(

Poštarina
Br. 101.

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijena je listu 4. Din. mjesečno; za inozeristvo 80 Din, godišnje. Izlazi svakog utornika. Oglasi, zahvale i priopćena po poseban cijeniku.. e Gdzavomi
HH Plativo i utuživo u Dubrovniku ———— MO E g urednik A. FI. — Vlasništvo Odbora Narodne Svijesti. —
Uredništvo i Uprava kod Dubr, Hrvat. Tiskare. Pojedini broj 1 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. —- Rukopisi se ne vraćaju

 

 

 

 

DVIJE KUTIJE.

Izborna borba vodi se neobičnom žestinom. Tek
vije nedjelje dijele nas od izbora, a situacija je još
osta nejasna. Stranački korleši sukobljuju se na se-
fa, a mase, sti dobrim dijelom neorijentirane. Na
iralištima u našeih izbornom okrugu stajat će jedna
2 dtugu devet kutija. Narod je: tražio samo dvije.

 

jedna hrvatska kutija. U srpskoj kutiji on viđi sve
rio, proti čemu se njegova duša buni, vidi nasilje i
šrevlast, vidi zapostavljanje, gaženje svojih prava i
jsjećaja, u jednu riječ vidi protivnika, s kojim on hoće
obračuna. Hrvatska mu je pak kutija simbol rav-
fopraviiosti, reda i mira, simbol njegovog nikad ne-
igašenog litvatskog osjećaja.

Pa ipak ih je devet i svaka zove birače k sebi.
Radikalna sttaiika čvrsto drži pravoslavni živalj
a sebeiriema ozbiljnijeg konkurenta. Ali njoj ttebaju
hrvatski glasovi. Bacila je najprije oko na zavisnu
iteligeničiju — na činovništvo. Najavila je još u po-
&tku upisivanje u radikalnu stranku i taj imenik svaki
inišstar diži na svom stolu. Svi znario, što to znači.
lilje oida u pojedine krajeve istima poznate ljude,
Voje odabranike i dužnike. Na Hvar ide dr. Lukšić,
| Vrgorac advokat Martinac, na Korčulu i Dubrovnik
op Anić i drugi. Na koncu usiša na upravu »Udrugu
isloposjednika«. Eto janjičara na sve strane! Vlast,
Ovac i dužnići, pa radikalna stranka može da dobije
ik jedan mandat u našem okrugu.

Demokrati su proigrali svoje karte. Poslije svega
Noga, što su učinili proti narodu i državi, dok. su bili
vlasti, iza kako su upropastili narod, došao. je nji-
v brodolom, pak su se miši razbježali. Tu stranku
pd nas podržava još samo nekoliko kapitalista i seo-
tih gulikoža, a narod ju je sasvim odbjegao.
Zemljoradnička stranka je takogjer doživjela
om sama u sebi, a pogotovo u narodu. Stranku bez
Blitičkog i kulturnog programa, s mršavim i jedno-
anim socijalnim programom, stranku punu laži i de-
ogije, upropastiteljicu našeg primorskog težaka.
lje mogla mimoići sudbina poraza i razočaranja. Zem-
Bradnički vogje u svojim negda najjačim kulama
2 mogu ni da se pojave pred bijesom prevarenog
troda. Pridošli vogje kao dr. Smodlaka ne mogu ništa
4 poprave. Megjutim dra Dulibića i HPS, pozivaju
| sviju strana otočki i primorski težaci, da dogju k nji-
i održe sastanke. Sam dr. Dulibić obišao je mnoga
na Braču i Hvaru, a sada boravi i makarskom
orju i svuda nailazi na najsrdačniji prijem i odu-.
Vljenje za trijezni program HPS.

