#OSTARINA PLA
Br ĆENA U GOTOVU

"Naro

 

 

DUBROVNIK, 13. Augusta 1930.

Broj čekovnog raču
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

dna Svije

«uašeg lista

uu God. XII.

1

  

 

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za in

fi ozemstvo 10
!PLATIVO I UTUŽIVO U DRVNI
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač Uredni
— ik :
za odbor »NARCDNE SVIJESTI“ Antun FI& — Dubrovnik
sak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

&larodni poklon

(u Zagrebu 15.—17. VIII)

. Ustani, svijetli se iki

: , naš veliki i bijeli
| Zagreb-grade, Jer dođe svjetlost tvoja i a
te Gospodnja obasja ...

Narodi idi dj fem i d
o: u & vidjelu tvojem i k svjetlosti
| Podigni oči svoje u naokolo i vidi: Si-
| novi naroda tvoga iz daleka, iz zemalja preko
|unora & tebi su došli, a oni sa ostrva, brda
d dola hrle k tebi... A tvoja su vrata širom
| otvorena ; ne zatvaraju se ni danju ni noću
i sa svih strana poklonici naroda dolase
+ a a zastupnici sela i gradova osjećaju
M raca Pr e.

Dom. u kraljevskim okićenim domovima
i Pastiri duša, knezovi naši, pronjet će ovih
dana Gospoda u Euharistiji ulicama tvojim
o: djeca sipati će cvijeće a cio narod
pasti će na_pločnike tvoje :
pred Bogo. 3 VUNA. a PK
i. Vog će a rod + Priznajemo, Gospode,
oću, 1 kao i bezakonje otaca svojih,
am grijehe i zablude naše ! — Nemoj
105 adrći radi imena Tvoga ; nemoj naružiti
Di “8 slave svoje, opomeni se zavjeta svo-
883 Ss nama i i Ši i
ei It s ocima našim, nemoj nas
NEEE A IJE o menon
svi Tvoj narodi
I Gospod kojemu je ,žao naroda“ koji se
nalazi u bijedi, smilit će nam se. Kao nekad
\u palestinskoj pustoši, umnožit će i nahraniti
| svojim nebeskim hljebom sve, koji se približe
# Njemu.

- A hljeb je Njegov jamstvo života i uskr-
\suuća. 1 narod čiji sinovi jedu od ovoga hljeba
živjet će na vijeke, kako je On sam kazao.

  

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

NET pre

 
 
 

Govor predsjednika vlade
= ma lagji ,Hvar“ prigodom banketa u Gružu.
Kako 'smo izvijestili u prošlom broju g. Ministar

| predsjednik priredio je banket u nedjelju večer 3. au-
| gusta i tom prigodom održao je govor, koji radi nje-
'gove važnosti donosimo kako slijedi :

Gospodo, dužnost nam nalaže da ovako sakup-
| ljeni pozdravimo Ni. V. Kralja, koji je vazda Svojom
očinskom brigom i Svojim radom, Svojom pravednošću
\ iljubavlju prema cjelokupnom narodu bio sinteza naj-
ljepših odlika našega naroda i svjetao primjer velike
ine jugoslavenske duše. Ja vas pozivam da kliknemo:
živi Nj. V. Kralj i Svijetli Kraljevski Dom !
| Svi iustaju sa poklicima : Živio. Orkestar svira
državnu himnu, i
“Gospodo, nastavlja g. predsjednik vlade, meni je
“vrlo milo što mi se pružila prilika doći u vašu sredinu
“i učiniti posjetu lijepom istorijskom gradu Dubrovniku,
= 8 kojim nas veže ljubav prema našem Primorju i us-
| Pomena na svijetlu prošlost, kad je grad Dubrovnik

Nema konkurencije

1NGREBAČNE

 
 

 
 
 
 

 
 
 

e: a)

 

Znatno snižene cijene!

megju prvima bio najjasniji svjetionik jugoslov
ie i jugoslovenske misli, Vjeran io ea
4 u uvjeren sam da će grad Dubrovnik i u sa-
rs biti pravi rasadnik i istinski pobornik onih
zo O koje su našle tako jasnog izraza u ma-
i jel g Kralja od 6. januara 1929. godine, a koje
i e e izraziti u jednoj rečenici :! Kidajte sa
EJ udama i greškama iz prošlosti i stavite
e ne snage u službu samo jednoj ideji, je-
e vu narodnom i veličini snaga naše velike ot dž
ine Jugoslavije. ba
M eko koji ste sa toliko istrajnosti, ži-
ae stva umjeli braniti svoju samostalnost od
poi najezdi, uvjeren sam da ćete danas u svojoj
e o otadžbini pokazati svi dovoljno volje, snage
i poso nosti da očuvate tekovine naše vjekovne borbe.
a izmirujući sve protivnosti i plemenske i vjerske iz
prošlosti branite jedinstvo narodno i iskreno saragju-
ir jačanju i konsolidovanju prilika u našoj državi,
a o O radeći bit ćete pravi tumači velikih inten-
pai e Kralja. Te intencije zabilježene su u tri
Šok a državna, koji treba da u svakoj prilici služe
O E tačka i smjernica njegovom javnom dje-
az ju kako na političkom tako i na ekonomskom i
ulturnom poiju. Manifest od 6. januara 1929. godine
učinio je kraj onim beskrajnim bratoubilačkim odana
i partizanskim trzavicama, Manifest je pokazao nove
puteve i nove metode borbe za bolju budućnost naše
naroda i države, Zakon od 3. oktobra 1929. g za
je definitivno naše unutrašnje državno uregjenje e
lom zemlje na devet banovina na bazi široke BO
ERA re zižljivo jedinstvo državno.
& : E :
Ba 1 Oe melcić & one itenijske
I ako grad Dubrovnik ovom podjelom nije postao
centar banovine. Kraljevska vlada, cijeneći važnost ovog
značajnog kulturnog i privrednog centra, dokazaće
vazda punu pažnju, brigu i svu pomoć razvoju i na-
pretku ovog značajnog mjesta na našem Primorju, da
mu i u budućnosti osigura onu ulogu, koju on po
svima uslovima kao trgovačko mjesto i Eo
maćih i stranih tržišta, kao i centar kulture i pravi
izvor nacionalne jugoslavenske svijesti u punom smi-
slu zaslužuje.

