EEA a nik DL

 

S

mali peh! On daje nepovjerenje svakoltih, a hjettiu
dolazi premještaj. Njegovi zaslijepljen ptivrženici &b-
vezuju se, da če ga oni plaćali, sštilo da ostatie fie-
gju njima i da še briga ža njihov& poličbe. kak, di
unosan posao, pa prihvati ponudit. Nego, dok se je
megju blatskim težacima prikazivao kao žemljoraduik,
šuruje u Dubrovniku s radikalima i fijima takogier
obećaje 2000 blatskih glasova. Pa za to vidimo, gdje

' se oduševljeno dočika i zemljoradnički i radikalni iza-

slanik. Dominković i Leontić naprežu se, da opišu u
svojim novinama svaki što bolje svoj doček u Blatu
od blatskih težaka! — 'Umišljeni diktator opazi, da
mu je počelo biti nesigurno tlo u Blatu i zato ostav-
lja naše mjesto, a da nije niti jedno obećanje ostvario.
Progje 4—5 mjeseca i eto nam ga opet u Blato. Ne

dočikaju ga više ni vijencima ni cvijećem, -niti tko:

mari za njega, kao da uopće nije nikada ni bio ovdje.
Tako brzo prolazi slava demagoga.... Došao je po
pare, ali mu ih ne davaju, već ga tjeraju iz svog dru-
štva, te mu čisto u liće kažu, da ih je prevario. I naš ti
je Raško ovih dana netragom odmaglio. Al ne mislile
da je Raško sam po sebi vodio ovdje onu nemilu
borbu! Njega su poticali podmukli i nepatriotični ljudi,
samo da dogju do uprave općine! I dok je njiuwa slu-
žio, držali su ga; a kad njima.ne služi, onda su ga
bacili kao istješteni limun. Dobro da je Raško dobio
zasluženu platu, ali nam je žao izvaranog naroda, koji
vjeruje svakom bezobraznom demagogu. Obična je
činjenica, da se narod dade lako zavarati, kad mu
netko pripovijeda i obećaje, što ugagja njegovim že-
ljama, pa i nepoštenim, ali je kod ovoga našeg na-
roda opet neobičan pojav, da s€ časomično zanaša
za ljudima, koje ni najmanje ne poznaje. U sebi nema
nikakvog uvjerenja; gleda samo časomični interes i
ne možeš se pouzdati ni najmanje u njegovu riječ.

Naši radikali. Kao što su se bili lanjske godine
razmahali ovdje zemljoradnici, tako su vam sada ra-
dikali. 1 vi možda ne vjerujete ! Jeli moguće u Blatu
— radikali?! A što u Blatu mije moguće! | natječu
vam se ljudi na dvije strane, ko će donijeti radikalima
više glasova i koji će se pokazati radikalniji pred ra-
dikalima. E, ali su radikali na vladi, pa će nam radi-
kali dati ,mukte“ kukuruza; pa će nam radikali graditi
putove, ljetnikovce itd.; pa će radikali braniti malo-
posjednike, a bit će pri ruci i težacima, pa će radikali
držati mir i red u državi, pa će radikali ostati na vladi,
pa će i nas držat na vladi itd. itd. — Da, da, sve se
čini, kako će se utući u narodu još ono malo poštenja.
I poslije bolno uzdišemo: ah, u ovaj narod ne možeš
se ni najmanje pouzdati, ne možeš mu ništa vjerovati.
A odgovorite, gospodo, ko je kriv? Narod gladuje i
potrebuje pomoći, a oni gube svoju energiju rada 'u
megjusobnom natjecanju. — I naše će Blato dati za
radikale možda koju stotinu glasova. O grade, koji si
na prodaji, brzo ćeš poginuti -— kliknuo je bio u staro
doba Jugurta pokvarenom Rimu. — x.

