. Poštarina plaćena u gotovu.

Br. 47.

 

DUBROVNIK 6. novembra 1923.

 

Cijena je listu 5. Din. mjesečno ; za inozemstvo 100. Din. godišnje.

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
, Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

 

 

O i Ornil "Oglasi, Žanić i o po EG o — Odgovorni
Izlazi SVekOg Utornika. urednik A. FI&. — Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“. —
Pojedini broj 1:50 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske (Miskare. — KRA se ne vraćaju. —

 

4 zo . .. . vi
Opozicija u parlamentu.

U zadnjem zasjedanju parlamenta, rad opozicio-
nalnog bloka nije uspio, buduć pojedine frakcije imaju
posebno gledište u njihovome programu i ne mogu
doći do sporazuma, te tako radikali mogu i dalje ra-
diti s parlamentom, što ih je volja. Demokrati htjeli
bi predobiti ostale frakcije da sruše radikale, a to u
svrhu. da demokrati dogju ma njihovo mjesto. Nu
ostale stranke opozicije nemaju povjerenja u demo-
kratima, uvjereni da kad bi se isti dočepali vlasti, da
bi provagjali istu politiku i upotrebljavali iste metode
kao i radikali. .

Demokrati megjutim zagovaraju još uvijek sistem
centralizma, što je S. Pribićević potvrdio u svome
govoru i na zadnjem demokratskom zboru dne 28,

oktobra t. g. u Sarajevu.

Suvišno je opetovati, da je centralistički sistem
nemoguć, jer se oslanja na pogrešnoj i nesigurnoj bazi.

Ako demokrati imaju ozbiljnu namjeru da sruše
radikale, treba da pruže sjegurnu garanciju za pro-
mjenu režima i politike. Ne budu li se pokoriti tome
uslovu, radikali će i dalje ostati na vladi, izdajuć fer-
mane sa trećinom poslanika, skalupjenom megju osta-
lim od Nijemaca i Turaka.

i Nije vjerojatno da će Radićevci doći u parlamenat
jer i kad bi došli, vrlo je dvojbeno da li bi uslijedila
njihova verifikacija, znajuć dobro radikali da bi ih
ujedinjena opozicija neminovno \ pokopala.

Prošlih dana održana je u Zagrebu konferencija
nekih vigjenijih političara, kojim je namisao ošnovati
novu stranku t. zv. »Stednja linija“, koja ima u vidu

| uregjenje države na autonomističkoj bazi. Da li će

| ova stranka uspjeti u njezinome naumu, dvoji se, jer
= nema oslona u narodu.

i Svak dobromisaoni uvigja da sa dosadanjim

| kobnim režimom, koji je prouzrokovao, da je naša

država najposlije izgubila svaki ugled u unutrašnjosti

i u inozemstvu, nije moguće ići dalje, jer je ugrožen

opstanak iste države. Pri ovakoj vrlo ozbiljnoj situaciji,

_ cijepkanje u stranke i strančice, bezumno je, jer tim

“ postupkom nije moguće išta postići, već treba prisa-

| jediniti čvrstu ialangu : £* Union fait la fors poštenih,

— trijeznih u politici i spremnih ljudi, koji će zadojeni
iskrenim čustvima doimoljublja, htjeti i znati, da obore
sa siupa lažne kumire, i da urede državu na način,

 

 

da se svi njezini podanici budu osjećali potpuno za-

dovoljni;. obnavljujući  pokolebalu vjeru ud prava i
| dužnosti pojedinih gragjana, u osobnu i imovinsku
bezbjednost i u svetost pravde.