Radićevština je nekom magičnom silom bila za-
žila zagorske mase, ali tu je naišla na najžešći otpor
|P. Stranke i danas je u mnogim selima slomljena,
drugim će sigurno do izbora: Narod u Dalmaciji
|nvjeren, da ga Radićeva politika apstinencije i pro-
katoličke demagogije nikako ne pomaže, dapače u
ovu ustavu, koji nužno dovodi do Male Hrvatske
elike Srbije, uvigja propast svojih hrvatskih i kul-
tno-socijalnih prava. Za io Dalmacija osugjuje Radi-
ištinu, te je sada zabacuju i oni krajevi, koji su do
da bili s njom zaraženi, Imotski kandidat HPS. don
inko Banić danas: već pobire triumfe po imotskim
na. — Sinjsku krajinu uprav ovih dana jurišem
jajaju naši prvaci Stjepan Barić i dr, Šimrak u
alnji seljaka iz Srijema Marijana Bosančića i sinj-
ih pučana. : :
Trnmbićevi pristaše rekruliraju se najviše iz
idskog i vafoškog elementa, no to je sve malo. K to-
U je Trumbić s Drinkovićem učinio neoprostiv grijeh,
\inijesu htjeli sloge sa HPS. paih narod zabacuje
je pogibelj, da Trumbićeva lista .ne dobije niti ko-
lika, a to bi značilo hrvatske glasove baciti u more.

Radnici i invalidi su neorganizovani, pa i nji-
e će listine slabo proći. Veliki broj radnika
ovi su Jug. strukovnog saveza i glasovat će za HPS.
Hrvatska Pučka Stranka je na sigumom ipatu,
(postigne neočekivane uspjehe:ovih izbora. Ko samo:
% za njezin jasni, potpuno izgragjeni program u
pravcima našeg političkog, socijalnog i kulturnog
ita, ko sazna za njezin neumorni rad, za prava i

  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
  
   
   
 
 
  
 
 
  
 
 

3

 

 

U
i

zražavao je pak to na način, da bude jedna srpska -

potrebe radnog maroda i njezinu nesmiljenu borbu
proti svim hegemonističkim, centralističnim i veliko-
srpskim težnjama, taj uvjerenjem i oduševljenjem do-
lazi pod njezin barjak.

Narod je tražio dvije kutije i on ima dvije kutije,
Prva kutija je hrvatska i ona zadovoljava sve Hrvate
i sve njihove težnje, koje oni vide u hrvatskoj kutiji.
Druga kutija je radikalska, to jest protivnička, a
sve druge su direktni ili indirektni pomagači toga
protivnika i zato nam ne trebaju.

Hrvati, pučani, radni narode! 18. ožujka neka

bude dan sugjenja i dan slave, Oduprite se svim na-

srtajima protivnika! Svi bacite svoju kuglicu u prvu
kutiju, koja je jedina okićena našom dičnom hrvat-
skom trobojkom. Svi glasujte za stranku hrvatskog
poštenog kršćanskog radnog naroda :

Hrvatsku Pučku Stranku !

 

Žalosna igra Drinkovića.

Svakomu je poznato, kako je Dr. Drinković i
kod zadnjih izbora došao u Dalmaciju tek zadnji čas,
te svojim ministarskim automobilima trčkarao po Dal-
maciji, da zakulisnim manovriranjem sebi steče man-
dat. To mu je na žalost uspjelo pomoću plaćenika,
kojima je pripravljao pijače i bankete svojim mini-
statskim novcem. Sada je opet došao u zadnji čas u
Dalmaciju, te naprosto igaorujući najjaču političku or-
ganizaciju Hrvata: Hrv. Pučku Stranku, nanio svojom
tvrdoglavošću i zagriženošću pomrsio redove dalm. Hr-
vata, koji će radi toga imati osjetljive štete. To se
njegovo ponašanje osobito osvećuje u sjev. Dalmaciji.

