POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

(Br. 18.

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153

DUBROVNIK, 7. Maja 1930.

Podružnice Sarajevo.

RME God. XI.

 

"Narodna Svije

c i

 

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
| PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik:
za odbor ,NARCDNE SVIJESTI“ Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

 

o Naša privreda.

Prošla godina bila je rodna, pa je u njoj i naša
'|irgovinska bilansa bila aktivna za 200 milijuna dinara.
Rod pšenice bio je dobar, a kukuruza izvrstan, u iz-
iyoznoj godini 1929-30. može ga se izvesti preko
(100.000 vagona. Tako je žetva za opće blagostanje
koristila, jer je ušlo dosta stranog novca u našu državu.
(Ni seljaku nije puno pomogla, pošto su cijene žita
ima svjetskom tržištu znatno pale, zbog obilne žetve u
ostalim državama Evrope i Amerike. Cijena pšenice
ispala je na polovinu, a kukuruza na trećinu prema
prošlim godinama. Slična je stvar sa vinom i hmeljem,
ičijene ovih proizvoda danas ni izdaleka ne pokrivaju
troškove produkcije.

1). Stočarstvo je dobro, jer su se cijene stoke održale
na svojoj visini; pače je momentalno utoliko unosnije,
što je prehrana stoke, uslijed pada cijene kukuruzu,
[danas daleko jeftinija.

| Rudarska proizvodnja vanredno dobro napreduje,
[U prošloj godini osnovana su i neka nova društva sa
eležno stranim kapitalom. Euglezi pokazuju mnogo
teresa za rudnike u Novom Brdu i Janovu, koje su
kad Dubrovčani iskorišćavali, Nijedne godine do sada
je se proizvelo toliko ugljena kao prošle godine.

| Industrija se razvija povoljno. Mlinska industrija
još u krizi, ali tekstilna pokazuje vanredni napredak,
nju štiti visoka uvozna carina,

i = Za naše državne finansije riješena su dva krupna
pitanja početkom ove godine; njemačke reparacije i
pitanje naših predratnih dugova. Njemačkim reparaci-
ama nesamo da je riješeno pitanje pokrića svih naših
( inih dugova, nego čemo za 37 godina dobijati go-
(dišnje, u ime. čiste reparacije, oko jedne _ milijarde
araka. Dr. V. K..

U

 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
 
 

 

= Proslava materinskog dana.

. Podmladak Grvenoga Krsta u cijeloj državi pri-
prema proslavu majčinog dana pod pokriviteljstvom
INjenog Veličanstva Kraljice Marije. Proslava će se

_ Svrha je ovog dana, da svoje članove uputi na
adosti i nježnosti porodničnog života, a da podvuče
listakne bezgraničnu ljubav, trud i požrtvovanje, koje
mati pruža svojoj djeci.
Ova ljubav izaziva potrebu sa izrazom punoga
hriznanja, zahvalnosti i poštovanja prema majci, koja
lm je dala život i koja podnosi rado i nesebično
ladčovječanske napore i žrtve.
| Radi toga će se u subotu navečer na 10. maja
bdržati veliki koncerat muzike Kr. Mornarice u Olicir-
kom Domu a u nedjelju će se održati svečane za-
lušnice za umrle majke sa prigodnim slovom, u kato-
oj crkvi u 8 h, pravoslavnoj u 11/2 sati, a zatim
€ 8% prodavati cvjetići i sakupljati milodari za najsi-
omašnije majke u ovom gradu, pak se stoga prepo-
(čuje cij. gragjanstvu, da podmogne ovu plemenitu
tiju, koju priregjuje Crveni Krst sa Podmlatkom.

»Križari“, roman od Henrika Sienkiewicza, izi-
80 je u 4 sveska kao VIII. kolo knjižnice Dobrih ro-
lana. Sve 4 sveske na 800 stranica mogu se dobiti
8 40 Din. kod Dubrov. Hrv. Tiskare.

ez ukinuća kmetstva - nema podignuća poljoprivrede.

Mnogo se danas govori i piše o podignuću
naše poljoprivrede. Kako -bi bilo dobro i lijepo,
kada bi naš seljak napredno obragjivao svoju zemlju,
i kada bi se udružio u zadruge, te svoje proizvode
napredno preragjivao te skupno izvozio i prodavao.

Jedan je od glavnih uzroka, koji kod nas priječe
razvitak poljoprivrede sredovječno kmetstvo. Napredno
obragjivanje zemlje, neda se zamisliti, bez raznih troš-
kova, a pogotovo ne bez uporabe umjetnih gnojiva,
jer domaćeg ne može biti dostatno. Kako može kmet
da troši na umjetna gnojiva i ostalo, kad od proi-
zvodnje mora da dade gosparu trećinu ili četvrtinu i
to čisto bez troškova. Kmet treba da od one *%/a ili 9/4
snosi sve troškove i sjeme. Tako mu ne ostane čisto
niti polovica za sav njegov rađ-i trud kroz cijelu
godinu. Često grad, suša i druge vremenske nepogode
unište ljetinu, te mu se ne isplati mi onaj komad
kruha, što ga pojede. Pa kako može imati volje da
obragjuje zemlju i primitivno, a kamo li napredno ?
Ko nije kmet neka se stavi duhom u taj položaj.

