a POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 36.

 

 

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
e: Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare,

6 . .e e .
_ Kraljeva riječ vojsci.
Historijskog dana 6. septembra o, g. kad je Nj.
Vel. Kralj Aleksandar svečano predao komandantima
\qukova nove jugoslavenske zastave održao je govor,
koji je pomoću mnogobrojnih megafona bio prenesen
(po cijelom polju, da ga je i publika i vojska mogla
jasno čuti. Nj. Vel. Kralj je rekao :
| Junaci! Od ovog trenutka naše stare slavom
ivjenčane zastave pripadaju našoj svijetloj nacional-
noj historiji,
| Pod tim zastavama su maši proslavljeni pukovi
koz duge ratove letili iz boja u boj, sa fronte ma
fontu, iz pobjede u pobjedu u najžešćoj buri i naj-
le patnje, u navećoj vojničkoj slavi, njihovim kop-
lima su obilježene granice kraljevine Jugoslavije, iz
njihovih brojnih nabora zavijao je smažan i zauvijek
izladao duh nacionalnog oslobogjenja i ujedinjenja,
| Muškim srcem i dubokom poštom i ljubavi, sa-
(\ijamo, junaci, naše stare zastave slave, koje su sjajno
punile svoj zavjet.
= Neka nove zastave, koje vam predajem, budu
tlsada sveta znamenja vaših pukova, znak junačkog
ilorišta, zalog vaše vojničke časti.
| Sa vjerom u Boga ! za Kralja i Otadžbinu, uprite
i najtežim časovima svoje poglede u njih, njima du-
ujete posljednji dah i posljednju kap krvi svoje.
| Uzdignite ih visoko i branite kao svetinju, kao
lust svoju, u njima je Kralj i Otadžbina, nad njima
ene palih vitezova i pobjednika,
| | Sa?tom zapovješću i vjerom Mojom u vaša ju-
tačka stca, neka vaše pukove pod novim zastavama
Božom pomoću svuda prati junačka slava i sreća,
sŽivili junaci !“ :
| | \Gromko ,Živili t* iz grla nebrojene publike po-
itavilo je vojsku.

 

 
 
 

  

 
  
 
 

 

  

 

Poslanica episkopata.

"Na zaključni dan kongresa upravio je katolički
kopat zajedničku , poslanicu katolicima, .u kojoj
liče svoje veliko veselje , nad. izvanrednim uspjehom
sa, . Najprije ustanovljuje, da se u veličajnoj i
Mligjenoj procesiji stotine tisuća katolika silnim -odu-
kljenjem,. djetinjom iskrenošću i zanosom poklonilo
istu i priznalo .ga svojim vrhovnim kraljem. S tim
noštvom bili suu duhu sjedinjeni svi njihovi dragi,
Dile se uslobogjujemo kazati, da se je cjelokupni
llički narod iz cijele kraljevine .svečano poklonio
iu Spasitelju i priznao ga svojim vrhovnim kraljem:
ljem pojedinaca, .kraljem obitelji, kraljem vasko-
log naroda.

| Biskupi žele, da ovaj kongres ne ostane. bez
nego da bude: jedan, povod : za. novi zamah
ga života. Biskupi preporučuju narodu, da pro-
tjerski život upotrebljujući ona sredstva, .koja su
loma i bitna u: katoličkoj vjeri, a: to-su: češća sv.
lial; revniji polazak crkve, usavršenje vjerskog ži-
tovanje BI. Dj. Marije itd.

mu bi se moglo činiti čudno, što biskupi na
ii način ne iskorišćuju ogromne snage katolika,
Miu da je unutarnji kršćanski: život glavna
lr kršćanstvu i da se jedino iz njega ragjaju one
lie snage, koje: preporagjaju «svijet. . Tako.mora_i u
lm narodu da dogje najprije do potpunog vjerskog
toroda, a tada ćese u njemu roditi snage, koje će
tili i novi kulturni, socijalni i narodni život.

 
  

 
 
  

 

ili

  
 

 

 

| N aro

Cijena je listu 5 Din. mjesečno ; za inozemstvo 10 Din. mjesečno

DUBROVNIK, 10. Septembra 1930.

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

dna Svijest

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

U NOĆI.

Uspomeni svog duhovnog oca
: Biskupa Josipa Langa.
Mjesec pun zasjao u vazduhu kristalnom. Sa sve
strane bujice i potoci naduveni kišama prelijevahu
zvukove Beethowenove sinfonije,

»Oj mjeseče, ti zemaljski druže“,,,

u mjesec zauzeo pogled, te se uvuko u dušu
i uspomene, a istraživao oko
kutiću bacajući modre sjene... orao

On svud sjaje ! Za pjesnika u gorici, i za sva-
koga, ma gdje bio — i onamo na Jadranskom moru,
gdje za valom uspavljuje dalmatinsku djecu.

aj svudpogled istod i
pilenća ipog oban, čarovit, ko božansko

On se šulja sad eno kroz šarovita sjajna stakla
katedrale Notre Dame de Paris, — E — i
onamo sastaje tihu luč, koja bdije pred Svetotajstvom.

— On bdije samnom, govori luč mjesecu.

— Da, ja to znam, govori mjesec; jer svud su-
sretam tvoju skromnu svjetlost kad ulazim kroz ove
guste prozore, Ja Njega osjećam i tad prelijevam ove
modro zlatne zrake, koje obasjavaju Svetište,

— Koji je sretniji od tebe ili od mene?

— A zašto ti to pitaš?