U šibenskom izbornom okrugu bit će 5 žara:
1. Hrv. Pučka Stranka. 2. Zemljoradnička. 3. Demo-
kratska. 4. Drinkovićeva. 5. Radikalna. — Da nije
Drinković u zadnji čas s nekim pouzdanicima Radiće-
vim i svojim na brzu ruku sastavio svoju listu i na

, veliku muku skupio potrebite potpise, te je prikazao

sudu, bile bi samo 4 liste u tom kotaru. Tim je Drin-
ković dao radikalima treći mandat, a oduzeo ga Hrv.
Pučkoj: Stranci, dok sebi nije ništa pomogao, jer nije
moguće da izagje. Tako ne postupa pravi Hrvat, kome
je i malo do hrvatstva i pobjede hrvatskog značaja
sjeverne Dalmacije pri budućim izborima ! Razumljivo
je s toga, da svi pravi hrvatski rodoljubi osugjuju
ovaj čin dra Drinkovića, te izjavljuju, da će svi gla-
sovati za Hrvat. Pučku Siranku i ako nijesu njezini
pristaše, jer neće da glasujući za Drinkovića dadu
svoj glas za srpske radikale.

Kako se dojučerašnji kumovi grde.

Dr. Drinković do jučer je sadio tikve zajedno
s Radićem, sada su se pak razišli i časte se baš:kras-
nim epitetima. Onomadne se je Drinković izražavao
po Splitu o Radiću, da bi ga trebalo objesiti ko zlo-
činca. Sad pak Radić u svom »Slobodnom Domu« od
25/2 br, 9. napada Drinkovića radi toga, što je ovaj
u Šibeniku izigrao radićevce, te nijesu predali svoju
vlastitu listu za sjevernu Dalmaciju, već pomoću za-
veđenih radićevaca sastavio listu, ma kojoj je on no-
silac, Dr. Trumbić sreski kandidat za Šibenik, a za
druge kotare su radićevci. Pošto je Radić prikazao kako
je njegova lista za šibenski okrug osujećena izdajom
nekih njegovih pouzdanika ,a nečuvenom Drinkovi-
ćevom infamijom ili podlošću“ nastavlja : U
»U toj izdaji i u toj infamiji sudjeluje i Dr. Ante
Trambić ovako : Drinković je nosilac liste za sjevernu
Dalmaciju, .a Trumbić je njegov kandidat za Šibenik;
Trumbić je opet nosilac liste za južnu Dalmaciju, a
Drinković je njegov kandidat u jednom tobože najsi-
gurnijem kotaru. — Ovako su dakle ta dva dalmatin-
ska prvaka jedan direktnom podlošću a drugi svojom
suradnjom s ovakovim podlacem najkukavnije izigrali
prvo ustavno pravo seljačke sirotinje: da glasuje za
onoga, za koga on hoće. Da su obojica glasovala za
vidovdanski ustav bio bi to mauji grieh i manji zlo-
čin. Ono bi bila politička pogreška a ovo je infamija
ili podlost. I zato su obojica za uviek isključeni iz re-
dova hrvatskoga seljačkoga maroda, dapače iz kruga
svakoga poštenoga društva. Zato u južnoj Dalmaciji
ni Trumbić ni Drinković ne smiju dobiti ni jednoga
hrvatskoga -seljačkoga glasa. Neka ih biraju podlaci,
kakvi .su i sami“ | 3
Dakle izopćenja na sve strane. Drinković je inače
u predsjedništvu Hrvatskoga bloka, o kojem i radi-
ćevci i zajedničari govore, da još uvijek postoji. Li-
jepe su prilike u tom bloku, kad Radić svojega druga
'u predsjedništvu mora nazivati podlacem i izdajnikom.

 

Program HPS.:

— kršćanska načela u jaunom životu i borba pro-
tiv bezvjerstva, borba za autonomije i borba protiv
srpskog gospodstva,

— kršćanski socijalizam i borba protiv kapitalizma,

— miroljubivost i borba protiv militarizma,

— zaštita hrvatskog seljaka, radnika, obrtnika i
radine hrv. inteligencije protiv svakog izrabljivanja
bilo s koje strane,

— Parlamentarna borba i rad protiv pasivne i za-
pećarske politike, najžešća borba za ostvarenje prava
hrvatskog naroda.

Hrvati, želite li ostvarenje ovog programa, bez
otezanja stupite u redove Hrvatske Pučke Siranke i
glasajte za nju, jer je vrijeme obračuna došlo sa
beogradskim silnicima.