Ja ne kažem, da se gosparima zemlja naprosto
otme, nego neka im se dade neka odšteta sa strane
države, jer kmet danas ne može na sebe primiti ni-
kakvog tereta, pošto je i onako kroz. vijekove već
sasma iscrpljen. Kada bi se na njega svalio kakav veći
teret, tada to nebi značilo riješenje nego upropašćenje.

Nagje se novaca za kazališta i drugo zato se
nadamo da će se kud i kamo prije naći i za ovu
stvar, koja je preča i potrebnija, jer neovisno, dobro-
stojeće i zadovoljno seljaštvo najjači je stup države u
svakom pogledu. :

Svima pozvanim, kojima je — uvjeren sam —
na srcu podigniiće poljoprivrete i (opća dobrobit se-
ljaštva, a po tom i opće blagostanje čitave države,
ovo nekoliko riječi na razmišljanje.

Slaba je korist za sve nastojanje uz najbolju
volju, ako se ne uklone prije uzroci i smetnje koje
tomu na putu smetaju, a jedan od majtežih uzroka i
smetnja jest — kmetstvo, te bez ukinuća ovoga, nema
govora o općem napretku i podignuću poljoprivrede.

M. Popović.

 

Proti crvenih ruku

-
ispucane i neljepe kožne boje upotrebljava se najbolje sniježno
bijela i od masti slobodna krema “Leodor“, jer daje rukama i licu
ljepu bjeloću kako je to otmenoj dami poželjno. Naročita prednost
leži u tome da ova krema kod svrbljenja kože djeluje hladovito i
ugodno, a istodobno služi izvrsno i kao podloga za puder. Trajan
miris kreme “Leodor“ ravan je kiti sviježeg nabranog cvijeća od
ljubica, gjurgjica i jorgovana. Krema “Leodor' je bez primjese
neugodnog mošusovog mirisa, jer je otmenom svijetu taj miris
odvratan. € Cijena velike tube Din. 14.50, male tube Din. 9.—.
Djelovanje potpomaže najuspešnije Leodor-toaletni sapun, komad
Din. 8.—. Dobiva se svagdje, gdje se prodaje Chlorodont. — Pošaljete
li ovaj oglas kao tiskanicu (omot ne zalijepiti) dobit ćete besplatno
jednu tubu za pokus, koja će biti dovoljna za višekratnu upotrebu.
Tvornice Zlatorog. Odio Chlorodont, Maribor (49)

 

Bolovi i pritisak želudca, začepljenosti, slaba
probava, glavobolja, oblog jezika, blijedoća, uklanja
se upotrebom Franc-Jozefove gorke vode. Ima se u-
zeti jedna čaša kratko prije spavanja. Specijalisti za
bolesti organa za varenje izjavljuju, da se Franz-
Jozefova voda kao dobro kućno sredstvo može pre-
poručiti.

 

ITO pasta za zube je najbolja.

 

MODEL

vlastitoga
umjetničkoga
stvaranja

 
 
 
 
 
  
 
 

Zavod za gra-
tinju orgulja

draća Mieger

Jagerndorf
(Cehoslovačka)

Do sada izra-

đeno 2411 or-
galja.

 

Važna djela izvršena za kraljevinu Jugosla-
viju: u Dubrovniku za franjevačku i domi-
nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv. Vlaha;
zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu,

Zagrebu, Ljubljani i t. d.

 

 

(13)

 

 

 

.

Ozalj - grad.

Časna ova starina leži na rijeci Kupi u okolici
Karlovca. Na Ozlju gradu vladali su hrvatski banovi
Frankopani i Zrinski, osobito slavni mučenik za slo- S
bodu hrvatskog naroda proti Austrije ban Petar Zrinski.
Tu se gojila i književnost. Tu je pjevao i pisao ban |
Petar i njegova žena banica hrvatska Ana Katarina,
rogjena Frankopan.

Na Ozlju gradu odigravala se sudbina hrvatskog
naroda. Padom hrvatskih kneževskih dinastija Zrinskih
i Frankopana, pade i Ozalj.

Do nedavno u ruševinama sad je opet pomlagjen,
zaslugom kulturne družbe iz god. 1408. ,Braće Hrvat-
skog Zmaja“.

Ozalj grad bit će Panteon, Svetište, u kom će
počivati kosti najvećih hrvatskih velikana bana Petra
Zrinskog i Frana Krsta Frankopana, te Eugena Kva-
ternika, koje će ove godine Zmajevci prenijeti u kapelu
na Ozalj grad.

Treba još mnogo popravka, pa se mole rodoljubi,
da svojim darom pomognu Braću Hrvatskog Zmaja,
koja vrši ovu svetu narodnu dužnost,

U Nedjelju 11. svibnja sakupljaće odbor dopri-
nose u našem gradu, pa se moli za milodare. Može
se dati bilo koji dar za koju sobu u pokućstvu ili u
robi, kao i za kapelu, gdje će počivati ovi velikani,

Ogranak Braće Hrvatskog Zmaja
u Dubrovniku.

g si wv u

Proljeće je tu!

ova roba je stigla u bogatom izboru samo novi modeli.
i. — Pogledajte naše izloge i cijene.

NGREDAČNA TVORNIGA GIPELA D, D, Potuunca

Podvorha solidna, brza i tačna!