 

Vatikan podstrekač svjetskoga rata“ !!>
Pred ovim bombastičnim naslovom zagrebačke
»Novosti« donijele su prošlih dana članak, koji je
u glavnom izvađak iz jednog talijanskog fašističkog
lista. Sadržaj toga članka po prilici je ovaj: Glaso-
viti njemački pacifista von Gerlach po nalogu umorenog
predsjednika bavarske vlade Kurt Eisnera sregjivao je
diplomatski arhiv bavarske vlade i otkrio u rijemu
 depešu bavarskog poslanika u Vatikanu voh Rittera,
U toj depeši javlja ovaj, da Vatikan potiče centralne
vlasti, neka upotrijebe prigodu umorstva Frana Ferdi-
nanda i neka oružano napadu Srbiju, jer da se radi
o panslavističkom nasrtaju. Von Gerlach je u švicarskim

= novinama - objelodanio depešu. Kad je Kurt  Eisner
umoren, bavarska ,kletikalna“ vlada osudila je Gerlacha
ma robiju. Sada se u njemačkoj i u svjetskoj štampi
| vodi kampanja za reviziju procesa. »Novosti« tvrde,
da se ni iz daleka ne kuša staviti u sumnju depeše
bavarskog poslanika i vele, da se u rimskim novinar-
skim krugovima čude, što. 'srbijanska štampa na ovo
_ oikriće šuti. Ovim »Novosti« hoće da u srpskoj štampi

uopće, navlaš pak u srbijanskoj izazovu kampanju
proliv Vatikana.

Mjesni srpsko-radikalski list, koji . se nazivlje
Dubrovnik«, da pokaže. kako u mržnji na katolicizam
atkriljuje i same. vosti«, pretekao ih je iznesavši
jeć otrag mjesec dana gori pomenutu Ritterovu depešu,
nekabi, gospoda oko »Narodne Svijesti« vidjela itobož

  
  
 

 

uvjerila se, kakvo je to ,hrišćanstvo Pape Benedikta
XV,“ 1 Pri tome je »Dubrovnik« svoje fenomenalno
istorijsko neznanje dokumentirao time, što je papu
Pija X. pomiješao s papom Benediktom XV. i bavarskog
poslanika zamijenio s njemačkim I

Optužba, koju mrzitelji Rima hoće da natovare
na sv. Oca Papu i na Vatikan kad bi bila istinita,
bila bi uistinu vrlo teška i veoma bi kompromitovala
papinski auktoritet. Ali optužba istinita nije! Zagre-
bačka je »Narodna Politika« u svom broju od 25. ov.
mj. to »Novostima« dokazala. Evo kako uprav stvar
stoji i o čemu se radi!

U čitavoj ovoj, inače već zastarjeloj aferi ne radi
se o njemačkom pacifisti i publicisti von Gerlachu,
koji nije osugjen na nikakvu 'robiju, već uregjuje svoj
list »Die Welt am Montag«, nego se radi o činovniku
bavarske vlade Fechenbachu, koji je upravljao arhivom
bavarskog vanjskog ministarstva. On je otkrio depešu
bavarskog poslanika u Vatikanu Rittera. bavarskom
ministarskom predsjedniku Hertlingu. U njoj on infor-
mira svoju vladu, da se papa Pijo X. i kardinal Mery
del Val boje, da će Austrija propustili prigode, da
pobijedi nevjerne zapadne narode (Francusku) i ski-
zmatične Slavene. Fechenbachu je ta depeša bila inte-
resantna, Dudući da o njoj nije nikada bilo govora
u javnosti, premda je bilo poznato, da su centralne
vlasti za vrijeme rata htjele opravdati svoju pobjedu
pobjedom kršćanstva i da su kušale služiti se papinim
auktoritetom. Fechenbach je predao taj dokumenat
poznatom švicarskom, francuskom . nakladniku Rayotu
u Lozani. Ovaj premda kalvinisti, označio je doku-
menat kao glupi i nemogući falsifikat, i obavijestio
e o tome antentine vlade. Kad je u Bavarskoj Eisner
umoren, i kad su došli na vladu reakcionarci, osudili
su oni Fechenbacha zbog veleizdaje na 10 god. tamnice.

