Razne vijesti.

Nj. Vel. Kraljica u Splitu.
aprila došla je u Split Nj. Vel.
Prijestolonasljednikom Petrom i prinčevima Tomisla-
vom i Andrejom. Poslije srdačnog pričeka odsjeli su
Visoki Gosti u pansionu ,Split“ na Marjanu, koji su
Splićani priredili za njihov boravak.

Qdobren kredit za isušenje Popova polja. Mi-
nistar poljoprivrede dr. Frangeš odobrio je 8 milijuna
dinara za isušenje Popova polja. Sa radovima otpočet
će u najskorije vrijeme.

Skupština Zadružnog saveza u Ljubljani. Prošlog
četvrtka, 1. maja održana je godišnja skupština Za-
družnog saveza u Ljubljani pod predsjedništvom g.
dr. A. Korošca, ministra šuma i ruda. U Savezu je
učlanjeno 578 zadruga, promet u prošloj godini iznosi
jednu miljardu dinara, a ulozi 180 milijuna.

Dr. Ivo Delalle. Poznati naš pisac vič. don Ivo
Delalle iz Trogira promoviran je 23. aprila na čast
doktora kršćanske arheologije i umjetnosti na Interna-
cionalnom arheološkom institutu u Rimu. Tema dok-
torske dizertacije nosi naslov: ,Arhitektonski i histo-
rički razvitak crkve sv. Venancija, sv. Dujma, sv. Staše
i ostalih solinskih mučenika kod Lateranske krstionice
u Rimu od V. vijeka do najnovijeg vremena“. Čestitamo |

Izvoz jaja iz Jugoslavije. Prošle godine izvezlo
se iz naše države 22.256 tona jaja, za koja se dobilo
424.3 milijuna dinara, po tome se vidi kako su jaja
važan artikl za maš izvoz.

Iz budžeta naše banovine. Cjelokupni budžet
iznosi 76,845.169 Din. Od toga otpada na admini-
strativno odjeljenja 2,114.468 Din., opšte odjeljenje
1,928.000, upravno 850.000, poljoprivredno 11,253.401.
prosvjetno 12,853.160, tehničko 33,146.442, socijalno-
političko i narodnog zdravlja 7,199.225, financijsko
7,500.443 Din.

Gradilište u Gružu poviše divone, s kame-
njem za gradnju na mjestu. Cijena 30 din. po četv.
metru. Obratiti se vlasnici u bivšoj kući Detores. (320)

Osiguravajuća zadruga ,CRORTIR“.

U subotu dne 5. o. mi. u 4 sata poslije podne
održana je u sjedničkoj dvorani zadružne palače u
Zagrebu 44. redovna glavna godišnja skupština osigu-
ravajuće zadruge ,Croatiae“, kojoj je predsjedao za-
družni predsjednik gosp. Dr. Nikolić barun Vladimir,
a prisustvovao lijep broj zadružnih članova.

Iz izvještaja ravnateljstva, koga je pročitao za-
družni glavni ravnatelj gosp. Mihovil Nikolić, proizlazi
da je ovaj naš najstariji domaći osiguravajući zavod
i poslovnu godinu 1929. zaključio s vrlo povoljnim
rezultatom.

Glavna je skupština primila izvještaj ravnateljstva
kao i predloženi račun razmjere te gubitka i dobitka
sa odobrenjem na znanje, te podijelila odriješnicu
ravnateljstvu i nadzorriom odboru. Istodobno je glavna
skupština prihvatila predloženu joj razdiobu poslovnog
suviška za godinu 1929. od Din 506.087.86 te je
zaključila, da se nekon doticaja pričuva, koje zajedno
sa temeljnom glavnicom, kao osigurateljnom zakladom,
iznašaju ukupno Din 64,605.143.01 (godine 1928. Din
54,030.892.20) isplati počevši od 8. travnja o. g. na
kupon br. 12 zadružnih temeljnica Din 10.— kao i
prošaste godine.

Nakon toga je glavna skupština primila predlo-
Žene nekoje promjene zadtužnih pravila te je proveden
izbor u ravnateljstvo i nadzorni odbor. Ponovno su
izabrani kao članovi ravnateljstva gg. Prof. Arh. Janko
Holjac, Fran pl. Kukuljević Sakcinski i Mihovil Ni-
kolić, dok je kao novi član izabran Dr. Branko PlI-
verić, U nadzorni pak odbor ponovno je izabran gosp.
Rudolf Erber, a kao novi član g. Ivo Spevec. - (324)

M vezni izno 8

Ventilatora, lustera, Nlo-

zeta, Banja, Umivaonika,
dobitete kod

ORDA MILIŠIĆ

Čingrijina mnlica

sve mehaničke i stolarske
potrebštine kao lakove i
uljene boje i t. d.

