MA:

So

POŠTARINA PLAĆENA U e
Neo IO O AM

DUBRO i

 

 

Nar

oi

y_Svijes

   

 

  
  

  
 

IVO I UTUŽIVO U ĐUB

ištvo i Uprava kod Dubrova

OVNIKU.
atske Tiskare.

 

i listu 5 Din. mjesečno ; za inozečiliva! 10 Din.smjesečno

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Tisak Por

Vlasnik — izdavač — Urednik :
«NARODNE SVIJESTI“ Antun FIč Dubrovnik
Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Đubrovnik

za odbor

 

  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 

 

ipogjama.

pregled rada Kraljevske vlade u 1929.

ospodo ministri !

 
  

| Vaša čestitanja i :
očetku Novoga Ljeta, primam sa zadovoljstvom ;

anog rada. &

&kao je sa svih strana na poziv svoga Kralja:
ne nacionalno jedinstvo kao svetinju i da državu
iznad svega.

lovjerenjem i odanošću prati napore i nastojanja

minule opasnosuosti duhovnog rasula i
donio sam odluku od 3. oktobra. Ona

predstavlja onu višu sintezu naših nacionalnih
i i odlika, koja: će u unutrašnjoj harmoniji o-

| takvoj Kraljevini Jugoslaviji, duboko : sam uvje-
ldstići će se ostvarenje onih ustanova, one državne
y i onog državnog uregjenja, koje će najbolje
arati općim narodnim potrebama i državnim
ima.

raljevska vlada produžiće svim silama rad u
pravcu i rnastojaće da odgovori ovim visokim
alnim i državnim smjerovima.

Odobravajući rad i nastejanja Vaša, Ja, gospodo,
ljem da u predstojećem periodu rada, u kome će
ratiti Moje puno povjerenje, nastavite odlučnu
nu i izvogjenje izjednečenog :i novog zakono-
a i postignete one reztltate i onaj uspjeh, koji
uzdanjem i pravom očekuje cio naš narod, is-
| prijatelj države i potpuno odan novoj upravi. U
Vašem rađu imaćete i dalje u vidu samo interese
a i države, i učinićete sve da i Vaši podregjeni
i u državnoj upravi znaju samo za punu zako-
u pravdu i apsolutnu jednakost za sve i prema
e

aša narodna privreda i državne financije oče-
u nastupajaćoj godini svu Vašu pažnju i najveću
nost. Privredni polet naše Kraljevine i njena ra-
| moraju što prije dospjeti do takvog razvoja da
ude više potrebe da ponajbolje mišice našega

U oglunajounim dužnostima nastaviće svoju
junarodnoj zajednici i na taj način sticati

| utorak na večer na in ind u Kraljevom
ina Dedinju Njihova Veličanstva Kralj i Kraljica
li su soareju, kojoj su prisustvova!i svi ministri
U času, kad je prestajala stara, a
(Nova godina, predsjednik vlade general Živković
lao je Njihovim Veličanstvima Novu godinu i

Ni. Vel. Kralj je odgovorio slijedećim govorom :
želje, koje Mi podnosite
\dolaze na završetku jedne. _godine napornog i
Naš marod, nadehnut zdravim rasugjivanjem i
bkom necionalnom sviješću, primio je sa pravim
ni evljenjem Moju iskrenu riječ od 6. januara i
da
U jednodušnoj vjeri da moramo

nove metode rada i krčiti nove puteve, sav narod

s

da Vam bude u

i dalje zaslužena priznanja. "Neka se sa maše strane
ništa ne propusti, što bi se moglo učiniti, u zajednici
sa našim saveznima i prijateljima, za djelo megjuna-
rodnog mira. Politika mira i stvoreni megjunarodni pore-
dak osnovica su spoljne politike Kraljevine Jugoslavije.

Sa ovakvim shvatanjima i željama Ja zahvaljujem
na čestitanju Novoga Ljeta i uzvraćam svoja Kraljevska
čestitanja Kraljevskoj Vladi i vascijelom jugoslaven-
skom marođu sa željom: da bi premilostivi Bog u
nastupajućoj Novoj Godini darovao Mome dragom
narodu svako dobro, sreću i blagostanje.

 

U novu godinu.

V. — Ulazimo u dvanaestu godinu svoga izla-
Žženja, vogjeni idejama Dr. Kreka, Mahnića i Rogulje,
nastojali smo da u javnom životu provodimo one iste na-
crte i zamisli o državi, narodu, o prosvjetnom i gospo-
darskom njegovom podizanju, koje su i oni imali,
kad su počeli provagjati rekristijanizaciju našega jav-
noga života na svim područjima. Naše nastojanje i
rad, dakako, ne možemo sami da ocijenimo. To mogu
da ocijene svi oni, koji su pratili naše pisanje i rad.

Svojim radom od jednoga decenija držimo ipak
da smo u mnogočem uspjeli, jer smo budno pratili
sve pojave našeg narodnog života, stvarajući ujedno
i preduslove za dalnji rad. Najveću brigu posvećivali

  

nekoliko prosvjetnih i religijoznih druš
smo brigu obraćali uzgoju omladine
vjetnih- organizacija izašlo je nekolik
- LAO KE, koji već danas zauzimaju vidna

—šoj publicistici i tralama.

