Mika +

Str. 2.

Vatikanska biblioteka dobila je od reda jezuit-
skoga prekrasan i dragocjen dar. Jeznitska kuća u
Lainzu kod: Beča imala je 1000 sjajnih rukopisa, 2500
inkunabula (prvih tiskanih knjiga) i 6000 svezaka. I to
sve darovao je red sv. Ocu za vatikansku biblioteku.
Nedavno dopremljena je.ta prelijepa knjižnica u Rim,
a M.sgr Giovanni Merzatti uvrstio je u Vatikansku bi-
blioteku, koja tim dobiva još veću cijenu u svijetu.

Aparat za kontrolu sna. U jednom medicinskom
listu, štono izlazi u Miinchenu, bio je opisan aparat
za kontrolu sna, Aparat bilježi svaku kretnju ležećega
čovjeka i jer čovjek kad je budan ne može, izdržati
cijeli sat, a da bi mirno ležao te se ne micao, već je-
dino uz majveće naprezanje, to rečeni aparat točno
zabilježi, kada je čovjek zaspao i kako je spavao.
Liječnici pripisuju aparatu veliku važnost te se nadaju
velikim uspjesima od njega, osobito kod liječenja ljudi
bolesnih na živcima, koji su utuvili u glavu, da ne
mogu nikako spavati te ih muči besanica.: Tim će se
aparatom moći bolesniku dokazati, da li je ipak. ui-
stinu spavao, te ga uvjeriti, da mu uspavajuća sred-
stva nijesu od potrebe.

Iz Jugoslavije.

Izborna agitacija. Izbori su pred vratima. Jav-
ljaju se mnogi kandidati, a naokolo obilaze razni agi-
tatori. Upozorujemo naše pristaše, da nikomu ne na-
sjedaju niti mu što obećavaju. Dobro će biti da sve
takve upitaju, gdje su bili dosada i šta su učinili

za narod. ie
Ukupni rezultat prošlih izbora u Dalmaciji bio

je: Hrv. Pučka stranka 14,060, zemljoradnici 11.100,
komuniste 7990, radikali 6050, demokrate 5300, van-
strančari 3200, Hrv. zajednica 2970.

Da je onda vrijedio današnji izborni zakon, otpali
bi iz kombinacije vanstrančari i Hrv. zajednica, jer ne
bi imali količnika, a mandati bi se podijelili izmegju
ostalih na način, da bi bila izabrana četiri zastupnika
Hrv. Pučke Stranke, tri zemljoradnika, dva komunista,
po jedan demokrat i radikal.

Kako se zapostavljaju hrvatski krajevi. Po-
krajinska uprava za Herceg-Bosnu otvorila je iza
sloma srednje škole u mnogim mjestima  Herce-
govine kao: Gackom, Trebinju i Bileću, a naskoro
će se otvoriti i u Stocu te Nevesinju, dok je na Lju-
buški, koji je iza Mostara najveće hercegovačko mje-
sto i koji ima samo osnovnu školu, posve zaboravila.
Ovo zapostavljanje ovakovog velikog — bez škola —
mjesta jedino je zato, jer je grad i kotar Ljubuški
napučen samo Hrvatima katoličke i muslimanske vjere.
Pak tko još može tvrditi, da sve ovo nijesu znaci
bratstva, jednakosti i slobode ?

Novi režim kao da ne misli biti bolji od pre-
gjašnjeg, piše ,,Radika!“, i mavagja slučaj raspopa Ni-
kole Markovića, koji je bio postavljen ponovo za sres-
kog načelnika u Bačkoj Topoli, premda stoji pod kri-
minalnom i disciplinarnom istragom zbog zloupotreba
u zvanju!

Pašić otac i sin. Lijepo piše o tom »Sl. Tri-
buna«: U radikalskim krugovima vlada dosta veliko
nezadovoljstvo radi vijesti, koja se pronijela, da će
Pašić kandidirati svoga sina Radu, koji je već i široj
javnosti poznat radi svojih brojnih i velikih afera, i

 

to da što sigurnije ode u parlamenat, kandidirat će

ga u jednom od najačih radikalskih izbornih okruga.
Na taj način kani Pašić da dade svome Radi poli-
tičko nasljedstvo, a taj će se već dalje znati da pobrine.

