MEDA pi aroneicoi zana

HA

 

Him

 
 
 

 

RADSKE VIJESTI.

| |. Iiienovanje 1 (odlikovanje. | /Naš /'sugragjanin
'g, Dr. Frano Qhimučević-Grgurić-Bizarro bio je ukazom
Nie. Vel, Kralja, a ma predlog g. ministra pravde,
imenovati predsjednikom 'mjesnoga. pravnoga suda u
19. grupi I. kategorije. — Dosadašnji predsjednik uprav-
ega suda u Dubrovniku, g. Dr. Josip Barić, koji je
ki davno bio postavljen za člana državnoga savjeta u
| ogradu, bio je odlikovan ordenom Bijeloga Orla
I stepena. Čestitamo.
Vojnović u njemačkom . prijevodu... Vrijedna
Dubrovkinja spisateljica i saradnica našeg lista g.ca
liđa Bravačić prevela je na njemački jezik Vojnovićevu
Trilogiju“ i ,Gospogju sa Suncokretom“. ,Trilogija“
se predstavljati u jednom velikom bečkom pozorištu,
'moguće i ,Gospogja sa Suncokretom“, Ovo nije
mo na čast g.ci Bravačić nego i rodnom joj gradu.
Plemenito, Ovo dana boravio je u Dubrovniku
eneralni ravnatelj Prve Hrvatske Štedionice u Zagrebu,
\ Dr. Branko Pliverić i tom prigodom sjetio se naših
umanitarnih ustanova te darovao ,Domus Christi“
n. 2.500 i ,Dječjem Zakloništu“ Din. 2.500. —
iNa ovoin plemenitom činu uprave spomenutih institu-
cija i ovim putem najljepše zahvaljuju veleuč. g.
Dr. Branku Pliveriću.

 
  

  
 

 

  
 
  

 

 

  
 

Promocija. Dana 1. maja promoviran je u Zagrebu
a čast doktora ekonomsko-komercijalnih znanosti g.
Autun_Ciko, činovnik Gospodarske Štedionice, podruž-
nice u Dubrovniku. Vrijednom doktoru, koji se je po-
tvetio radu na zadružnom polju srdačno čestitamo.

,Golgota“ u Bondinom Teatru. U subotu je
ša diletanska pozorišna družina iznijela na pozor-
cu dramu ,Golgota“ od Srgjana Tucića. — Što ih
je navelo, da baš taj komad, koji je samo jednom
1913. u Zagrebu bio prikazivan, iznose na našu po-
micu, neznamo. Svakako nijesu dobro uradili, što
i baš ovaj za literaturu skoro mrtvi komad iznijeli na
vršinu u našem Dubrovniku. S. Tucić, glumac a
snije i pisac dramskih dijela, kojima je vazda sub-
atom brakolomstvo i preljub, stoji u svojem radu
d utjecajem Tolstojeve senzacionalne ,Moći tmine“
nekle Gerharda Hauptmana. Iza niza socijalnih
drama godine 1913. bacio se gornjim djelom na re-
giozne drame, ali je u tome doživio neuspjeh koli
dramatičnom toli i u religioznom pravcu. ,Golgota“
# drama bez života, a naporna i za glumce i za pu-
liku. Kraj toga još u mnogom nejasna, a same fi-
ure nedotjerane i neuvjerljivo tendeciozne, bez um-
jtiničkog nadahnuća, Gosp. Matijević (Demetrije) je
ložio sav trud i koliko je bilo moguće, davši svega
kbe, oživio je raduju i izigrao posljednja dva čina
bro. G.ca Pletković igrala je dobro , Ženu“, a g.
foth dao je Njemu“ što je mogao. Režija dosta
iobra. Kuća puna, valjda privučena morboznom že-
om, da vidi i čuje, što se dalo naslućivati iz izloženih
lika redovnika. Nek nam Uprava družine dozvoli, da
| savjetujemo da u vlastitom interesu izbjegava ova-
ove komade, koji ne pružaju nikakva umjetničkog
tilka, a nijesu ni poučni ni moralni.

 
  
 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

Vjenčani. Danas se. vjenčao naš sugragjanin g.
liko Pekas sa g.com Anny Lepri. Veselim mladenci-
a i naše čestitke.

