Str 2:

Pisma iz naroda.

MLINI ŽUPE. Jedan svijetli primjer. U zastupstvu
g. Vallesa sr. Načelnika, kao banskog zastupnika, te
g. dr. Nachutny Č. S. konzula iz Sarajeva i ostalih
državnih i gragjanskih ličnosti kao i mnogobrojnog
maroda, Presvi. je Biskup Dr. J. Carević blagoslovio
temeljni kamen novome zvoniku Župe Mlini dana
30. XI. 1930.

Ovaj zvonik od prijeke je nužde, pak bi morao
da bude gotov do Uskrsa 1931, da se novim zvonima
tog dana navijesti narodu nada boljih vremena. Ovo
djelo kako se predvigja zapalo bi 150 tisuća Dinara.
Glavni pokretač i činitelj ovoga pothvata jest ona blaga
duša našeg bratskog katoličkog Českog naroda g. Ja-
roslav Fencl. Komu nije poznata ova skromna duša i
pčela radilica na našem Jadranu?! Za 25 godina ne-
umorno je radio, a i danas radi kao vlasnik ,Jadranske
Putničke Agencije“ u Pragu, da upozna našu Jadransku
rivijeru i za nju zagrije kao češki bratski narod, tako
i strani svijet, informativnim knjižicama, prospektima,
razglednicama, pjesmom i glazbom itd., da dolaze na
naš slavenski Jug: plavom tihom moru, vedrom nebu,
žarkom suncu, da uz toplo. bratsko srce i zagrljaj,
nagju odmora: melema tijelu, podviga duhu!

Tu misao označio je sebi živoinom mišlju i ide-
alom. Da to uspješnije postigne služile su mu Putničke
Agencije u Pragu, Brnu i ona Banke ,Bohemija“,
koja je nakon prevrata postala P. Ageticija ,Čedok“.
Sve ove Agencije bud ih je osnivao, bud vodio k tom
cilju. Njegova su djela na našem Jadranu megi ostalim
»Kupalište Kupari“. Da bi svoje pregnuće okrunio u
danima teške duševne borbe, zamisli da bi podigao
na plavom Jadranu Bogu svojega duha i srca trajan
i vidan spomenik, a to je: Zvonik Župske Crkve u
Mlinima. Ovaj spomenik, na zalazu svoga žića, označio
je da bude krunom njegovog rada na slavu sv. Vaclava
i Apostola s. Ćirila i Metodija. Uz pomoć i zagovor
ovih naših svetitelja pouzdano se nada, da će to djelo
koncu privesti, kako to i mnogobrojni doprinosi dne-
vice posvjedočuju. Dužnost nas stoga potiče da ovaj
svijetli primjer čestite duše našega bratskoga naroda na
vidik iznesemo i da mu budemo blagodarni ! S.

PLOČICE. Završetak domaćinskog tečaja. Na
16. o. mj. mjesni domaćiaski tečaj završio je svečanim
ispitom svoj polumjesečni rad. Već dan prije djevoj-
čice, dvadeset ih na broju; priredile su: izložbu svojih
radova u kancelariji seoske blagajne. Izložba je bila
zadovoljavajuća. Tu se vidjeli radovi prostih zakrpa
do najiinijih radova u domaćem vezu, štrikanju i kro-
jenju. Djevojčice su i po prirodi bistre i vješte, a ovaj
ih je kurs dosta usavršio. Ispitu je prisustvovao g.
nadzornik, koji je i presjedao, te roditelji učenica, žup-
nik, prestavnici općine i škole. Teoriju su učenice li-
jepo naučile i odgovarale, te su prodičile sebe i svoje
vrijedne nastavnice. Iza teorije slijedila je praksa —
svečani objed, kojeg su učenice gostima i sebi pri-
pravile. Praksa je nadmašila teoriju. Gosp. nadzornik
za objedom pozdravio je učenice i čestitao im na us-
pijelom svršetku. Gosp. župnik nazdravio je zatim na-
stavnicama, koje su došle iz kulturne Slovenije i ju-
načke šumadije na pitomi Jadran. Stavio je zatim na
srce učenicama da su se ovim kursom zadužile kod
roditelja, koji su se žrtvovali da ih šalju, te kod svoje

narodne države. Ovaj dug se mora i ma silu vraćati
a to roditeljima ako budu u kućama primjenjivati na-
učene stvari: red i čistoću. Narodu i državi ako budu
s vremenom dobre domaćice i majke, koje će odgajati
svoju djecu da budu dobri i rodoljubivi. G.ca nadu-
čiteljica zahvalila je čitavom narodu i učenicama na

lijepom vladanju i na svim uslugama. Proslava se pro-
duljila sa pjevanjem uz gramofon narodnih pjesama
a mlad :st se zabavljala našim narodnim plesom. —
Ovakovi su tečajevi vrlo korisni za narod, te bi trebalo
da se i mladićima drže za gospodarstvo. — Pločički.