Kad je Vatikan saznao za Ritterovu depešu, smjesta
ju je označio falsifikalom, koja nadilazi u historiji
diplomacije svojom drskošću sve dosadašnje: Dementi
je objelodanjen u berlinskoj »Germaniji«. Kardinal
Mery del Val izjavio je, da je ministar Ritter znfamni
lažac. Mery del Val u to vrijeme nije uopće ni govorio
s Ritlerom, a u Vatikanu mu uopće niko nije dao
informacije navedene u depeši, već su one izmišljene
u izvjesne svrhe.

Uistinu pokazalo se da su njemački imperijalisti
te informacije izrabili, ali tajno. Katolički biskupi dobili
su za vrijeme rata prijepis Ritterove depeše sa instru-
kcijam vlade. U tim instrukcijama davali su se bisku-
pima naputci, neka svećenici vjernicima kazuju, da su
papa i car jedne misli, da je rat Božja volja i sveta
stvar, i da se to znade po najpouzdanijim informacijma.
U glasilu njemačkih pacifista »die Menschheit« (br.
23 g. 1923) izjavio je princ Hohentohe, da je Ritterova
depeša ne samo lažna, već da je ona berlinska maki-
nacija sa svrhom da se bavarski katolici g. 1914
oduševe za pruski rat, Sami njemački katolici zahti-
jevaju reviziju Fechenbachoya procesa i konstatuju,
da on nije osugjen radi povrede uredovne tajne već
zbog veleizdaje, Bavarska ga vlada nije mogla dati
osuditi zbog povrede tajne, jer bi se bilo lako Cokezalo,
da je taj dokumenat ialsifikat.

Stvar dakle stoji tako. Uostalom — dodava »Nar,
Politika« — ,ko i malo pozna Pija X. taj znade, da
je svjetski rat upravo bio kriv njegovoj smrti. Historički
je dokazano, da je on prvih dana rata sve poduzeo,
da spriječi svjetsko krvoproliće i da mu je puklo srce,
kad je vidio da su njegovi napori uzaludni. Teško je
pojmiti, da Bi Vatikan sklapao konkordat sa Srbijom
u isto doba, kad bi, navodno, huškao centralne vlasti
na Srbiju. Za objektivne i nepristrane publiciste afera
o izjavama Vatikana likvidirana je stvar. Francuska
štampa u većini nije sklona Vatikanu, ipak ta štampa
nikada ne: upotrebljuje taj argumenat protiv Vatikana,
jer je i za nju ta stvar riješena. Samo novinari »Novosti«
(i oni oko zadrlog »Dubrovnika«) još su tako zaostali
i neinformirani, e misle da mogu prodavati svojoj

publici pod gotov groš tako stare i otrcane laži,

Najinteresantnije je, da »MNovosti« brane istinitost te
depeše, dok se u isto doba bavarski reakcionarci stide

svog falsifikata i ne Šsacjitu se ni braniti laži, u ime
kojih »Novosti«  pozivlju srbijansku štampu protiv
Vatikana“.

Na žalost, kod nas vam je to tako, da pošto
izvjesne laži ili kojekakvi izmišljeni pronalasci cio svijet
obigraju, nagju najzad kod nas svoje posljednje sto-
varište, te ono što vaskolik svijet smatra već kao doka-
zanu laž, prolazi kod mas kao nešto novo, jer tako
hoće izvjesni novinari, koji ne zna se kako bi mogli
opstati, kad ne bi išli za senzacijama!

 

Pašićev prijedlog o Panteonu,

Upogled ovog prijedloga, piše jedan ,Gragjanin-
ratnik“ u beogradskoj »Republici«, megju ostalim, ovo:
»Nijedan rodoljub ne može ništa imati protivu toga,
da se da pristojna pomoć porodicama dvaju naših
slavnih vojskovogja Vojvode Putnika i Vojvode Mišića.
Razlog je tome što su oba naša vojnička velikana
ostavila svoje porodice u sirotinji, što je jedan dokaz
više za njihovu zaslužnost i njihovu veličinu. Ali nije
stvar države da im podigne spomenike ! to je stvar
naroda. Vlada može dati ideju i inicijativu za to, pa
i svoj veliki prilog. Megjutim, spomenik narodnog
priznanja tek tada dobija svoju ljepotu i značaj, kada
ga sam narod prije ili poslije podigne. Projekat g.
Pašića daje mogućnosti za ružne mnogobrojne zloupo-
trebe, koje mogu kod budućih pokolenja izazivati pre-
zrenje i razočaranost, zašto podizati nadgrobne spo-
menike svima komandantima divizija, brigada itd. ?
Bilo je slučajeva, kada je zbog nesposobnosti, tvrdo-
glavosti ili nesavjesnostt pojedinih komandanata bes-
ciljno poslano u smrt mnogo oceva i sinova ovoga