Nezgoda našega znanca. Veliki transoceanski
urobrod , Empress of Scottland*, koji je u par navrata
posjetio: sa' stranim izletnicima i našu dubrovačku luku,
lasukao se je nedavno u rijeci Sv. Lovrijenca u Sjev.
\merici, Svi putnici i sva posada ostali su zdravi i
lavi, ali. je parobrod: znatno oštećen,

Zabava ,, Anice Bošković“, Dne ll. ov. u 6%
a »Anica Bošković“ priregjuje u ,Boškoviću“ zabavu
igodom proslave majčina dana. Program. se sastoji:
iše glazbenih “komada i igresu jednom činu:
majčin imendan“,

_ Crkvene vijesti. Pompejska Gospa četvrtak 8.
\mj. u dominikanskoj crkvi tihe sv. mise: u 5:30,
630,7 i8 a u 11:30 ruzarij, govor, a točno u podne
lolbenica Gospi. — U istoj crkvi nedjelja 11. maja
ki na Majčin dan, koji se :druge nedjelje. svibnja
lavi po čitavom svijet, društvo , Kršćanske Majke“
(8 s. ima zajedničku sv. misu i pričest.

- Čitulja. Prošli četvrtak 1.0. mj. preminuo je Mato
pundić iz Gruža u 83 god. života. U petak 2. o. mi.
teminuo je Krešimir Papa, sin našeg sugragjanina g.
luna Papa, U subotu 3. o. mj. preminula je u Či-
lDima Kate ud. Brabec r. Popić u 78. g. Isti dan pre-
linula_je u našem gradn Katica ud. Vjekoslava Zenića,
la gje Marije ud. Gluhonja. Na osvit utornika
feminuo je Antun Vetma, fin, pregl. u m. u 73. g.
€ dan preminula Pavla ud. Gjorgja Aleksić u 84. g.
lnicima rajska slava, a ucviljenim i naše žalovanje.

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  
  

Vaše cipele u boji bit će Rao nove
obojite'sa Brauns' |

to O

| Ms

bojom za kožu /

I aktovke, kovčezi,
stolice od kože ižd.
izgledat će kao nove

Boii drogerijama,
Tvornica boj
Vilim Brauns Celje.

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

Koncerat Filharmonije i ,Dubrave“. Jučer, 6.
maja priredili su veliki proljetni koncerat Dubrovačka
Filharmonija i pjevačko društvo ,Dubrava“ u Bondinu
Teatru sa biranim programom : Mendelsshon, IV. sim-
fonija A-dur; Smetana, Česka pjesma za ženski-muški
mješoviti hor i orhestar. Betthoven, Romanca T - dur
za violin solo u pratnji orhestra. Solista Prof. Dr. J.
Šlaus. Schubert, Pastirski hor iz »Rosamunde“; Haendl,
Veliko Aleluja iz oratorija ,Mesija“. Dirigent g. J. V.
Vruticky, Publika je pokazala puno interesa za ovaj
nastup naših diletanskih društava, te je kazalište bilo
dobro posjećeno. Kod ovog koncerta, koji je ujedno
najveći nastup Filharmonije i Dubrave u ovoj sezoni,
treba istaknuti da je izveden na opće zadovoljstvo
publike. Orhestar je pokazao, da može izvagjati i teže
komade. Dubrava“ je nastupila sa većim brojem
članova nego kod prošlih priredaba, tako da je sa
orhestrom bilo 150 osoba. Istakli su se osobito soprani.
G. Dr. J, Šlaus i g. J. V. Vruticky pokazali su se
kao i uvijek na svojoj visini,

Prijave za privatne ispite imadu se predati di-
rekciji Realne Gimnazije najdalje do 15. ovoga mje-
seca. Prijavama taksiranim sa jednom markom od 5
dinara, a suviše sa drugom od 40 dinara za svaki
niži razred a od 60 dinara za svaki viši rasred (V—VII),
za koji se želi polagati privatni ispit treba priložiti :
1, Uvjerenje o svršenom razredu nižem od onoga, iz
kojega se ispit ima polagati; 2. Krštenicu ; 3. uvjerenje
o dobrom vladanju izdano od madnežne Vlasti; 4.
legitimaciju sa fotografijom kandidata, ovjerovljenom
u pogledu identiteta lica, koje ispit polaže; 5. uvje-
renje opštinske uprave o stalnom boravištu ; 6. uvje-
renje privatnog učitelja o opsegu obavljenog naučnog
gradiva. Uz prijavu se u ime školske takse polaže po
40 dinara za svaki niži, a po 60 dinara za svaki viši
razred, za koji se ispit polaže, ,u gotovu i po 20 di-
nara takse za zdrastvenu zaštitu. Do istog se roka
imađu prikazati i molbe za razredni ispit učenika,
koji su na koncu ll tromjeseca bili udaljeni od pouke
u smislu čl. 43 slova e disciplinskih pravila. Te se
prijave moraju taksirati sa 5 dinara i suviše sa po
30 dinara (u taksenim markama) za svaki predmet,
iz kojega se ima ispit polagati.