KOTOR. Svečanost sv. Tripuna. 1 ako: se je
nekoliko dana prije Tripunjdana znala Goražda sa
svojim tmastim oblacima prijetiti, da će nam omesti
svečanost, raspršavala ih je s protivne strane Bijela
gora sa svojim burinetom ulijevajuć u svačije srce
nadu, da će mam ove godine sv. Tripun proći bez

_. NARODNA. SVIJEST

iradičičiiali& kiše, što je u istinu i bilo. I na KRatide-
iru a osobito na Tripunjdati Bilo j8 vrijeme prekid:
šno: V&d#8, tiho i blago kao da-je bio pioljetdi dadj
što j& fanogo doprinijelo, 44 j8 švečatiost &nakO tell
čarišivčtio ispala. Odbor, Koji 88 je za svečanašt Bi:
nuo, tpf4v je krasno lovorikom iskitio plokatu pred
katedralom. Uz brojno učestvovanje mornara iz grada
i okolice ove nas godine ugodno iznenadiše i dvije
čete mornara naše ratne mornarice, za što je osobito,
zaslužan novi major Mornarice dični g. Bogdan Milo-
šević, koji nije žalio truda, e da svečanost što ljepše
ispane. Na veče i na dau prije pontifikalne sv. Mise
odigrala je Mornarica svoje običajno kolo pred kate-
dralom okružena silnim narodom, koji je pohrlio iz
cijele Boke. Preko pontilikalne sv. Mise držao je sam
Presv. biskup Mstr. Uccellini govor u 'slavu Sveca.
Po dovršenom poštitikalu razvi se glavnim gradskim
ulicama prekrasna procesija sa Svečevim moćima ka-
kove se davno ne pamti. Procesiji su prisustvovale uz
razne škole, društva i brojnog svećenstva, takogjer
dvije glazbe, gradska i tivatska, koja je dragovoljno
za ovu zgodu cošla. Što nije bilo od g. 1914. ove
je godine bio i objed siromasima grada i okolice, a
to zaslugom naših amerikanaca g. P. Leoni i družine,
koji ne žališe otrgnuti Dolara 23 od svoić sirotinje,
e da se tog dana nahrani domaća siromašad. U večer
su pred katedralom koticertirale obadvije glazbe nakon
čega gradski mornari uz glazbu ispratiše do obale
tivatsku glazbu i mornare kao i one iz okolnih mjesta.
Sutridan nošena je glava Svečeva u procesiji uz pratnju
Mornarice bolesnicima po gradu i tamničarima.
Na podne imala je Mornarica objed # jugoslavenskoj
Čitaonici, na koji su bili pozvane uz civilne i vojničke
Vlasti. Iza podne bilo je običajno vraćanje barjaka i
tombola. :U veče je ponovno koncertirala glazba pred
katedralom, nakon čega uz pratnju gradskih mornara
ispraćeni su do obale mornari okolnih mjesta. Tim še
završi ova toliko mila svečanost. — xy.

KONAVLE-Popovići. Pokladna zabava. | mi smo
ove godine prošli pokla&e kao malo kada, pa možda
i nikad. Na pokladnu je nedjelju naše omladinsko
društvo, za prvi put, javno pred nas stupilo. Već se
prije nekoliko dana šaputalo, da mladići nešto priprav-
ljaju, ali što? — to je bila tajna. Kad u nedjelju imali
smo što i vidjeti. Stupismo pred ukusnt pozornicu
okićenu cvijećem i zelenilom, te hrvatskom i državnom
zastavom, tako da se ne bi ni kakova varoš zasramila.
Prvi na-pozornicu stupi franjevac O. Leonatdo Rusko-
vić, koji pozdravi goste, pa umalo riječi progovori o
važnosti prosvjetnog rada u narodu. Zatim je slijedila
poučna komedija: ,Teško neznalici“ u dva čina. Ov-
dje se nezna tko je bolje odigrao svoju ulogu, ili
glavni junak V. Klaić, ili listonoša P. Bronzan, ili o-
zbiljni učitelj I. Kojan, ili službeni redar N. Gjuraš;ili
napokon muževni I. Klaić; ali je svakako omiljeli brico
J. Klaić zaslužio svaku pohvalu. Da. je to tako; naj-
bolje je pokazalo opće odobravanje naroda i čestitke
jednog sveučilišnog profesora beogradske universe,
koji ide okolo proučavajući običaje maroda i ljepote
naše domovine. Izmegju I. i II. čina M. Stanoš jede-
klamova Preradovićev. ,Putnik“, a P. Kojan činio ulogu:
starice. Najbolji je uspjeh postigla djevojčica L. Bron-

 

- 4 Wilhelm Konraud Ronigen.

