Kraljevski dar_Don Miguela Mihanovića. Čita.
0 u »Jadranu« .iz Buenos Airesa zakladno pismo,
im ovaj naš narodni dobročinitelj prigodom proslave
odišnjice našeg konzulata u tom gradu ustanov-
Zakladu Miha Mihanovića za poboljšanje zdravlja
na Doli, Smokvine i ostalih sela općine Stonjske,
laročitim obzirom na djecu pučkih škola“. Svota
ide iznosi 1,000.000 (ijedan milijun) Dinara. Za-
ada-u glavnom ustanovljuje. slijedeće: Od kamata
kladne svote podmirit će se troškovi, da liječnik op-
e Ston barem jedan put na mjesec pregleda djecu
čke škole u Dolima, pouči ih u higijeni i čistoći
leći im 2 komada sapuna svakomu za ličnu porabu.
liječnik dogje u selo pregledat će i bolesne se-
ne, a siromasima koji moraju ići u bolnicu plaćat
se putni troškovi, Pravo besplatnog; liječenja pripa-
dotičnim učiteljima pučkih škola i njihovoj poro-
Bolesna djeca, učitelji i porodica imaju pravo na
latne lijekove. Pred Božić najsiromašnije dijete u
dobit će jedan par obuće sa jednim toplim
je . Koje je najsiromašnije dijete odregjuje složno
jlavar i župnik, ako se ne slažu presugjuje učitelj.
| Stonjski će liječnik obaći barem četiri puta u go-
ostala .sela općine, u kojima postoji pučka škola,
će poučit i liječit školsku djecu, siromašne seljane
učitelje i porodicu im, kojima takogjer pripada pravo
| besplatne lijekove i eventualni trošak do bolnice. I

  
 
 
 
 
 
 
 

 

a, nadzornik pučkih škola u Dubrovniku i pred-
ik okružnog suda u Dubrovniku.

Ovom je svojom zakladom Don Miguel podigao
trajni spomenik u stonjskoj općini, a za krasne
edice tog djela bit će mu haran čitav naš narod.

:t Marin Bavčević, otac mjesnog pošt. činovnika
uba, te Dn. Josipa i Dn. Tome _ splitskih sveće-
preminuo je pretprošlog ponedjelnika u Splitu.
ao u miru! Vilim sinovima, našim prijateljima,
no saučešće ! :
| Na ,Upite bez odgovora“ našao se ponukanim
odgovori g. Veljko M. Kojić, dobrovoljac invalid,
ji ga u ta pitanja ulazi kO Pilat u Vjerovanju.
liljda se nijesu potoci krvi lijevali, da dobijemo slo-
, u kojoj će se moći slobodno nama Dubrovča-
ubijati estetski osjećaj i to na najvidljivijem mjestu
ičega grada. Ako pak_u Dubrovniku ima onih, koji
go vide, to jet svakako časnije nego da ima onih,
kod protivnika sve vide samo crno-žuto !
Francuski studenti pod vodstvom svojih profe-
dolaze večeras u naš grad na svojoj turneji. po
slaviji i ostaju par dana. Dobro došli |
Sunčana pomrčina i Einsteinova teorija. U
izmegju ponedjelnika i utorka, 10. i 11. ov. mj.
će potpuna sunčana pomrčina, koja za naše predjele
za čitavu Evropu, Afriku, i ogroman dio Azije,
imati nikakve praktične važnosti, jer će biti vidljiva
u Americi i u dvjema velikim Oceanima, te u
i sjevernim polarnim krajevima; nu ipak se za
u ,staromu svijetu“ u velike zanima učena javnost,
ima još jednom da dokaže Einsteiriovu teoriju
osti obzirom na otklon svjetlosti, kao što su to
lokazale sunčane pomrčine od 29. Svibnja 1919.
Rujna 1922. Središte će opažanja ove pomrčine
feksiko, kamo je već stiglo u tu svrhu 12 ekspedicija,
u glavnom finansira Amerika. Za vrijeme će se
čine nalaziti u blizini Sunca okolo 80 zvijezda, čije
tove otklona već proračunao čuveni Emantelli,
sor vatikanskoga observatorija u Rimu. Zanimljivo
0, da će se tijekom pomrčine za neko vrijeme
u ravnoj liniji skupa sa Suncem, Zemljom i
ecom (što je, dakako, uvjet pomrčine), još i Venera.
as će u Dubrovniku sve to proći neopaženo ne
s razloga, što je rijedak broj onih, koji sve to

 

 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 

pomrčina u cijeloj Europi nevidljiva.