A: Zabranjena Ženska posluga po gostionicama i
kafanama. Predstojništvo Gradske Policije u Dubrov-
niku izdalo je ovaj oglas : U smislu čl. 7 i 9 uredbe
Ministra Unutrašnjih Poslova, a na osnovu čl. 66 i
67 zakona o unutrašnioj upravi; ovo Predstojništvo
nalazi da zabrani svaku Žensku poslugu u vidu na-
mještenja, bilo kao konobarice'ili inače, koje stoje na
poslugu gostima i to u svim kafanama, restauracijama,
krčmama, gostionama i gostionicama, na_ teritoriju
Dubrovnik 1 i Dubrovnik 2, Ova zabrana stupa na
snagu 15. maja o. g. Prekršitelji ove naredbe bit će
kažnjeni po zakonu, a namještenice po izvršenoj kazni
bit će zapraćene u općinu zavičajnosti.

Predstojnik : Stojaković s. r.

Izletnici. U Subotu.3. o. mj. na 3 p. p. stigla!
je »Carinthia“ od 24.176 tona nosivosti sa 204 putnika
a 428 momčadi. Uveče je proslijedila za Veneciju. U
Nedjelju u jutro stigla je u Gruž ,Stella Pollaris“ sa
200 izletnika, a na podne ,Atlantic“ 18.072 tona sa
211 putnika, a 311 momčadi. Na 7 s. večer krenuo
je za Veneciju.

Izlet českih Željezničara. Jučer je stiglo u naš
grad 360 čehoslovačkih mašinovogja i željezničkih
inženjera koji prave izlet po našoj državi. Iz Beograda
stigli su k nama preko Sarajeva, pak idu za Kotor
i Split. Divili su se i našem sinjem moru i bujnoj
romantičnoj prirodi.

Društvo prijatelja franc. jezika priregjuje svoju
godišnju akademiju učenika tečaja 10. maja u subotu
na 7:30 p. p. u prostorijama društva ,Sloge“. Čist

rihod namjenjen je humanim sekcijama Narodne
Ženske Zadruge.

Besplatni tečaj na Singer šivaćem stroju
za šivanje, krojenje muških i ženskih odijela,
vezenje na svili, štopanje i t. d. održavat će
se od 16—28 o. mj. u našem gradu. Prijavit
se treba odmah na dućanu Singer. : (319)

Hrvatsko Starinarsko Društvo u Dubrovniku.
Ovih je dana držana glavna godišnja skupština Hr-
vatskog Starinarskog društva u Dubrovniku. Predsjednik
Dr. Bjelovučić Zvonimir osvrće se na rad društveni.
Tajnik Dr, Velnić fra Bogoljub čita izvješće pojedinih
radnja. Članovi strukovnog odbora g. Kunčević Ivo i
Scattolini Ivo drže veoma iscrpljivo referate o iskopi-
nama u Cavtatu, o ostacima Epidaura, kao o piscinama,
o amfiteatru, rimskoj kući, o vazama, mozaiku, te
ostalim nagjenim predmetima rimskim u Cavtatu. Bla-
gajnik Dr. Kisić Niko izvješćuju o stanju blagajne.
Bira se nova uprava: Predsjednik : Dr. Bjelovučić Zvo-
nimir, Potpredsjednik : Don Gjuro Krečak, Tajnik : Dr.
Velnić ira Bogoljub. Blagajnik: Dr. Kisić Miho, Čuvar:
Scattolini Ivo, Strukovni Odbor: Dr. Posedel prof.
Josip, O. Talija Urban, Kunčević Ivo.