GIJENE UMJERENE !

Prošle srijede, 30.

 

 

 

Kraljica sa Ni. Vis. -

»NARODNA SVIJEST«

Pisma iz naroda.

KOTOR. Proslava Zrinjskih i Frankopana svečano je
obavljena ove godine u našem gradu. Hrvatsko kulturno
društvo. , Napredak“ priredilo je 30. travnja svečane zaduš-
nice u katedrali sv.. Tripuna na 8 s. j. Istima su prisustvo-
vali sve mjesne škole, predstavnici vojnih i civilnih vlasti
te uprave svih društava. U Subotu 3. o. mj. odbor je pri-
redio i svečanu akademiju u dvorani Dojmi u počast narodnih
mučenika. Birani program sastojao je od glazbenih komada
te predavanja prof. Dn. P. Butorca: Petar Zrinski u Boki
Kotorskoj 1634.“, a članovi Sokolske Pozorišne sekcije izveli su
šalu u 1 činu ,Nos“. Zatim se je razvila igra tombule i ples.

iz KONAVRLA.. Potreba gragjanske škole. Uprav je
čudno, da cijele Konavle nemaju niti jedne gragjanske škole,
kad ih mnoga manja mjesta imaju. A Konavli imaju ne samo
potrebu, nego i takovu lijepu zgodu da bi gragjansku školu
mogli pohagjati učenici iz svih mjesta ravnih Konavala.
Ujutro oko 8 s. križaju se vlakovi, a tako i popodne oko
3 sata, baš zgodno da učenici dogju t pogju željezničkim
vlakom. U Čilipima ima, tako zgodnih i slobodnih zgrada
kao baš udešenih za školsku zgradu. Molimo zanimane da
so zauzmu za ovo pitanje,..jer je štetno i žalosno, da ako
naše dijete želi da izuči gragjansku školu, mora uz veliki
trošak da uči u gradu, a mogao.bi bez poteškoće i kod svoje
kuće. Gragjanska škola dala bi jaču izobrazbu našoj djecia
uputila bi ih i u racijonalnije gospodarstvo i poljodjelstvo.

CAVTAT, Predstava pčelica. Po drugi put stupiše na
pezornicu cavtatske pčelice sa predstavom religljoznog sa-
držaja, koja se diže nad običnu šablonu i bidi u srcima
publike prava estetska čuvstva. Evala im ! Zadnji se put
istakoše na prošlo Nikolinje, blagdan zaštitnika mjesta, a
ovoga puta na Mali Uskrs, kad se predstaviše publici sa
igrokazom ,Velikodušna ropkinja“ iz prvih vremena kršćan-
stva. Komad je po sebi težak i zahtjeva ozbiljnu spremu,
ali one svojim marom svladaše sve poteškoće tako, da bi
bez laskanja mogle ovim komadom izaći pred publiku i u
našem Dubrovniku. Svaka je uloga odigrana besprijekorno,
a osobito se istaknuše u glavnim ulogama: gja M. Svare
g.co I. Rosić, Lj. Franušić, D. Miljas, M. Švare. — Scenerija
je bila odlična, a kostimi ;3u u svakom pogledu odgovarali.
Glas da će cavtatske pčelice predstavljati primamio je svijeta
i s okolnih mjesta, koji je rado dohrlio' da se naužije tako
plemenitog užitka. Pčelice odigraše tako vjerno, naravno i
čuvstveno svoje uloge, da je publika pratila napeto svaki
čin i prizor, iako se prikazivanje oduljilo do pola noći. —
Dapače su mnogima na neke prizore navrle i suze na oči, jer
uz sjajnu izvedbu mora se pohvaliti i izbor komada, koji
mora da gane svačije srce u kojem plamti pa i najmanja
iskre vjere i ljubavi k. Bogu. Znak da naš narod nije još
izgubio smisla za plemenite osjećaje, koji se dižu nad nivo
modernih kazališnih repertoara i. moderne šund-literature.

