POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

"Naro

 

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK, 22. Januara 1930.

dn

 

OR God. xa

a Svijest

 

ljena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Pravilnici o vjerskoj nastavi.

»Službene Novine« od 15. I. donose dva :pravil-
ka o vjerskoj nastavi. Prvi je , Pravilnik o izvršenju
dredaba o vjerskoj nastavi po zakonu o srednjim
olama i zakonu o učiteljskim školama“, a glasi:

$ 1, Niži i viši tečajni ispit, kao i dopunski
pit, mogu se polagati i u privatnoj srednjoj školi
58 Zakona o srednjim školama), i priznati od strane

inistra prosvjete, kad to predlaže izeslanik Mi-
stra prosvjete.

$ 2. Čisto učenička udruženja ne mogu biti na
novi plemenskoj ili vjerskoj ($ 67 Zakona o narod:
in školama i $ 46 Zakona o učiteljskim školama).
in škole učenici srednjih škola mogu biti članovi
erskih udruženja svoje vjerske zajednice.

$ 3; Suplenti vjeronauke polagaće profesorski
učni ispit za srednje škole (4 73 Zakona o sred-
im školams) po odredbama, koje će propisati Mi-
star prosvjete u sporazumu s nadležnom vjer. vlašću.

$ 4. Jedan put u godini predstavnik nadležne

»rske vlasti = može. inspicirati izvogjenje nastave
ronauka.

Nastavnike vjeronauke Ministar prosvjete razrije-
e vjeroučiteljske dužnosti, ako to traži nadležna
rska vlast iz razloga što je njihovo predavanje
ronauke u opreci sa učenjem crkve.

Nastavnici vjeronauke premještaće se i otpuštati
sporazumu sa nadležnom vjerskom vlašću,

$ 5. Odredbe za vršenje vjerskih dužnosti uče-

kih propisaće Ministar prosvjete u sporazumu sa
dležnom vjerskom vlašću.

$ 6. Nastavni plan i program za nastavu vjero-
uke u srednjim. i učiteljskim školama propisaće Mi-

tar prosvjele Gi sporazumu sa nadležnom vjer-
u vlašču.

Drugi je Pravilnik o izvršenju odredaba o vjer-
Oj nastavi u privatnim školama po Zakonu o narod-
u školama od 5. decembra 1929. godine :

$ 1. Roditelji ili zakoniti staratelji djece svoju
ju, da li će njihovoj djeci predavati vjeronauku sveš-
lik ili učitelj dotične konfesije ($ 43 Zak. o nar.
olama), izjavljuju prilikom upisa djece u prvi razred
rodne škole. Ova njihova izjava važi za cijelo vri-
ne osmogodišnjeg školovanja njihove djece u narod-
n školama i ne može se ni u kome slučaju mijenjati,
u će izjavu upravitelj škole čuvati u školskoj upravi.

$ 2. Radi osposobljenja učitelja: za predavanje
ronauke u narodnim školama učiteljski kandidati
polagati i naročiti ispit, Program za ovaj ispit kao
astav ispitne komisije odregjuje Ministar prosvjete
porazumu sa nadležnim vrhovnim vjerskim pret-
uništvom u Kraljevini Jugoslaviji (za katolike :
dsjedništvo biskupskih konferencija). U diplemu
ididata staviće se ,osposobljen za predavanje vjero-
ike u narodnim školama učenicima... vjeroispovjesti“.

$ 6. Nastavni plan i program iz vjeronauke pro-
uje Ministar prosvjete u sporazumu sa vrhovnim
dstavništvom dotične konfesije u Kraljevini Jugo-
iji. (za: katolike : predsjedništvo bisk. koferencija).
S 7. Čisto učenička udruženja ne mogu biti na
ovi plemenskoj ili vjerskoj. Van škcle učenici na-
nih škola mogu biti članovi vjerskih udruženja
je vjerske zajednice.

$ 8. Osim čisto školskih svečanosti učestvovanje
nika, može biti samo u onim javnim svečanostima
vnim časovima, *e] imaju opće državno ili opće
ionalno : značenje ili su u uskoj vezi sa školom

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1'50

 

($ 69 Zakona o natednim školama). Ova se odredba
ne odnosi na vjerske: svečanosti i vjerske ob-
rede učeničke.

