POSTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 23.

Broj čekovnog računa našeg lista

DUBROVNIK, 11. Juna 1930. jest

RH God. xu

4153 Podružnice Sarajevo.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Euharistijski kongres u Zagrebu.
14. VII. — 17. VIII, 1930.

Delegat slovačkog episkopata na_euharistij-
skom kongresu. Slovački Katolički Episkopat šalje
svog predstavnika ua zagrebački kongres, kao i na
Euharistijski kongres _u Poznanju u Poljskoj. U Zagrebu
će slovački Episkopat zastupati biskup Dr. Jantauš
Pavao, apostolski administrator u Trnavi, koji je
, odboru već najavio svoj dolazak, “

Glazbe i pjevanje u procesiji Završetak Euha-
ristijskog kongresa. bit će velika teoforička procesija,
u kojoj će sudjelovati veliko mnoštvo naroda. Odbor
će izraditi red procesije i.objaviti ga, : Društva koja
žele sudjelovati u procesiji neka se ovom odboru
prijave. — Neke su glazbe izrazile želju da sviraju
\u precesiji, a druge traže informacije. Ovima saopću-
jemo da u procesiji mogu sudjelovati sve glazbe,
koje dobiju prethodno odobrenje Središnjeg odbora i
budu uvrštene u red procesije. U procesiji svirat će se
samo crkvene Cecilijanske pjesme. Odbor će prepo-
ručiti pjesme koje će se moći svirati i pjevati u pro-
\eesiji. — Jednako molimo pjevačka društva i-čkrvene
zborove, koji kane doći na kongres da se odmah
prijave. Glazbe i pjevači ići će u precesiji sa vjerni-
cima iz svoga kraja, koliko god to bude moguće.

Prijave za Euharistijski kongres. Pozivamo
sve katolike, koji žele doći na kongres,. da se prijave
svom Župnom uredu dovoljan. broj legitimacija, koje
će učesnicima davati pravo ma željeznički popust i
esplatan zajednički stan na slami u školskim zgra-
lama. Legitimacija će stajati deset dinara, Potrebno je
da se svi, koje kane doći na kongres odmah ptijave,
može“ 5 B4reiino urediti .za nastambu sčesnika.
(Tko želi privatan stan ili stan u hotelu treba da to
(posebno najavi odboru, da mu odbor može podesan
stan naći, — Radi olakšanja posla neka se vjernici
ne javljaju izravno Središnjem odboru nego samo
svojim župnicima.

 

Kriza Trgovačke mornarice.

Opća privredna kriza gotovo čitavoga svijeta
morala se odraziti i na trgovačkoj mornarici. Izmjena
dobara, u prvom redu glomaznom robom, danas je
mnogo manja nego što je bila pred dvije-tri godine, a
lonaža trgovačke mofnarice stalno je rasla. Uslijed
loga došlo je do padanja podvoza, tako da se brodo-
vlasnicima bolje (isplatilo vezati parobrode u luke i
opustiti posadu, nego da putuju gubitkom. Računa
$, da je oko 4 milijuna svjetske tonaše vezano u
lukama ili 15% ukupne tonaže. Megiutim ni ta mjera
nije uklonila krize, Podvozi su još uvijek . vanredno
niski, Današnja kriza pogagia u prvom redu parobrode
slobodne plovidbe, koji prevoze glomaznu robu, dok
farobrodi u redovitim prugama nisu, toliko u krizi,