Neka ovo bude na diku i ponos cavtatskim djevojčicama i.
, neka ih potakne n& sve intenzivniji rad za boljitak svoj i

svojih snmješćana,.& neka ove probudi i cavtatske mladiće
— inače poletne i spremne na'svaku plemenitu akciju —
da se u ovakovom uzvišenom i. ozbiljnom radu natječu sa
svojim drugaricama. -— Svaka čast i hvala g.ji Bendoni,
koja je kao predsjednica Ženske zadruge uložila sav trud i
i nastojanje, da se pčelice što. dičnije iskažu. Neka im je
dika i hvala i zbog plemenite svrhe predstave, jer je sav
čisti prihod odregjen za odgoj «svećeničkog podmlatka Bis-
kupije. Neka se i druga mjesta po biskupiji za njima povedu.

Dok se imamo sa svakog gledišta radovati, preporučiti
ipak moramo veću tačnost, da predstava počme u odregjeno
vrijeme te gledaoci ne izgube strpljenje. Poželjno bi bilo da
iza ovakove predstave izostane ples, koji sigurno naglo gaši
svako. plemenito. čuvstvo, što je prikazba u srcima pobudila.
Jer onda čemu sav trud 2.7."

LISAC. Proslava sv. Terezije. Gospogje i sluškinje Li-
sačke župe nastanjene u Dubrovniku sakupile su megjusobno
obilatu svotu za nabavu kipa sv. Terezije u Liscu. Kip je
ukusno izragjen kod našeg domaćeg kipara g. Dragutina Hro-
vat u Domžale (Slovenija) sav iz drva, a visok je 120 cm.
Za blagoslov kipa odregjen je bio dan Malog Uskrsa 27.IY.
Narod je iz svih sela ove prostrane župe u masama hrlio u
crkvu Maticu, a i mnogi iz okolnih župa potrudiše se, da
prisustvuju svečanom blagoslovu kipa, koga je blagoslovio
naš zauzetni župnik velč. Dn. Spaso Korunić. uz. podvorbu
vlč. Dn. Miha Franković i Dn. Maša Krstelj, susjednih župnika.
Nakon blagoslova razvila satje nepregledna procesija sa no-
vim kipom sv. Terezije, koju je. predvodilo 12 crkovnih ba-
rjaka iz cijele župe, i u kojoj je sudjelovalo do blizu hiljadu
vjernika. Kip su nosili pa/ izmjence njezini štovatelji, koji su
time htjeli da izvrše svoje zavjete. Ovako uredno i ovoliko
brojne procesije još nije doživjela ova župa. — Poslije pro-
cesije slijedila je svečana sy. misa, iz asistencu, preko koje je
naš župnik održao ganutljivu propovijed u čast svetice istak-
nuvši čudesne milosti, kojima je naša Svetica ruža kroz ove
2 godine Njezina štovanja u Liscu, obasula vjernike ove naše
župe. Naša crkva Matica, koja je prilično prostrana, bila je
za ovu zgodu pretijesna, jer nije mogla da primi ni polovicu
naroda, a to je najbolji dokaz, koliko narod ovog kraja štuje
ovu novu Sveticu čudotvorku. U ovoj župi, zauzotnošću na-
šeg župnika ustanovljeno je Društvo ,,Biserja sv. Terezije“
kao pripomoć za uzgoj svećeničkog pomlatka, koje do sada
broji 170 članova. — Stovatelj.

Najljepši, najveći i najjeftiniji izbor
pisaćeg papira u mapama i kutijama od
Din. 2.50 dalje kao i sve ostale kance-

 

larijske i školske potrepštine : krede, cr-

nila, olovaka, pera i t. d. dobijete samo
kod Papirnice Lujo Pešević - Dubrovnik.

Br. 18...

KORČULA. Mljekarna. Naš grad dobio je opet jedu;
konfort više t. j. modernu mljekarnu, koju je otvorila firm|
Alpa“ iz Splita. Mljekarna je snabdjevena mlijekom te osta.|
lim mliječnim proizvodima kao sirom, maslacem, jogurtom iti
Ovo je za naš grad bilo potrebito osobito za ljetnu sozon
radi stranaca koji mnogo upotrebljavaju mlječne proizvodi.

Obilan ribolov. Ovogodišnje ljetno ribanje izgleda da (4
biti obilato, jer je krez prvi aprilski mrak ulovljeno mnogo
srgjela i skuša. Osobito u Velojluci je bio obilan ribolo
tako da su ribu raznašali na sve strane, pošto nažalost fi
brika sardina ne radi. Naša ribarnica je već nekoliko sei.
mica krcata ribe, koja se prodava uz nisku cijenu.