Deklaracija Kraljevske vlade od 4. jula 1930. g.
podvukla je na jedan nesumljiv i jasan način riješe-
nost da u izvogjenju postignutih ciljeva neće biti od-
stupanja, da se staro rgjavo doba povratiti neće, po-
kazala je glavne smjernice rada i u političkom, pri-
vrednom i kulturnom pravcit.

Poslije ove deklaracije svakome treba da bude
jasno da se okupe na saradnju svi dobro misleći pa-
triotski elementi u državi da stari računi od prije 4.
jula 1930. g. nikome potrzavati neće, ali da će se od
4. jula 1930. motriti na svačije držanje i na svačiji rad
i da svaki onaj koji ne bi služio istinski i odano ju-
goslavenskoj misli, poštovao državno uregjenje, pot-
pomagao današnji pravni poredak ima sam da pripiše

> posljedice svoga rgjavog rada.

Vi, Dubrovčani ste svojom slavnom prošlošću,
svojim držanjem i mnogobrojnim manifestacijama u
najnovije doba pokazali da imate razumjevanja i smi-
sla za ovu zdravu narodnu politiku, te računam da
ćete i u buduće biti vjerni saradnici na ovom djelu
sregjivanja prilika u našoj zemlji i istinski potpoma-
gati Ni. V. Kralja na ostvaranju ovih zadataka. Zahva-
ljujući vam na lijepom dočeku ja dižem ovu čašu u
zdravlje svih gragjana Dubrovnika. Neka živi Dubrov-
nik, taj biser jugoslavenskog Primorja.

cipelam

TOR

 

MODEL

vlastitoga
umjetničkoga
stvaranja

 
 
 
 
 
 
 
 

Zavod za gra-
dnju orgulja

Braća Nieger

Jagerndorf
(Čehoslovačka)

Do sada izra-
ffleno 2411 or-
galja.

 

Važna djela izvršena za kraljevinu Jugosla-
viju: u Dubrovniku: za franjevačku i domi-
nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv. Vlaha;
zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu,
Zagrebu, Ljubljani i t. d.

 

(13)

 

 

 

Prošle jeseni osnovana je u Mandaljeni Mljekar-
ska Zadruga, koja je iznajmila jedan manji lokal u
ulici Kraljice Marija: te će se ovih dana tamo otvoriti
prodaja domaćeg mlijeka: Zadruga će nastojati da do
buduće sezone proširi svoju radnju i u Gružu i sa
još još jednim povećim lokalom u Dubrovniku. Ru-
kovanje sa mljekom bit će pod nazorom mljekara
stručnjaka. U Župi je zadruga već unajmila jedan
lokal, gdje će se smjestiti sprave za pasteriranje i
hlagjenje mlijeka te za preradbu pretičaka. Pošto za-
druga ima cilj, da prednjači sa domaćim mlijekom,
to će se dobrovoljno podvrći kontrolisanju mlijeka sa
strane vlasti i isto će biti označeno, da je kontroli-
sano. Istodobno uvesti će se prodaja mlijeka posebno
'od krava, koje su steone, a posebno od onih koje
nijesu. Tako da će se izbjeći bojazan radi bolesnika
i djece, koja ne smiju piti mlijeka od krava, koje se
imaju oteliti. Kroz kratko vrijeme uvestit će se i pro-
daja mlijeka dva puta na dan. "Tako će se pružili
gragjanstvu mogućnost, da može kupiti uvijek svježe
mlijeko. Ima jedan dobar dio gragjanstva, koji je
uvjeren, da iz Župe nije dobro mlijeko ili bolje rekuć
da Župke lijevaju vodu u mlijeko i dižn skorup. Di-
zanje skorupa bilo je uvijek od kako su se počele
gojiti krave u Župi i prodavati mlijeko. Skorup se
tražio u Dubrovniku za razne poslastice, to je Žup-
kama dobro došlo i pošto nije bilo konkorence, išao
je i skorup i mlijeko. Sada je posve drugčije i zato
se mora i drugčije postupati. Glede lijevanja vode
nećemo za uikoga jamčiti, ali zadruga će uvesti ku-
povanje mlijeka po postotku masti, za koju svrhu

NIGE GIPELA D. D..

Podružnica DUBROVNIK

Podvorba solidna brza i tačna!