POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

  

Naro

Broj čekovnog računa našeg lista

DUBROVNIK, 17. Septembra 1930. jest

4153 Podružnice Sarajevo.

dna Svijest

 

| cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
[ PLATIVOI UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
= Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1:50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik:
za odbor ,NARCDNE SVIJESTI“ Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast, Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

bi U Trstu u. očina svjetske štampe

Strašna presuda i još strašnija ubrzana i naglo
iršena justifikactja nad četvoricom jugoslavenskih
\omladinaca u Trstu, bolno je odjeknula ne samo u
'išoj državi nego i u cijelom kulturnom svijetu. Sva
\wropska štampa, pak pripadala .ona bilo kojim stran-
[kama i strujama, sa zgražanjem piše o ovom najno-
lijem zločinu fašističke Italije. Pariška štampa živo
(lomentariše presudu i justifikaciju u Trstu. _ List
\Penple“ pod naslovom ,Novi fašistički zločin“ kaže
di je to novi teroristički akt nad slavenskim manji-
mma. To je akt izvršen proti jugoslavenskog naroda
jugoslavenskog javnog mnijenja. Justifikacija doka-
je da u Italiji postoje manjine, koje nisu zaštićene
govorima o mirw i mad kojima fašizam brzo i po
\eć unapred odregjenom planu vrši svakojake zloupo-
be Nepriznavajući manjinama njihova prava stvara
pasnost za mir, ,Peuple“ dalje kaže da je van-
dni sud u Trstu samo paradni sud, koji je izvršavao
iiedbe Mussolinija, Sudije nisu dostojne da nose ime
idija, već bi im dobro pristajalo ime dželata ili krvnika.
_ Oštro pisanje engleske štampe dokazuje kakovu
buru u engleškoj javnosti podigla ova sramotna
utifikacija. ,Daily Telegraph“ i ,Temps“ pita se kud
di ovakovo držanje Italije i želi li Italija da stvori
vo Satajevo. , Manchester Guardian“ donosi odulji
k u kojemu u glavnom kaže; liberalna javnost
bez simpatija za mlade jugoslavenske omladince
lima je sugjeno i koji su ubijeni u Trstu. Bez-
hara brzina talijanskog pravosugia predstavlja ša-
ltr ljudskoj slobodi.
= Braća Česi dokazali su š4 raznim demostracijama,
ima i protesnim zborovima kako ih je bolno
lo i ranilo ovo sugjenje i kažu da ovo nije
ipirčno proti samoj Jugoslaviji već proti cjelokupnom
lavenstvu. Njihova štampa »Narodny listi“, Pravo
lu", ,Česko slovo“ _. »Prager presse“ u naslovnim
ima komentira i osugjuje ovakav postupak služ-
ie Italije i poziva cjelokupni narod na bojkot
li Italije. — Proti ovako jasno izraženom javnom
lijenu uzaludni su ostali svi protesti službene Italije,

i

Ii ludi trebaju preuzeti vodstvo naše: privede.

— Zagrebački »Jugosl. Lloyd« pišući o posljednim
ajima u Beogradu ističe potrebu, da bi vodstvo
privrede morali preuzeti novi ljudi, te veli:

Iz pobjede jugoslavenske misli i ovog stava
tg umnog i dalekovidnog vladara morat će, da
hvate konzekvencije svi gradjani, svi narodni krugovi

le grane narodnog i državnog života, pa i privreda
jeni sadašnji predstavnici, 3

iu privredi bi se moglo naći prilično uskogrudnog
stičnog shvaćanja, koje je bazirano na prošlosti
šnjosti. To se istina mnogo puta krije pod ime-
onzervativnosti i realizma, ali dosadanji rezvltati
tju, da su to preljepa imena, za shvaćanje pri-
h odnosa u budućnosti kakva su se udomaćila
nogih pa čak i najuglednijih predstavnika naše

 

 

 

 

 
 
  

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
  

 
 
  
 

 

 

 

 
  
 
 
  
  
 
  
 

 

ova orijentacija potrebna je našoj narodnoj pri-
pa ako je ne mogu naći dosadanji njeni pred-

onda njeno vodstvo trebaju da preuzmu novi
koji će znati jugoslavensku misao u pripremi
i braniti više i bolje nego što je bilo do sada«.

I ro paste za zube je najbolja. -

 

Značenje Euharistijskog kongresa.

Sva naša objektivna javnost, sva naša štampa,
pa i ona, koja nije baš tako zagrijana za religijska
pitanja, a najmanje za katoličke manifestacije, morala
je priznati i priznala je u sav glas, pred cijelim svi-
jetom da je Euharistijski kongres, koji se nedavno
održao u Zagrebu, jedna do sada nevigjena i neču-
vena historijska manifestacija katoličkog osjećaja i du-
bokog vjerskog uvjerenja našeg naroda. — Pa kako i
ne će to priznati, kad su na Euharistijskom Kongresu
ujedinile u jednoj duši i u jednom srcu stotine tisuća
naših seljaka sa svojim vjerskim predstavnicima, sa
svojom narodnom inteligencijom i sa svojim zagre-
bačkim gragjanstvom ? Euharistijski Kongres dao je
svemu svijetu najjači dokaz jakosti vjere u najširim
slojevima našeg naroda. On je dokazao svu mizera-
bilnost i neistinu uvjeravanja protivnika katolicizma,

da je katoličke religiozne svijesti na našem selu i.

gradu gotovo nestalo i da je katolička Crkva ostala
vogjom bez vojske,

Lojalni protivnici katolicizma zadivili su se nevi-
gjenom prizoru, priznali istinu i zašutjeli. Oni su
promijenili svoje mišljenje o katolicizmu i kao pametni
ljudi računat će u svom životu i svom radu s onim
silnim energijama katoličke svijesti, duha, jedinstva i
organizacije, Oni su vidjeli idealizam, o kojem do
sada nisu niti u snu sanjali. Oni su zagledali u oči
požrtvovnosti i pobožnosti, koja se ničim ne da nad-
visiti. Oni su gledali duše stotina tisuća vjernika, koji
su bili iste misli, iste duše, istih načela, istih ideala,
Oni su promatrali legije prvih kršćana u puuom vjer-
skom zanosu. Oni su morali zapaziti vjernost i odanost
stotina tisuća prema Kristu, prema njegovom namje-
sniku Petru. Sve je to bilo kao granit. Neizmjerna i
divna snaga uma, duha i srca.

