POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

: Broj čekovnog računa našeg lista
DUBROVNIK, 19. Marta 1930.

 

"Naro

 
  
 
 
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 

na je listu 5 Din. mjesečno ; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
LATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
redništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

\Most izmegju Istoka i Zapada.

U Srijedu 12..0. mj. održan je u Ljubljani pro-
ini zbor apostolata sv. Ćirila i Metoda protiv bolj-
(čkog protivuvjerskog terora u Rusiji. Na skupštini
go je vrlo dokumentirani govor sveuč, profesor
rivec. U ime pravoslavnih Rusa govorio je sveuč.
sor g. Aleksandar Makle, a u ime pravoslavnih
a protojerej g. Dimitrije Janković. Megju ostalim
je naglasio — prema »Politici« od 13. III. i ovo:
Mi, katolici i pravoslavni u Ljubljani skupili smo
da dignemo svoj glas protesta i da se pridružimo
lestu kulturne Evrope protiv boljševičke vjerske
jagande i protiv hrišćanskog terora. Meni je to
Bčito milo što se je to desilo u našoj Jugoslaviji
baš ovdje. Time smo mi dokazali da naša država
kao zajednica u kojoj su po božjoj providnosti
ljeni Srbi, Hrvati i Slovenci, pravoslavni i kato-
jedan osobiti proviđencijalni zadatak u hrišćan-

i svijetu, zadatak da bude most izmegju zapadne

Očne crkve, te izmegju kulture, koju su pretežno

ili romanski i germanski narodi i istočne kulture

joj se odgajao veliki ruski narod, pa i jedan

dio Jugoslovena. Taj zadatak, draga braćo dat
tdima, Hrvatima i Slovencima od samog Boga da
iseljeno hrišćanstvo opet ujedini.

oštovana braćo, protestujući protiv boljševičkog,

živahnost, napredak, Ako nije pojedinac, nego obitelj *
prava društvena jedinica, moramo težiti,
bude čista, sveta. Narod, koji je u mnogoženstvu, još se

jest 4153 Podružnice Sarajevo.

dna Svijest

pz

Izlazi svake“ Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

Vlasnik — izdavač — Urednik:

 

 

T. G. Masaryk i feminizam.

RE God. xa.

za odbor ,NARCDNE SVIJESTI“ Antun FIč — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

U tako zvanom ženskom pitanju ne radi se samo
o ženi, nego ujedno i u jednakoj mjeri i za muža...,
Ne radi se o tom da bi žena bila oslobogjena muža,

MODEL

 
 
 
 
  
 
   

niti o tom da bi muž bio oslobogjen žene — obojica vlastitoga
nek budu oslobogjeni ma jednoj strani živinskih na- umjetničkoga
gona, na drugoj strani dekađensa pokvarenosti...

Ljubav se ne smije istovjetiti sa spolnim nago- spoja

nom... Sama ljubav, prava ljubav, nije samo zdru-
Ženje tjelesa, nego i duša. #

O stvari bi se dalo mnogo govoriti, ja ću se
pak ograničiti samo na par riječi. Mojemu naziranju,
što sam nekoć skicirao, prigovarali su u tako zvanom
modernom taboru, da tobože propovijedam ashezu,

Zavod za gra-
tilnju orgulja

Draća Nioger

puritanstvo i t. d, Ne, ja ne . pripovijedam nikakve NJ
asheze, ne preporučam nikakvog nasilja na narav i

|
tijelo, nego ne činim iu nikakve razlike megju tijelom lj
i dušom, kako to čini baš dekadansa. Ja baš odlučno

osugjujem taj dualizam, ja ne smatram tijelo nečišćim
od duha....

Do sada izra-

đeno 2411 or-
galja.

Samo u jednoženstvu je pravo jamstvo za moć,

da ta obitelj E
Važna djela izvršena za kraljevinu . Jugosla-
— PO S S-O6 66 Sraljevinu . Jugosla-

 

mmm

nije probudio iz svoga spanja, on spava ćudoredno i
duševno. Ipak nam s takozvanim modernim geslima
nije pomoženo. Neki preporučuju prije svega rastavu
braka; ta pak ne poboljšava stvari. Ako. je rastava
potrebna — bilo crkveno ili državno — već je slabo.