Za nas je najvažnije kako današnja kriza djeluje
m našu trgovačku mornaricu. Silom prilika i mi smo
bili primorani da vežemo u lukama nekoliko parobroda.
lo su većinom parobrodi, koji su trošili velike količine
lgljena i koji kod: niskog podvoza nisu rentabilni.
Megjutim mi smo vezali daleko manje nego trgovačke
mornarice drugih država. Pretežni dio naših parobro-
lirskih poduzeća nije jako pogogjen prilikama na
jetskom tržištu podvoza. U prvom redu maše se
tiale plovidbe ništa ne tiču podvozi ma svjetskom
tžištu, Teže su pogogjena društva slobodne plovidbe
40 Lioyd, Progres i drugi, koji su morali vezati neke
rodove, Nu obzirom na nisku režiju oni će te svoje
larobrode moći staviti u promet čim se i malo po-
oliša vozarina. U svakom slučaju mnogo ranije nego
tugleski i američki brodovi, koji imaju silne režije,

 

_uIT0“f pasta za zube je najbolja!

osjetiti

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

Za umjetničku sitktru novoga Dubrovnika

U zadnjem broju lista ,Dubrovačka Tribuna“
objelodanjen je članak g. Koste Strajnića o umjetnič-
koj arhitekturi novog Dubrovnika. Predmet, kojim se
pisac bavi, bezdvojbeno je od velike važnosti za razvoj
Dubrovnika, pak je obzirom na kompliciranu narav
ovakvog pitanja potrebito da se ono promotri sa is-
pravnog (gledišta /koje odgovara i današnjim zahje-
vima Dubrovnika, a

Opaska.g. Koste. Strajnića, u koliko se odnose
na novogradnje manjeg opsega u pojedinim predgra-
gjima i sektorima grada-vrlo su tačne “i on se oprav-
dano obara na pomanjkanje svakog plana u izgradnji
predjela, gdje do sada 'nije još bilo kuća. U svojstvu
pomoćnika konservatora starina, što mu daje pravo
kolaboracije pri novogradnjama, on će sa ostalim fak-
torima moći da stvarno doprinese izbjegavanju ovako-
vog nesistematskog, besplanog i neukusnog gragjenja,

 

 

ali je za to potrebito, da on ovo pitanje ne shvaća
samo“ umjelhički, jer su prilike danas drukčije negoli

su bile u starom Dubrovniku, kad je gragjanski život
bio ograničen na mali broj izabranika, koji su imeli i
novaca i sredstava da grade vogjeni jedino i isključivo
zakonima ljepote i artističnosti i t, d. Danas se. ovim
pitanjima treba baviti obazirući se i na ostale momente:
ekonomski život, kapacitet gragjana it.d., te tražiti i
nastojat da se ne dogagjaju velike grješke, ali ukoče-
nost ili jednostrano prosugjivanje bilo bi od velike
štete za grad, koji je sada u stadiju napredovanja.

Ovo se dade postignuti saradnjom općine, ures-
nog povjerenstva i drugih wlasti, Time će biti moguće
dg-se izbjegnu, i ofiemogućesAcisijčratne_protekcije, na;
osuovu kojih je mnogima uspjelo. da svoj iznakaženi
plan protura.

Gosp. Kosta Sirajnić osobito je istaknuo dva
objekta i to vilu g. Zimdina i uregjenje Gradca. O ure-
gjenju Gradca, mislim, da je preuranjeno govoriti, jer
radrija nije još dokončana. Glede pitanja vile g. Zim-
dina, smatram, da se ne dolazi do ispravnog zaključka
samo na temelju umjetničkih kriterija, a to radi već
prije istaknutih općih argumenata, koji su jedini ispravni
u jednom gradu, koji hoće da koraca naprijed.

U ovom stučaju opaža se i negodovanje g. Koste
Strajnića, što je takova velika gradnja povjerena jed-
nom stranom arhitektu, Nego to nije krivica g. Žimdina,
koji se je iz ljubavi prema našem gradu odlučlo da
sebi sazida dom i to po svojoj želji, a ne saznavši
na vrijeme za naše arhitekte, povjerio je taj posao g.
arhitektu, koji se je pročuo u našim krajevima preko
grada Splita. ž

