[or 3 o NARODNA SVIJEST : Str. 2.

s

Poprsje Miha Pracata bilo je, kako smo čitali Svršetak ispita zrelosti na kr. učiteljskoj školi. KNJIŽEVNOST
plit. »Novo Doba« od 23. pr.mj. izloženo u Općin- U utorak uvečer svršili su ispiti zrelosti na kr. učitelj- i

\Viječnici u Splitu. Kad nam se je, Bogu hvala, skoj školi. Ispitu skupine kandidatica, megju kojima _,,« 70f. A. Sasso : Današnja škola. Odgovor na
ibližio, rekli bismo: Više je vrijeme, da stane na bijaše g.ca S. Zuviteo, prepsjedao je upravitelj mjesne Pil&nje: .Ko je kriv dvostrukom grabežnom 'umor-
je staro mjesto, gdje će ga svak moći vigjeti. Dosta realne gimnazije g. B. Lazzari. Osim kandidatica objav- Sf%4 gimnazijalca Hrvoja. Paskijevića i družine *
naš_Miho izgubio vremena u Beču! Što se zaustavio ljenih u prošlom broju našeg lista, proglašene su zre- C'ična 10 Dim. Bokeška Štamparija u Kotoru 1923.
plitu, to je dobro, ali neka više ide — doma! lim još i ove: Rendić File, Trevisan Antinca, Bakotić Primili smo na ogled ovu sada aktuelnu brošuru
njega o bi vime i u znamenitom di- Marija i Batistić Ruža. Čestitamo ! 4 is A. RA e niej Oe Le zir
našeg starog arhiva republike, koji je odregjen “ Čituli i ; i ralno stanje srednjoškolske mladeži, crta uzroke tom
logje na svoje staro mjesto, da jedno > drgjeia i E M i \jeičc i o in stanju i pripisuje ljekove, koji će ozdraviti našu sred-
koga je, nek se pobrine, i za jedno i za drugo! 5. : jednog našeg dugo" nju školu. Rasprava je pisana iscrpljivo a i argumen-

| Poljana. Radi suše slabo zelja na našoj Pol'ani. ae cieia pjevanja na mjesnom preparandiju q1cia je solidna, pa se knjižica od sebe preporuča.

 

ua

 

 

  
 

iajviše pomidora i krumpira, te poštogod graha i U Srijedu je preminula g.gja Marijana ud. Krekić. .avne kuće 1 javni lokali. Pod ovim naslovom
ica. O cijeni nas je strah i pisati. Stranci što dolaze - Počivali u miru, 'a svojti naše saučešće | objelodanila je Liga Preporoda u Splitu vrlo savre-
le se ovoj skupoći, Pomidore sad u fiajboljem jeku: + U dan SV Vinka odoPlOla, četvrtak, dne 19. ei knjižicu, koja s rodoljubnim žarom iznosi pred

javnost i vlasti taj delikatni ali zamašit problem pri-
godom četiristogodišnjice Marka Marulića. Jezgrovito
i zorno prikazano je sve najbitnije o tom pitanju. Na-

lo 24 do 28 Kr. kilo, a krutlipir po 14 do 16 Kr. g. mi. slavi miesno kavitati

A AD ERA DO, 30 49 0. mi. slavi mjesno karitativno društvo »Stanak Sv.
pie Rk Po DO: 730 K po pol Dinara. Jaja “Vlaha« svoga Sveca pokrovitelja Misom svečanom u
Iko da prstupi, Pipunić i i o e Shu Crvi Sv. Vlaha. vagja se dvojako opriječno riješenje. Liga Preporoda
inara, a za veće Bog usčuva. Balica salate od 1. _/ \ Kea ma kupalištu. Općina je izdala naredbu da ostupa svojim posrednim predlogom niječe pravno so-
9 iDara. U jabukli se plaćaji? Bod6 do. Dinaia se na općinskom. žalu od jučer mora držati ovaj red: cialnu podlogu- javnim kućama i naglašuje potrebu
njih manje. Veseli nas čuti, da će Trebinjci počet do 11 sati samo ženske, od 11 do 16 s. samo muški, radikalne operacije. Knjižica se dobiva u svim mjes-
aziti sa njihovim grahom i krumpirom, što je u njih od 16-18 sati samo ženske. — Primili smo više tužaba, gimi knjižarama. Cijena 2-Dinara:

 
  
    

i

 

  

 
 

 

hr ži : OI da ove općinske naredbe glede. reda na kupalištima -

libro podnijelo. — GQragjanin. ., | so Vostajuču ako dijelu samo na papiru. Ne ene Traži se jedan pianino u posve dobrom
| Voda na Pilar: Tuže se Pilari, pa i bližnji 12 koliko prekršitelja egzemplarno kazni i oglobi, pak će stanju. Ponude slati upravi ovog lista.

pl što SO A dala m AO načatrnji se u kratko uspostaviti nužni red. Banja od žinga sa grijačom u sasvim
ih a a iš e I kae i graglani Jadranska Banka podružnica Dubrovnik pri- dobrom stanju prodaje se. Upitati na uprava:ovog lista.

limar i a ži a ža žietsrdg \zdravija. :Predo- mila je ovaj telegram :_Na današnjoj skupštini Jadranske Stan tražim u gradu ili blizu grada, soba prazna

 

: M itali : : u Trst konstatovano da: su akcijski kapital i rezerve bili ili namještajem i kuhinju (eventualno soba, gdje bi se

tamo g. li Uprjiteljih da dađe urediti tu jedinu c4 talijanske vlade isključeni od konverzije. Jedno- mogla napraviti kuhinja) u kući mora biti voda i zahod.

