POSTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Nar .

: $€
ž

DUBROVNIK, 26. Marta 1930.

a

&8roj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

Nan .

RBR God. XU.

dna Svijest

 

 

a je listu 5 Din. mjesečno ; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
LATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
redništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik :
za odbor ,NARCDNE SVIJESTI“ Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

atistijski kongres u Zagrebu.

Po cijelom katoličkom svijetu priregjuje Crkva
ristijske kongrese, kojima je zadaća da javno i
iskažu poštovanje vjernika Božanskom Spasitelju
obude i ojačaju vjersku svijest. Često se prire-
Euharistijski kongresi svjetskog značenja kao ne-
o u Chikagu, zatim u Sidneyu u Australiji, 4 ove
e u Karlagi, tom starodrevnom gradu. To će biti
veliki Euharistijski kongres na afričkom tlu. U
je državi bilo dosada mnogo Euharistijskih kon-
, većih ili manjih, a najveći je bio god. 1925. u
bu na koji su došli vjernici iz cijele države. Ta-
e zajednički Euharistijski kongres za sve katolike
lavije drži zaključkom konferencije Episkopata
odine u Zagrebu, za vrijeme od 14-17. kolovoza.
Brigu oko organizacije ovog kongresa vodi Sre-
odbor za Euharistijski kongres u Zagrebu. Ovaj
nji odbor marljivo nastoji, da pravovremeno iz-
ve pripreme za kongres, tako da taj što bolje
. Napose se Središnji odbor brine da olakša
ima dolazak i boravak u Zagrebu. Poduzeti su
da svi učesnici dobiju popust na željeznicama
brodima, Radi rekordnog broja učesnika, morat
urediti zajednički stanovi po školama i njima
zavodima za većinu učesnika, dok će se odbor
uti da osigura dovoljan broj privatnih stanova,
se uz posebnu odštetu izdavati onima, koji to
rigu oko učestvovanja vjernika iz pojedinih di-
vode posebni dijecezanski odbori, koji imadu
a u pojedinim biskupijama. Središnji će odbor
svoje kancelarije, slati sve informacije dijece-
im odborima, a ovi opet pojedinim župnim ute-

Prijave učesnika primat će pojedini župni ušedi,

te prijave dostavljati nadležnom odboru.

am program kongresa nije još deiinitivno iz-
, već je tek skiciran u glavnim crtama. Kongres
otvoren dne 14 kolovoza na veče svečanim sa-
Duha Svetoga. Otvorenje bit će u zagrebačkoj
li. :
redišnji odbor uredio je svoju kancelarlju u pro-
a Kaptolske vijećnice na Kaptolu br. 27 I, kat
a zgrada, na koji se naslov mogu slati svi dopisi.

Dr. Matko Laginja.
(10. VIII. 1852. +4 19. Ili. 1930.)

srijedu 19. ov. mj. umro je u Zagrebu bivši
i ban Dr. Matko Laginja. Ova tužna vijest
da je bila svakog dana očekivana pobugjuje
boki osjećaj saučešća u čilavom našem narodu,
sa mnogo pieteta, da iskaže svoje najveće
nje, jednom od prvaka naše nacijonalne borbe
u velike duše i najšireg srca. Dr. Matko La-
eminuo je u 78. god., ispunivši potpuno zadaću
ivota i udovoljivši svemu onome, što je mogao
patriota da dade, ali ipak njegova smrt, makar
skrajnim granicama ljudskog vijeka, izaziva
sjećaj sa dvostrukog razloga. Dr. Laginja je
o sa jednim velikim razočaranjem i sa velikom
je njegova istra, kojoj je posvetio i žrtvovao
godina svojeg najboljeg života, ostala tamo za
»ne sjedinjena sa svojom majkom domovinom.

 

a #4

Dr. Laginja bio je ne samo čovjek visoke naobrazbe
nego i najplemenitijeg srca, a srce je ono, koje pove-
zuje ljude i izaziva onaj osjećaj ljubavi, što su ga u
prvom redu Istrani, a onda cijeli naš narod gojili
prema velikom pokojniku. U tome. je veličina Dr.
Matka Laginje i to je ono što.će njegovu uspomenu
zadržati trajnom u cijelom našem narodu i podignuti
ga na piedestal naših zaslužnih ljudi. U ovo nekoliko
godina imali smo mnogo tužnih prilika, da sahranju-
jemo brojne, drage i zaslužne pokojnike, koji će uz
naše herojske osloboditelje biti najljepšim ukrasom
naše jugoslavenske historije, .