Vila g. Zimdina, izragjena od g. Kellera po želji
i uputama g. Zimdina, predstavlja jedan veliki dobitak
za onaj predio grada. Njom je zabilježen jedan evi-
dentan i svestran napredak našeg grada, a sa umjet-
ničke strane može da bude obožavatelja i protivnika,
jer je to pitanje relativno. Š

Strogo umjetnička kritika bila bi na mjestu, kada
bismo se nalazili u prilikama sredovjekovnih potentata,
a pošto to nije slučaj, mi se moramo zadovoljiti ovim
djelom, koje je izvedeno odobrenjem uresnog povje-
renstva i općine, dakle faktora sa kojima konzervato-
rijalni ured ima i treba da ima neprestani dodir,

Radovi g. Pločnika poznati su, a nekoji njegovi
nacrti, iako vrlo lijepi nijesu mogli da se ostvare, ali
smo sigurni, da će to biti moguće u buduće, i ako se
— a to treba istaknuti — Dubrovnik u umjetnosti nije

Vlasnik — izdavač — Urednik ;
za odbor ,NARCDNE SVIJESTI“ Antun FIč — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

 
  
 
 
 
   
   

MODEL

vlastitoga
nmjetničkoga
stvaranja

Zavod za gra-
tinju orgulja

hraća ieger

Jagerndorf
(Cehoslovačka)

Do sada izra-

(leno 2411 or-
galja.

  

Važna djela izvršena za kraljevinu Jugosla-

 

 

viju: u Dubrovniku : za franjevačku i domi-

 

nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv. Vlaha; |
zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu,
Zagrebu, Ljubljani i t. d.

 

(13)

 

 

rrIT =y I = u
nikada ogičjivao“ klicskim E Sirije more veže
naš grad sa svijetom, pak je stoga svakom arhitektu
otvoren put natjecanju, što će omogućiti i g. Plečniku
da dogje do uvaženja u našem gradu, gdje u ovom
specijalnom slučaju nije došao, ali nipošto krivnjom
g. Zimdina, koji se je oslonio na jednog — kako se
bar tvrdi — uvaženog svjetskog arhitekta, a što je htio
da kuća odgovara i njegovom ličnom ukusu, to se u
prilikam sadašnjosti teško može apsolutnim načinom
osuditi. Prot. Roko Mišetić.

 

Nove zgrade ,,Hrv. Radiše“,

Središnjica ,Hrvatskog Radiše“ u Zagrebu raspi-
sala je natječaj za izgradnju internata. Gradilište o-
buhvaća 7850 metara četvornih. Izgradit će se trokatnice
ili četverokatnice. Nacrt gradnje će biti jedinstven, ali
zapravo imaju biti izgragjena tri zavoda i to: Pripravni
internat za 80 pitomaca, Stalni internat za 160 naučnika
Pomoćnički internat za 80 pomoćnika.

Sva tri internata zamišljena su pod jednim
krovom, U zgradi su tri glavna ulaza. Neizgragjena
površina imade služiti kao park odnosno. igralište,
koje valja providiti ukusnom ogradom.

Pred zgradom bi se eventualno imao napraviti
mali park sa poprsjima zaslužnih članova » Hrvatskog
Radiše“. Prvo će se graditi pripravni internat, zatim
stalni internat te pomoćnički internat, Svaki internat
će imati svoje posebne zgrade, ali osim toga su pred-
vigjene i zajedničke prostorije. U osnovi je predvigjena
izgradnja prostorija za časne sestre, u zgradi će biti i
kapelica sa stanom za duhovnika. Predvigjena je i
manja prostorija za bogomolju pitomaca muslimanske
vjeroispovjesti. Ustanovljene su tri nagrade za nacrte
i to od 20.000, 15.000 i 10.000 dinara.

Iko ! azhor ilQ kupujete jeitino ćete kupiti i dobru robu. Zato se O

veoma bogato skladište svakovrsnih cipela, papuča, bijelih cipela, čarapa i t, d. kod

GREĐAGNE TVORNIGE GIPELA D. D. Podružnica DUBROVNIK