  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 

\hrišćanskog terora mi treba danas da jedan
ome zadamo svečano obećanje da ćemo se i u
zajednički i uzajamno boriti za našu vjerd,
kulturu i za naš narod“, :
Ze DI GZAIEA Treba raditi na. tom,;da rastave -bgakbva ine budu
ITiĆI o stanje naseg Svijšna. a metoda, može koristiti samo u danom slučaj,
nato | izvodi ij g im neće biti odstranjeno. 'Slobodnu
Poznato je da su glavni proizvodi Dalmacije ulje pravo zlo pak s tim ne b ! )
Prošla ljetina donijela Bogu hvala obilan rod, ljubav navješćnju: Ne! Ljubav = da. Ne sentimen-
A KOT MraG preje Ode ne SEE SME 5 talna, pustolovska, nego ljubav obojice jednako vri-
48 ki IRE ii ra Rta se jednih bračnih drugova. Gospođarsku zr E
) zamisliti, ako seljak dava litar vina za 2 Din., vješćuju: Ne — ne samo gospodarska, e A ov
j€ naplaćuje ni izdaleka svoje troškove oko vina etična jednakost je podloga ćudorednog demokratizma...
por, galica, . nadnice, prenos itd.) On je ge sem z
O NN Odoluse a Bri diže ae e. Ne slažem se sa zahtjevom, da država (odnosno
i ie sajmovi, a megjutim seljak gladuje, za- društvo) preuzme uzgoj djece, u tom vidim o
je se i očajava gdje ne može da nikako unovči opitelji, iako priznavam, da dandanas veoma često
livoga znoja i truda. _, razdire obitelj pomanjkanje i bijeda, a doduše i
Iskustvo nas je naučilo, da litar vina mora biti pogatstvo. e
janje kao logom kruha, € da seljaku namiri g I kako se napokon s komunizmom uopće iš
e ki s O za MDA a RN slažem, tako odlučno zabacujem i svaki spolni komu-
lite pioizvačna. : nizam, pa da se pojavi u kakovomgod obliku S
S ko je sa cijenama vina tako i ulja. Od 20 D. stituciji mnogoženstvu, _mnogomuštvu, E a
lida i Glen na 10 Din. i niže. Tako opet - braku, slobodnoj ljubavi i t. d.). Sav dosa i i : i
gleda svoje ulje, a do novca nikako da dogje, nauci najvećih zakonodavaca morala, propisi kršćan
skih crkava i ideali najboljih muževa i žena no-
voga doba kažu svi u jedan smjer, da teži čovje-

Bh ovoga i onoga i ne preostaje drugo nego da
i i da svoju muku dava ispod realne vrijednosti.
čanstvo za absolutnim jednoženstvom. Da io; :
moguće, polag nužnih gospodarskih reforma po
je etična i duhovna reforma ma svoj liniji.

lo bi na svaki način otvoriti vrata našem vinu. Bez
past.
(Iz Masarykovih djela : »Mnogoženstvo i jedno-

Dvoj ekonomskoj krizi seljaka pridružila se je i
ca javnih radnja. Prošle je godine bio odobren \ š IE :
od više milijuna za gradnju puteva u pasivnim ženstvo“ i ,Socijalno pitanje“). e
ma. To je u nekim mjestima veoma dobro došlo.
nema toga. Radnje započete ne nastavljaju se,
taju nedovršene. A narod traži zarade. Pozvani

u inostranstvo naši su vinogradari osugjeni

»Križari“, roman od Henrika Sienkiewicza, izi-

Ea isle i da čim prije dadu šao je u 4 sveska kao VIII. kolo knjižnice JA e
al e i devi EE ili a ae eko- mana. Sve 4 sveske na 800 stranica_. mogu se dobiti
Pie i za 40 Din. kod Dubrov. Hrv. Tiskare.

=

ati izbor elegantnih muš-
ženskih. dječjih cipela
najnovijim modelima.

  
 

 
 

 

CIPELA

 

Iki izbor platnenih ljetnih |
šlvela u raznim bojama. |

— Kupaćih.. papuča ....:... U

    
 

 

viju: u Dubrovniku : za franjevačku i domi-
nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv. Vlaha;
| zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu, «

 

 

 

ZAGREBAČKA TVORNICA

Podružnica DUB ROV NIK

 

e . i

419Y

Iskoričćavanje otpadaka Kamenica i ribe.

“Imao sam prilike svojim višekratnim godišnjim
posjetima vidjeti po cijeloj Dalmaciji koliko se blaga
baca sa sovrnjom u more, a da se me iskoristi ta dra-
gocjenost. Više sam puta savjetovao otvarače kamenica
kad sam se istih nauživao, da ljuske kamenica kiipe
i da ih dobro mogu prodati. ;

Neki dan sam upravo o tome raspravljao 3a jed-
nim poslovnim prijateljem iz Nizozemske o tom pred-
metu, pak mi je isti pripovijedao, koliko oni toga tre-
baju i skupo moraju plaćati i za koju svrhu iste
nužno trebaju.

Ljuske ne samo kamenica, već i svih drugih
morskih spuža i školjaka, kupe se na vagone, te ih
tvornice sa velikim mašinama u prah samelju. To
služi za gojenje peradi a plaćaju po 2 - 3000 Din.
po vagonu u običnom stanju. Kad bi se kod nas osno-
valo vrlo malo društvo i mabavilo ovakove mašine,
koje melju te školjke i kad bi se stručnjački sortirale
u egaliziranim vrećama, postigle bi puno povoljniju
cijenu. Sama naša država uvaža iz Afrike i Norveške
godišnje po 30 vagona te robe. Često kad toga nužno
treba, dobiva odgovor, da su za 6 mjeseca ti mlinovi
sve rasprodali, dok kod nas eto baca se novac u more.

Ne samo to, već sam koliko puta svojim očima
vidio, kako se neprodata riba baca u more. Tvornice
sardina pakuju. u limene kutije. kvintale sardina
u sasvim ;preragjenom stanju, dok se glave i drob

žagrebu, Ljubljani i t, d.

 

Najveći izbor: Kaljača, Snijeg-
cipela, papuča i Baby-cipelica

  
 

Fini i najbogatiji izbor ča-
rapa znamenitih maraka :
Ključ, Bemberg:svila itd. (1)