 

Pisma iz naroda.

KORČULA. Vira de bordo“ naših demokrata.
U subotu veće organizacija demokratske stranke izdala
posebni proglas na Jugoslavene, gragjane i seljake
Korčulanskog kotara, pozivljući ih, da ne glasuju ni
za koga drugoga već za demokrate. Vidit ćemo, ko će
se i koliko će ih se naći da ih poslušaju | Što su de-
mokrati učinili od ove naše države, to na žalost i
djeca dobro znadu. Ala su ga baš demckrati radili
za ,jednakost, bratstvo i slobodu“ | E se non ridi?!
Nego naši su se demokrati uvijek dičili i ponosili sa
svojim Svetozarom Pribićevićem. Brat ministrov Milan
usrećio je naš grad odnljim svojim posjetom, obilazio
sela i varoše, obećavao ,mari e monti“. A sada u tom
proglasu demokratska organizacija niti ne spominje
velikog Svetozara, već se utječe Davidoviću, očitom
prolivniku Pribićevićevu. Ovaj ,vira de bordo“ naših
demokrata svakomu je upao u oči. Bojat se je, da ni
sva priznata liječnička vještina Dr. Jokovića, ni uče-
nost profesora Dr. Lipanovića neće spasiti od agonije
mjesnu demokratsku organizaciju, jer joj u bolesno ti-
jelo neće više moći uliti snage ni ,seoski sinovi naše
jugoslavenske Korčule.“

KONAVLI. O čudesima na našoj Općini. Ono,
o čemu se je nazad mjesec dana s gražanjem govo-
rilo po čitavim Konavlima, eto se je ispunilo: na
23. II. sa uprave naše općine svrgnut je g. Josip Ko-
vačević. Tri su samo godine, što je on upravljao na-
šom općinom, ipak je toliko toga učinio da mu se
svak divi. Uredio nam mnoge puteve, otvorio u raznim
mjestima pučke škole, našu općinu riješio prvašnjeg
duga, dapače joj ostavio i lijepog novca. Ovaj njegov
rad priznat je od svakoga, ali ipak on bijaše trn u
očima malenoj šačici cavtajskih radikala, koji iz petnih
sila nastojaše, da ga obore. A ma zašto ? Koje zlo on
učini, koje pronevjerenje on stvori? Nikakvo, ništa |
Ali da, on bijaše tm u očima tih radikala, jer je on
Hrvat! I on ode iz Cavtata, a na njegovo mjesto do-
gje neki Raško. Nekoliko cavtajskih radikala sa uprave
hrvatske-konavoske općine, koja broji 9000 Hrvata, a
tek 400 Srba, zbaciše Hrvata Kovačevića, a na nju
postaviše Srba Raška, radikala! Mi svi Konavljani
upamtit ćemo ovo mahnitanje nekih Cavtaćana ! —
Dogje Raško pun sile i demagoštva. Dogje da pripravi
teren radikalima po našoj općini pri izborima. Ali
polako junače. Poznamo te po dopisima iz Blata, a
zapamti da Konavle nijesu Blato. Možeš lako nagaziti
na ježa! — A vi, konavoska braćo, svi na noge, svi
za jedan štap, svi za Hrvat, Pučku Stranku I Eto nam
do malo izbora, pa pokažimo da smo ljudi, da smo
Hrvati. Ne bilo Konavljanina, koji bi radi mita i interesa
pogazio svoj obraz i izdao svoje hrvatstvo ! Dan izbora
18 ožujka — neka je dan slavlja. Svi do jednoga na
izbore. Naša je žara poznata, resi je hrvatska troboj-_
nica.' Ne smije toga dana nijedan Konavljanin kod kuće
ostati, jer što nam koristi samo: pri ognjištu na zlo se
tužiti! Kuglicom pokažimo što smo i što hoćemo.
Kugljicom pokažimo čija je naša konavoska općina i
koji će s njome zapovijedati. A onoj nekolicini gospode,
koja u Cavtatu vedre i oblače, poručnjemo:: do vidova
na izborima ! Konavljanin.