Beda za SI kolara sječa o LO AE glasno zaključeno da se otpišu i da se reintegrira ka- Cijena nuzgredna. 'Pismene.. ponude slati na ovu
: č 5 Pi š * pital izdanjem novih sedamdesetpethiljada dionica po administraciju lista pod ,Stan“. 169

Revolverski hitci. Utorak poslije jedanaest sati - dvestotine [ira nominale pridržavši starim dioničarima Sposobnog mladića ovdašnje bolje obitelji

oći čulo se nekoliko hitaca iz revolvera u ulici iza opcijsko pravo jedne nove za jednu staru dionicu. povjerljiva osoba sa trgovačkim kvalifikacijama, traži

E a DE ZA se. ie isli m Osim toga svaki stari dioničar dobiva besplatno jednu odmah trgovačko poduzeće. , Diamant“.

. Monduxteri tranvaja pripoznali jednu osobu, da dionicu Jadranske Beograd za jednu tršćansku. U Upra- y 3 : 5“ p

licu ima false brkove: i bradu. :Podvojiše na nju; vu je-bilo birano io talijana megju ovima bivši | Konston čeloni Hiozac IA
R ia in šač MOE a ANN 12 i : Sve opet na novo uregjeno, izvrstna. kuhinja. Najljepši

upozoriše dedektive. Ovi vrebaše na nju i kad je komandant čehoslovačke legije general Piccione i se- ola bliza mocikoo Bipalisla i

iziše na Pilam u kasnu uru, ode jedan dedektiv da. nator, tršćanski gradonačelnik Pitacco. Dalje Jugosl. P pi jed E ša :

se približi, a ova«stane bježali glavom. bez obzira... ministar. na . raspoloženju. Voja. Marinković, ministar ., Traži se jedan dučan jedan maga-

dektiv pucao za njom, kad nije na zapovijed stala, pravde Laza Marković, direktor Ćiro Kamenarović. zin i jedna moblirana soba. — Tko želi

ona ,mrtva pade, zdravo kući podje“. U toliko unajmiti neka: se obrati na«administaciju ovog lista.

usjestvo pristrašilo. od pticnjave revolvera, jer u Prodaje se koza na mlijeko. —

em mirnom, bar do sada, gradu toga ne naučni pr IO DR NGI g. kap. Zmajić 50, obitelj Obratiti se.-uredništvu.. f

m veki Aa . Menšik 50; u počast uspomene blagopok. Marijane Krekić: Preprodavače, solidne firme, prednost pri:

Sport. U Nedjelju je održana nog. utakmica vice Luxio 530 Dinara, Milivoj Penić 10, obitelj Kleiner. t&oliranim, tražimo uz dobru proviziju i nadcijenu u

u S. RK "»Vardar« (Mostar) i mjesnog: >Juga«, “' puterin" 20, obitelj Pera Obuljen pok. Mata 20, obitelj Xu. Svim većim varošima Bosne-Hercegovine, Crnegore i
i e 'svršila rezultatom 1: 1, Momčad Vardara, koja : raica 50, obitelj Radulović +50, obitelj. A. Benussi 50; u Dalmacije za rasprodaju prvoklasnih, amerikanskih BE
bila pojačana s igračima“ Veleža, “predvela je vrlo počast uspomene blagopok. svog. sina Nika, obitelj Antuna sačih mašina Underwood“ za koje smo krajeve isklju-
ibi erua 'Takogjer se i Jug nije dovinuo svoje stare +-q) Rendić 50. i čivi generalni zastupnici. Braća Bego — Split,

, Treba osobito / istaknati | nedisciplinovanost = | o ue a Cetiri Ville na moru u Dubrovniku
adi Vardara, te se. je radi ove.dogodio jedan id AA "a EEE Por Pen na najljepšem položaju prodavaju se. Takogjer se pro-
nat pri koncu I. poluvremena. Naime, kapetan PA SE E NO sia davaju nove i stare kuće sa uregjenim krasnim peri-

e 3 Sa s : 30, Ivo Kukuljica 50, Dr. Niko Iveta 10, Dr. Antun Dražić x S E S E
ra nije se htio pokoriti jednoj odredbi suca, na 50, TDiRO Ji Bona 100; ugl obitelji Poković2b; Porranti 20. VoliM2. Ko želi kupiti neka se obrati na Vicka Filičića
ovaj, isključi iz igre, a malo zatim vidivši da U piši pok. Er a eO ugl. obitelj u Dubrovniku. -

da iđe, odzviždi igru. Publika, koja je platila Jovo iDaritka Gošić Dinamas100, mE E

nu protestovala je, da se igra. Preporučili bi Pon Gi ri

domaćim. klubovima, da. više ne:zovu ovakove Bit DIE temne S OŽIO Je Gap spomene : z : i a

ve, jer ne samo da OO vigjeti nikakove jele pok. Aleksandra Marcocchia, preč. kan. I. Fabris Din. 10. Dee Preiile piti kom nas je EO