$ 9. Prema predlogu izaslanika Ministra pros-
vjete, koji su prisustvovali ma diplomatskom uči'elj-
skom ispitu u privatnim učiteljskim školama, Ministar
prosvjete će nostrif:cirati diplome i učiteljskim kandi-
datima iz tih škola. Kandidat sa ovakvom diplomom
može biti postavljetiza učitelja državne narodne škole.

$ 10. ga stalnog učilelja. vjere utv:gjsje se pri-
vremeni učitelj vjere, koji je položio posebni vjero-
učiteljski stručni državni ispit.

$ 11. U koje će dane učitelji voditi djecu u crkvu
odrediće Ministar prosvjete u sporazumu sa predstav-
nicima svih priznatih konfesija u državi (za katolike:
predsjedništvo biskupskih konferencija) i u saglasnosti
sa predsjednikom Ministarskog savjeta,

S 12. Odobrenje iz 8 81 alineje 3 nije potrebno
tražiti za poslove criivenog pojca i crguljaša, ali se
ovi ne mogu vršiti na uštrb redovne nastav. dužaosti,

$ 13. Nadzor nad radom i vladanjem vjerouči-
telja, koji vrši upravitelj škole (po $ 114 alineja 6
Zakona o narodnim školama) disciplinskog je karaktera.
Ovaj nadzor ne odnosi se ma samo vjersko učenje.

$ 14. Odredbe & 156 i 157 Zakona.o narodnim
školama ne odnose se na vjerska udruženja.

$ 15. Odredbe $ 168 Zakona o narodnim ško-
lama izvršiće se u sporazumu sa nadležnom vjer-
skom vlašću.

Mništovnje ribe u. Reci Dubrovačko

U br. 2. Vašeg cij. lista čitao sam veoma lijepi
članak ,Za unapregienje našeg ribarstva“ od g. V.
Fortunića, zaslužnog prijatelja ribara i poznavaoca
našeg ribarstva, pa sam rekao: ,Svaka mu se u zlato
oko-alat < sbiljaššvati jego pjedlog - o4 početka
do svrhe na svome je mjestu. U drugome predlogu
izmegju ostalog kaže: ,Da se prouče uvale, zatoni,
ušća rijeka i jezera, koji bi služili kao rasadnrcii za
umnažanje svakovrsnih riba; zabranilo ribati u tim
položajima, osobito zabranjenim sredstvima: dinami-
tama, raznim otrovima i mrežama, a navlastito šaba-
kama gustih vreća.

Da potkrijepim ovaj predlog g. Fortunića iznosim
ono što sam svojim očima vidio, te čuo o utamanji-
vanju riba šabakama u našoj Rijeci. Ima mnogo
vremena, da je u našoj Rijeci sve to manje ribe.
Nekad je naša Rijeka bila pravi ribnjak i davala obi-
lato ribe pučanstva Dubrovnika i Rijeke, a sada toga
nema. Stari ljudi pričaju, da je nekad, kad nije bilo
šabake, bilo toliko ribe, da bi često na obalu skakalai
ljudi je i itpili, Nekad bi navrvilo toliko plov. ribe : tunja,
.ššarbana, irupača, polanda u Rijeku i tu bi na obilatoj
pići ostala za više dana, te bi se nahitalo te ribe, da
bi je razašiljali i po selima na predaju.

Danas toga nema, kao što nema ni druge obo-
rite ribe. A koji je tome*uzrok ? Uzrok je taj, što se
je u Rijeci umnožilo toliko šabaka, da su i glib (kal)
iskopali, a svojim gustim vrećama neopraštaju ni
tibljem mlijeku, a kamo li gamadiji, toj sitnoj ribici,
koja istodobno služi za piću plovućoj ribi. U proljeće,
kad se riba izleže, najveće love ovu sitnu ribu ,ga-
madiju“. Ova se gamadija prodava za male novce, a
gdjekad nalove toliko te gamadije, da je nem: gu
prodati već je u more bacaju. To je silna šteta
po ribarstvo.