_— Jer onako, sastajem razna ljudska lica, koja
padaju na koljena pred Svetištem, te koji put suze
rone, a ti znaš, da je to jedan veliki znak, te uzdrhtam
1 ne znam što da mislim.

i me nukaš na razmišljanje, a znaš li, da se
moj tok brzo razvija, te od časa do časa, da odska-
kivam na drugu tačku...

— Reci, reci brzo. ...

. Istodobno u katedrali. bijeloga Zagreba mjesec
zasjao pred Svetištem i jedna mala luč podastiraše
ristiji nebesnoj prikazanof €86c_naličio Euha-
okrugao — bijel — savršenog oblika.

— Vidiš, reče mjesec, sve što duša dava sama,
prinoseći pred Svetištem, kog ti stražiš : nje siromaštvo
i nade; nje čežnuće i zdvojnost; nje nemir i polet,
sve je to uzvišeno — ljudsko, — a Ox, koji je dan i
noć u Svetištu, bijaše i Bog i Čovjek, — — te ja
mislim, da si ti skromnija, ali sretnija od mene.

— Ti to reci lučima svijeh Crkava kad sineš u
njima, reče luč mjesecu.

Ovaj odskoči, te zasja snažno poviše uspavanog
grada za sve duše, a napose za one, koje se moljahu
u ovim dnevima Isusu-Kristu prisutnom u Sakra-
mentu Oltara.

Gjene Vojnović Loiseau
(Kristijana Solvejgs).
La Sauge (Pelingrad) na Veliku Gospu 1930.

 

ITO pasta za zube je najbolja.

 

 

XIV. ZAGREBAČKI ZBOR
13.—22. IX. 1930.
Opći megjunarodni veliki sajam uzoraka sa
Specijalnim sajmovima .
1. Gragjevinarstva 4. Tekstilna.i.konf, krzna
2. Hotela, kuće i kuhinje _5. Kože
3. Prehranbene industrlje 6. Papita
7. Poljoprivrede.
Osim toga držat će se i izložba i sajam
RASPLODNE STOKE
Domaće na dane 13. i I4IX.
Inozemne. na dane 20. i 21.IX, 1930.
Na željeznicama i jadranskim parobrodima 50%
popusta za posjetioce i robu (besplatni povratak).

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik:
za odbor ,NARGDNE SVIJESTI“ Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

 
 
 
 
 
 
  

I). MODEL

vlastitoga
umjetničkoga
stvaranja

Zavod za gra-
tinja orgalja

Braća Rieger

Jagerndorf
(Cehoslovačka)

Do sada izra-
fleno 2411 or-

Važna djela izvršena za kraljevinu Jugosla-
viju: u Dubrovniku: za franjevačku i domi-
nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv. Vlaha;
zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu,

Zagrebu, Ljubljani i t. d,
(13)

 

RBE God. xa.

 

 

 

CIUNS&I mevinesw.—-

Proti tumačenju V. V. Vukasovića imena , Ploče“
kao mjesta, gdje se nalazilo groblje, je ime mjesta _
, Željezna Ploča“, što se spominje u dogovoru Du-
brovčana s kraljem Srpskim 1349. g.; t.:19.: .,I za
v' se da iest' sud? na Željeznoj Ploči, kako iest i ot
prežde bilo“. Ima više mjesta s imenom Ploča ili
Ploče: podselo kod: Janjine ma. Pelješcu, 'ma izlivu
Neretve, Pločice u Konavljima, Ploča u Lici i u Alba-
niji, Ploča u Vranjskom Krajištu, u takozvanom Šop-
luku (o. Šopovima ima već mnogo literature). Rista
T. Nikolić tumači ime šopske Ploče: Ploča je pro-
zvata' po tome, što je: tuda vodio: put za Vranje, pa
pored ostaloga prenosili i ploče (železne, za potki-
vanje), te po tim pločama, koje su jednom bile rasute,
i selo je dobilo ime Ploča“. (Krajište i Vlasina, Bgd.,
1912., str. 153).

O ovome selu Ploča govori Nikolić: ,Najprije
su bile iri kuće u selu.:. deda Bonina, -deda- Petra_i
deda Stoilka; od prvog su Bonini;.. i t. d. Bonini
(5 kuća) su najstariji doseljenici; starina im je iz
Lisine, a bavili se na:Vardeniku (planina od+»1637 m
visine), gdje je ranije postojalo selo Vardenik. Vele:
Deda Bona. ireba da je sedel u Vardenik. Oni se zovu
i Jankovi“.. (o. c. 350). Ime Bonin poznato: je i kod
Prusa (kod Stolpa); o dubrovačkima ,Bonii“ tvrde
stari historičari, da su porijetlom iz Njemačke. Stari
Prusi bili su. bliži Litvo-Slavenima.

Bonini je takogjer ime slovenskomu (slovenač-
komu) selu kod Kopra, općina Dekani; Bone (ma
»Bonah“, Campo di Bonis) pak su pašnjaci i livade
izmegju Kobarida i Tarčenta u mletačkoj Sloveniji;

liveći i najljepši izbor raznih CIPELA, ČARAPA, PAPUĆA i t. d. kod

 

 

 

IGREBAČNE TVORNIGE GIPELA D. D. podružnica DUBROVNIK.
O solidna i dobra izradka, osobito za kišu i blato. |
[ Uvijek najnoviji modeli na skladištu. Podvorba strogo solidna, brza i tačna.

Stigla nova jesenska roha. | mm

Jamčimo za svaki par.

Cijene jeftine. om