Str. 2.

Zupljani: su dobri i_mimni ljudi, ali radi ovih
nepravda vlada. megju njima silno nezadovoljstvo.
Ovo se nezadovoljstvo: još više širi sa. strane nekih,
vlasti. Mnogi Župljani trebaju dopust da mogu držati
pušku ne samo za lov, nego dapače još više, da se
brane od razne zvjeradi, koja čini silnu štetu oko kuća

"i na polju. Ovaj dopust pak dobivaju samo pijanci,
kavgadžije i lijenčine, dok pošteni, radini i ozbiljni
ljudi ne mogu ga dobiti, a tomu je uzrok stran-
čarstvo. Jedna visoka ličnost prisvojila je načelo Mus-
* solini-a miente per niente ili kako se izražava ruka
ruku pere. — Da se Župljanima nanese veća bruka i
sramota, ako hoće dobiti dopust za nositi lovačku
pušku treba da ih pogje preporučiti jedno golobrado
smušeno momče, koje se razmeće velikim radikalstvom.
Ovaj narod već osjeća, da se smatraju podanicima ove
države samo oni, koji se upišu u radikale, a nipošto
oni, koji plaćaju poreze, idu u vojsku i snose druge
državne terete, ako nijesu radikali. Zupljani se punim
pravom proti ovakovom postupanju tuže.

* Ima vam pak u Župi i jedan origjino, a to vam je
onaj Kojaković ili kako se on nazivlje  Kojaaaković,
što ste ga zadnji put spomenuli u listu. To vam je
komunista,. zemljoradnik i — radikal, sve skupa.
Zapala ga je čast, da sada izdaje, ili bolje potpisuje
meki radikalski listić u Dubrovniku. Hoće da o svemu
govori, a o ničemu se pravo one razumije. Najmilija
mu je tema antiklerikalizam, kao svima idiotama. kad
hoće da se pokažu pametni. I ovaj je od radikala
rado vigjen i ako ga Župljani drže origjinalom.

Ima u Župi još mnogo opravdanih razloga neza-
dovoljstvu, kao što je podupiranje Hotelskog Društva
u Kuparima sa strane Vlasti proti interesima i vje-
kovnim pravima Župljana, ali o tomu i o drugim
stvarima javit ću vam se na povratku. — Putnik.

Pisma iz naroda.
Kotor. Ovih dana stigao je odgovor od Mini-
=> starstva, u kojem se saznaje, da je radi intervencije
“općine, pomilovana naša humanistična gimnazija, koja
se je po naredbi Ministarstva Prosvjete morala izje-
— dnačiti crnogorskim gimnazijama, t. |. moralo se je
pošteno oklaštriti latinski, a talijanski i grčki naprosto
ispuhat iz škole. Što se je smatralo da će napredak
maše omladine baciti nekoliko decenija unatrag. Stoga
je i razumljivo, što se je ovom pomilovanju naše
gimnazije svatko veselio. — Našem parobrodarskom
društvu »Boka«

 

činilo se je valjda da imena njihovih
parobroda: »Bakar«, »Sava«, »Drava«, »Lovrana« odviše
dišu po Radićevštini, pa su ih: izmijenili sa boljim
imenima: »Drina«, »Sitnica« i t. d., a da nebi još tko
posumnjao da to nije pravi srpski Loyd napisaše sva
imena i sve natpise na brodovima psvetim ćirilov-
skim slaumać. zu. su. uv. 1, preminuja je ovdje
Rosa ud. Vodopić majka vIč. Dn. Vice i- g. Miše sud.
savjetnika u Cavtatu. Bila je vrlo ugledna iizobražena
. gospogja, kojoj bi teško našao sličnu. U zadnje vrijeme
kad nije više mogla obavljati kućne poslove, bavila
se knjigom i to joj je bila velika- utjeha. I ako kći
gospodskoga roda, daleko je od nje bio svaki luksus
i taština, a bavila se marljivo svojim kućnim radom.
U srijedu bio joj je priregjen uprav veličanstven sprovod,
kakvog se još nije vidjelo u Konavlima. Sva sila
naroda ne.samo iz ove župe nego iz Grude, Popovića,
Radovčića, Močića, . Cavtata, Ljute pa i iz Vitaljine,
gdje je nekad g. Dn. Vice kao mladi svećenik služio
i ostavio lijepu uspomenu. Ovaj sprovod pokazuje
koliko su je štovali i koliki ugled uživaju u Konavlima
i Gavtatu njezini sinovi Dn. Vice i gospar Miše. Ovakov
sprovod neka bude na utjehu i ponos njezinim sinovima,
jer i ako su izgubili svoju milu majku, neka znadu da
imaju opet dosta prijatelja i znamaca, koji ih štuju.

