I

: Poštarina plaćena u gotovu.
4 Br. 0.

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 
  
 
 
 
 

 

 

U
i DUBROVNIK 31. jula 1923. ( God. V.
ena je listu a Din mjesečno ; za inozemstvo 100. Dl godišnje. INE o EO Udri Oglasi, zahvale a priopćena po posebnom cijeniku. = deco
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU, ED. g (A urednik A. FI&. — Vlasništvo Odbora »Narodne Svijesti“, —
Uredništvo i Uprava kod Dubr. rv. Tiskare. Pojedini broj 1:50 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare, — Rukopisi se ne vraćaju. —
či 3 q Možda je osjećao, da i vjerska organizacija, kojoj on taktu sa istim mjestima. — Čuli smo, da će Poglavarstvo
Naši kormilari. pripada, nije uz njegovu politiku. Ipak — išao je svojim zkinuti krčmu u Liscu, jer da je t

je tu prigoda gdje se
Pred sobom imamo 3 mjeseca radikalske vladavine, putem, Imao je hrabrosti na ratis desna i s lijeva. Borio zameću kayge seljana. Dali je to zapravo tako, nas
adikali su svuda naglasivali, da će oni, ako dobiju $€ iPao je. Po mom shvatanju privremeno. On je bio se ne tiče, No mi bismo preporučili, da ukine sve
A ao : i nacionalniji nego njegovi birači, jugoslavenskiji od njih, krčme redom u cijelom primorju. Amo toga konforta
ami vlast u ruke, pokazati svima kako znadu vladati — liberalniji od njih. Oni su tražili drugu vrstu borbe. još ne treba — a čemu

rediti državu. I uistinu, zahvaljujući Radiću, radi. Barić je nije htio. On je lojalno radio na umirenju u svakom selu zadnju paru gladnog seljaka, čija
ali su sastavili homogenu vladu, dobili su u svoje -duhova u narodu. Vjerovao je, da je to moguće, ako iscijegjena djeca više puta nemaju ni zalogaja dok se
IO administrativnu i legislativnu. vlast, postadoše $€ dadne Hrvatskoj autonomija, Njegovi razlozi nisu e krčmi gubi. Obagjite redom krčme od Topolog

odari parlamenta i svih njegovih odbora, sami S“ htjeli čuti, On je sa drugovima došao u nezavidan do epikuća pak i one pri moru u Dolima i uvjeriti
ps E e jeg: i položaj: Morao je biti slijepljen. Pa ipak ljudi nje- ćete se o istini navedenog. Čemu govoriti narodu o
ipravljaju i gospodare s našom državom. Time su na govih kvaliteta ne mogu dugo ostati po strani. On je štednji, kad mu se nude i narivavaju krune ? — Pred
ajbolii način mogli, da pokažu svakomu svoje režim- borbena priroda, riječit je, ima jednu dobru inteligen- mjesec dana povila je u Topolu neka seljanka Nenada
ke metode, svoje državotvorne sposobnosti. ciju i sve to skupa sa njegovima još mladim godi- baš nenadano mrtvo nakazano dijete koje nije imalo

 

 

 

 

 

ICI o : g ; nama čini, da će Barić još igrati značajnu ulogu u pravu glavu : lubanju, već mješte glave kao neku
o: oo Vec kroz vova: prošla tri javnom životu. mješinu na vratu a na istoj opažahu se tragovi očiju.
Je Mi ! I O : Beograd i Zagreb bili su protivu njega možda, Svilogojstvo. Koliko smo mogli doznati dandanas
hi 1 e a konstatiramo ova obilježja radi- fatalno za to, što je on sa drugom Šimrakom bio više bave se ovom granom poljoprivrede, samo sela Lisac
alske vlade :

od. mnogih drugih, vrlo mnogo izvikanih iskreniji po- Čepikuće i Točionik oko 25 (dvađeset pet) obitelji,
| Skrajno je militaristična, što dokazuju vojni zaj- bornik ideje zbliženja i ljubavi za oba podjednako. koje su imale skupa 85 kg. svile. Ista zakupiše domaći
ovi, vojni zakon i činovnički zakon, po kojima su (Njegovo. vrijeme nije prošlo. On je od onih, za koje trgovci po 1600 Kruna te ju preprodaše u Stocu (Her-
iu našoj državi favorizirani stalež je Dudućnost, Ali zato je potrebno da revidira ne osje- cegovina). Grehota, da se ne bavi više svijeta sa ovom
I : ii i ćanja simpatije za državnu zajednicu, jer ih ima raz- radnjom, koja bi mogla zakrpiti mnogu rupu, tim više
Skrajno je reakcijonarna ; postavivši se na krivo