Šusteršić i radikali. Beogr. ,,Nedjelni Glasnik“
piše: ,,I veliki patriota Šusteršić došao je da, kako ou
kaže, doprinese ,,konsolidaciji države“. — Prva mu je
želja bila, veli, ,,da pozdravi vladu“. — Pašićeva ra-
dikalna vlada prva je vlada, koja je poslije vlade Karla
Habsburškog počastila simpatijama g. Šusteršića“,

U ime .,,Velike Srbije“, Famozni' Žarko Miladi-
nović, bivši ministar, vratio se je nekidan s agitacije
u Vojvodini, gdje je dočekao poraz, pa je, kako piše
»Radikal“, izjavio da je u Vojvodini haos, te da bi

trebalo tamošnje radikale pritiještiti, inače da će pro-
pasti ,,Velika Srbija“!

Potporni fond ,Pavlinović“, Jugosi. Akademsko
katol. Prosvjetno Društvo za Dalmaciju »Pavlinović«
razaslalo je ovih dana na razne rodoljube poziv za
akciju većega stila naime za sakupljanje milodara
za potporni ford, kojim kani osnovati konvikt za
naše studente i brinuti se za ostale potpore. Ovakova
isključiva humana i karitativna akcija zaslužuje oso-
ibitu pažnju i susretljivost,

lgorio u kući. Na badnji dan buknuo je požar
u Ljuti kraj Dobrote, u kući Antuna Srdarevića, starca

od 70 godina. Izgorjela cijela kuća i sve što je u njoj.

U požaru je našao smrt i starac Srdarević.

NARODNA SVIJEST

Naši iseljenici za gladnu Dalmaciju. Sve hrvat-
ske novine u Sjevernoj Americi pišu o nevolji, koja
je ove godine snašla Dalmaciju. Pozivlju naše tamoš-
nje iseljenike, da sakupljanjem darova priteku u po-
moć. U tu se je svrhu već započelo: sakupljanjem do-
prinosa. Društvo ,,Zvonimir“ u Čikagu sakupilo je u
jedan dan 320 dolara. Svaka im čast!

Upozorenje onima, koji putuju u Ameriku. Pu-
tnici, koji kane u Ameriku, a imaju voznu kartu za
parobrod društva, koje nije ovlašteno za prevoz naših
državljana, neka znadu, da im te vozne karte od 1./I.
ove godine ne viijede. Budu li htjeli otputovati, bit
će zaustavljeni na granici. Svak može saznati na ko-
tarskom poglavarstvu, koja su parobrodarska društva
ovlaštena na prevoz putnika iz naše države.

Žrtve pobjesnelog psa. U Sarajevu je prošle ne-
djelje bijesan pas ugrizao 17 osoba. Četrnaest ih je
primljeno u Pasterov zavod u Sarajevu, a 3 su po-
slane u Zagreb.

Veliki požar brodogradilišta. Dne 24. prosinca
buknuo je požar u brodogradilištu u Kraljevici. Eksplo-
diralo je skladište nafte, izgorjela je električna cen-
trala. Šteta je za 25 milijuna K. Sumnja se, da je vatra
podmetnuta i dovodi se u vezu sa požarom arsenala
u Splitu i Beogradu.

Neobična osjeka rijeke Krke. Već od početka
mjeseca novembra vlada velika osjeka rijeke Krke, ka-
kovu nitko ne pamti. Rijeka ne raste usprkos jakoj
jugovini u posljednje vrijeme, a jednako ne raste, kao
obično, sa plimom mora. Narod dovodi taj slučaj u
vezu s različitim praznovjericama.

Vraćaju se u Rusiju. Vojnici bivše Wrangelove
vojske (Rusi) vraćaju se redom u Rusiju. Iz naše dr-
žave otišlo ih je je zadnje vrijeme oko 5000, iz Bu-
garske još više.

Novo jugoslavensko parobrodarsko društvo.
Kako smo već javili, konačno se je ustanovilo novo
veliko parobrod. društvo pod imenom : Jadranska Plo-
vidba d. d.« koje sačinjava blizu 100 parobroda. U to
su društvo ušle stara Dalmatia, Oceania, Jadranska
plovitba (U-C), Krkska plovitba, Hrvatska primorska
plovitba. Novo društvo — (aj naš jugoslavenski Lloyd
ima nekoliko velikih parobroda za putnike, izmegju
kojih spomenuti ćemo parobrod Karagjorgje sa 2 dim-
njaka i nekoliko brzih za dalje linije. Sjedište je Ja-
dranske Plovidbe na Sušaku, Društvena zastava kao
i znak na dimnjacima biti će, kako doznajemo, crveno
polje sa jugosl. zvijezdom. Konačno će biti uvedena
komanda na parobrodima i natpisi u našem jeziku.