Radlo-anarala

Gramofona i ploča na otplatu.

Gijene umjerene !
Dobije se kod

M. Sez i $in - Dubrovnik

Skladište pokućstva

 

»NARODNA SVIJEST«

TRPANI. Općinski putevi. Zauzimanjem trpanjske
općinske uprave je kuluk dobro iskorišćen za općinske
puteve u Trpnju. Pat do Dekovića, do Zala i ,Kroz
Polje“ je temeljito i vješto ispravljen na opće zado-
voljstvo. Maogo je nadnica pozobalo kopanje rezer-
voara u Prosiku za vodu, gdje se je takogjer ispravio
put do Gornje Vrućice. Na žalost općinski odlomci
nijesu iskoristili kuluk kako treba, pa se malo toga i
učinilo. U budućnosti bi Dubljani imali posvetiti paž-
nju izgradnji puta od Duboke Doline do Divne, a
Donjo-Vrućićani od Privora do Divne, jer je to njihov
jedini pristupačni izlaz na more. Gormnjo-Vrućićani bi
jednom imali pristupiti izgradnji i regulaciji puta od
Kračinića do Gospe od Milosrgja, a ne da vazda
ostane na starom putu, koji je naročito u vrijeme je-
matve opasan i previše strm, što se nije učinilo ove
godine, neka se to ispravi i nešto trajna i solidna
uradi na putovima dojduće godine. Nadamo se!

,Libropraktika“, U zadnjem broju Vašeg lista
Vaš je dopisnik donio pogrešan opis ručne biblioteke,
izuma vIč. Makjanića. Radi tačne obavijesti zanimane
javnosti treba opis ispraviti ovako. Dimenzija biblio-
teke je 82 za 13 cm. Ista ručna knjižniča ima dva
tipa. Prvi je za ulaganje knjiga, drugi za novine, časo-
pise i službene spise. Pa zato naručbu treba precizi-
rati. Čitava je sprema od gvožgja, a teži samo 1.15 kg.
Ova naprava za postavljanje knjiga, spisa i časopisa
je sasvim jednostavna i rastavljiva. VIč. Don Ante
Makjanić poznat je kao svećenik, koji se bavi prije
svega svojim dušobrižničkim poslima, zato je sav
posao oko ,libropraktika“ predao g. Matu Belin, če-
stitom i značajnom Trpanjcu. Prema iome i naručbe
treba slati na adresu: G. Mato Belin, Trpanj. Sama
sprava bez poštarine zapada samo 40 dinara. Prijavio
se već dosada veći broj naručitelja.

Još o školskoj zabavi na 1. decembra. Vaš je
dopisnik u zadnjem broju Vašeg cij. lista izostavio
napomenuti da je mjesna osnovna škola sa dječjim
zabavištem spomenutu zabavu priredila u korist našeg
Crvenog Krsta, a kako je dvorana bila dupkom, puna
naroda, zabava je imala i materijalnog uspjeha. Naši
su omladinci bili pri ruci kao kao vazda ovoj zabavi.
Opažamo takogjer, da su se na istoj zabavi. megju
ostalom djecom naročito istakli mali Luka Lulić, koji
je vrlo vješjo i zgodno uz buru smijeha igrao ,Tin-
tilina“ a istakla se takogjer svojom igrom mala Vesela
Šegedin a wz nju i igle Luce“ Belin. Željeti je, da se
u oglasu naglasi svaki put da se u dvorani preko
igre ne puši i da se ga ulazu ne trpaju ljudi i ne
smetaju prolaz.

Sjajan pod je dika domaćice.
Tekuće parketno voštilo bijelo i žuio

UIX- VIX-
WAX“ WRX“
je daje
najbolji za malo

i :
nijeti- SI
niji

 
 
 
 

Dobiju se kod

Josip F. Greguš - Dubrovnik

Upotrebljavajte i tražite izrično MARX Emaile Lakove
i Boje zato jer su NAJBOLJE.