/ Iz Jugoslavij
z Jugoslavije.

i Dr. Korošec u audijenciji kod kralja. Prošle
srijede bio je primljen kod kralja na Bledu, u dužoj
audijenciji Dr. Korošec. Zatim je konierirao sa g. Ljubom
Jovanovićen predsjednikom Skupštine, s Dr. Stojadi-
novićem ministrom financija i Dr. Vojislavom Janjićem
ministrom vjera. Konferencije su nastavljene sutri dan.

- Kralj i Kraljica vraćaju se iz Bleda u Beograd
sa rumunjskim suverenima i cijelom dvorskom pratnjom,
teće seu Beogradu dočekati radost u kraljevu dvoru.
& - Riječko pitanje riješeno ! Neke novine donose,

da su se dogovori glede Rijeke dovršili 30 augusta.
Francuski ministar predsjednik Poincarć je uplivao, da
. . se pogagjanja tako brzo svrše. Izgleda da je naša delega-
/- . cija potpuno kapitulirala te u cijelosti primila talijanske

 

 predloge. +:
Poslije“ Radićeva bijega. Zagrebački dopisnik
| »Jadrana« doznaje da je bijeg Radića loše djelovalo na
njegove drugove u vodstvu stranke. Javljaju, da je Radić
mjesec dana prije svog odlaska u inozemstvo prodao
svoju vilu na Pantovčaku i svoj vinograd u Moslavini.
Danas su dvije struje u radićevoj stranci: jedna je za
mastavak dosadašnje tatitke, a druga traži _ realniju
orijentaciju stranke. Kod pojedinih se vogja . rodila
ambicija, da preuzmu Radićevo mjesto, te ima ljudi
koji drže, da je jedinstvo siranke već danas u pogi-
belji. Iz pokrajine da dolaze vijesti, da je Radićev bijeg
izazvao zaprepaštenost u jednom dijelu seljaštva, od
kojeg neki već prilaze u radikale možda radi podiobe
zemlje. Neizvjesno je držanje Slovenaca i Muslimana.
Ali po događajima u Ljubljani da stojimo pred važnim
političkim promjenama. “

NARODNA SVIJEST

Radikali misle na nove izbore. Radikali su

silno veseli sa svojih uspjeha pri općinskim izborima.
»Balkan« n. pr. piše, da su..polukli.,jugovinu“ 1 to
im veselje daje misliti na skupštinske izbore s natpolo-
vičnom većinom. Radikalski prvaci u Beogradu govore, _
da će Pašić kad se povrati, zatražit od Kralja mandat.
za provedbu novih skupštinskih izbora. “ da.

1000 Dinara na svaku dušu. Iz Beograda stigla
je vesela vijest, da je ministarstvo gotovo s budgetom
za g. 1923-1924. Po tome, prijedlogu naša će država
potrebovat ljetos 11 i po milijarda dinara. Ako se ta
svota lijepo porazdijeli, otpada ravno 1000 Dinara
za svaku živu dušu u državi!

Blagajna beogradske općine prazna. Tako se
je potužio novoizabrani predsjednik beogradske općine
Marjanović ministru Jankoviću, te zatražio od vlade
pomoć, da Beograd ne doživi bankrot. Min'star_mu je
obećao da:će mu pomoći.