: Proslava Sv. Florijana. U Nedjelju 4. ov. mj
Dubrov. Dobrovoljni Vatrogasni Zbor proslavio je
svog zaštitnika na skroman, ali dostojan način. — U
jutro nešto iza 8 sati krenula je iz Vatrogasnog spre-
mišta pod vodstvom rojnika g. Bošnjaka mala, ali ipak
sposobna četa u grad, do iza Roka, da uzme svoj
odličnog i vrijednog zapovjednika, vogju gosp. F.
Petausa. Nakon pozdrava i pregleda čete, uputila se
je ista pod vodstvom vogje u crkvu sv. Vlaha, gdje
je prisustvovala sv. Misi, koju je služio mp. Don M.
Vlahušić, a preko koje je pjevao uži Crkveni Pjevački
Zbor. Po svršetku sv. Mise slijedio je mali i ugodni
teferić u hotelu ,Evropi“ na Pilama, preko kojeg s
je zabavljalo i pjevalo. Uz svečanost ove godine im
je da započne svoje djelovanje nova sirena, postavijen
na krovu općinske zgrade. Tako je pri koncu ielerić
sirena uz slabi zvižduk pozdravila svečanost sv. F
rijana i vesele vatrogasce, ali na nezadovoljstvo ci
vatrogasnog zbora, a takogjer i gragjanstva,
su svi očekivali mnogo jači i bolji glas, a xceć
koji se uistinu skoro nije ni čuo, Nakon tog: su
nadom u izmjenu (što bi i trebalo) sirene, podu?
svoje veselje sa izletom u Mline, gdje su uz doh
kapljicu i pripovijedanje ostali kratko vrijeme.
podne vratili su se u grad ostavljajući uspomenu &
godišnje proslave,

Predavanje o fotografiji. G. Karl Koran«
Lumenstien održao je na 2. o. mj. pred brojno
blikom u oficirskom domu sasvim interesantno pri
vanje o fotografiji. G. predavač je lakim, a ujed:
ugodnim - stilom na njemačkom jeziku upozori
pogreške prij fotografiranju, i označio način, da i
doskoči. Rastumačio je praktičnu svrhu nekoji
modernijih pomagala kao i najbolji sadanji fotograisk
materijal. Sve ove opaske popratio je projekciran
veoma zgodnih diapozitiva, te je na kraju poka
na platnu jedno stotinjak veoma uspjelih, uzo
snimaka. Publika je živim interesom pratila ovo
pjelo predavanje, i zaželjela je, da do skora opel g
predavač posjeti naš grad. i

Cjelokupnoj današnjoj našoj nakladi prilaže
letak Zadružnog Saveza u Splitu, koji je veša
sve naše vinogradare.

MILODARI. Udijeliše , Dječijem Zakloništu“ ns
uspomene blagopok. Miha Kovač: Rudolf, Vinko i“
Talischer Din 150. Mariči ud. Kovač 100; na počas
menia blagopok. Krešimira, Papa:5Vukas J. i Gemsa *
mjdšte vijenca na odar." €

Da počasti uspomenu pok. Don Silva Miloslavić ;silo&
je u fond karitativnog društva ,,Stanak sv. Vlaha“ +. |
Miho Skvrce 850.

Na počast uspomene pok. Marina Grego položio |
Baldo Marinović 50 u pomorski fond Sv. Nikole u Grx

U fond Doma Trgovačko-Privredničkog Udruženj.
jeliše po Din. 100 Obitelj Paska Grbića i Knjižara Je4
a 80 A. Poković da počasti uspomenu blag. Kate Nadr: +

G.gja Ane ud. Ilije Račić položila je u fond
renstva Javne Dobrotvornosti u Cavtatu Din. 100 u
uspomeme blagopok. Marka Pattiera. i

U fond ,Zaklonište Lopižić“ udijeliše g. Ivčevič Vi
u ime pripomoći Din. 30, g. Petković Petar u počas |
Alfonsa Grabušić 100, g. Lujak Pero prigodom Uskrs
Blagdana 50, g. Jakšić Flore u počast pok. Grego Marina

U fond za siromašne učenike kr. pomorske akadi
u Dubrovniku priložila je Obitelj kap. Antuna Cvjetko
Din. 50 da počasti uspomenu blagop. Da Silva Milosla)

Za zastavu podmornici ,Smeli“ i školski brod
mornarici darovao je Dr. A. Perić, advokat Din. 10
počast blagopok. Dr. M. Laginja. S e

  
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 

U.