Ovom prilikom spominjemo, da će u budućoj
i (1924.) biti kod nas vidljiva saino mjesečeva
čina uoči Velike Gospe (14. Kolovoza) u večer.

"Na blagdan Male Gospe, u subotu dne 8.0.m.,
će se u zavjetnom svetištu »Gospe od Milosrgja«
a Božja ovim redom : Prva sv. misa, pjevana, u
. u jutro, iza toga tihe mise u 5%, 6, 6%a, 7 i
Velika svečana sv. misa i propovijed u 8, pa
tiha misa u 9 s. — Po podne u 5 s. Ruzarije
ni blagoslov. iša a
aricusko predavanje u ,Boškoviću“. U četvrtak,
ij. predavat će u ,Boškoviću“ u 8 s. v. preč. g.
ite, doktor teologije, o temi ,Le rayonnement spi-
| de la France“. ,Pozivlju svi prijatelji irancuskog
da posjete ovo predavanje.

Otvor škole kod Pomorske Akademije. Upisi-
lje učenika kod Direkcije P. Akad: slijedit će.na 15.
bra od 9—12 sati. Popravni i naknadni ispiti
avat će se 14., 15. i 16 septembra od 8—12 i
s. — Prijamni ispiti za I. razred počimlju 17.
sati. — Školska se godina otvara na 18. \sept.
nom - službom Božjom, a 19. počimlje redovita
lika. Potanje obavijesti kod Direkcije.
Spiritisti oko ,Dubrovnika“ vjeruju u molitvu,
u onu pred! :našom čudotvornom Gospom od
a. Tako oninekako izjavljuju u svom »Dubrovniku«.

ta često pomogla, i da će nam i unaprijed biti u

imo

   
 

i, pa i radikalski spiritisti oko »Dubrovnika«
da o tom imaju svojih nazora! Ali nama
nima katolicima radikalska +teologija' ne može

Mali 6r OGI O. DE i

 

niju, nego i zato, što je, kako smo već spomenuli, :

drotiv vjeriijemo, da nas je:naša Gospa od

Spiritistička vjera jamačno to o: Bogorodici -

 

NARODNA SVIJEST

»Jedna bestidna neistina!“ Na našu noticu o
radikalskim metodama »Dubrovnik« tvrdi, da se. samo
Radićevcima odbijaju dozvole za oružje. Dočim je
istina, da se puške ne dozvoljavaju ni onima, koji
nikada nijesu bili Radićevci, a ponos i poštenje im
ne dopušta, da budu radikali. Uzalud »Dubrovnik«
hoće da pere crnca.

Upisivanje u četverorazrednu žensku osnovnu
školu u gradu bit će 14 i 15 10. mj. od 9-12 s. pr. p.
Skolska će godina 1923-1924 početi na 16 o. mj. sa
službom Božjom u 9 s. pr. p.

Dr. Marko Bibica, liječnik, prima od sad unapri-
jed po podne u Lapadu cd 2-3 s. (mjesto prije 1-3).
Jutrnje ordinacije u Lapadu 8 9 s. i u Dubrovniku 91/2-
10*/2 s, ostaju nepromjenjene i dalje.

Milodari. Udijeliše ,Dječijem Zakloništu“ na počast
uspomene blagopokojnog g. Petra Perić: gg. Gjiron. Josip
Dinara 10, Kleiner Ante 10, Klaić Miho 10, Penić Milivoj
10, Sladić Jovo 10, Sučić Blagoje 10, Glunčić Pavo 10,
Cvitanić Ivan 10, Dabinović Aleksandar 10, a u počast
blagopokojne g.gje Roze ud.*“Vodopić: gg. Dr. Karlo Desković
Dinara 100, Spasoje Merlo 20. _

Za Domus Christi (Uboški dom.) Da počaste uspomenu
pok. g.gje Roze ud. Vodopić, mp.Don Gjuro Krečak Dinara
20, Gašo Dalleore/50, a u fond Pučke Kuhinje 50. —
U počast uspomene pok. ggje Amalije ud. Luxio ugl. obitelj _

D.ra_ Nika Svilocossi Dinara 50. a
Gospogja Frančeska udova. Ivana Milić, darovala je -

Dinara_hiljadu (1000) na. korist) siromaha Janjine, a na_
počast uspomene svoga blagopokojibg supruga Ivana Milić.
U počast pk. Roze ud. Vodopić, vlč. Dn..N. Kusalić

u Pridvorju položio je za Dobru štampu Dinara 10. :
G. Vicko Grbić da počasti uspomenu g. Otamara Svoboda
minist. savjet., položio je u fondihratstva ,Sv. Andrije“ D 20.
grebu jesu: ,,Iron“ proti slabo-

Ilaiiše Mažen krvnosti ,Markove kapljice“ za

želudac ,Reumatis“ proti kostobolji i reumatizmu. Da
se bolujućem općinstvu olakša nabava i uštedi visoka
poštarina, nalazi se. odsada za Dubrovnik i okolicu
glavno skladište ovih ljekovitih preparata u ljekarni u
Gružu gdje se dobivaju uz originalnu cijenu.

