, kao primjer za daljnji rad u tom pravcu.

PUPNAT. Blagoslov novog grobnog spomenika
Bi. Marka Tvrđeić. Na 2. tek. svečano je blagoslo-
vljen novi grobni spomenik blaženoga franjevca O.
Marka Tvrdeić. Još lani prigodom proslave 50 godiš-
njice donosa njegovih časnih ostataka u rodno mjesto.
kad je u Pupnat dohrlilo do 10.000 ljudi, — opazila
se je potreba jednog pristojnijeg groba, kakova je
upravo i zaslužio ovaj sveti božji ugodnik. Dosadašnji
grob bio je prost, neukusan, od samih opeka. Stoga
je crkovinarstvo uz dozvolu biskupskog Ordinarijata
dalo podići novi lijepi i majstorski izragjen spomenik
od korčulanskog kamena sa umetcima od mramora.
Isti zapada 25.000 Din. Radnja je mladog klesara
g. Dinka Tasovac iz Žrnova, koji je tek pred godinu
dana došao iz Zagreba, gdje je pod tutorstvom Hrvat-
skog Radiše izučio klesarski zanat. Spomenik je sa-
svim lijep, a radnja je tačno i u detalje izragjema.
No uajviša hvala ide našem mješćanina u Chisholmu
U. S. A. g. Ivanu Ciprijan p. Mata, koji nam je gor-
nju svotu svojevoljno poklonio.

N Sv. Misije. Istog dana u večer dogjoše mam iz
Zrnova oci misijonari franjevci O. Pavao Dodić i O.
Stjepan Rade, da i nama održe sv. Misije. Baš se je
osjećala i potreba misija, jer su i ovdje političke strasti
počele razorno i ubitačno djelovati na srce i na našeg
inače mirnog i radišnog naroda. VIč. Oci odmah su
osvojili srce puka, koji je sa zanosom hrlio u crkvu
jutrom i večerom, da guta njihove divne, potresne
svete riječi. Svi su bez razlike muš:o i žensko pri-
stupili sv. Sakramentima. Svete su misije završile sa
lijepom i uzornom teoforičnom procesijom oko sela
na dan Bezgrješnog Začeća, a poslije podne odijeliše
se od nas oci misijonari i uputiše se put Korčule pra-
ćeni do daleka od brojnog i-oduševljenog naroda...
koji je žalio da je tako brzo prošlo tu sedam blago-
slovnih dana, te su mnogi izrazili želju, da se vIč. Oci
opet do brzo povrate.

Mihanići (Konavle). # Kate ud. Radin, dobra i
plemenita ova žena, preminula je ovdje 13. o. mj. osta-
vivši iza sebe četiri sina, koji su joj priredili lijepi
sprovod. Koliko je pokojnica bila čašćema vidi se nmaj-
bolje po tomu, što je uza svu braću prisustvovao spro-
vodu i veliki broj prijatelja i znanaca. Na grobu se je
s pokojnicom kratkim ali dirljivim govorom  oprostie
g. Mićan Miljas, Preko objeda iza sprovoda, na pred-
log istog g. Mićana Milias, da počasti uspomenu po-
kojnice, sakupilo se je 300 D. za četvero siročadi o-
vog sela, koje su rano ostali bez ocaimajke. Neka je
čast g. M. Miljas, a hvala i od Boga plata svim da-
rovateljima na karitativnom i kršćanskom djelu. — N.

GUVAJMO OBIČAJE NAŠIH OTAGA !!1!1!

oni nisu bili nikada bez ALGE, oni su znali cijeniti
vrijednost ALGE, oni su znali zapriječiti mnoga
teža oboljenja, jer su u svim slučajevima prehlada-
influenca-gripa pogotovo ako je koji član u obitelji
imao malo povišenu temperaturu (ognjicu - vrtićic#)
bolesniku natrli malo moge-ruke-vrat-prsa i legja
s ALGOM jer su znali da će odmah nastupiti
poboljšanje da će bolesnik osjetiti svježinu — lakše .
disanje a najglavnije temperatura odmah popušta
i nastupa lagan-ugodan i zdrav san.
ISPROBAJTE I VI BAREM JEDNOM ALGU BIT ĆE
VAM NAJBOLJI PRIJATELJ KROZ CIJELI ŽIVOT.
U svim apotekama i drogerijama 1 boca točaom upu-
tom Din. 16. Gdje nema naručite poštom na adresu
Laboratorij ALGA Sušak 258 4 boce Din. 77, 8 boca
Din. 131, 25 boca Din. 320.

 

 

Dubrovačka Trgovačka Banka

u Dubrovniku

 

Agencija Narodne Banke Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Najstarija banka u Dubrovniku.

Obavlja sve bankarske poslove uz najnovolinije uslove.

Brzojavi: ,BANKA“

A

 

 

   
 

Telefon br. 25.