—- nezz 5 = ni li
ae
#

Str:

Pisma iz naroda.

LOPUD. Novi načelnik. Na svoju vlastitu molbu
bio je ovih dana smjenjen sa načelnikove časti g.
Gjuro Konjuh, osoba čestita u svakom pogledu. Odlu-
kom gospodina Bana bio je imenovan g. Niko M. Sez,
koji je još jednom bio načelnikom. “Ovo je skoro
svakoga obradovalo, jer je gospar Niko dobar i ple-
menit, a i dorasao toj službi i časti. Ovakova osoba
je bila potrebna za mjesto Lopud, koje je svake. go-
dine sve to više posjećeno od hiljada stranaca.
Prijeka je potreba, da na upravi općine bude jedna
savremena osoba, koja će znati shvatiti svaku potrebu
za evoluciju napretka i boljitka ovog mjesta.

Promet stranaca. Ove je godine Lopud pohogjen
ne samo od dosadašnjih naših posietnika braće Čeha,
već i velikog broja Njemaca iz Austrije i Njemačke.
Svak se hvali i divi krasotama ovog ubavog divnog
dragulja Jadranskog mora.

CAVTAT. Popravak crkve sv. Nikole. Zauzet-
nošću našega vrijednoga župnika - dekana, preč. Dn
Iva Dagoniga, ovih dana je radikalno popravljena
crkva Matica sv. Nikole. Sva je crkva na ulje oboja-
disana, a kako prostor crkve nije mogao da udovolji
savremenim potrebama, i kako u ovim momentima
nije moguće pomišljati na proširenje crkve, to kKE&
župnik, i ako teška srca, morao da žrivuje dva oltara
ma dnu crkve, i time se je na prostoru mnogo dobilo.
Da se ne zatru stare uspomene, i ne okrnji bogoljub-
most starih Cavtaćana, g. župnik se je pobrinuo, da
mjesto pale, koja j€ bila na oltaru sv. Antuna, dobavi
kip sveca i postavi ga na oltar Gospe od Rozarija.
Nego, kad su se digla dva donja oltara, trebalo bi
dignuti još ona dva pobočna, tako da ostanu sama
tri, i to: glavni oltar, Gospe od Rozarija i Gospe
Lurdske, a da se glavni oltar udesi tako da se, za
vrijeme svečanosti, pale snimljenih oltara na njemu
izlože, kao i u svako doba kad neko od vjernika želi
da se pred stanovitim svecem prikaže sv. Misa. Time
bi se dvostruko prostora dobilo u crkvi, i uglavnome,
udovoljilo sadašnjim potrebama. Za ovo sve treba
zahvaliti našem vrijednom pastiru, Dn Ivu Dagonigu,
crkovinarstvu, te bogoljubnim Cavtaćanima i Cavtaj-
kama, koji su materijalno omogućili popravak, a
istodobno i električnu instalaciju u ovoj našoj za-
vjetnoj svetinji.

Hotel pansion.“ Poslije nego) smo“ adbili* noči
vodovod, električno svijetlo, čuje se, da bi se u pri-
jašnjem sanatoriumu Dr. Novakovića imao otvoriti
hotel pansin. — G. Dr. Novaković je, kako se čini
zainteresirao za ovu stvar jednoga Čehoslovaka, i
posao bi trebao da započne već skorih dana. Imala
bi iz Praga ovih dana da stigne jedna muzička kapela,
dok se zgrade već odavna preuregjuju. Ovo je bila
jedna vitalna potreba Cavtata, jer do sada, nijesmo
imali jednog pristojnog mjesta za uglednije strance
kao druga mjesta naše dubrovačke rivijere, u kojoj
Cavtat, po svome prirodnome položaju, zauzima prvo
mjesto. Željeti je da ovaj početak urodi dobrim plodom,
pa nastave i drugi.

Gospogja, Vi tražite pouzdanog pomoćnika
osobito kad imate pranje ? Vrlo ćete teško naći onako-
vog koji bi odgovarao svim Vašim zahtjevima. Ali ako
stupite kod najbližeg trgovca i jednostavno zahtijevate
pozaati punomastni sapun sa klasom, bit ćete već time
oslobodjeni svih briga.

 

idealno sredstvo za čišćenje stomaka
i erijeva. Cijena flaši Din. 385.—
Proizvađa Apoteka u Gružu. (346)

Figol

 

 

 

(u KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA-
ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

EMERTA. MATERIOAM i KOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI

ii PARKETI! a

 

 

 

 

 

(33)

 

 

Br. 22.

što je
AUTOMOBILU 1 DVOKOLICI PNE

to je

pješaku PALMA-peta |

UMATIK

Kod prvoga kao i kod drugoga uklanja elastični kaučuk svaki

udarao, štedi ti
umaranja. Obu

  

elo | živce te služi kao obrana protiv preranog
asa PALMA-petamadugo sačuva svoju formu.

 

 

 

KOTOR. f Marko Karaman. Dugogodišnji za-
kupnik Kafane Dojmi“. preminuo je na 28. maja u
dobi od 66 god. nakon duge i teške bolesti. On je
prvi u svojoj kafani uveo električnu rasvjetu, koja je
iza rata dugo godina bila upotrebljena za rasvjetu obale
i dućana, prije nego je općina uredila to pitanje. Bio
je apostolski sindak franjevačkog samostana sv. Klare.
U svom trgovačkom posli bio je uzorni poštenjak, u
obitelji -mili i dragi otet > društva iskreni klieblisni
prijatelj, u gragjanstvu dobri patriota. Obnašao je više
godina čast prisjednika općine i čast Majora ,Bokejske
Mornarice“. Mnogo je uradio za vrijeme rata za siro-
mašne Bokeje, koji su morali ostaviti svoje kuće radi
evakuacije, njegovim nastojanjem veliki dio povraćen
je kući Njegovom zaslugom sačuvana je za vrijeme
rata i velika franjevačka biblioteka.

