Sh. 2.

Izborni pokret. a

Sastanak .Hrv. P. S. u Rožatu Rijeka Dubro-
vačka. Utorak po podne proširi se glas, da je došao
u naše seto izaslanik HPS. g. F. Banić, sa jednim
svojim drugom sa namjerom, da narodu progovore o
važnosti ovih izbora i o programu HPS. lako je bio
radni dan odma se sakupi lijepi broj seljaka, ne samo
iz Rožata već iz bližnjih sela Komolca. i Prijevora.
Gosp. F. Banić oivara u 7 s. večer sastanak i narodu
rastumači program HPS. koji je u zadnje dvije godine
dobio priznanje od svih protivnih nam slranaka. Ista-
kao je pogibelji, koja prijeti cijelom jugoslavenskom
narodu uz ovako dosadašnje vogjenje državne uprave.
— Njegov drug prikaza narodu razliku izmegju Hrv.
Pučke Stranke i drugih stranaka, dokazavši narodu do
čega nas je dovela radikalno-demokratska vlada i one
stranke, koje su joj pomogle, da i ako sa kupljenim
muslimanskim glasovima sastavi vidovdanski ustav.
Prikazao je narodu štetnost dosadašnje Radićeve po-
litike. Pokazuje Radićev ustav, na temelju kojega do-
kazuje nemogućnost ostvarenja njegove republike, koja
bi opsezala samo 8 hrvatskih županija a Dalmaciju
niti ne spominje. — Na koncu pozivlje prisutne, da
bace svoje kuglice samo u žaru Hrv. P. S., koja će
vata. Narod je pozorno i velikim zanimanjem saslušao
izvagjanja izaslanika te se složno izjavi za našu Hrv.
Pučku Stranku. Težak.

,Primorski Glasnik“ o Smodlaki! »Primorski
Glasnik«, list zemljoradnika oko Franića i Viskovića
piše, u kolikim je kapitalističkim (bogataškim) dru-
štvima Smodlaka : u parobrodarskom društvu, u dru-
štvu za kopanje ugljena, za kopanje mramora, za
kopanje boksita i tako naprijed. Izgleda, da ova dru-
štva nastoje da bi on izašao poslanikom, pa zato
oni daju novac za agitaciju a težaci bi imali dati
kuglice.

»Težačka Sloga“ o Franiću i Viskoviću ! »Te-
žačka Sioga«, list zemljoradnika oko Smodlake napada
žestoko Franića i Viskovića, koji da su spremni svašta
učinit, da dobiju poslaničke stolice. Zato su i rascije-
pali zemljoradničku stranku. — Mi kažemo: jedni i
drugi su isti. Iza kako su teško prevarili i uvalili u
puste parnice dalmatinskog težaka, bore se samo za
poslaničke stolice. — Težaci iz primorja i s otoka!
Otvorite oči, pa nedajte vašu kuglicu ljudima, koji su
vas ovako grdao prevarili, jer bi oni zaslužili ne vaš
glas nego bič!

Radić ne vjeruje hrvatskim težacima iz Dal-
macije. Megju imotskim krajišnicima, koji su se bili
zanijeli za politiku Stjepana Radića, nastalo je veliko
razočaranje, kad su vidjeli da je Radić odbio _ svoje
pristaše iz Dalmacije i postavio za zastupničke kandi-
date u Dalmaciji sve isključivo ljude iz Banovine.
Napose ili je bolno dirnula i uvrijedila izjava Radićeva,
kojom je obrazložio ovaj svoj postupak. Radić je iz-
javio kandidaiskom zamjeniku Stjepanu Madunicu da
on ne može da primi nijednog Hrvata iz Dalmacije
za zastupničkog kandidata svoje stranke u Dalmaciji,
jer da on ne vjeruje niti ima povjerenja niti u svoje
vlastite pristaše iz Dalmacije. Radi toga, većina Radi-
ćevih čuvara žara u imotskom kotaru otkazala je, da
18. t. mj. čuva Radićeve žare i sam nesugjeni njegov
kandidat Mirko Kević Udovičić u Studencima te dr.
Ilija Abjanić u Imotskom.

 

NARODNA SVIJEST

Slom i blamaža demokrata u Imotskoj krajini.
Demokrati, u imotskoj krajini danas su kao mrtva lje-
šina. Kamo god dogju, narod ih progoni ili bježi od
njih. Dr. Grisogono s drom Pelicarićem pokušali su
održati najprije javnu, pa$pouzdanu skupštinu, ali ih
je narod spriječio i otjerao uz užasnu mačju deraču,
zvižduk i neugodnu glazbu. Da ih nije štitila žandar-
merija, prijetila je opasnost i tvornih napadaja razja-
renog naroda, koji se je baš u Zagvozdu najbolje
osvjedočio, kakovim se laktom mjeri demokratskoj a
kakovim Hrv. Pučkoj Stranci.