Gospodarstvo.

Pravimo mantatlu, varenik i fina vina.
Dr. J. Arambašin napisao je lijep članak .pod naslo-
vom ,lz grožgja zdravu hranu mjesto štetna pića“, u
kojem pokazuje, kolika je šteta i po naše zdravlje a
i po naše financije, što šećer iz grožgja pretvaramo u
alkohol. Mantala je zdrava i korisna hrana, te se daje
bolje unovčiti nego li vino, kojemu je slaba buduć-
nost. Varenik pak služi.ne samo : za oslagjivali razna
jela, već služi kao ugodni napitak ljeti s vodom (bolji
nego li framboa, marena, granatina),. a još se može
upotrebljavati i u ljekarnama za oslagjivanje raznih
ljekova. I fina pečena vina (proseki) bolje se isplate
nego li prosto vino, koje je u pogibli i da se pokvari.
Stoga bi bilo pametno i uputno, da svaki domaćin
napravi mantale i varenika ne samo za svoju kućnu
potrebu već i za prodaju. Sad je šećer skup, a za
hranu osobito djeci, puno je potrebit. Gledajmo dakle
da sa grožgjem osiguramo i svoje zdravlje i da što
bolje unovčimo plodove truda svoga.

JAVNE ZAHVALE

U velikoj tuzi i žalosti, koja me zadesi nenadnom
smrću mojeg nikad nezaboravnog i dragog oca

Petra Perića, kavanara

smatram za dužnost, da ovim putem izrazim moju
harnost i zahvalnost svima onima koji su mi priskočili
u pomoć i tješili mene i sitotu majku u groznoj ne-
sreći, Osobitu zahvalnost, izrazujemo dr. Milu Katiću,
koji je sve moguće učinio, da nam otme iz čeljusti
smrti našeg dobrog pokojnika. Zahvalna ostajem za
uvijek gospodinu Antunu Gregušu, koji se je baš očin-
ski zauzeo za sve kad je dočuo za tragičnu sudbinu,
koja nas je zadesila. Zahvaljuje ocima MM. PP. Fra-
njevčima, koji su uzveličali sprovod i pratili pokojnika

preparati Gradske ljekarne u Za-

sve do hladnog groba kao takogjer dali sv. Misu za 71.
njegov pokoj, Ostajem harna za uvijek gospogji Karlif
ud. Pavlović koja je odmah pristala i drage volje dala|

svoj grob e da se pokojnika u njemu sahrani.
Zahvaljujem takogjer gosp. Špiru Savinu gostioni-
čaru, koji je poslao glazbuk e da uzveliča sprovod.
Zalwaljujem svim njegovim prijateljima, znancima,
radnicima, koji su korporativno u onako velikom broju
prisustvovali sprovodu, kao svome drugu poslali vije-
nac i do vječnog počivališta dopratili. — Hvala svima
koji su mi u teškoj žalosti bili od velike utjehe bilo
milom riječi i djelom, Mojem susjedstvu koje nije marilo
ni truda ni muke a da mi olakša bol i tugu. Napokon
hvala i gg. Cvitanoviću i Kleiner koji su mi u svemu
pri ruci bili. — Neka svima Bog naplati a od nas hvala.

Anka Perić

za majku i otsutnog brata. |

U našoj preteškoj žalosti i najvećoj nevolji uslijed
gubitka najmilijeg nam ljudskog stvora, premile i pre-
drage majke

Roze udove Vodopić rogjene Messi

kao i za vrijeme njezine duge i teške bolesti iznena-

diše nas i duboko ganuše plemeniti i ljubazni iskazi
istinske ljubavi i toplog saučešća dobrih i ljubaznih

\ duša naše rodbine, kumova, kolega, prijatelja i znanaca,

da se smatramo dužni dai ovim putem svakome izrazi-
mo svoju najveću zahvalnost i blagodarnost.

mim svećenicima konavoskog dekanata,

 

Str. 3.