Dr. Matko Laginja rogjen je u Klani, općine
Kastav, dne 10, augusta 1852. g. Gimnaziju je učio
na Rijeci, a sveučilište je polazio u Zagrebu i Gracu.
Učio je pravo i trgovačke nauke na Trgovačkoj Aka-
demiji u Trstu. Službovao je neko vrijeme kod Grad-
skog Poglavarstva u Zagrebu, a onda kod općine u
Kastvu. Kao odvjetnički kandidat prakticirao je u Vo-
loskom i kod Zemaljskog Suda u Trstu. Dugi niz
godina bio je odvjetnikom u Puli, odakle je svršetkom
rata morao da seli, Nastanio se je u Zagrebu i od
onda uvijek boravi u njemu, gdje je dočekao i zadnje
dane svoga života. Godine 1883. bio je narodni po-
slanik na Zemaljskom Saboru Istre, a od god. 1891.
do 1918. neprekidno zastupnikom ma Carevinskom
Vijeću u Beču, Bio je i član privremenog narodnog
predstavništva kao i prve Narodne Skupštine u Beo-
gradu. Za vrijeme vlade pok. Stojana Protića postavljen
je za bana Hrvatske i Slavonije sa Megjumurjem.
Poslije, kad je državu rastrovalo strančarstvo, on se
posve povukao iz politike i sav se posvetio radu za
istarske izbjeglice. Laginja je bio nadasve pošten, po-
žrivovad i iskren todolju i Ginje prvišiivalski edvokat
u Istri, prvi je u saboru u Poreču govorio hrvatski,
Radio je dan i noć, a svejedno je ostao siromašan,
ier je mnogo radio seljaštvu badava. Više puta im je
dao i novce, da se mogu željeznicom voziti svojoj
kući. Osnovao je mnogo seljačkih zadruga i ujedinio
ih u ,Gospodarsku Svezu“ 'u Pili. Osobito je zna-
menita njegova zadruga ,Istarska Posujilnica“ u Puli,
Tako je seljake oslobodio od lihve. I prosvjetno je
mnogo radio za narod, zajedno sa svećenstvom i sa
učiteljima. Bio je izvrstan praktički katolik. Posljednjih
je godina bio predsjednik komisije za razgraničenje
izmegju Rijeke — odnosno Italije — i Jugoslavije.

Bavio se je mnogo novinarstvom, te je kao takav
saragjivao mnogo u svim novinama, naročito istarskim.

Bavio se je takogjer i književnošću, naročito
pjesmom. Glavnija su mu djela: ,lstarske ptičice“,
»Basne“ i pozorišni komad ,Šilo za Ognjilo“, gdje
opisuje stariju povijest Kastva. Interesovao se je mnogo
i gospodarskim prilikama našeg naroda, a napose onog
u Istri, te je osnovao i najveći u ono vrijeme novčani
zavod, ,Istarsku Posujilnicu u Puli“, Istakao se je kao
dobar odvjetnik te je sa mnogo uspjeha branio naše
ljude optužene za vrijeme rata radi veleizdaje. — U
Zagrebu mu je bio veličanstven sprovod. “U znak
njegovih zasluga zaključila je općina grada Zagreba
da mu se dade jedna arkada u novoj kapeli na Mi-
rogoju. — Slava hrvatskom banu, rodoljubu Dru
Laginji. Slava !!! :

Budućnost Dubrovnika.

Poznati ruski slikar Aleksej Vasiljević Hansem,
koji je sudjelovao ma izložbi ruske umjetnosti u Beo-
gradu, dao je beogr. novinarima slijedeću izjavu o buduć-
nosti Dubrovnika : ,Ja sam obišao sav svijet i mogu vam
reći, da bi se rijetko gdje još mogla naći tako izrazita
harmonija izmegju svijetlosti, uzduha i jadranske, a
naročito dubrovačke obale. Ima neke osobite veze
izmegju zemlje i neba na Jadranu. Taj me kraj pot-
sjeća samo na Rapallo u Italiji, donekle na Korziku i
na okolinu Rio de Janeiro u Americi.

Varaju se oni, koji tvrde, da sjaj Dubrovnika
blijedi. Dubrovnik sada ponovno pobugjuje veliko in-
teresovanje stranog svijeta. Jeđan Letonac (čak sa
obale Baltičkog mora !) došao je u Dubrovnik, da baš
tu sazida sebi vilu, koja prema njegovoj odlučnoj
želji mora da bude najljepša i najmodernija na ze-
maljskoj kugli. Vilu mu zida arhitekt Beljajev. Kad
bi Dubrovnik opadao, zar bi se dizale tolike nove
vile, zar bi bilo potrebno, da se renovira i proširuje
hotel ,Odak“, koji će biti jedan od najluksuznijih
hotela na Jadranu. Dubrovnik je uvršten u takozvani
engleski ,plan svjetskih čudesa“, t. j. mjesta, koja
mora posjetiti svaki žentlmen-turista kao Kadiks, Mal-
tu, Atenu, Amšir. Šteta, što se nije do sada otvorila
u Dubrovniku trgovina sa pravim pirotskim ćilimima.
Stranci prosto pustoše radnje sa nac. izragjevinama.

Imam ukupno preko 500 dubrovačkih slika. Mnoge
sam 1925. nosio u Ameriku. Ove moje slike izazvale
su tamo ogromno interesovanje za Jadran. Više Ar-
gentinaca posjetilo je poslije Jadran i svratilo se kod
mene u Dubrovnik. Iseljenici iz Dalmacije, sadanji
Argentinci - milionari kao don Miguel Mihanović, don
Petrinović i dr. otkupili su mi više slika“.

POLAR

Specijalne ribarske svjetiljke
Modeli 1930.

 

Najsavršeniji fabrikat sadašniosti !
Jedinstveni svjetski proizvod !
H svakoj svjetilici priloženo je
garantno pismo na 15 godina !

a

Q

   

Radišina ul. 9 Telefon 66-38
Daljnih 63 raznovrsna modela.
Tražite prospekte badava i iranko!
Čarapice (reiline) kao i stakla za sve ostale
svjetiljke raznih fahrikata stalno na skladišta!

 

i izbor elegantnih muš-
enskih i dječjih cipela
ajnovijim modelima.

 

RNA (2 ATAZARSNI JOE RAME
izbor platnenih ljetnih
a u raznim bojama.
Kupaćih papuča

ZAGREBAČKA TVORNICA |

CIPELA

Podružnica DUBROVNIK

 

Najveći izbor: Kaljača, Snijeg-
cipela, papuča i Baby-cipelica

   

   
 

Fini i najbogatiji izbor ča-
rapa znamenitih maraka :

i

 

Ključ, Bemberg-svita itd. (Df-

= a S;