će 'se naučiti surovosti i nedisciplinovanosti. Sudac“ PO OOO io E kia. € Poeziezaline M NO Ke

Ketlez bio je malo ptistran za goste, inače ovog Preta SR SONS Mar ijane

a dobar, energičan. Korneri 4:2 za Ju (I 00e l It kućno sredstvo proti bolima 8 a : :
Ee : She 8 Y u želucu-i-poremečenje. pro- smatramo dužnošću, da i ovim putem zahvalimo svima

Štrajk pomoraca stoji na mrtvoj točki. Vijesti bave, dobivaju se uz originalnu cijenu u ljekarni u Gružu. onima, koji su bilo na koji način, priskočili nam u
vlasnici povisili plaću 50% demantovane su. S najtežim trenutcima, te iskazali posljednju počast

 
  
 
 
 
 
  
  

 

Milodari. Na počast uspomene blagpk. g.gjice Elvire
Svilocossi, priložiše u fond Dječjeg Zakloništa g. Dr. Vaso

 
  

 

  
  
  
  
 
 

 

  
  
 
 
 

 

obrod »Salona« Jadranske Plovitbe, koji je bio ._, Odgovori Uredništva i Uprave. ._ “ pokojnici, a ucviljenoj porodici pružili utjehu u žalosti.
Mo eO re je O U ko a ae zove o ča a ao ooo Jima ibipvnild dadilta 194

ju privremenu prugu. Tako sađa putuju samo g lijčtčvA e : i Nikola i Dr. Artur Krekić
vrijenac« i »Petka« od Dubrovačke Plovitbe na G. P. S. — Cavtat. Radi odsutnosti glavnog urednika |I71 |. za se i ostalu svojtu.

jim sredovitim prugama. - ne možemo Vam sada odgovoriti, jer je stvar u njegovim rukama.
»Epid = čatbo di gosta kraci hotel u

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  
  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

u. Na poluotoku Sustjepanu u Cavtatu ima se ' I
oderni grandiozni liotel sa svim konfortom.
ustanovljeno društvo s ograničenim jamstvom : a r >.
aurus«, koje već posjeduje zemljište, te je počelo p L J I ž E v I e & I v ET I e SD G Uz še
zašiljati nako I SEP MISEC imaju i a s AR a
li , da to ne bude dioničko“ društvo, već svatko poe . : a Š a : : as s
f la: kupi jee M više soba hotela (kao :lože: :|f| Telefon br. 47... je .. EXPORT—IMPORT : Brzojavi: Andromil
ndinog teatra), te tako postaje suvlasnikom hotela, s . .. . a
libe može da sam uživa ili da ih unajmljuje. Taj + Trgovina .na veliko: Kolonijala i domaćih produkata.
hotel e biti i zložba. pie no krugova, te bi Š : : KRR :
njemu. bila stalmaizložba uzoraka privrede na južnom va i
anu, a dva puta na godinu priredio bi se sajam : ZASTUPSTVA : .
aka, te bi s ME pogodbe: megju poeičnočima. i i s be
rincija počimlje Odmah te bi se počelo odmah L J D & Ci L d C da f L d :
dnjom, ako bi se. prodao llosglini broj .soba.. Ae o ampney O t o ar 1 e On Ion
je dobro SN SIE s k : R SG 3 : S
imala biti na"štetu domaćeg pučanstva. Uloženi |\ k : di b : : Db d k oaai
lovac leži na banci,.a isplaćuje se poduzetniku odo- S la ište oja za par O ro e 1 tree: EO
im mnivićaći S KOMISIJA koja SEMIKT ED se. I: t š |
icko Svilokos, advokat; Antun Drobac viši sudb. ta . i M
u m, i advokat“; Vinko Svilokos kr. tiotar; inženir I. Tvornica likera Vlad. Ar ko, Zagreb.
Mista ip ish ie ine «Pobliže informacije ISO G di št B i d
»Epidaurus« Dubrovnik pošt. pret = / Io navija “e < ogra
| 'Svraćamo pozornost naših čitalaca na oglas Il. Jugosla) ija Os] a rus VO, : € g a
tike Puljizević i Ivetić Gruž, osobito radi zastupstva i 5 : : |
Dampriey+ &:C0, +Lid.,Cardif London, skladište boja :
[ila za parodrode. =... ao =
' ; i ao

 

 

afana ,,Dubravka“ na Brsaljama (Pile)
“koncerat umjetničke orhestre Ljudevita Oskara Kuzelke.

VRANE VERNA : Š IOARN-RAE HEPNSN
e S

en

a

EIO

svi a

 

 
  

Nr