U subotu, 10. ov. mj., umr'o je u Miinchenu glasoviti
fizičar W. K. Rontgen, izumitelj "Rontgenovih zraka.
Rčhtgen se bijaše rodio 27. Ožujka 1845. u
Lennepu (okružje Dusseldori, kotar Elberfeld u pru-
skom području Rajne). Visoke je škole dovršio u Zit-
richu (Švajcarska), gdje je god. 1869. postignuo do-
ktorat. Bio je zatim asistent velikog sjemačkog fizi-
čara Augusta Kundta, izumitelja nove metode u aku-
stici i odregjivanju specifične topline plinova, te je
s njim iz Ziricha, gdje je Kindt bio profesor fizike,
pošao najprije u Wirzburg, pa u Sirasshurg. Uspo-
sobivši se god. 1874. kao sveučilišni docenat, započne
Rontgen svoje djelovanje god. 1875. na poljoprivred-
noj akademiji u Hohenheimu, nedaleko od Stuttgarta
u Wiirttembergu. Bio je zatim izvanredan profesor u

= Strassburgu, pa redoviti profesor i upravitelj fizikalnog

zavoda u Giessenu (Hessen), a god. 1885. nastavi
svoju opsežnu djelatnost kao profesor u Wiirzburgu.
Tu je on koncem god. 1895. iznašao nove X — zrake,
koje poprimiše njegovo ime. Tim je njegova neumr-
lost na znanstvenom polju bila osigurana. God. 1900.
bio je pozvan na sveučilište u Miinchen, gdje je ostao
sve do svoje smtti. a

Do svoga dalekosežnoga izuma došao je Rautgen
slučajno, praveći pokuse s kateroidnom Geislerovom
cijevi. Fizičko svojstvo njegovih zraka, da prodiru kroz
tjelesa, omogućilo je fotografisanje čovječje unutraš-

njosti, čim je medicina stekla izvrsno sredstvo za
raspoznavanje. bolesti u unutrašnjosti čovječjeg tijela.
Ali to nije sve. Njihovom trajnom i raznovrsnom upo-
rabom dokazalo. se je, da one i liječe neke bolesti,
koje su se prije smatrale neizlječivim, kao n. p. lupus,
rak, kožne i krvne bolesti, neke ginekološke bolesti i t. d.
, Obzirom na nedogledne koristi, koje su već do
sada hiljade i hiljade inače neizlječivih bolesnika oda-
tle crpile, a usavršenjem postupka crpit .će,u budu-
ćnosti još više, može se punim pravom i Rontgen,
poput Pasteura, smatrati dobrotvorom čovječanstva.
: Kroz ovo nepunih 28 godina, što je proteklo od
zamašitog ovog izuma do danas, .Rčntgen je imao
veliko mnoštvo saradnika na čitavom svijetu, a nje-
gove su se zrake uspješno upotrebljavale u nebro-
jenim bolnicama i mnogim zamršenim slučajevima
privatne liječnike prakse. Ističemo kod nas ustanovu
prvoga laboratorija Rontgenovim zrakama u sanatoriju
Dara Račića u Splitu, čim je ovaj odlični naš zemljak
postigao lijepih uspjeha. I naš grad ima dva Rontgenova
aparata: jedan već od desetak godina u bolnici, a
drugi je otrag par godina dobavio Dr. Pero Šapro.
Kod jednog i kod drugog pregledava se i liječi dosta
bolesnika. Prošlih je dana svetičilišni profesor Dr.Laza
Popović izdao prvi dio svoje »Kliničke rčntgenologije«,
koja će bez sumnje biti od velike koristi našem 1tić-
dicinskom svijetu, a osobito našim sveučilišnim slu-
šateljima medicine. ; Ž

Br. 8

zan, koja je uprav dirljivo deklafiiitali / Buzolić
,Dičtitija molitva“. Na koricu j8 Vi Klaić krasnoslo
Preradovićevu Pozdrav domovltii“. U Večer se je
žabava ponovila uz sudjelavanje ttinoštva naroda.
Diago Bi nali bilo, kad Bi naš našd inladost če
ovako lijepo zabavila. Jedan &d prisutnih
ŽUPA. Zabava na Brgatu. Dne 11: veljače
je »Hrvatska Čitaonica« u Brgatu , predstavu »Te
neznalici“ — sa deklamacijom i ostalim, Mla
Brgata maqže bit ponosna, gdje prvi put stupa na
zornicu sa točnim izvagjanjem uloga. Svakoga
zabavio glavni predstavljač Antun Vojvodić u u
,Nezilalice“ | U razmacima zabave krasno sti od
njali skladni zvuci tamburaškog zbora na Brgatu;
vodstvom zauzetnog g. Antuna Vardijana, čijim
zimanjem zbor krasno napreduje. Poslije zabave
jedni momci Hrv. Kat. Oml. Drištava iz Mandal
i Postranja izvagjali su tjelovježbe tako skladno i|
lovidno, da su dobili pohvale cd svih prisutnika.
Krasno je bilo vidjeti, kako mladež Župe iz ra
sela skupa zboruje i oduševljava se za krst časi
slobodu zlatnu. — Evala mladi budioci seljačke
sloge i prosvjete. Samo naprijed, nek se ori iz
klamacije Seljačke Himne don Ante Makjadića :
Sve se skuplja sve se gura, — U redove svoje m
Seljak selu viče: Hura! — Nijesmo više mi u t
Nek prosvjeta i nas vodi — K bratskoj slozi i slob