Krvavi sukob orjunaša sa srnaovcima. zbio se
je prošlog utorka u Novom Sadu. Sukob je trajao čitav
sat, a poginuo je jedan orjunaš dok je ranjeno 30 osoba
s jedne i s druge strane. =

G. Pašić i ,Srnao“. Ministarski predsjednik g.
Pašić — naš premier — upisao se je za člana ute-
meljitelja društva srpske nacionalne ožpladine (srpske
pOrjune“) i u fond društva darovao 4,000 Dinara. Bilo
sretno i berićetno ! i

Diljem svijeta. /

Izmegju Italije i drčke došlo je do g su
koba radi ubistva talijanske delegacije za razgraničenje
na granici Grčke i Albanije. Italija je tražila zadovolj-
štinu od Grčke pod teškim uvjetima, koje Grčka nije
u svemu usvojila. Radi toga talijanska je flota okupi-
rala Krf i Samos. :

Čehoslovački min. vanjskih posala Dr. Beneš pri-
mljen je od pape u izvanrednoj «audijenciji prošlih dana.

Mussolinijev brat, novinar, putuje n Madžarsku,
koja će ga svečano dočekati. Govori se da ide u po-
litičkoj misiji za zbliženje Italije i Madžarske protiv
— Male Antante.

Gradske vijesti.
Pr. 3./23./2.

U ime Njegova Veličanstva Kralja!
Kr. Sudbeni Dvor I. stepena u Dubrovniku, kao tiskovni
Sud, rješavajući o predlogu kr. Državnog  Odvjetništva_u
Dubrovniku, dne 28. augusta 1923. SS 4/23/1 u nejavnoj sjednici
presudio je:
+ 1) U članku ,Veliko-srpsko nasilje u Kninu“ štampanom
u izdanju časopisa ,Narodne Svijesti“ br. 37 od 28. augusta
1923. pod odgovornim uredništvom A. Fić a tiskanom u ,Dubro-
vačkoj hrvatskoj tiskari“ u Dubrovniku, i baš s riječima »veliko-
o retkii prvog stavka, ,od srpske Tiiatije“ u petom retku prvog
stavka, .,radikalije“ u zadnjem retku prvog stavka, ,Srba
pravoslavnih“ u 3 retku trećeg stavka. ,3 Srbina“ u 10 retku
3 stavka, »samo da ne prisustvuje katoličkom slavlju u Zagrebu-
Ljubljani“, u 3-4 retku zadnjeg stavka ,Katolički svećenik i
neustrašivi Hrvat“, u 5 i 6 retku zadnjeg stavka, te od riječi :
EG znade E ziO mu i KE predzadnje tačke članka,
zazivlju vjerski i plemenski razdot :izmegju Srba i
(čl. 138 Ustava). s E
_ 11) Osnažuje se u smislu čl. 13 Ustava već obavljena
zapljena i zabranjuje se daljnje rasturanje istog.
UL) Odregjuje se uništenje  zaplijenjenih primjeraka i
onih što bi se unaprijed zaplijenili, te rastava tiskovnog sloga.
IV.) Osuda se ima proglasiti u službenem' listu.
: Razlozi:
. , Gori navedenim člankom i baš zapljenjenim riječima
izazivlje se plemenski razdor izmegju Srba i Hrvata odnosno
vjerski razdor izmegju katolika i pravoslavnih. :
'U tom postipanju nazrijevaju se, skrajnosti zlodjela
naznačenog u dispozitivu ove presude, pa je zato u smislu
čl. 13 Ustava bilo presugjeno kao u dispozitivu.

Kr. Okružni Sud u Dubrovniku
Odio IV. dne 28. augusta 1923.
Merle

__ Zapljena ,Narodne Svijesti“. Naši će nas čitaoci
ispričati, da su prošli broj našega lista dobili koji dan
kašnje, jer se je mjesno državno, odvjetništvo našlo
prisiljenim (1) da naredi policiji te nam zaplijeni gotovo
cijelu nakladu lista. A zašto? Za članak, koji je do-
slovce štampan u mostarskoj »Narodnoj Slobodi« od
28/8 br. 26. Ili su u Mostaru drukčiji zakoni nego li
kod nas? Stoga bi upozorili našega gosp. cenzora,
da ne mora baš biti tako skrupolozan i osjetljiv, jer
napokon činjenice govore bolje od najžešćih štampanih
izraza. Za naše vanjske pretplatnike izdali smo uza sve
velike troškove, drugo izdale — i ako'u nekom
zakašnjenju radi samog načina zapljene, koja je usli-
jedila nakon punin sedam sati, a odluka suda nam je
uručena nakon piznih 24 sala.

