Br. 38

Naro

 

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
   
 

U Nedjelju na 19. kolovoza završio se je euha-
rislični kongr&s u Zagrebu, na kojem je hrvatski narod
javno pred svijetom ispovijedio svoju vjeru u Krista
i Njegovu Crkvu. I još ne zanimiješe veličanstveni
\akordi tog slavlja, kad bratski slovenski narod sed-
micu dana iza toga, u bijeloj Ljubljani, dade oduška
“svome katoličkome uvjerenju kao nikad dosad. Slo-
\venci održaše već 4 kat, zbora, zadnji pred ravnih
10 g., ali sve je premašio ovaj posljednji. .Na : ovom
se je zboru sakupila cijela kat. Slovenija, da oživi na
novi život i da nakon uzajamnog dogovora i savjeta
uzmogne novim silama, da stupa naprijed k blago-
stanju svoga naroda, Daie su nove smjernice za za-
jednički rad, a do potrebe i boj, i sve obzirom na

 

Ako su prva četiri zbora imala onako krasnih poslje-
dica i uspjeha na vjerskom, kulturnom i socijalnom
polju, sa (svom pouzdanošću možemo, da to očekuje-
mo i od ovoga.
dosta lijepih ideja i pobuda od Slovenaca,.pa će bez
dvojbe ideje vodilice ovoga zbora odjeknuti i kod nas.
Te dok se veselimo i čestitamo bratskom narodu na
jovako uspjelom zboru, zahvalni smo mu takogjer i na

narod. 3

Tok kongresa.
Već u pelak po podne došao je kao zastupnik
sv. Oca nuncij M.sgr Pellegrinetti u pratnji nadbi- >
skupa Dr: Bauera iz Zagroaha _MNa ctanici hio ie do.

štva svijeta, na čelu sa raznim) predstavnicima vlasti.
Na pozdrave odgovarao je nuncij u slovenskom jeziku
kao i tekom cijelog zbora. Istog dana na večer stizali

ćeno salezijanskom glazbom.
Subota 25. VIII. Već prije podne dolazili su razni

 

glavni dan zborovanja već su u subotu razne korpora-

\znanja i zbliženja katoličkih i pravoslavnih Slavena.
rednjoškolci su imali takogjer svoj veoina uspjeli sa-
anak sa referatima gg. profesora. U isto vrijeme zbo-
_rovali su kat, učitelji, kako da djecu odgajaju u vjeri,
“narodnosti i državnoj svijesti. Kršćansko socijalno rad-
ištvo priredilo je veličanstvene manifestacije iza kojih
“u nabitoj dvorani općinskog doma govorili su rad-
\ništvu Dr. Gosar, Terseglav, prvi slovenski sociolozi.
Kršćanska ženska sveza održala je svoje zborovanje
u Unionu, raspravljalo se: o kršćanskom uzgoju djece,
“o ženskoj organizaciji; .o modi; it.d. — Na večer u
“dvorani hotela Uniona bilo je pozdravno veče svih
visokih gostiju. Prvi je govorio presjednik i duša ci-
jelog zbora universit. prof. Dr. Slavić, pa za tim razni
biskupi, nuncij i narodni poslanici. Tu su bili proči-
tani i razni brzojavni pozdravi. :
| Nedjelja 26. VIII. U noći od subote na nedjelju
| dolazili što vlakovima, što kolima ili pješke iz bližnjih
— mjesta, cijele, mase slovenskog naroda. Svima je u
utro mutilo veselje kišno nebo, ali tim je veće zavla-
dalo oduševljenje kad se domala nebo razvedri ; svim
'Ljubljanskim ulicama vrvjelo je kao u mravinjaku. Sve
-_je bilo puno veselja u svečanom ruhu, dok su kuće bile
urešene narodnim zastavama i zelenim vijencima.
+ Svečana povorka. Na. 7'/o s. jutra gradski top
i fanfare jave da ima započeti svečana povorka. I do

  
 
  
  
 
  
 

 

Cijena je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstvo 100. Din. godišnje.