KORČULA. $ Vid Peručić, otac opć. tajnik
Audra Peručić, preminuo je u Petak 16. o. mj.
god. života. Pokojnik je bio čovjek starog kova
žorna kršć. života, poznat svakomu sa svoje &
tosti. Vječni mu pokoj, a rodbini saučešće.

Izborni pokret.

Kandidatska lista Hrvatske Pučke Strank
šibenskom izbornom okrugu (za izbor poslanik:
Narodnu SKupštinu na dan 18. ožujka 1923.) No
liste: Stjepan Barić, urednik ,Seljačkih Novina“
grebu. Sreski kandidati: 1. Za izborni srez Berik
Kandidat: Ivo Juras, profesor u Splitu. Zamjenik ;
sip Stipić, obrtnik u Lišanima. 2. Za izborni srez D
Kand.: Dr. Ante Dulibić, sud. savi. u. m. u Sibe
Zamj.: Vladimir Kulić, obrtnik u Šibeniku. 3. Z
borni srez Knin: Karid. Ivo Juras, profesor u S
Zamj.: Josip Stipić, obrtnik u Lišanima. 4. Za iz
srez Pag: Kand.: Joso Felicinović, svećenik u F
Zami.: Joso Papić, svećenik u Novalji (na Pagu)
Za izborni srez Šibenik: Kand. Dr. Ante Dulibić,
savjetnik u m. u Šibeniku. Zamj.: Vladimir K
obrtnik u Šibeniku. : i |

| Izborna agitacija zauzimlje sve to jačeg n
Javljaju se mnogi kandidati, a naokolo obilaze :
agitatori. Upozorujemo naše pristaše, da nikom
nasjedaju. Dobro će biti, da sve takve upitaju, gd
bili dosada i šta su učinili za narod. I

Ukupni rezultat prošlih izbora u Dalmacij
je: Hrv. Pučka stranka 14.060, zetniljoradnici 11
komuniste 7990, radikali 6050, demokrate 5300,
strančari 3200, Hrv. zajednica 2970. Svi glasovi ji
da će i ovog puta Hrv. Pučka Stranka dobiti ni
broj glasova. : O

Propala katididatiira dra Drinkovića. Kako
već javili, dr. Drinković je pred par dana otputol
Šibenik, na poziv nekih svojih.prijatelja, koji st
javili da još postoji mogućnost skupnog nastupa.
dićevom strankom. Kako smo obaviješteni, vogje
pregovori kod zubara Jerinića. Čini se, da ti p
voti nijesu uspjeli, jer su Radićevci već dali u št
svoju posebnu listu.

. Zašto nije došlo do sloge dalm. Hrvata u bud
izborima. O tom je napisao nar. poslanik Stank
nić opširno izvješće kao prilog »Jadrana« i »Te!
Novina«. Iz toga izlazi jasno, da je Hrv. Pučka S!
sve učinila da do sloge dogje, a krivnjom Rad
prvom redu, a zatim Trumbića, Drinkovića i d
političara u Dalmaciji do sloge nije došlo. Hrv.
Stranka je ponosna, da je jedina u ovom velikom
shvatila narodnu dužnost i pokazala se sposobi
spremnom da je ispuni. ;

Sastanci 'Hrv. Pučke Stranke po Dalm
Prošlih 'dana održali sti izaslanici HPS. uspjel
stanke i to Banić u Župi (Imotski) i Zagvozdu:
pančić u Opuzenu, po raznim neretvanskim seli!
javni zbor u Metkoviću. U sjevernoj Dalmaciji D
libić i VI. Kulić u Piramatovcima, Ljubitorici, L
Rupamma veliku skupštini, te u Skradinu. Svuda je
odobrio program i rad HPS. i odlačno ostao u

 

  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 

 

 

 

|GUMENE POTPL

jeftinije i trajiije su
Najbolja zaštita prot