S seka i , vijene savršeno, nego taktiku svoje partije. Pobijediti što imade priličan broj murve u svakom selu a osobito
elo: država sam ja, nije gotovo ni jedne uredbe ili izmegju Radića i Pašić - Pri

 
  
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 

bićevića, nije lako. Za to u Visočanima, Topolu i Ošljemu. :
znane izdala, a da nije izazivala svoje protivnike, treba vrlo mnogo vještine i izdržljivosti. Da li će je imati i Pred 2 mjeseca napala &gusjeniča na hrastovu
varala opće nezadovoljstvo. Dosta je dozvati u pamet Barić? _ ZZ DE : : : šumu, tako da su dubrave i gajine izgledale ko usred
vi porezni sistem i uredbe o kuluku kao i neke .. Korisno bi bilo i za pariamenat i za našu zem- zime, jer je gusjenica bila sve ogrizla. Tolika ih je
ui p i i E A lju da istraje i zauzme svoje mjesto u predstavništvu _ bila sila, da se je kasnije, kad su se začahurile i popale,
nke činovničkog zakona, da se uvjerimo o radikal- narodnom. Jer vremenom Barić može postati rijetko moglo inotikam zgrtati ispod dubova. Sad se opet
j reakcijonarnosti, | E korisnim političkim čovjekom“. dubovi počeli zeleniti. Svaka pedepsa božja pak i
Radikali pak — što je glavno — imaju posebni

 

ova. — Putnik.

čki moral. U Zagreb šalju svoje delegate da skla- Kulturne vijesti, Zapadna okolica SI Štrajk parobroda,
H sporazum s Hrvatima. Sporazum se dogovorno atolički Chica i; ; šteta narođu i gradu. Što misli vlada ob ovome, što
io : a m Ž o. Pred sto god sel s: : O
Pisuje, po njemu radikali dobijaju svu vladu u ruke, na ae tlu i O eojiko CO rađe općine ? Ima danas četrdeset dana, da su se naši
avedni zahtjevi sporazuma se ne izvršuju; a da a danas je Chicago po svome stanovništvu drugi grad ir EEE. EO IE E :
ić ne može s časa na čas srušiti njihovu vladavinu, g E na a m RIM E ei E ec io SE Mi čeljaci ie
NJ “verilicita nečeš te i tako Cljeloga svijeta. Katolika u chica oj nadbiskupiji : :
E o a DER o uri; č i I 0:00; eO 1071, crkava 355.0 timom Slidi dnevno potrebu od grada, jer smo s gradom usko

 

io o rav. ina 229 kaloličkih crkava. Načelnik Chicaga, koji je SPOjeni. U Dubrovniku aa SVE vlasti; bolnica,
] ta, koji se bore za rav- bio nedavno izabran, jest katolik. Josip Deve Cio Bil E oO de E grad cijele okolice.
ost i slobodu, prijete radikali najprije amputa- je izabran za mjesto XXVIII. megjunarodnog Euhari- 9. potrebno i korisno, da HOAIO 11po. više pula
| a kad ta bedasta prijetni s javljuju — stijskog kongresa, koji će se održati 1996 na dan komunikaciju sa gradom. Usljed pomanjkanja
1-8 tać ta bedasta prijetnja ne erca kajavljaju > S ijskogi ke ie g š ine omunikacije sa gradom puno stvari fali nam u selima.
0 stanje u Hrvatskoj, pa da bi ga kako mogli Naučno uništavanje oblaka. Engleske novine Sreća da je ljeto, pa se narod muči svakojako da
ati, insceniraju razne špijunske afere. Svoje po- E With Bark o OĆE pogje do grada: neiko ide pješice, netko brodicom,
shvaćanje morala nadasve pokazaše izručenjem njem oblaka pomoću pješčanog “ zrnja, napunjenog a netko željeznicom hodeći do iste preko brda i planina,
sudu. Ministar pravde prikazuje optužnicu proti