Sinjska krajina za HPS. Prvaci HPS. Stjepan
Barić, Dr. Šimrak, O. Kotaraš, Vezilić i seljak iz
Hrvatske Marijan Bosančić održali su prošlih dana
bezbroj uspjelih sastanaka u cetinskoj i sinjskoj kra-
jini. Od tih! spominjemo sastanke u Biteliću, Uglja-
nima, Otoku, Glavicama, Brnazima, Gali. Svuda se
je narod uvjerio o pogibeljnoj Radićevoj politici za
dalmatinske Hrvate, te se odlučio za trijeznu i ko-
risnu politiku HPS. Uza sva obećanja kukuruza i si-
jena sa strane demokrata, sinjska će krajina i ovoga
puta kao i prošlih izbora jednodušno pod barjakom
Hrvatske Pučke Stranke.

Imotska krajina za Hrvatsku Pučku Stranku.
Nar. poslanik Stanko Banić održao je javnu skupštinu
u Ričicama, na kojoj je pobio radićeva agitatora tako,
da se je ovaj udaljio, a narod /ostao uz HPS. — G.
Banić je održao skupštinu u Prološcu, gdje mu je
narod oduševljeno odobravao i klicao. — U Šumetu
je održao sastanak sa seljacima iz Poljica, Lokvičića
i Prološca. Sam glavar Poljica je preporučio narodu,
da se čuva zavaravanja Radićevih, zemljoradničkih i
demokratskih, te su svi prisutni izjavili, da stoje ne-
pomično uz hrvatski barjak HPS. — U Krivodolu je
bio svečano dočekan od naroda iz okolišnih sela, te
je pred kućom glavara Ujevića progovorio narodu.
Narod je tako oduševljen za HPS. da je g. Banića
otpratio zanosnim klicanjem uz pucanje iz mužara.
Tako je cijela Imotska krajina uz HPS.

 

Pisma iz naroda.

SLANO. Politička agitacija. — Vukovi. | kod
nas se zaleću razni politički agitatori, ali im sjeme
pada na kamenito tlo. Narod uvigja, da im nije nig-
dje bolje do H.P.S. Njezin ja program na temelju
pravičnosti i za seljaka i gospara. U HPS vidi narod
ljude nesebične, ljude radine i pametne. Svaki ozbi-
ljan čovjek bacit će kuglicu u prvu džaru, koju resi
mila nam hrtvatska trobojnica.

U blizini našoj udomaćili su se vukovi, koji na-
našaju seljacima silnog kvara. Zaljeću se na naše
pašnjake, te ispred nosa čobanu zgrabe sitno blago.
Nedavno su zaklali u Banićima jedno ždrijebe, pa i
jedno goveče. Tu skoro pucali su Trnovljani, ali male
puške, pa utaman. Vlada bi imala doći u pomoć udje-
livši seljacima po nekoliko vojničkih pušaka pod od-
govornost seoskih glavara, le im udjeliti dozvolu, da
idu u potjeru za tom zvjeradi, pa i preko dalmatin-
ske granice. Tako bi se imali oboružati i seljaci u
bližnjim hercegovačkim selima, kao Orahovdo i drugdje
te zajednički, da se zavede hajka. To bi se imalo uči-
niti odma prije nego gora prolista, jer ih kašnje teško
iztjerati. Umnože li se pak, ne ćemo biti sigurni ni
u baštinu poći, a kamo li blago na pašu slati. Stav-
ljamo ovo pitanje na srce našoj vladi, osobito sres-
komu poglavarstvu u Dubrovniku pa: molimo, da se
živo za ovo zauzme.

U Dalmaciji je prva žara Hrv. Pučke Stranke !
Sve druge žare su Hrvatima samo za smetnju /

 

 

Nagradni natječaj.

Koje prednosti pruža nošnja

Velika obljabljenosi, koju uživaju naše gumene pele i
gamene potplafe daje nam povoda, da za najbolje odgovore
na gornja pitanja raspišemo slijedeće nagrade :

< Odgovori se imadu uz oznaku imena i točne adrese

Brzo do 15.
7, — Odgovore prosudjival će jedan jury

trg 7, — Odgo sudjival zi
& liva i

dnevnicima.

BERSON Kaučuk d. d. Zagreb, :

 

BERSON" gumenih pela i
»BERSO N"" gomenih potplata?

1. nagrada+ < <<... . 2000 Dinara
2. nagrada. < + + +++. 1000 Dinara
3. narada + + +++... 500 Dinara
30 nagrada + - + + + + + + po 100 Dinara
nagrada < < < +20. po 30 Dinara -—

rila 1. g. uputiti na naslov:
aučuk d. d. Zagreb, Vilsonov:
'eklamnlh

le će se imena nagradjenih objelodasiti u

 

| Milsonov trg 7. |

'nistar Trgovine i Industrije potvrdio je izbor Dr. M

-je sve svoje sile te u svojoj teškoj bolesti još jet

:u Gjenoviću (Boka Kotorska) raspisuje konku!

o koji će se uvrstiti u dvije paralelne klase, jedi

Br. 12.

Iz Jugoslavije.