Neka je maša vječita harnost svima onima, koji
nastojahu da pomognu i utješe našu pokojnicu kroz
njezinu bolest, a nakon njezine'smrti da ili usmeno,
ili pismeno ili brzojavno ublaže naše bolno i ojagjeno
srce, te na bilo koji način da počaste pokojničinu uspome-
nu, bilo impozatnim i neočekivanim učestvovanjem
sprovodu ili poklonom milodara u dobrotvorne svrhe.

Osobitu našu hvalu dužni smo cijelom pučanstvu
mrcinske parokije, koje se na čelu sa dičnim mrcinskim
glavarom Baldom Miluglav natjecaše, kako da nama
bude što više priruci i da nas utješi a pokojnicu počasti.

Vječito nas zadužiše plemeniti i dobri naši sumje-
šćani sa općinskim upraviteljem Nikolom Raško i
zauzetnim i odličnim našim starim kutnjim prijateljem
Antunom P. Bratić, koji u velikom broju ne požališe
ni truda ni muke, te po žestokoj žegi i uz veoma ne-
pristupačni put dohrliše iz Cavtata na Mrcine da na-
ma pruže utjehe, a pokojnici doličnu zadnju počast,
Naše pak osobito priznanje Antunu P.Bradić, koji se
oprosti od naše pokojnice sa milim riječima, koje nas
dirnuše u srce duboko.

Osobita naša hvala svim mnogobrojnim csobama
iz Kaznačina Grude, Zastolja i Vitaljine, kao i onim
iz Ljute, Vodovalje, Radovčića, Poljica i Pločica, koje
dogjoše da učestvuju sprovodu.

Posebna naša hvala. velečasnim mirskim i redov-
koji svi sa
dekanom Dn. lvom Dagonig na-čelu dogjoše. da: dadu
melema našoj gorkoj boli, uveličaju sprovod i odčitaju
Sv. Misu za upokojenje naše nezabcravne pokojnice,

Svevišnji svakome cdvratio svakim dobrom duho-
vnim i tjelesnim, a mi'im vječito harni i dužni!

Mrcine - Cavtat 27. augusta 1923;

Ožalošćeni Dn. Vice i Miho Vodopić
sinovi, za sebe i ostalu svojtu.

U ime moje i odsutnih roditelja i sestre,
dužnost mi je ovim putem izraziti zahvalnost
onim prijateljima i znancima, koji su prisu-
stvovali sv. Misi u počast nezaboravnog našeg
kap. Eugenija Radeglia.

Ivo Svilokos.

Traži se dojilja; zdrava i jaka kod bolje kuće.
Nastupiti odmah: Obratiti se na -uredništvo ovog lista.
Kancelarija Frana Schicka — Du-
brovnik za kupoprodaju nekrefnina: kuća, zemljišta
itd, radi unapried. Adresa F. Schick vl. Garište br. 442.
Lekcije kroja za haljine upitati do 12
septembra poviše dućana D. Bubalo od 8-10 i 5-6 sati.
_. Preparande nižih razreda i pripravnice pri-
maju se na stan i hranu u samostanu za Dančama.
Prodaje se barka u sasvim dobrom stanju.
Upitati se kod Uprave lista. :
Prodaje se jedan pianaforat Mezza-coda, tako
isto jedan pianaforat na elektiični pogon. Dva biljar-
da ,S. Martin“ sve u dobro stanju. Za pobliže infor-
macije obratili se Kafana Dojmi — Kotor.

Zemljište na prodaju SME

u Župskomu polju niže malog mosta, gdje.se
okreće put Mandaljene. Tko izvoli kupiti, može pri-
stupiti na lice mjesta na 9/9, u Nedjelju, gdje će se
voditi posebna prodaja. Vlasnik će dati svoju cijenu
u 8 sati jutrom. Stijepo Kojaković. -

LLOYD TRIESTINO - Trst

Pruga brzovoznog parobroda ,DUINO“

 

 

 

 

 

 

Dolazak Polazak
LUKE :
Dan Sat Dan Sat
POLAZAK

IRSI
PI) Subota
ONI m. |

ZIDAR :
Nedjelja

dubota —/ 8.-
GG. ea
6 I li
Ao, 2 -
MIT o 3a0 | Nedjelja, | 430.
GRUŽ : 1230 |

POVRAT
nul

id Nedjelja
PUT. [Medjelja | 230. |
1ADAR = | Ponedjelak, == 4 - | Ponedjel,
WM m | , a.
Msšeal ase UD | s
M 0 uri

N. B. Pri dolasku i polasku parobrod će se zaustaviti u
Brioni“, AGENZIA LLOYD TRIESTINO
Gruž - Dubrovnik.

 

A K
EU
2115
tili
515
B-