< i > gdje se vukovi legu. Sad je doba ribanja, pa često
elektricitetom i bacanog sa aeroplana na oblake. Leteći nema se s kim, niti ima brodica. Nekad, kad još nije
za davno poznate i javljene stvari, koje nijesu nad oblacima profesor je na taj način uništio sve bilo parobroda, a svakome mjestu bilo brodica trageta,
likti niti zapreka za radikale, da se u aprilu po: oblake koji su bili u blizini, a od kojih su neki bili pa je narod na njih računao, Parobrodi uništiše tragete,
aju s Radićam o sporazumu. Kad je parlamenat WlO dugi i vrlo gusti, — Misli se, da će ovaj izum pa sada nemamo ni trageta ni vapora ; danas nam je
i NA Ci: : : dobro dolaziti onim mjestima, gdje vlada prirodna gore nego otrag pedeset godina. Što misle armaturi
lasovati o izručenju Radića sudu, radi stran la. Pijesak, koji lektricitetom b S ao SEE SEO
saz! MAR a a 4 agla. Pijesak, koji se puni elektricitetom baca se u što mornari, a što naša brižna vlada? Ona bi imala
razloga vlada diže to pi anje s dnevnog reda, oblake pomoću aeroplanskog viljka. o. energično istupiti, te ovome štrajku doći na kraj i
vijek spravna da ga u potrebi opet iznese. Na- Križarna vojna proti psosti. Poslije veličan- postaviti red izmegju mornara i armatura, a narodu
n upliću Radića u kojekakve špijunske afere, ne stvenog kongresa, koji se je kroz puna dva dana doći u susret sa komunikacijom do grada. Ova pitanja
i na taj način držali u šakama. I , d., it, d, obdržavao u Torinu, gdje su ponajbolji govornici

avao i po ne smiju se zapuštati ni za par dana, a kamo li preko
adikalski režim nam je pokazao kroz kratko vri. dokazivali, da je psovka znak velike nervoznosti, glu- četrdeset. Ovakovo stanje komunikacija i štrajka stvara

i : : PODNO posti, protunaravna stvar i pravi zločin, i da mnogi nezadovoljstva uopće. Gdje su naše općine ? Što su
oje sposobnosti. a Radi toga je naša aržava nekršćanski narodi uopće re psuju, sada je po svoj one poduzele da se ovo uredi? Nek istupe sve složno
ka i u svojoj nutrini i prama vani !?.., i

Italiji ova akcija zauzela maha. Po svim mjestima i energično potraže od Ministarstva saobraćaja, bilo
osvanuli su veliki plakati s natpisima : -,Psovanje je

U i 1 u V kojeg bilo, da ovi neredi već prestanu. Mislimo, da
an sud o predsjedniku HPS. sramota za čovjeka i za Talijana“, »Psovka je znak ga u ova pitanja ne ulazi politika, već opće dobro
pe e SA GE E inje hivš; Surovosti“, ,Psovanje je nemoralno“, itd. Slična se naroda, za koje je dužan, da_se svak što prije zauzme.
»Beograd. Glasnik«, što ga izdaje uregjuje bivši — je akcija započela i kod nas u Spljetu, ali na žalost Iz okolice NINA. O krunskom novcu i o nika
oslanik Jovan Gjonović, donio je u broju od osim lijepog odobravanja, nije još našla jačeg odaziva. : SD : e s
i ki U iibići lil portreti« i 3 DEN Euharistični kongres u Zagrebu mogao bi u tom smislu &tim komunikacijama i t. d. Naš dobri i kroz 4 godine
vatske Pučke Stranke. Ne ulazeći ni u kakvo "€Što Doduzeti. zi dnik a O 0 168 mije ošo do
risanje prenosimo članak u cijelosti za informa-
lašira. čitateljima.