čekan i burnim ovacijama pozdravljen od silnog mno- goyenske napjeve

Poštarina plaćena u gotovu.

DUBROVNIK 4. septembra 1923.

dna Svijest

Izlazi svakog Utornika.
Pojedini broj 1:50 Din.

Tisak

 

Peti slovenski katolički zbor u Ljubljani

na 25., 26. 27. i 28. kolovoza.

malo usljed neopisivog veselja i oduševljenja počela
se povorka kretati od kazališnog trga prama kongre-
snom trgu. Prvi su išli trubljači a za njima konjanici
sa krasno okićenim zastavama, na prvom mjestu s pa-
pinskom i državnom. Za ovima dolazi 20 Westfalskih
slovenaca, rudara (više ih nije moglo doći radi zapo-
sjednuća Ruhra) sa svojim župnikom,.koji je Nijemac,
ali iz ljubavi prama njitha naučio je sasma dobro
slovenski. Oni su bili ma: Osobiti način aklamirani i
pozdravljani svakom zgodom. Tad su slijedili slovenski
mladići na konjima bez sedla, sjedeći ozbiljno, muški
i ponosno poput dragonera. Za jahačima redale su se
velike skupine organiziranih radnika. Tad dolazi lijepa
skupina malih u bijelo obučenih djevojčica sa sloven-

prati, Odmah iza njih dolazi skupina, koja pobugjuje
osobitu pozornost, a to su slovenski parlamentarci.
Njihovu skupinu zaključuju dječaci sa zastavicama.

radničke organizacije svih struka. Burno su bile pozdra-
vljene skupine od više stotina narodnih ženskih nošnja,
pa amo tamo bile obasipane cvijećem, ma što su one
uzyraćale narodnim pjevanjem. Iza narodnih nošnja

pa učitelji, a iza ovih dolazile nepregledne vrste orlova
iz cijele Slovenije, kojih je u odorama bilo 2000. Iza
orlova bile su razne organizacije iz levantinske (Mari-
borske) biskupije, odjeljene jedne od drugih u skupi-

lom urešenih kola završivala je prvi dio povorke.
Drugi dio povorke otvaralo je brojno zastupstvo Lju-
bljanske općine, a iza ovog slijedile su orlice, u ne

učesnika povorke bilo je oko 30.000; a gledaoca sa
strane tri puta toliko. — Svuda je vladao najuzorniji red.

matrao povorku, koja ga je mimo. prolazeći burno

zbor.od 1300 pjevača i pjevačica. Iza sv. Mise, stupio
j& pred oltar Ljubljanski biskup Jeglić i svečano posvetio
cijelu Sloveniju Presv. Srcu Isusovu.

Glavno zborovanje. Na 10 s. i 20 minuta otvorio
je presjednik Dr. Slavič« manifestaciono zborovanje i
bi izabrano presjedništv&. Presjednik Dr. Franc Janković,
bivši ministar, burno je bio aklamiran, kad je spomenuo
ime sv. Oca i prisutnoga Kralja Aleksandra, koga je
na osobiti način pozdravio. Iza pozdrava kralju glazbe
odsviraše a pjevači olpjevaše narodne himne. Na to
bi pročitano pismo sv. Oca upravljeno .ma_ ovaj zbor,
iza kojeg narod ponovno priredi ovacije, te iza otpje-
vane papinske himne, nuncij podijeli papinski blagoslov.
Kralj se sada odveze na Bled i sad održaše svoje
krasne govore Dr. Brejc i Dr. Leskovar, koji su bili
prekidani irenetičnim aplauzom. Napokon. predsjednik
završi manifestaciono zborovanje i narad , se razigje.
Biskupi bili su gosti zajedno sa nue E
biskupa Jeglića. Kod stola pale su opet ražne nazdra-
'vice od biskupa, nuncija, predstavnika vlade ministra
Jankovića, presjednika skupštine Ljube , Jovanovića i
drugih. — Po podne u 4 s. bila je javna tjelovječba
orla na velikom Ljubljanskom »Stadionu«, Nastupilo je
2000 orlova i 600 orlica. Na večer bila su održana
razna zborovanja, osobito impozanino bilo je ono

“7 Štajerske. Oveća SKUPINA ZEtalo —

God. : V.

Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom čijeniku, i S OdE OVOM
urednik A. Fle.

— Vlasništvo Odbora ,,Narodne Svijesti“.
Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju. —

radničko u radničkom domu, koje je trajalo od 7—10
s. na večer, U 8 s. na večer bio je u dvorani hotela
»Union« održan glazbeni oratorij ,Assumptio“, kom-
poniran od franjevca Sattnera a izveden od pjev. dru-
štva ,Ljubljana“. Isti se je oratorij ponovio u ponedjeljak.

Ponedjeljak 27. VIII. U 7!/2 bila je svečana pon-
tifikalna misa i ispovjed u stolnoj crkvi, a onđa po
raznim crkvama nabožna društva održaše svoje pobo-
žnosti sa propovjedima, dok su razne organizacije
držale svoja zborovanja. Dugo bi bilo nabrajati razne
referate već samo spominjem skupine: na školskom
Odsjeku održaše se 6 predavanja, isto toliko na zbo-
rovanju za narodnu prosvjetu, pa ma zborovanju za
umjetnost i lijepu knjigu. Svoje zborovanje održaše i
razna strukovna udruženja baveći se svojim pitanjima.
— Na 4 s. popodne bilo je svečano zborovanje u
hotel »Union« sa 4 referata : Veličanstvo kat. crkve;
školsko pitanje; omladinske organizacije; marodni i

nove prilike, u kojima se slovenski narod sada nalazi. skim zastavicama a stupaju po taktu muzike, koja ih državni uzgoi.

Utorak 28. VIII. U jutro pontitikalna inisa s go-
vorom, pa onda slijede zborovanja odsjeka za vjerski.
preporod naroda, pa opet odsjeka za crkveno-politična

Mi smo Hrvati primili u prošlosti _Iza ovih dolazili su slovenski načelnici, pa opet razne _t€ politična i narodna pitanja i zborovanje socijalnog

odsjeka. Po podne u 4 s. svečano zborovanje u
»Unionu« sa slijedećim govorima: socijalni razvoj i
kršćanstvo ; obnova obiteljskog života; abstinenca ;
vjerska misao u javnosti, i napokon zaključni govor

\svim dobrim posljedicama, što će ih on imati za naš siupala je budućnost Slovenije, veliko mnoštvo djaštva, biskupa _Jeglića.

U 7/2 na večer bio je zaključen peti kat, slov.
zbor sa svečanim ,Tebe Boga hvalimo“ i blagoslovom
u stolnici. — Slijedećeg daria u jutro bio je svečani
rekviem za umrle učesnike prvih četiriju zborova.

Ovo bi-bio u glavnim potezima prikaz uistinu
veličanstvenog zbora, koji je na najjasniji način pokazao

=== a 3. zada

 

Prilike u Župi.

Ovih dana prolazeći Župom, a sjećajući se Vaše

gu razni “vlakovi sa sestine PG Zagreba, odakle — manjem broju, ako ne i u većem nego.orlovi. Za orli- vijesti o redukciji činovnika na Državnom Rasadniku
su dolazili mnogi učesnici euharisličkog kongresa. Istog cama slijedile dekanije Ljubljanske biskupije, razdje- Čibači, propitao sam se kod nekoliko Župljana, što
čera brojno katoličko djaštvo obašlo je gradom pra- ljene i one svaka opet na razne organizacije. — Svih . je na stvari. Mogu Vam reći, da u ovomu nema ništa