maroda. Zašto onda ne podići spomenike i svima po-

ginulim  komandantima  pukova i bataljona ?...;.
»Spomenici se dižu radi budućih pokoljenja. Ali se
budućnost ne da obmanuti ; ona postavlja svakoga na
svoje mjesto. I ako narodni gnjev ne obori koji od g.
Pašićevih spomenika, sigurno će mnogi od njih slu-
žiti samo za to, da pokažu budućim ljndima kako su
vladajuće partije nekada u našoj zemlji pokušale, da pri-
vilegišu slavu za sebe, behuljno vjerujući, da se veličina
može ukazom stvoriti i da se može podvaliti istoriji“.

 

Neprilike iseljenika.

Putnički Ured Jadranske Banke moli nas, da u-
pozorimo pokrajinske oblasti na ovu nepriliku, u kojoj
se dnevno nagje mnogo naših iseljenika, a bez svoje
krivnje. —

Po nekoj naredbi. Ministarstva Unutarnjih Posala
moraju putnici za prekomoiske krajeve preći preko
državne granice u roku od 30 dana, otkako im je bio
izdan pasoš. Ova ie naredba za iseljenički svijet jako
nepravedna. Iseljenik mora da čeka na riješenje svoje
molbe za izdavanje pasoša redovito po više mjeseci.
Oni, koji sele u Sjedinj. Države čekaju i godinu dana.
Iseljenik nikad ne zna hoće li mu se odobriti pasoš,
pa se za to i ne sprema na put, a kad mu pasoš
stigne od nadležne oblasti, već je isteklo barem dese-
tak dana od dama, kad je pasoš bio (ispostavljen.
Iseljeniku ostaje sada nepunih dvadeset dana, da uredi
svoje stvari-i da se spremi na daleki put. Da je to
premalo za čovjeka, osobito za seljaka, koji živi da-
leko vd gradova, u kojima su agencije parobrodarskih
društava i Uredi stranih konzulata, moralo bi biti jasno
svakome. — Pomenuta naredba osobito je nepravedna
za iseljenike, koji putuju u Sjev. Ameriku. Oni moraju
najprije poslati svoje pasoše nadležnom američkom
konzulatu, koji im odredi ročište za dizanje vizuma.
Ročišta se odregjuju obično na više sedmica kasnije
od dana, kad su zatražena, te se redovito dogagja,
da iseljenik mofa obnavljati policijski vizum za slo-
bodamn izlaz iz zemlje. Uslijed toga iseljenici dospiju
u stotinu neprilika. Spremiše se na put, a ne smiju
preko granice sa inače ispravnim i skupim pasošem.
Redarstva u Zagrebu i Beogradu ne mogu im  obno-
viti vizuma bez dozvole nadležne kotarske oblasti,
Telegraiski zamoljene za dozvolu, ove SaD i
ne odgovaraju. A putnik dangubi, troši i sudi.

Mi smo mišljenja, da bi se iseljenicima a
dozvoliti, da mogu preći granicu u roku od tri mje-
seca kada im je ispostavljen pasoš. Sad je najveći
broj iseljenika na putu i Ministarstvo bi učinilo dobro
djelo, kad bi najkraćim putem ublažilo strogost po-
menute naredbe.

Matere! Hranite dojenčad sa ,,ITOFANT“ hra-
nivim brašnom.