“

12.

Poštarina plaćena u gotovu.

DUBROVNIK 9. marta 1923.

Narodna Svijesi

God. V.

 

 

 

 

Plativo i utuživo u Dubrovniku
Uredništvo i Uprava kod Dubr, Hrvat. Tiskare.

 

a je listu 4. Din. mjesečno; za inozemsivo 80 Din. godišnje.

 

 

Izlazi svakog tilornika. Oglasi, zalivale i općena. po posebnom cijeniku. — Odgovorni
EO : urednik A. FI&. — Vlasništvo Odhora Narodne Svijesti, —
Pojedini broj 1 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. —- Rukopisi se ne vraćaju

 

 

Hrvati, kuda ćete ?

Po svuda se čuje opće mnijenje, da je Hrvatima
Imaciji loš položaj za ove izbore, radi njihove
jepanosti. I uistinu je to veliko zlo. Ali ko je kriv
ocijepanosti Hrvata 2 Vodstvo, Hrv. Pučke Stranke
jalo je na sve moguće načine, da dogje za iz-
do opće sloge Hrvata u svim pokrajinama, ali je
sujetio »Radić. Kad Radić u Hrvatskoj nije htio
o u izbore s ostalim hrv. grupama, tada je HPS.
jala, da barem u pojedinim pokrajinama dogje
loge. Stoga je, da se ograničimo na Dalmaciju,
tvo HPS. pozivalo i Trumbića i Drinkovića, da
u na vrijeme u Dalmaciju, :da se sloga provede.
u se pozivu nijesu odazvali, Napokon i.ako kasno
oše u Dalmaciju te vodstvo HPS. ih nagovara,
e složno istupi, ali oni ostaju hladni. Drinković do-
zatim u Dubrovnik; na sastanku pak Hrvata od
ni riječi ne govori, što se je s koje strane po-
lo u pitanju sloge, premda je dobro znao za sve,
e HPS. za ljubav sloge učinila. I on komedijan-
kumuje stvaranju rezolucije, kojom se "pozivlju
e Hrvata da provedu slogu, premda zna, da je
tada sloga bila od Radića pokopana! To su do-
le činjenice do par dana : Radić na 31/I. i Trumbić
Il. odgovorili su svojim zaključcima, da na izbore

napose. Jasno je, da je Drinkovićev dolazak u
rovnik bio jedino — /ov za mandatom !

Ako nije došlo do sloge Hrvata u Dalmaciji HPS.
ni najmanje kriva, jer je izvršila svoju narodnu
nost, kako je to poslanik Stanko Banić javno do-
o, pa ako tko potajice širi lažne vijesti, kao da
HPS. kriva za neslogu Hrvata, jer da je tobože
vljala teške uvjete, to čini jedino ili iz zlobnosti
neznanja krivo informiran. Iz najpouzdanijeg vrela
o, da HPS. pri pregovorima za složan istup nije
jala uopće nikakovih zahtjeva ni uvjeta.

Krivci nesloge Hrvata jesu u prvom redu Radić,
im Drinković i družina, i narod mora da im sudi!
Što su pak doživjeli Hrvati dubrovačkog kotara
ženi u bivšem Hrv. Bloku? Vogje im se razi-
e u lovu za — mandatima, a u redove blokaša
e kaos, dizorjentacija i skrajni pesimizam.
\Ko je poremetio složne redove dubrovačkih Hrvata
šlih izbora ? Zar nije to bio Drinković svojim me-
listvom ? U zadnjem smo broju pokazali, kako je
mu starija lična ambicija i mandat od općih hrvat-
I interesa, kad je u sjevernoj Dalmaciji zadnji čas
io svoju listu iza kako su tamošnji Hrvati na
pštinama u Benkovcu i Vrlici bili zaključili, da se
izbore pod vodstvom HPS. kao najjačom hrv.
pom, jer tako tamo zahtjevaju opći hrv. interesi.
|ismo donijeli vijest kako je time obradovao radi-
h a silnu štetu nanio hrvatskoj stvari. Zaslužuje li
čovjek povjerenje hrv, naroda ? Ni on, ni svi oni,
ga pomažu!
Općeniti je glas, da se u ovim izborima biraju

ni ljudi, kojima je narodni interes preći od ličnih
icija i mandata.

— Hrvati dubrovačkog kotara imaju da pokažu,
lu daju povjerenje, koga biraju za svoje vogje.
Hrvati moraju birati za svoje poslanike ljude,
lisu dokazali, da :požrtvovno i nesebično rade za
id. Hrvati, bacite pogled na sve one, koji izlaze
vas tek sada u vrijeme izbora i traže od vas
jerenje | Koja stranka može, da pokaže zastupnike,
lisu pošteno vršili zastupničku dužnost te neumorno

sebično radili za zapuštenu Dalmaciju > -<— Jedina
Pučka Stranka !

