POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

r.

"Narodna

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK, 5. Februara 1930.

k.. God. XII

vijest

 

jena je listu 5 Din. mjesečno ; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik :
za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FIč — Dubrovnik
Tisak Dubrov. ie Tiskare (zast, Ivo EO - Piron

 

 

 

 

MODEL

vlastitoga
amjetničkoga
stvaranja

 
  
   
 
  
 
   

Zavod za gra-
tflnju orgulja

Draća Nieqer

Jagerndorf
(Cehoslovačka)
Do sada izra-

fleno 2411 or-
gulja.

  

Važna djela izvršena za kraljevinu Jugosla-

 

viju: u Dubrovniku: za franjevačku i domi-

 

nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv. Vlaha;

 

zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu,

 

 

= Ribanje na širokom moru.

Ribanje sa motornim lagjama na otvorenom moru
njestima pri moru uzduž naše obale, gdje se narod
ribarstvom pobugjuje maše-ribare ta veći rad sa
ornim lagjama i mrežama plivaricama, a jer vide
se tim načinom ribanja ulovi dosta ribe, da im
eni kapital remiira, da im se trud dobro isplaćiva

je ribarnica puna svakojake ribe,

Sada su u Splitskoj okolici tri ribarske lagje

slene sa motorima, a ima ih u Bolu ma Bra-

i drugim mjestima: u Krilu Jasenici i Polji-
. Vas ulov ovih ribarskih poduzeća upućen je na
rnicu u Spijetu, Svake sedmice ulove p. pr. 200
tala i to bolje vrste; riba se izvozi u Ljubljanu,
ibor, Zagreb, Beograd svake sedmice od 20 do 30
tala i još na nova tržišta Beč, Trst, Venecija, Rim.
šeč se izvaža od 5 do 8 kvintala sedmičuo ; za Rim,
| od 6 do 10 kvintala većinom zvbataca i jastoga,
Veneciju od 12 do 16 kvintala i većinom je tra-
i raža, koja je u našoj ribarnici uvrštena u zadnju
goriju, a u Veneciji izmegju prvih. vrsta ribe,

Bilo bi korisno :da se i kod nas osnuje jedna
ska zadruga i da svi ribari iz Dubrovačke okolice
e u to društvo, pak da se nabave dvije poveće
irmme lagje, koje bi imale bit snabdjevene sa svi-
potrepštinam za ribanje na otvorenom moru. Te bi
| imale bit i sagragjene tako da mogu ploviti i po
irkanom moru i da čine najmanje 10 milja na sat,
a bi mogla biti zaposlena na ušću rijeke Bojane
na mjestu, gdje se rijeka izlijeva u more, jer tu

mnoštvo svakojake dobre ribe, prostora dosta,
bina nije velika, pak se može lakše«tiba loviti,
a:bi lagja mogla ribati okolo otoka Mljeta, jer i
ima: e ribe i u dogovoru sa ribarima Mljeta,

 

Šipana, Lopuda ustanovit da: i oni sa svojijem spra-
vama po danu ribaju i da svaki dan u večer dohirane
ribu, koju bi_lagja u naznačeni sat i mjesio došla pri-
dignuti. Motor bi mogao po danu ribati, pred večer
uzeti ribu u naznačenim mjestima na otocima, a u jutro
donijet je u Dubrovnik te prema količini ulovljene ribe
ustanoviti jedan dio za izvoz u mjesta, gdje bi
bolje konveniralo.

Valjalo bi koliko prije ustanovit ovo poduzeće,
zabaciti stari primitivni način ribanja, koji uza sav ve-
liki trud donosi samo minimalni dobitak, a prihvatiti
nove racionalne metode.

Nema sumnje da bi ovo poduzeće, kad bi bilo
dobro vogjeno, bilo rentabilno i korisno pučanstvu, a
i gragjani bi ga imali poduprijeti i uzeti udijela, jer
bi od toga imali koristi time, što bi vazda bilo dosta
ribe na ribarnici, pak bi je i uživali i plaćali dosta
jeftinije nego sada.

 

Za putnike. Vlakovi dolaze dnevno u 6, u 10?
i u 214. a odlaze dnevno u 7, u 16% i u 21, —
(Brzi parobrodi dolaze: a) iz Splita: u srijedu u 8
i u 18, u nedjelju u 5 i u 18%, a u sve ostale dane
(osim utornika) u 183%; bp) iz Kotora: u utorak i u
subotu u 8; u srijedu u 18%, u petak u 7! i u su-
botu u ponoći i u nedjelju u 20 — Brzi parobrodi
odlaze: a) prama Splitu: u srijedu u 8% i u 19, u
nedjelju u 1 i u 5, a u sve ostale dane u 8%; bp)
prama Kotoru: u ponedjelnik, četvrtak i petak u 19,
u srijedu u 8%, u subotu u 6, a u nedjelju u 89 i
u 10. — Direktni parobrodi dolaze iz Bari u srijedu
i u petak u 5, a odlaze u Bari u: ponedjelnik i u
srijedu u 21 sat.

Pretplatite se na ,Nar. Svijest!

 

ŽENSKIH
DJEČIJIH

Zagrebu, Liubljani i t, d.

 

 

 

(13)

 

 

Bijelog korčulanskog kamena
najbolje vrsti u svakojakoj izradbi iz
vlastitih kamenoloma na Vrniku nugja

Božo Fabris i drugovi
KORČULA (VRNIK) DALMACIJA

 

 

. TUŠKAN Nasljednik

((s ruštanis DUBOVNIK , Čingrijina ulica

 

Za pokladnu sezonu preporuča
najbogatiji izbor svakovrsnih

 

svila u svim modnim bojama
- svilenih činaka - kao i raz-
nog ukrasa za večernje haljine.

 

| s :
s

N

A

L

A

z

A

R

A

D

A

 

Kućnih papuča,
Kaljača
Cipela za snijeg,

čarapa u raznim
bojama.

ZAGREBAČKA TVORNICA GIPELA D. D. Podružnica DUBROVNIK

Šo

Nam ijsj S ii o DODO O ĐĐ