osobita, jer je svakomu poznat sistem radikalskog cen-
tralizma. U Čibači je namješten, još od prije rata, kao

gosti megju ostalima i ministar željeznica Dr. Velizar = piskupi i drugi odličnici nijesu hodili u povorci, već - yrifar neki Radančević, čovjek bez strukovne naobrazbe
Janković, kao prestavnik vlade, koji je bio dočekan i < se skupili, pred. palačom suda, gdje su dočekali <a nešto prakse stečene najviše na ovom istom Rasad-
(pozdravljen od duhovnih i civilnih vlasti. Popodne Njegovo Veličanstvo Kralja Aleksandra, koji je bio niku ao. Baranovića i drugih upravitelja.
došli su gotovo svi biskupi naše države i duhovna lica, došao za iu prigodu atom iz Bleda u pratnji predsjed- Pričaju, da je naprasit u ponašanju sa radnicima i
koji su bili srdačno pozdravljeni od velikog mnoštva ika parlamenta Ljube Jovanovića. Kralj je bio veliki nmelajak. Svima upraviteljima da je pravio
svijeta na stanici i putem. I ako je Nedjelja bila kao pozdravljen i tada je sa balkona. sudske palače pro- neprilike i ako nesposoban tražio je svaku zgodu, da

sam postane iaktolum na ovom državnom imanju. Što

“cije održale svoje sastanke. Tako akademičari rana O Megjutim su i zadnje vrste oko 9% nije mogao nitko očekivati, eto je sada postigao. Je-
'žaše svoj sastanak u subotu prije podne. Njihov sa- došje na kongresni trg i zauzele svoja mjesta pod dinu prednost što ima, ta je, da je fanatični hrvatožder,
stanak počastiše svojom prisutnošću nuncij, biskup svojim mnogobrojnim zastavama, sav.se trg napunio nx je zato lako našao protektora u nekom popu u
: eglič, rektor univerze Ušeničnik i mnogi drugi. Pred-. svijeta. Na povišem mjestu bio je napravljen oltar, na / Dubrovniku i njegovim zagovorom rastjerao .je eto sve
met ovog djačkog zborovanja bavio se načinom upo- \ gome je nuncij/odslužio sv. Misu, a pri kojoj je pjevao - gvalifikovane činovnike Hrvate i ostao sam sa nekim

radnikom, radikalom. — Ovo nije baš najgora strana na
Čibačkom Rasadniku, jer činovnici Hrvati moći će naći
zarade i drugovdje.. Ali tu ima mnogo gorili stvari.
Ovdje Rasadnik drži u zakup veliki kompleks zemlje
za uprav neznatnu cijenu. Dok je bila zdrava valuta
novca vlasnici zemlje primali su oko 20 para po m?,
a sada kada je vrijednost novca pala za 100 puta na
niže, vlasnicima je. povišena najmovna cijena samo
četiri ili. pet puta više, ali i za tu neznatnu povišicu
morali su vlasnici, uslijed bezdušnog pritiska sa strane
činovnika, produljiti najmovni ugovor za.15 ili 20
godina. Ovim je nanesena vlasnicima zemlje ogromna
šteta, osobito dvjema od prvih obitelji u Župi: Grbić
:i Kisić, koje su se mogle lijepo razvijati. Ovakovom
tiranijom osugjene su da propadnu, jer su im gotovo
mukte oduzeti toliki hektari najbolje zemlje u Župi.
Računa se; da su Župljani na ovom zakupu oštećeni
preko milijun kruna na godinu. — Još je ovdje učinjena
jedna nepravda Župi. U Čibači ima jedna kuća, koja
je najprikladnija da u njoj stanuje općinski liječnik, a
u njoj je prije liječnik i stanovao. I tu je kuću Rasad-
nik rekvirirao za sebe i uzeo je za više godina, a
“kako čujem i nju za posve malenu cijenu, pak sada
moraju Župljani, ako trebaju liječnika, ići daleko na
Kupate uz veći trud i dangubu.