 

  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 

3 S svoga dinarskog novca: za predane A. ĆE, krune još

3 q i % u Aprilu o. g. — Nije pravo da zbog raznih švercera,
Pisma iz naroda. st i i i | špekulanata, zakupnika, gulikoža, naš RO koji je.

I i St ivi i : onjsko Primorje. dobivao stari novac za potpore, mirovine, male prodaje,
(a si i pe DE (ei e Iz upućenih krugova doznasmo da će se sigurno plate i t, d., dandanas stradava zbog duga i skupoće
. On je izgubio bitku prošlih izbora. Izgubio doskora otvoriti pošta i brzojav u Topola. | mi se kruha, ruha, obuće, odjeće i životnih namirnica. Vjeru-
0, što mu je oskudijevala inteligencija, borbenost, s time slažemo iz razloga navedenih lani od poštovanog jemo, da će dinarsko podmirivanje uslijedit ovih dana,

bio rječit. Dalego od toga! On je tipičan, rasni dopisnika iz stonjskog primorja — jer Topolo ima bez odbitka, i uz dobru relaciju, inače našem malom
& Hrvat po rogjenju i odgoju. Impulzivan, kao zgodan položaj — centar onog kraja — a blizu je čovjeku naopako! — Zato prosimo od naših da se

i živ ii i i - kolnom putu a može da bude posrednom kontrolnom požure. Sada uslijed štrajka naših pomoraca, i na
go Govor ći $ eo kol io Mr E dii tačkom mješte neznatinog Nana koji ne broji već 7 čudu smo i glede naših komunikacija. Osim naših
o drug, u politici opasan protivnik. 0 MJE, obitelji. No u tome slučaju trebalo bi otvoriti i ured torpiljaraka, koje tiču poštanska mjesta, mi u općini
sječenim napadima,po izlivima njegovog nemir- gornjeg Primorja u Liscu ili Čepikućama i namjestiti Nina nemamo niti kopnenih komunikacija. Moralo bi
a,.0n je važio kao najborbeniji čovjek u Skup- za činovnika nemješćanina, pak će biti od velike koristi se žuriti sa gradnjom ceste Nin-Poljica-Žemunik, koja -
ipak stradao je na izborima. Zašto? onome kraju. Tako bi donja sela uz bližnja hercego- neće biti gotova ni za 10 godina | Tom cestom mora .
sobine političkog čovjeka da utiče na mase, Yačka podpala pod Topolo, a pod Lisac Smokovljani, da Zadar Dude, kako je zaslužio, sasvim od nas odci-
O MA u i DNK *. Trnovica, susjedna Hercegovina, pak dalje u istok sve jepljen. Neka se Zadar tješi sa bljuvotinama proti nama
vost naših raznih ljudi imao je. Nije prošao. do Mravinca. Začudno je da primorska. mjestanca od u listu »Corriere« i »Aquila« i nekako njihovo tugje
oro ooo ai : 200—300 duša imaju poštu, brzojav, puteve, parobrode . parobrodarsko društvo tršćansko »Tripcovich« (iz naše
momenata, kad struja narodnog raspoloženja i svako saobraćajno sredstvo a SStonjsko Primorje sa Boke !), koje tiče svaku našu luku i mrtvu, mora da
3 tada badava ići lijevo !_Ko hoće đa ispliva, pograničnom Hercegovinom — kraj od preko 9000 bude od nas potpuno onemogućeno, i. j. bojkotirano.
maticu! ić a nih, koji ne vide, ali duša nemamo nijednog pošt. ureda, već mora u daleki = Očito nam je, da ga prekomorac uzdržava jedino da
: Oe Oženia Ston 3—6 sati daleko. Mislimo da je svakako potrebno dokaže poturicama, Zadranima, nekakvo mletačko
lone. Raspoloženje q, poštanski ured namjestiti istodobno i brzojav, jer gospodstvo na našemu moru. — Sramota! — Vir pak,
bi se tako ovaj kraj najbolje mogao približiti Stonu, otok do 1000 stanovnika, nema nikakvih komunikacija
i Dubrovniku, Metkoviću i biti u bližem i boljem kon. ni kopnenih ni pomorskih! Gorko ali istinito — Ž. 7, č€.