Eugen kap. Radeglia, Iz Valparaisa stiže ža-
losna vijest, da je ovaj dični starina preminuo. Bio je
odvjetak jedne stare familije pomoraca, a u gradu
poznat i sa lijepim brojem svojih uspjelih slika, ko-
jima majstorski prikazivaše more. U Subotu mu svojta
priredi u crkvi sv. Vlaha svečane zadušnice, kojima
prisustvova lijepi broj pokojnikovih prijatelja. Počivao
u miru! Svojti i naše saučešće !

“ Dubrovački parobrodi. Bosanka 28/8 prispio u
Alžir. Daksa 2/9 prispio u Trst. -Dubac 7/8 S ničpio
u Ooipggansec Dubravka na putu iz Barrydock za
Cagliafii Lapad 25/8 prispio u Westhartlepool. Napried
na putu iz Palermo za Gruž. Pracat 1/9 prispio u Split.
Srebreno na putu iz Port Brura za Midlesbro. Srgj ua
putu iz Mletaka za Lands End. Lovrjenac i Petka svoju
redovitu prugu. Zaton u Gružu na raspremi..

- uITOs pasta krasno čisti zube i daje zubima
lijepi sjaj. :

oštrog su-

luk e

 
   
     

RAM Br. 38

»Diibrovnik“ fedivivus. Najavljen unaprijed osobi-
tim po gradu prilijepljenim bulefinom, izašao je prošlu .
subolu ponovno radikalski »Dubrovnik« pod uredni.“
štvom Bukvice i Jovice. Ta općinski su izbori blizu, _
pa se valja na vrijeme pobrinuti, da se općinske sto.
lice osiguraju onima, koji nam već rekoše, a sad nam.
eto ponovno kažu, da su potvoreni protivnici jugo-
slavenskog imena“! kato

I dok Jovica piše uvodni članak 0 Kvaterniku
Radiću, gdje kaže, megju ostalim, da su hrvatske /
mase dosta ispod pravih robova, da: su one ,mnogo /
niže i od roba i od svakoga skota“ ; dotle Bukvica
uzdiže radikalnu stranku do nebesa, isporegjujući ju *
sa izrugivanim, popljuvanim, klevetanim i najzad na
Golgoti razapetim Hristosom !! Pobjeda, koju-je.- radi-
kalna stranka izvojštila pri općinskim izborima u Sr-
biji i Crnojgori (a kojim srestvima, o tome se Bukvica /
ne pita \, imala bi da_,i nama pokaže: pravi put kojim
treba ići“....., to jest, da i na našoj općini zasjedu |
radikali, kojima će sva briga biti ,da regenerišu bo-.
lesno poslijeratno stanje i sve svoje sile ozbiljno i;
solidno upotrebe, da vrate sregjen mirnodobski život.“ |

Da će radikali, koji sada imadu ma raspolaganj 4
cijeli državni aparat, uistinu upotrebiti , ozbiljno i so
lidno“ sve svoje sile, da uspiju na općinskim izbori
ma, o tome smo više nego sigurni. Nu ako misle da.
će se hrvatska i jugoslovenska svijest Dubrovnika dati |
zastrašiti, te da će se Dubrovnik sljepački povesti za.
njima, u tome cijenimo da se varaju.

Ako su Srbija i Crnagora uistinu naša ,dva Pje.
monta“, kako to Bukvica kaže, onda neka slijede pri-.
mjer talijanskog Pjemonta, neka se zavjetuju i založe.
za ideju velike Jugoslavije, a ne velike Srbije, onako.
kao što:se je talijanski Pjemont založio bio za ideju
velike ltalije, a ne za ideju ,velikog Pjemonta“ |
A naši Bukvice i Jovice i Veljci i Valjevci, nek budu.
uvjereni, da onog istog časa, kad Srbi sasvim napuste.
nauku o ,srpstvu triju vjera“, a prihvate ideologiju
jugoslavensku, nestati će i Radića i svega pokreta:
koji je sada kod Hrvata s njegovim imenom spojen,

 
   

 

i Jovica neće više imati prilike da piše o »hrvatskim
3

Imenovanje. G. Dr. M Bibica, imenovan je
šefom-ljekarom Okružnog Ureda za Osiguranje radnika.
u Dubrovniku. EE ć