Kakovi su naši nacrti 5623 drugi o dečenij > Novih
nacita ne trebamo. Katolič i ih je pokret. davno po-
stavio i rasčlanio, a na nama je, da ih svojim skrom-
nim silama i sredstvima nastojimo izvesti. U prvom
redu potrebno je da svim onima, koji žele raditi na
principima katoličkoga pokreta, skrenemo pažnju na.
to, da se solidno spreme za svoj poziv, izgragjiva-
njem svoje unutrašnjosti. Tu ćemo unutrašnjost naj«
bolje izgraditi tako, da joj dademo čvrstu religi-
joznu podlogu.

Crkva i njena duhovna snaga treba da bude
centar svih naših nastojanja oko produbljivanja i ob-
nove našeg duhovnog života, Vječne i neprocjenjive
istine crkve počinju opet da u svim katoličkim naro-
dima dobijaju sve jaču svoju emanaciju na svim pod-
ručjima javnoga života, pa ne smijemo ni mi da u

"tom pogledu budemo zadnji.

Da se ova rekristijanizacija provede potrebno je
da u svim našim župama stvaramo raznovrsne vjerske
organizacije. Tu su društva katoličkih muževa, Mari-
jine kongregacije, Treći red, društvo sv. Vinka i t. d.
To je savremeni apostolat nesamo svećenika, nego i
lajika, Sav naš rad bez vjerske podioge, kuća je na
pijesku, koja se svaki čas može da sruši.

Jedna od najvažnijih zadaća jest i čestiti obitelj-
ski uzgoj. Naš dom, naša obitelj treba da je rasadište
svega onoga, što je dobro i plemenito. Roditelji neka
svu svoju pažnju posvete valjanom odgoju djece.
Omladina povezana s crkvom, uz suradnju obitelji i
vjerskih organizacija, bit će najbolja garancija za kas-
niji njezin intelektualni i moralni razvitak,

Uz orgrnizacije prosvjetnog i religijoznog Jarak.
tera potrebno je narodu dati i ekonomske organizacije,

ZIMA JE TU!

o najprije morate |

mi

Na

eni. Opskrbite se zato
mi žroj jeošim (a što je glavno)

 

 
 
  
 
  
 
 

MODEL

vlastitoga
umjetničkojga
stvaranja : !

 

Zavod za gra-
ilnjau orgulja

Braća fioger

Jagerndorf
(Čehoslovačka)
Do sada izra- ž
leno 2411 or- |
gulja.

 

Važna djela. izvršena za kraljevinu Jugosla- |

viju: u Dubrovniku: za franjevačku i domi- |

 

nikansku Crkvu, te za zbornu crkvu sv, Vlaha; 1

 

zatim za crkv: u Cavtaiu, Splitu, Sarajevu, .

Zagrebu, Ljubljani i td
(444) KO

 

 

 

 

 

 

jer je ekonomsko blagostanje jedina podloga prosvje
nom podizanju, Zadružni pokret uz svoju rak
i financijalnu bazu, treba da ima i svoju moralno
etičku bazu, da se tako razvije smisao kršćanske soli-
dariiosti, altruizma i megjusobnog potpomaganja.

Da se sve ovo postigne treba imati na umu
i jedan od najvažnijih faktora javnoga mišljenja, a to
je štampa. Širenjem edicija i dobre štampe nesamo da
se potpomaže ova nastojanja, nego ih privodimo i reali-
zaciji. Štampa jejedno od najmoćnijih sredstava modernog
apostolata, kako to često ističe i sam sv. Olac Papa. _ \

Rad treba da je dobro smišljen, nacrtan i orga-
nizovan. Svaki javni rad donosi sobom i izvjesne po- 1
teškoće, žrtve, samoprijegor i pregaranje. Ali bez svega
toga ne može biti ni pravog veselja u radu, ni ustraj-
nosti, ni uspjeha.

Naš je list i uopćem narodnom pogledu vršio
savjesno svoju zadaću, brineći se za narodne interese 4
i njegov napredak na svim područjima, a poglavitu je
pažnju posvećivao protiv presizanja tugjinaca, kojima
je glavni cilj; ća iz eventualnih nesuglasica izvuče
korist za sebe. 3rineći se i dalje za narodne interese,
mi ćemo nastojati da svojim radom i pisanjem saču-
vamo stečenu slobodu i da izgragjujemo čvrste osnove
naše državne i narodne budućnosti. To nam nalaže
naša narodna, hrvatska svijest, koja će i u budućnosti
biti glavni regulativ našega rada.

 

sei FO DIDA

 

Milijon kućedomaćica upotrebljava danas za 1
pranje rublja uvijek sapun, jer znadu, da time koriste
samoj sebi. Učinite i Vi tako i upotrebljavajte samo

»Sapun sa klasom“.

  
   
 

Mala zarada !