Govor Ljube Davidovića. Beogradske novin
subote donose izvještaj o govoru Ljube Davido
što ga je on održao na demokratskoj konferenc
u Beogradu. Taj je govor interesantan radi toga
se prema vijestima listova Lj. Davidović izjavio za
punu reviziju ustava, i to osobito u odredbama;
su se već do sada pokazale nieumjesne. Tako st
javio protiv podjele države na oblasti i naglasio!
bi je trebalo popraviti. U govoru se dotakao i M
donije, te je zatražio, da joj se dade najšira autonoj

Konferencija zadružnih revizora. Dne 26,
3. III. održana je u Zagrebu kod Hrvatsko-slavoni
gospodarskog društva kao središnje zadruge povo
zaključka Glavnoga zadružnog saveza u Splitu k(
rencija zadr. revizora sa svrhom: 1. da raspravi |
zadružnog zakona koji se ima donijeti u nared
zasjedanju parlamenta, 2. da pretrese uregjenje n
vinskih odnosa zadružnih činovnika, 3. da se pro
osnutak organizacije svih zadružnih činovnika, a4
pose Savez zadružnili revizora (nadzornika).

Dogogiaji u Štipu. Jedna komitska četa ni
je na našu vojnu posadu u selu 15 km. udaljeni
Stipa. Izgleda, da su u borbi sudjelovali i mješi
Nastala je pušćana paljba, u kojoj se je komi!
uspjelo izvući, ali prema krvavom tragu izgleda,
su imali dosta gubitaka. Sa strane posade pogini
1 podoficir i 2 vojnika. Prema privatnim vijesl
izgleda, da su se radi raznih administrativnih pri
koje su se za vrijeme izborne borbe još pogoršali
bunili štipski mješćani, pa je došlo do bitke, u
su sudjelovali i komite. Govori se, da je bilo 10
tvih i 30 ranjenih. Povodom ovih vijesti održala
dvoru siednica ministarskog savjeta pod predsjeda
kralja. Na sjednici su pretresani svi izvještaji, a
nistru unutarnjih djela ostavljeno je, da ispita t;
kako je_stvar tekla. Čini se prema svemu, da je
pobuna u vezi s akcijom imakedonstvujuščih, koj
htjeli na ovaj način da ometu sporazum izmegju
i bugarske delegacije, koja se sastala u Nišu.

Gradske vijesti.

Izbori u Trgovačko-Obriničkoj Komori.

 

  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
   
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Čingrije predsjednikom, a Jova Sekulovića pod
sjednikom Trgovačko-Obrtničke Komore. i

Unapregjenje. Presjedništvo Pomorske Ol
u Bakru, unapredilo je g. Petra Sukno luč. odasla
pri mjesnom lučkom Poglavarstvu na čast lu
kapetana II. klase. Čestitamo ! |

Odbor za suzbijanje skupoće u našem g
izdao je posebni proglas na gragjanstvo. U n
javlja, da će poraditi na tomu, da se onemogući
dušna trgovina i besavjesno odiranje, te će sva
onoga, koji se ogriješi o načela poštene trgovi
poštene zarade predvesti pred sud, koji će na os
zakona izreći tešku osudu. Kažnjivo je svako pi
rivanje cijena, pa bilo to kod trgovaca ili kod z
lija; kažnjivo je svako nagomilavanje zaliha Živ
namirnica; svako višestruko preprodavanje i nt
špekulacija; kažnjivo je svako zakupljivanje rol
svrhu da se povise cijene. Globe su teške, kazi
nepretvorive u globe. Zakon predvigja kazne za
od 1 do 6 mjeseca i globe od 10.000 do 50.000

Buncanje u političkoj agoniji. Obnoi
demokratski-republikanski-zemljoradnički »Rad« sl

izišao pred svijet — maškaran sa karikatii
,zemljoradničkih“ poslanika, tješeći svoje razoč
sumišljenike — vicevima. Njegov ženialni di
natakao proti ,marčanom“ suncu crne naočare ni
svog obješenog nosa, te vidi nekako sve crno. |
mu je H.P.S., koja je izvojevala prvu žaru ma |
rima, sada već — ,pokojna“ I Izborna skupština:
u Dubrovniku, koja je uza sve strašno vrijeme
pila punu dvoranu birača, brojila ,dvaput više poj
nego ljudi“, a kad tamo bilo je tek 4 popa. Hvalii
je cijeli dubrovački kotar za njega, a ou ne moi
održi skupštine u Čilipima, na G1udi, Trstenomu
a da ga težački narod baš njega kao ,zemljoradni)
kandidata ne izvižda i otpravi od kuda je doši
Treba imati smilovanja sa onima, koji su u ag
pa ćemo ga i mi pustiti da u ognjici agoniji
bodno — bunca! :

'Dubravin“ koncerat u, subotu, sutra, na
veče i u Nedjelju pobugjuje veliki interes. O!
najavljenog biranog programa tačka atrakcije je.
slika iz opere »Traviata«. U.

Strojarska i električna škola ratne morni

prijem pitomaca u mašinsku školu do 110 mli

12, a druga sa 18 mjeseci trajanja. Molbe se |
uložiti do 30. aprila. Potanji uvjeti na ogled su
uprave našeg lista. o