Ulovom gamadije uništava se mnoštvo oborite
ribe. Da se u tome uvjerim i drugome dokažem, da
je ulov gamadije štetan, kupio sam 1 kg te vrste ribe
za 9 Dinara. U t:me kg sitne ribice bilo je: 37 sitnih
barbunića, 11 malih cipolića, 3 smudutića, (brancina),
2 ovralice i neke druge vrsti većinom srdjelice. Ra-
čunao sam popriječno koliko bi kg bilo težine, da je

 

Vlasnik — izdavač — Urednik:
za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun Flč& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

- MODEL

“_ vlastitoga
umjetničkoga
stvaranja

 
 
 
 
 
 
   
 

Zavod za gra-
finju orgulja

Drača Nioger

Jagerndorf
(Cehoslovačka)

Do sada izra-

fleno 2411 or- :
gulja.

Di Me
BRAČA NK. KE
PJ MATAN NM

Važna djela izvršena za kraljevinu Jugosla-

 

viju: u Dubrovniku: za franjevačku i domi-

 

nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv, Vlaha;

 

zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu,

 

Zagrebu, Ljubljani i t. d,

 

(444)

 

 

 

ova riba užrasla do svoje šrednje prirodne veličine |
koliko bi bilo koristi u novcu.

37 barbunića, da je bilo puštati da uzraste svaki
do 25 dkg, to bi bilo 9 kg, po 20 Din. kg, to bi
iznašalo Din. 180. — 11 cipolića po 1 kg da je uzrasto,
to bi bilo 11 kg, po 20 Din. kg, Din. 220. — 3 smu-
dutića po 2 kg to bi bilo 6 kg, po 20 Din. kg izna-
šalo bi Din. 120. — 2 ovratice po 1 kg, to bi bilo
2 kg po 20 Din. kg iznašalo bi Din. 40, — srdjelice
bi uzrasle cd 1 kg do 8 kg, po 8 Din. kg, što bi
iznašalo Dim. 64. I tako ono, što se je prodalo za
5 D., do koje vrijeme vrijedilo bi Din. 624.

Bogu je plakati i žalosno gledati ma svoje oči,
koliko stotina kvintala ulove te male ribice, koje bi,
kad bi dorasle do svoje naravne veličine dale nepro-
cjenjive koristi i pučanstvu i ribarima. Radi ovih raz-
loga imalo bi se strogo zabraniti ribanje šabakama u
Rijeci dubrovačkoj i u svijem lukama, zatonima, gdje
se iibe mriješte. Repuplika dubrovačka uvidjela je uni-
štenje riba sa šabakama, pa je strogo bila zabranila
lovljenje ribe u Rijeci, Gružu, Zatonu, Slanomu i
stoniskim Mladinama, Za prekršaj toga zakona mnogi
su Riječani platili silne globe i u tamnicam činili, pa
su na svihu i šabake prodali.

Obzirom na sve ovo imalo bi se strogo zabranili
u našoj Rijeci lovljenje ribe sa šabakama. Doduše
ima neka zabrana u vrh Rijeke, al na papiru i tabli,
jer se malo pazi, Istina da jedan čuvar za svu lučku
kapetaniju ne irože sve nadgledati, al se može to
nadziranje povjeriti 6: užnicima, financijskoj straži, daj-
budi za Rijeku, pa će jedan d:n naši blegosljivati tu
zabranu. Uhvamo, da će se g. Ban zauzeti da se ne
škodi našem ribarstvu i da će putem podregjenih vlasti
uzeti stroge mjere protiva lovlienju ribe šabakama u
mjestima, gdje se riba mriješti i sklanja, a prvome
redu u Rijeci dubrovačkoj. Riječanin.

 

ITO pasta za zube je cajbolja.

 

 

za

\

da Vam bude

sa najboljim,

ZAGREBAČKE TVORNI

ZIMA JE TU!

ugodno i toplo najprije morate |
noge sačuvati od studeni. Opskrbite se zato;
najljepšim (a što je glavno)

najjeftinijim CIPELAMA iz

  

GQ):

CE CIPELA — Podružnice DUBROVNIK

jepeaez JL

AČA GANA