Čas je da se hrvatski narod osvijesti i da bira
tene, savjesne i radine ljude, kojima da povjeri
u sudbinu. U kojoj se stranci nalaze takovi ljudi ?
onim sitnim strančicama pojedinih osoba usta-
jenim radi gramženja za mandatima? Ne! Hrvati
[u veliku, opću narodnu stranku, koja stoji na
čipu pozitivne religije. i koja okuplja sve svijesne

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ku, koja je svojim savremenim političkim i kul
0-socijalnim programom osvojila sve slojeve na-
4 a svojim radom dokazala, da joj je interes i čast
da: i Ine prije E

tene Hrvate u svim pokrajinama, Hrv. Pučku

Hrvati! U izborima treba da odlučite o boljoj
budućnosti. Najveća je pogreška ne glasovati! Mo-
menat je važan, zato svi Hrvati dužni su na izbore!
Ali Hrvati moraju glasovati samo za one ljude, koje
nam preporuča solidna stranka, a to je za Hrvate
jedino Hrvatska Pučka Stranka. Sva hrv. katolička
Dalmacija stoji čvrsto uz HPS. pa uz nju moraju i
svi pošteni Hrvati dubrovačkog kotara!

U našem okrugu vodi se borba sada samo za
dvije žare: ili za prvu — hrvatsku ili za drugu
— srpsko-radikalsku, koju sve ostale žare hoćeš ne-
ćeš pomažu, jer pocjepanost Hrvata jača jedino nji-
hovog protivnika.

Hrvati, kuda ćete?! Kad dobro promozgate, mo-
rate zaključiti, da su svi Hrvati dužni pusliti kuglicu
samo u prvu žaru !

Pučani ! Hrvati! 18. III. glasujte svi za HPS. 1!
Ko ne glasuje, predaje se sam protivniku /

 

 

Na djelu se poznaju junaci.

Kad su ma vratima izbori, tad i visoka gospoda
zalaze u naša zabitna sela sa punim ustima meda i
raznih obećanja i to je jedino njihov rad za narod.
Sve drugo: borbu za prava malog, potlačenog, gla-
dnog i tužnog hrvatskog težaka prepuštaju samo onima;
koje oni krste imenom ,klerikalci“. Tako su se demo-
krati na vladi brinuli svo vrijeme za razne velike firme
i velike banke, koje su doprinašale masne svote u
njihove stranačke fondove, a za trpeće i stradajuće
slojeve naroda i za hrvatske kulturne institucije nije
ih bilo briga, nego su taj kulturni i socijalni rad pre-
puštali poslanicima Hrvatske Pučke Stranke. Ovi su
morali žilavo posredovati, borili se i braniti interese
svih trpećih slojeva, za koje se bivše vladine (demo-
krati i radikali!) i sve ostale stranke brinu samo u
vrijeme izbora.

Kada je trebalo braniti radničke i težačke inte-
rese, činovništvo, ukratko sve zanaflije, koji trpe radi
nesretnog centralističkog režima nepravde i gladi samo
su ih morali poslanici Jugosl. Kluba braniti i pozivati
vladu na tešku odgovornost, Od nadničara, maksimiranih
državnih namještenika, oružnika pa do visokoškolskih
profesora, sve, baš sve je našlo ustrajne i prave za-
govornike u Jugosl. Klubu Pučke Stranke. Bivše vla-
\dine stranke imale su za sve ove samo isprazne riječi,
a katkada ni toga. I sami protivnici često su morali
priznati, da se H.P.S. zauzima živo za potrebe i oprav-
dane zahtjeve svih staleža.

Hrvatska Pučka Stranka stoji i uvijek će stati na
braniku svih staleža, koji podnose nepravdu, pa bio
to težak ili radnik, obrtnik ili činovnik. Tako radi
stranka, kojoj sav radni narod nije deseta briga nego
ju baš sačinjavaju široke radne mase i baš one mase,'
koje hoće pošteni rad i poštenu zaslugu; one mase,
koje mrze svaku korupciju i vode bezobzirnu borbu
proti krvopijama radnog naroda.

Drukčije rade demagozi, koji na izborima podra--
žuju jedan stalež na drugi: uckaju težake proti po-
sjednicima, radnike proti gospodarima i raspiruju
mržnju. Tako izmegju pojedinih staleža postaju jazovi.
Hrv. Pučka Stranka stoji na stanovištu, da ti jazovi nijesu
nikada nepremostivi i gdje vlada svijest ispravnog socija-
lizma, svi se takovi jazovi i razmitice, ako se pokažu,
lako ostrane, kad je samo državna uprava na mjestu.