Veliki jesenji megjunarodni sajam uzoraka u Zagrebu.

U subotu dne 13. o. mj. otvorio se je jesenji
megjunarodni sajam uzoraka u Zagrebu, koji će sigurno
i ove godine imati dobar uspjeh. U: nizu specijalnih
sajmova, valja kao novost istaknuti gragjevinarstvo,
koje će ove godine biti specijalno zastupano.

Vrtoglav je tempo u kojem se u svijetu razvija
gragjevinska struka. Svaka godina donosi novi napre-
dak u tehnici, recijonalizaciji, materijalu i pomagalima.
Samo na redovitim sajmovima izložbenog karaktera
može interesent sistematski pratiti ovaj napredak, Ove
segodine drži ovaj sajam u zgodan čas, jer je u isto
vrijeme u Zagrebu i megjunarodni kongres graditelja.

a ZAGREBAČKI ET,

13.—22. IX. 1930.
Opći megjunarodni veliki sajam uzoraka sa
Specijalnim sajmovima
1. Gragjevinarstva 4. Tekstilna i konf. krzna -
2, Hotela, kuće i kuhinje 5. Kože
3. Prehranbene industrlje 6. Papira
7. Poljoprivrede.
Osim toga držat će se i izložba i sajam

RASPLODNE STOKE
Domaće na dane 13. i 14.
Inozemne na dane 20. i 21.IX, 1930.

Na željeznicama i jadranskim parobrodima 50%

i popusta za posjetioce i robu (besplatni povratak).

 

 

 

 

 

 

MODEL

vlastitoga
nmjetničkoga
stvaranja

 
 
 
 
 
 
 
  

Zavod za gra-
tinja orgalja

Braća Mioger

Jagerndorf
(Cehoslovačka)

Do sada izra- |
(eno 2411 or- :
galja.

 

Važna djela izvršena za kraljevinu Jugosla-

viju: u Dubrovniku: za franjevačku i domi-

nikansku crkvu, te za zbornu crkvu sv. Vlaha;

zatim za crkve u Cavtatu, Splitu, Sarajevu,
Zagrebu, Ljubljani i €. d.

 

 

(13)

RBE God. xa.

 

 

 

Ovaj kod prvog pokušaja odlično uspijeli spe-
cijalni gragjevinarski sajam obuhvaća veliki slobodni
prostor, a sudjeluju u velikom broju sva domaća po-
duzeća i lijepi broj stranaca. Naši tehničari i obrtnici
upoznat će tu mnogokoju zanimivu novost.

S gragjevinskim usko je povezan specijalni sajam
pod skupnim imenom , Hotel - kuća - kuhinja“. Na
ovaj sajam posebno upozoravamo naše interesente, jer
će tu imati prilike da vide bogati izbor najrazličitijeg
uregjaja i svega .onoga što je. potrebno za racijonalni
i higijenski pogon u hotelima i u privatnom kućanstvu.
Izložbeni dio pokazuje potpuno izgragjen model uzor-
noga maloga hotela, koji sastoji od halla, terase, 3
apartmana, 3 jednostavne putničke sobe, ureda, čitao-
nice, kuhinje, kupaone, WC i nuzgprostorija. Ovaj sajam
došao je takogjer u pravi čas, jer je nedavno objelo-
danjen novi hotelski zakon, koji hotelima pruža velike
porezne i ostale povlastice, te će sigurno pospješiti
izgradnju novih i uregjenje postojećih zastarijelih ho-
tela. Poznata je činjenica da su dobri komfortni, raci-
jonalno i solidno vogjeni hoteli u dovoljnom broju
preduvjet za nadasve unosnu industriju prometa stra-
naca. — Naša rivijera bit će nepresahnjivo vrelo zleta
bude li mnogo više hotela nego do sada i bude li
modernije uregjenih i vogjenih nego je do danas ve-
ćina njih. Zagrebački zbor pružio je hoteljerima priliku
da upoznaju sve što trebaju kad budu gradili i dotje-
rivali, na njima je sada da dogju na Zbor i koriste
se prilikom.

S ,Hotelom - kućom - kuhinjom“ opet je u logičnoj
i uskoj vezi 7. specijalni sajam prehrambene industrije,
koji u bogatom izboru pruža sve što treba u hotelskoj,
restauracijskoj i privatnoj kuhinji, smočnici i podrumu,
sve što se dade konzervirati za jelo i piće,

U vezi sa Zborom i njegovim gragjevinarskim
sajmom priregjuje Udruženje graditelja povodom kon-
gresa u Umjetničkom paviljonu posebnu izložbu gra-
diteljskih radova.

 

ljveći i najljepši izbor raznih CIPELA, ČARAPA, PAPUĆA i t. d. kod

 
 

tlo solidna i dobra izradba, osobito za kišu i blato.

 

IGREBAČNE TVORNIGE GIPELA D. D. Podružnica DUBROVNIK.

Jamčimo za svaki par.

Uvijek najnoviji modeli na skladištu. Podvorba strogo solidna, brza i tačna.
Stigla nova jesenska roba.

- Cijene jeftine. Q)