Predaja odlikovanja. Prigodom zadnjeg velikog ul
o-odlikovanjima bio je odlikovan i naš Preč. opat Du X;
Bodulić sa ordenom svetoga Save III reda. U nedjelju 4|
o. mj. slijedila je svečana predaja tog odlikovanja u gradskoj
vijećnici sa strane sreskog načelnika gosp. I. Aničin, a u
prisustvu predstavnika svih mjesnih vlasti i društava (i|
ostalog gragjanstva tako da je dvorana bila prepuna. Sokol
sko društvo prisustvovalo je korporativno sa glazbom. Pol
je svečar dopraćen u dvoranu od sreskog i općinskog načel|
nika, sreski načelnik je uz predhodni govor, u kojemu Il
istaknuo valjanost ovog. odlikovanja, predao svečaru orden
privezavši mu ga oko vrata, pri čemu je glazba odsviral|
državnu himnu. Zatim se je svečar zahvalio zaželivši prov i
i napredak naše države pod mudrom vladavinom Nj. Vel
Kralja, kojemu kliče : Živio ! Još je govorio općinski načeln |
gosp. M. Bernardi, koji je istaknuo zasluge svečara u!
svećenika, čovjeka i rodoljuba, te mu u ime općine i opdi|
nara čestitao na zasluženom odlikovanju. Prisutni su svečan|
aklamirali te mu čestitali, a glazba ga je otpratila do stam|

Zabava gimnazijalaca na Badiji održavana je dana 3.1 |
ovog mjeseca u zavodskim prostorijama. Zabava se sastojal|
od deklamacija, tamburanja i predstave. Tamburaški zbil
nZora“ pod dirigiranjem mp. O. Škunce pokazuje dobar nij
predak tako da je sve tačke programa sa uspjehom izvwj
Pjesma ,Šljivari“ alegorični prikazana u režiji mp. 0. U
Bučić takogjer je dobro izvedena, a isto tako i zgodna šalj
u jednom činu ,Kad se trojica svagjaju, četvrti se smije nj
njihov račun“ u režiji mp. 0. V. Bandere. Zabavi su pt
sustvovali prvog i drugog dana gosti sa Korčule i Vrnii

 

BLATO. Proslava blagdana sv. Vincenca muč., obavljal
je dne 28. travnja velikim sjajem. Ove godino je istu u 1
ličao svojim dolaskom Msgr. Dn. Mašo Bodulić, Opat-Proviku
Korčule, koji je uoči svetkovine, pri otvorenoj Svetičinoj Rali|
držao svečanu Večernju, te sutri dan pontificirao, i posli
podne iza Večernje vodio velebnu. procesiju oko ,Zlinjal|
Asistiralo je osam svećenika. Naši iz dalekog svijeta sjetišen|
i ovog puta svoje Nebeske Odvjetnice, poslavši obilni milodu
za sv. Mise i rasvjetu .sa umjetničkim vatrama. Učestvovil
korporativno i obje Bratovštine iz Veleluke, sa dobrim diji
lom pučanstva, a hodočastiše i mnogi iz svih mjesta ostri
Korčule. Procesiju sa sv. Moćima resila je i duga po'
Djevojačkog Društva ,Marijinih Kćeri“, uz Časne
,Kćerce Milosrgja“, koje su melodiozno pjevalo. Crk:
čitavog dana bila dupkom puna pobožnih vjernika, koji
ispunjali svoje zavjete oko: Svetičine rake, a pročesiji je
djelovala nepregledna masa naroda. Sve je proteklo u
boljem redu. Prava vjerska manifestacija, kojoj se je divi

Figol

 
   
 

 

idealno sredstvo za čišćenje stomali
i crijeva. Cijena flaši Din. 85.—
Proizvađa Apoteka u Gružu. (198)!

POLAR
Specijalne riharske svjetiljke. |
Modeli 1930. i
Najsavršeniji fabrikat sadašnjosti!
Jedinstveni svjetski proizvod !
N svakoj svjetilici priloženo je
garantno pismo na 15 godina!

 

 
 

£ A i

z Mir i
RO S E u
ie ma

 
  

a U
_ PETROPLIN ZAGREB.
Radišina ul. 9 Telefon 66
Daljnih 63 raznovrsna modela.
Tražite prospekte badava i frankol_
Čarapice (redine) kao i stakla za sve osli
svjetiljke raznih fabrikata stalno na sklad iš