Danas trpe svi slojevi usljed skupoće i svaki
stalež osjeća svoje' gospodarske tegote, Radi toga se
kod nas težak, koji se je uslijed svog poštenog rada
bio nešto pomogao, danas duži i još će se više dužiti,
jer je prisiljen usljed nestašice novca i domaćih pro-
i uz najniže cijene vino, taj njegov naj-

 
 
 
 
 
 
 
 

glavniji domaći produkt (ali i vina nema.! Op. slagara)..
Poslanic , Pučke Stranke su više puta uložili
proteste ošlu vladinu koaliciju, da. poduzme ko-
rake za o: enje ovog mizernog: stanja radnog naroda.
No, ne rike se inlenielacile, žalihože. ia narodna:

danima

demokratske i radikalne novine ne znaju ništa drugo,
nego iznositi demagoške krilatice, kojima zovu sve
i svakoga, da dadu svoje glasove za kandidate njihovih
,tlarodnih“ stranaka.

Hrvatska Pučka Stranka je svijesno svoga go-
spodarskog i socijalnog programa te sa ponosom i
neustrašivošću stupa na izbore uvjerena, da će naići
na razumijevanje svega radnog nuroda i da će je
potpomoći svojim kuglicama, da u buduće žilavo
nastavi započelu borbu za izvršenje svoga soci-
jalnog programa,

 

Kulturne vijesti.

Zapadna i istočna Crkva. O sjedinjenju rimo-
katoličke i pravoslavne crkve izjavio se je rusinski
metropolita Andrej Šeptickij u orijentalnom institutu
u Rimu, da su današnje prilike takove, te se u po-
gledu toga sjedinjenja mogu gojiti najveće nade.
Naravne, da nema razloga nadi, da bi se čitava istočna
crkva sjedinila sa katoličkom, ali da će se većina pra-
voslavnog pučanstva u Rusiji sjediniti sa rimokatolič-
kom crkvom. Metropolita je naglasio, da se ne smije
zaboraviti pri problemu sjedinjenja obiju crkava, da
je pravoslavna crkva kud i kamo bliža rimokatoličkoj
od protestantske. Zadaća je rimokatoličke crkve u
prvom redu pravoslavne uvjeriti, da katoličanstvo nije
indentično s latinstvom. Pravoslavni Slaveni smatraju
istočni obred i staroslovensku liturgiju integralnim
dijelom svojih vjerskih i marodnih tradicija. Rusi sa
velikim zanimanjem prate osnove katoličke crkve za
sjedinjenjem pravoslavnih, ali odlučno odbijaju poljske
metode u dobi rusinske unije. Svećenici zapadnog
obreda, kao i pisci rimokatoličke crkve informiraju
svoje vjernike o istočnom crkvenom pitanju. Rimo-
katolici neka poštuju tradicije istočne, neka se kušaju
prilagoditi mišljenju i osjećaju istočnih crkava.

Za gradnju katoličke crkve u Nišu darovao je
sv. Otac Papa Pijo XI. iznos od 240.000 Din. Katolici
u Nišu sabrali su izmegju sebe 24.000 Din. a dvije
engleške obraćenice koje su dulje vremena boravile
u Nišu, poklonile su 3.000 Din. Katol. župnik u Nišu
i apostolski administrator Hrdy živo se zauzimlje, da
se što prije podigne dostojan hram Božji.

Upliv kinematografa. U Skoplju u Macedoniji
prošlih dana vršila se rasprava protiv osam gjaka iz
viših razreda. Ti su naime marljivo pohagjali kino i
gledali razne detektivske i indijanske filme. Usljed
toga su se oduševili za razne pustolovine, da su na-
umili putovati u Afriku. A pošto za put treba mnogo
novaca počeli su po primjeru junaka iz detektivskih
filmova provaljivati u trgovine i izvršili su kroz to
vrijeme 12 takovih provala. Svih osam gjaka osugjeno
je na težu tamnicu. A svi su bili iz boljih familija.
Eto do čega dovodi imladež strastveno gpohagjanje
kinematografskih predstava. .

Katolički episkopat za novu narodnu himnu.
Beogradske »Novosti« javljaju, da je katolički episko-
pat naše države uputio molbu nadležnim državnim
faktorima i tražio, da se isticanje državnih zastava i
pjevanje himna po crkvama, za vrijeme praznika, jed-
nom konačno riješi. Sa istom molbom episkopat je
uputio i svoje predloge, kako bi se ovo pitanje moglo
riješiti. Na prvom mjestu episkopat misli, da se o dr-
žavnim praznicima na crkvama ističu samo državne
zastave, a na parohijskim stanovima ili državne ili ple-
menske. Što se tiče pjevanija pu crkvama, epis-
bi trebalo odmah raspisati konkurs za
tekst i ciju nove narodne himne za cijelu
našu ujedinjenu otadžbinu zbog toga, što hrvatska i
slovenačka himna ne odgovaraju crkvenim propisima
i po melodijii po sadržini, a srpska svojim sadržajem
ne odgovara državno-pravnom i političkom stanju. Ovaj
predlog motiviše time, da bi se izbjegli nemili inci-
denti, koji se gotovo o svakom državnom prazniku
dešavaju naročito u klipieving preko Save i Dunava.

 

 

 

 

Svi a izbore: za hrvatstvo, križ i plug!
Ko. gla: _— pomaže Pašića !