Uhvaćen iupež dragocjenosti g. Glavića.
četvrtak po podne uhvaćen je Petar Butorac iz Pazarišta
(Hrv.) koji je pokrao dragocijenosti g. Federika Glavića,
Policajnim agentima uspjelo je da pronagju njega i
gotovo sve blago i ako se je vješto krio. liz Amerike
protjeran radi kragje. Uhvaćen gradio se suludim,
ne htio priznati ništa. S njim su bili pritvoreni još č
tvorica pod sumnjom, jer su dolazili u dodir s njime,

ali su pušteni na slobodu. Kad ga je polic. agent u
Supotu vecer predvodio sa saslušanja na Posh 200)

u državne tamnice, došavši pred Lužom pobježe uz
ulicu Kovačku, ali ga na viku agentovu gragjani uhvat !
Tim je dokazao sve drugo nego da je lud. Od Nedjelje
na podne predan je drž. odvjetništvu, te je sudac istražielj
vodio istragu, na kojoj, kako čujemo, sve je priznao.

Apatija. Jesen je na vratima, sezona pjesme i
ostalih društvenih zabava. A kod nas? Kino uzimlje
prvo mjesto, dočim ljupka pjesma zamire. Eto rijet bi,
da i naša »Dubrava«, koja je znala, da se sa svojim
skladnim pjevanjem, svojim vrsnim pjevačima te vri-
jednim učiteljima dovine do vrhunca, rijet bi da i ona
prelazi poput mnogih drugih ostalih glazbenih i ge
vačkih društava u gradu u — arhiv poznate dubro-
vačke apatije. i " Pjevač.

Tamanjenje pjevica. Ovaj barbarski običaj, koji
svake godine hvata sve više maha. i ove je godine
započeo hvatanjem ptica na ljepilo. Od koje su nam
koristi pjevice ne treba spominjati, a ipak se nahodi
okrutnih ljudi i djece, koji ih hvataju te ih zarobe u
kaveze i na njima zaragjuju. Dužnost nam je apelirati
na društvo za zaštitu životinja, da proti ovom barba-
rizmu podigne najoštriju borbu, a preporučujemo da
i odlučni faktori strogo paze na ovo tamanjenjenje te
da ne izdavaju nikakove dozvole, jer dozvoljavati ono što
kulturni narodi zabranjuju, dajemo sebi lošu svjedodžb

\ Kinematograi. Ovih dana, čujemo, nastaje jesensko.
zimska sezona kinematografa u našem kazalištu. Mi
slimo da će se sa strane pozvanih nadzirati komadi,
koji će se davatl, a nadasve da će se sprječavati oni
sa naslovom ,samo za muške“ i ,djeci ispod 16 g
zabianjeno“, što nije ništa drugo" nego alene
reklama za širenje nemorala i divljaluka. Pozivljemo
škole, da posvete više pažnje svojim učenicima i uče.
nicama, te da strogo zabrane pohagjanje i najmanje
sumnjivih komada, a roditelje učine odgovornim.
_ »Dubrovnikova“ Hristologija. »Dubrovnik« se

- je u svojoj bolesti kao preporodio i od straha pred
smrt postao veoma pobožan. Svaka mu je druga riječ
Hristos. Dapače izgleda da hoće da postane gorljivi
Hristov misioner, pa se usmjeluje, da upozoruje najveći
dio narodnih ,dušobrižnika“ katoličke vjere u okolici
dubrovačkoj“, dapače i isti ordinarijat dubrovačke bisku-
pije na Hiristovu nauku, Hvala Bogu, našem katoličko
kleru evangjelje, teologija i Hristologija je dosta dobro
poznata, pa se lijepo može zahvaliti na spiritističko:
radikalsko-apokrifnom izdanju evangjelja ! ži

. , Matere] Hranite dojenčad sa ,ITOFANT“< hra:

nivim brašnom. EG ;

masama, nižim i od roba i od svakoga skota“ !! |

  

#

  
 
 
  

 
 

 

 

:

za svakog slabokrvnog i blijedičavog
liječenje ,Iron“-nom poradi njegovog
' i izvrsnog teka i djelovanja. Dobiva se I
ljekarni u Gružu. M

iko