Izborne kooperacije u Bosni. Prema novinskim
vijestima u Bosni će na izbore stupiti sa jednom li-
stom Muslimani ljevičari (Spahina! grupa), Hrvatska
Težačka Stranka (blokaši) -i Hrvatska Pučka Stranka.
Tom će kooperacijom znatno oslabiti muslimani desni-
čari, radikali i demokrati, u koliko ih još u Bosni ima.

Diljem svijeta.

Najijepši rubin. Iz Indije je sada poslan u Lon-
don jedan neobično velik i lijep rubin, kojega struč-
njaci smatraju najvećim i najsavršenijim rubinom, što
je dosada pronagjen. Rubin teži 22 karata, dugoljasta
je oblika, te je prodan za 12.000 funti t.j. za 20 mili-
juna naših kruna.

Potres na Novoj Zelandiji. Javlja se iz Londona,
da su na Novoj Zelandiji nedavno osjetili duži jaki
potres. Postoji bojazan, da je pokrajini nanio velike
štete. Na zemaljskoj su površini opažene poslije po-
tresa velike raspukline kore.

| Francuska se bori sa komunistima. Komuni-
stičke organizacije priredile su prije par dana na bu-
levarima demostracije i tražili puštanje na slobodu ko-
muniste Martia. Došlo je do sukoba sa policijom, zbog
kojih je uhapšeno 43 komunista.

Lov na gusare u crnom moru. Za posljednih
deset dana drznulo se nekoliko samostalnih brodova
da izvrše gusarske napadaje na trgovačke brodove u
području Burgasa. Svoje su napadaje poduzimali noću.
Vlada je poslala dvije torpiljarke u lov za gusarima.
Dosada je uhvaćen jedan gusarski brod,

Turski prosvjed protiv američkih predloga.
Na sjednici komisije za pitanje narodnih manjina, koja
je održana, izjavio je turski zastupnik Riza Naur, da
turskq delegacija prosvjeduje protiv svih predloga ame-
ričkih delegata, jer oni igraju samo ulogu posmatrača.

Atentat na ministra finansija Rašina izvršen je
u Pragu prošlog petka. Atentisao ga je neki privatni
činovnik iz političkih razloga. Ministar teško da preboli.

Sultan Mehmed seli u Meku. Suitan Mehmed
VI. ukrcat će se 4. januara na jedan engleski dread-
nought, s kojim će poći do jedne sirske luke, a onda
se uputiti u Meku.

: Imetak osmanlijske dinastije. Angorska vlada
izdala Je naregjenje, po komu se say imetak bivše di-
nastije pretvara u državno vlasništvo.

$ Pred potresima u italiji. Iz Italije javljaju, da
je vulkan Etma na otoku Siciliji opet počeo izbacivati
užareni pepel. Na kućama po okolišnim mjestima po-
pucala su stakla. Čuju se i potresi..

 

Gradske vijesti.

24 Rogjendan Njezina Veličanstva naše kraljic
Marije slavi se danas svečano po prvi put u našd
državi, Općina je izdala proglas, gradje svečano iski
ćen, škole imaju praznik, po crkvama su održane služb
Božje za zdravlje i sreću našeg kraljevskog para. _.

Dobar Božić i sretno novo ljeto čestitamo svin
našim čitaocima i pretplatnicima pravoslavne vjere,

Upravitelj mjesnog biskupskog sjemeništ,
preč. Msr. Don Antun kan. Maifioli nakon skoro 9
godine svog požrtvovnog rada u spomenutom zavod
ovijeh je dana — na vlastilu želju — bio riješen ov
službe uz priznanje presvij. g. Biskupa.

Novim upraviteljem imenovan je preč. kanoni
Dn. Vlaho Barbić. Dok Msru Maifiolu želimo ugoda
zasluženi počinak, istodobno čestitamo novom rektori
našeg sjemeništa preč. Barbiću želeći mu najljepš
uspjeh u odgoju naše omladine.