“
Br. 15.

GRUDA. Školske zabave. Svaki blagdan bio
crkveni ili državni školska djeca na Grudi svečano
proslave. Tako na rogjendan Ni. Vel. priregjena je
zabava, koju je posjetio g. načelnik Brajković kao i
nekoja gospoda. Sve je bilo skromno i lijepo, ali
deklamacije koje su sitna djeca odlučno i čuvstveno
recitovala, osobito je utjecalo na prisutne. Tom zgo-
dom svraćena je pažnja na našu braću, koja još ro-
buju, pa se istaklo njihovo teško stanje. Svršilo se sa
klicanjem Ni. Vel. Kralju Aleksandru. — Mješćanin.

GRUŽ. Ponočka na Mihajlu. Na badnji dan u
večer u 12 s. devetnica i ,Tebe Boga hvalimo“, zatim
svečana misa. Pjeva mješoviti zbor. Na. Božić Misa (|
zornica na 8 sati takogjer na Mihajlu. Svečana misa |
u 10 sati u crkvi Sv. Nikole na Kantafigu.

U Dominikanskoj crkvi Sv. Križa. Na Božić u |
4 s. j. počimlju štenja (evangjelja) zatim ,Tebe Boga |
hvalimo“ i. ljubljenje bambina, zatim svečana misa,
Na koru pjeva ženski pjevački zbor ,lmakulata“, zatim |
slijede tihe mise a u 10 s. svečana misa. — Popodne
u 4 sata služba božija i blagoslov. I

Čin pieteta. Gosp. Dr. Vicko Svilokos, odvjetnik, Y;
da počasti uspomenu svog oca pok. Nika Svilokos, na |
svoj je trošak uveo električno svijetlo u crkvi sv. Mi-[s
hajla u Lapadu. Na ovom plemenitom djelu uprava|
crkve harno mu zahvaljuje. I

SAMO 5 DINARA stoji pretplata na naš list
mjesečno.

 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKO PČELARITE

ili ako želite pčelar biti, čitajte naš Pčelarski časopis|r
,Pčelarski Glasnik“ koji izlazi mjesečno. 1
Pretplata godišnje Din. 28.— i

Broj na ogled i cenovnik svih pčelarskih potreb-(

ština šeljemo bezplatno. Jugoslavenska pčelarska in-[
dustrija L. Ritzmann, Novi Vrbas (Dunavska banovina)|b

M
U

Naiprikladnijih darova za svaku
prigodu iz Alpaka, Alpaka- srebralj
i Kinasrebra. Tvorničke skladište ši
vačih strojeva glasovite tvornice -
»PFAFF« dobijete uz veoma povoljnele

cijene kod M. Antunović |
Dubrovnik li

 

NAJPRIKLADNIJI DAROVI i
Za Božić i Novu Godinu |,

ŠIVAĆI STROJEVI ,SINGER“ |

Daje se na otplatu sa minimalnim obrocima od i
* Din. 100 na više, i za gotov novac.

Sve informacije daje (630)

Niko Klaić — Duhrovnik

 

 

 

LJUBO TALJERAN |
DUBROVNIK 2. Telefon br. 19.
Donaša cij. općinstvu do znanja, da je njegovo t
skladište u Gružu ulica iza ,Hotel Petka“, snab-
djeveno ugljenom iz državnih rudnika : Mostar,
Kakanj, Zenica i Kreka za kućnu uporabu, sa |

dostavom jranko stan. Naručbe se primaju i |

telefonski. (546)

 

 

ERE
STIGLA VELIKA ZALIHA VIšKOG STAROG VINA
_koje će se prigodom Božićnih blagdana, stare i nove godine prodavati uz snižene cijene.
U zalihi ima svakovrsne delikatesne i suhomesnate robe.
Veliki izbor domaćeg i francuskog šampanjca glasovitih firma :

G. H. MUMM & Co. i V. CLICQOUT POUSARDIN — REIMS,

cognaca ,,MARTELLS“

Na izboru također svakovrsnih bombonijera, čokolade
svakovrsnog tropskog voća (španjolskog i francuskog).
Važno je svratiti pozornost na novo izumljeni analizom ljekovito pronađeni
želudčani likvor , BALDRIJANUS $

Sve to dobijete kod renovirane
Delikatesne radnje NIKO R
inte] DUBROVNIK — PILE

 

u

 
  
   
 
 
 

te likera domaćih i stranih.

EMETIĆ

(616)