Njegov sprovod u Kotoru spada megju rijetke
žalobne povorke. Crkva sv. Klare, gdje su 6.0. 0.0.
Franjevci svome zaslužnom sindaku osim sv. Misa
održali i svečani ,Requiem“, bila je tako puna kao za
najsvečanije zgode. Uz tužno brujanje svih gradskih
zvona, nepregledna masa čeljadi, a napose mnoga
sirotinjska suza, otpratila ga je, ne nekom uobičajenom
konvencijonalnošću, već iskrenim saučešćem i pietetom
do mističnih čempresovih sjena, do doma tišine i
spokojna mira, nad čijem pročelju angjeo smrti već
davno napisa: U Tebe sam se Gospode uhvao, neću
se smesti do vijeka“. P. u m.!

+ Antun Rossi. Još druga žrtva neumoljive
,Parke“ drugi odlični gragjanin preminuo je na 31.
maja, nakon kratke i teške bolesti u dobi od 71 g.
Kao narodni učitelj služio je u Perastu, Kotoru i u
bližnjim Škaljarima, te kroz dugi niz godina, bio je
ne samo odgojitelj mladeži, nego i prosvjetitelj naroda.
Prije rata, kao umirovljenik, stupio je u službu kod
Općine Kotorske, kao tajnik, a za vrijeme sloma, u
najtežim momentima upravljao je sa velikim taktom
Općinu Kotorsku. — Nastojao je da ispoljava svoje
umjeće i van granica zvaničnog rada, I u tom je
uspjevao. U općini kao dobar poznavalac zakona bio
je desna ruka i upravljao je raznim humanitarnim
institucijama. Sabirao je stare dokumente za istoriju
grada Kotora, s kojom se je u posljednje vrijeme
osobito bavio.
predavanja koje je prošle zime održao u Hrvatskom
Prosvjetnom društvu Napredak“. Jedno o nariječju
i pjesništvu starih bokelja, a: drugo o Kotorskom
pjesniku. Pima, koji je u doba Mletačke republike bio
tako uvažen da su Mlečani štampali njegove pjesme
u čisto ilirskom. Što je za ono doba bilo unicum.
Nu interesantan je bio momenat, kad je Rossi iznio
red publikom, koja je bila ograničena na mali broj
jer je ponajviše inteligencija izostala, pokazao spo-
menutu uvezanu knjigu, koju je on teškom mukom
negdje pronašao.

Vječni mu pokoj! A,

s

Dosta je bilo čuti dva njegova javna :

GRUDA. Lijepa zabava. Na dan Sv. Spasitelja [
ovdje je velika svetkovina, te ovog puta uz svečanu
procesiju i sv. Misu, preko koje je vič. Don Jerko Kova-
čević održao lijepu i zgodnu propovijed, još su na. |
stavnici Grude za uveličanje svečanosti priredili uf
školi rodoljubnu dječju zabavu. Razne pjesme dječjeg
zbora, kao deklamacije podsjećalo nas je ganutljivo
za našom braćom, koja još trpe,u tugjini. Uz dječii

< igrokaze, šojDe ti pomaci, Pe ge a mt]

izvodila vrlo lijepi i zgodni komad, koji je takogjet|
bio za savjet i pouku. Veoma je zgodno, da dolazeu |
kontakt mladost našeg mjesta sa školama, jer domif
škola sve postižu. Zabava je tako lijepa bila posje
ćena, da je sve bilo prepuno, a zabavu je završio
neki mladi Crnogorac, koji je zapjevao uz gusle ne |
koliko naših junačkih pjesama. Same gusle nosi niji

dar Nj. Vel. Kralju, a gusle su od vrijednosti, jer je|
na njima izrezano 9 bana i 9 banovina, a na vill|
slika Ni. Vel. Kralja i mnogi simbolični znakovi. — J. K|
Oglas. a
Pošto će Blago Djelo, Im nastajnog jula, ispli:|
ćivati prihode za prošlu godinu, pozivlju se sve one |
djevojke dubrovkinje, koje su se udale u godini 192,
i imaju pravo na udadbene potpore Blagoga Djela, dii
prikažu svoje molbe, najdalje do 30 juna 1930, je]
kad isteče taj rok, potpore će se razdijeliti megju om
koje se budu do tad prijavile, a neće se uzeti u obzi!
molbe kasnije prikazane. 3
Upravno Povjerenstvo Blagog Djela = |
Dubrovnik, 31. maja 1930. (368) |

 

Križari“, roman od Henrika Sienkiewicza, ill|
šao je u 4 sveska kao VIII. kolo knjižnice Dobrih (0:
mana. Sve 4 sveske na 800 stranica mogu se dobil
za 40 Din. kod Dubrov. Hrv. Tiskare. I

1
i

TUT-TOX _-—a
UNIT i J
ovce]

|
q
U

TUT-TOX je najbolje sred
stvo protiv insekata.
i TUT-TOX jeza domać
gijenu nužan kao sapu
#8) uzdržavanje tijela. |

8 TUT.TOX je neškodljiv
ljude i domaće životinje.
TUT-TOX se dobija svudi|
 . Generalno stovarište. |

za Jugoslaviju u Trgovili
boja i hemljskih proizvodi

NEDELJKA K. SAVIĆA - Boi i

   
 
 

Kolarčeva 5 Tel. 4