Božićna zabava ,Dječjeg Zakloništa“. I pitomc
zavoda »Dječjeg Zakloništa« prirediše na Vodokršt
uveče lijepu Božićnu zabavu. Općinstvo je bilo ugodnd
iznenagjeno biranom igrom lijepe drame »Rasipni sin«
Tipični krčmar pobudio je buru smijeha. I pjevanj
uz pratnju klavira (M.o O. Sokol) i deklamacije lijepd
su izvedene. Živa slika bila je od osobitog efekta
Svaka čast ide časne Školske Sestre sv. Erana, kojd
rukovode ovaj zavod. Imegju pojedinih činova izva
gjao je salonski orkestar (M.o O. Sokol klavir, g. A
Gause kontrabas, g. F. Albrizio violin, g. F. Capursd
klarin) izvatke iz opera Traviata, Mefistofele i Rigo:
letto. Izvedba je bila majstorska te služi na čast gg,
muzikantima sa M.o O. Sokolom na čelu.

p»Razvitak školstva u Dubrovniku“. Prošli
Srijede 3. ov. mj. završio je veleuč. gosp. Dr. Josi
Posedel niz svojih predavanja u »Boškoviću« po
gornjim naslovom. — Ovo zadnje predavanje o raz
vitku škola kroz drugu polovinu prošlog vijeka bilo j
veoma interesanino : tu nam je prikazano, kako se j
iz opće pučke škole razvila u Dubrovniku i nautička
škola (sada akademija) i učiteljska škola (preparandij).
Svakoga je živo zanimao prelaz, kako -su se naše
škole ponarodile, te je talijanski jezik kao nastavni
jezik ustupio mjesto hrvatskom jeziku u našem gradu
mnogo prije nego li po ostalim gradovima|Dalmacije.
Ova veoma iscrpljivo i vješto obragjena radnja zaslu-
žuje da bude i objelodanjena. O i
Upravni odbor dubrovačkog Ofičirskog Doma
priregjuje 9. januara 1923. na rogjen-dan Nj. V. Kra-
ljice Marije svečanu zabavu u prostorijama Oficir. Doma.

Promaknuće. Naš sugragjanin g. Jozo Gandini,
pošt. upravnik treće klase u Trebinju, bio je promaknut
za upravnika druge klase u VIl. činovnički razred u
istom mjestu. i

Naš Lokrum. Zadnji »Dubrovnik« donosi jednu
uporedbu našeg Lokruma sa otokom Kapri kod Na-
pulja, pak tom zgodom piše: ,Mješte da bude ono
za čime se ide da naprave od ostrva Capri, od njega!
se je napravilo neku uvrst uprljanog i neukusnog
»Kindergarten-a«, koji ovu državu već do sada ko-
šta, a gotovo bez ikakve koristi, koliko je odregjeno
da se od Capri napravi i izvede jedna velika osnova.
Lokrum državu košta milijone, a sva hasna tih mili-
jona slabo u ičem da se pozna. Daličese i dalje na
dosadanji način rasipatidržavni novac uime Lokruma ?“

Pomladak Crvenog Krsta. U naš grad prispjela
je predstavnica Amerikanskog Crvenog Krsta gospogia
Eleonora Schoenberger. Dne 6. o. mj. obdržavala je
u općinskoj dvorani sastanak nastavnika i škol. liječ-
nika. Njezin pratioc i tumač je g.ca Jelena Gjukić
prof. realne gimnazije u Zagrebu. Ova je izložila za-
datak Podmlatka Crvenog Krsta. Praktični Amerikanci
uzimlju zamamni naslov »Crveni Krst«, da pod tim
naslovom zavedu megju mladež radnu školu. Putem
te škole hoće Crveni Krst, da razvije kod mladeži
socijalni duh, samilost i da uspostavi užu vezu dopi-
sivanjem najprije izmegju mladeži jedne države, a
onda i ostalih država. Lijepa je strana, što se putem
ove ustanove privikava mladež na čistoću i na njego-
vanje zdravlja. Crveni Krst vodi brigu i za djecu sa-
katu, pa ih osposobljava za korisne članove zajednice.
Ovakova ustanova Podmlatka Crvenog Krsta privikava
mlađež na rad i na čuvstva, koja je svjetski rat uni-
štio. Mi pozdravljamo propagovanje ovakovih usta-
nova, želeći da naše škole što prvo zavedu ,Podmla-
dak Crvenog Krsta“.

 

 

  

GUMENE PETE +,
GUMENE POTPLATE

ještinije i trajnije su nego od kože!
"Najbolja zaštita protiv vlage i zime!