Poštarina plaćena u gotovu.

 

Br. 48.

Narodna Svijest

DUBROVNIK 18. novembra 1923.

God. v.

 

Cijena je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstvo 100. Din. godišnje.

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare. '

Izlazi svakog 'Utornika.
Pojedini broj 1:50 Din.

 

Oglasi, Zalivale i priopćena po MN cijeniku.
urednik A. FlIe.
Tisak Dubrovačke IS Tiskare, — Rukopisi. se re € vraćaju. —

- "Odgovorni
— Vlasništvo Odbora ',,Narodne Svijesti“. —

 

. .. ..

Pribićevićeve spletke.

Sv. Pribićević namjerom da podigne vrijednost
nisko spalih akcija demokratske stranke, a da ohrabri
teško klonule duhove partijskih pristaša, započeo je u
zadnje vrijeme oblijetati po raznim krajevima, održa-
vajući zborove, na kojima se gromopucateljnim govo-
rima obara na radikale.

Pribićević je toliko naivan, da drži, da se je te-
kom vremena zaboravilo da je bio glavni zagovaratelj
i propovjednik centralizma i sada uvjerava da je on
od početka bio za predlog da država bude vladana
centralistički, a upravljana decentralistički sa širokim
samoupravama. Da je u protuslovju sa svojim navo-
dima, služi kao dokaz činjenica, da je smiono utjecao
na oživotvorenje vidovdanskog ustava sa nekim osa-
kaćenim samoupravama.

Pribićević žigoše partizanstvo sadanjeg režima,
dočim je takovo partizanstvo već za vrijeme demo-
kratsko-socijalističke vlade godine 1919. bilo započelo,
a nastavilo se je za vrijeme radil:alno-demokratske
koalicije, i to baš pod vodstvom istoga Pribićevića
najprije kao ministra unutrnjih djela, a zatim kao mi-
nistra prosvjeete. U napomenuto doba svi .su opozi-

cionalni listovi svaki dan punili svoje stupce sa op-

tužbama protiv partizanskog režima demokrata u svim.

granama državne uprave. Pribićević je u potpunome
smislu riječi pašovao, otpuštao iz službe; premještao,
“na osnovi denuncija kažnjavao itd. Pribićevićev bič
ajteže su osjetili na svojim legjima učitelji, učiteljice
_i_ profesori.
Pribićević prividno osugjuje nezakonitosti današ-
jeg režima, tražeći da se stane na put tome abnor-
malnome stanju, nu sve to radi skrivenom namjerom

a dogje na vladu. Za drugo ne mari, državna poli-
ika može da ostane kakva je i danas.

U prošlosti bio je skutonoša magjaronske vlade,
| meznatna osoba, a sada hoće da oponaša velikog dr-
žavnika, i da vedri i oblači na horizontu nove države.

Jedna važna i pametna riječ.

»Jugoslavija« glasilo Srba, Hrvata i Slovenaca,
što izlazi u Chicagu, donosi na čelu lista članak pod
— natpisom : ,,Politički i gospodarski centralizam kod nas“,
| gdje veli megju ostalim: ,Oni, što žele da naša zem-
ja bude centralistički. uregjena, navode kao razloge
| zato: pitanje marodne odbrane, bolje djelovanje držav-
nih organa i bržu narodni unifikaciju. Glede prvog
itanja nije lagano izjasniti se sada, ako pogledamo,
kako su vodile rat države centralistički i federalistički
| uregjene, dolazimo do zaključka, da su samo one dr-
| žave mogle dobro da rat vode, gdje su gragjani bili
adovoljni. Šta je pomoglo centralizam i despotizam
Rusiji i Austriji? U čemu je federalizam slabio vojnu
snagu Njemačke? Vidimo prema tome, da je za na-
rodnu obranu irelativno, da li je koja zemlja centra-
 listički ili decentralistički uregjena. U ostalom vojska

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

ovog ili onog oblika. Šta vrijede ostala dva razloge,
| koje pristaše centralizma navode, pokazalo je ove pet
godina od našeg ujedinjenja. Spor se hrvatsko-srpski
aoštrio iznad svakog očekivanja, a sa strane dolaze
| pritužbe na administraciju i centralnu upravu. Naročito
= se ističu kod tog trgovački i privredni krugovi. Da
spomenemo :.samo. nekoliko istinitih slučajeva, koji će
nam osvijetliti razloge tih reklamacija. (Napomenuoši
slučajeve, list nastavlja:) Pokazalo se u praksi da

 

 

  

 

_ cemiralizam omogućuje i potpomaže hegemoniju i pri-
| vilegiranje jedne pokrajine na štetu drugih. Zato je i

I

|
:

opravdana opozicija ovim nepravednim posljedicama
centralizma. — Pristaše decentralizacije naše domovine
zamišljaju otprilike njezino uregjenje ovako : najvažniji
poslovi trebaju biti zajednički, oni bi potpadali pod
| kompetenciju centralne: uprave i centralnog parlamenta.
| Tim bi bilo sačuvano jedinstvo države, a pokrajine bi
dobile mogućnost, da o svojim specijalnim poslovima.
odlučuju same. Kao zajednički poslovi navode se uvi-.
ek i.bili bi sigurno ovi: pitanje narodne \odbrane,
državni budžet, saobraćaj u svim oblicima, vanjska
\politika itd. Nema sumnje, da bi ovakva podjela od-

  
 
 
 

e prilično odijeljena od civilne uprave, bila: zemlja

teretila piijestolnicu od nepotrebnih poslova, a narod
bi kod takve podjele mogao da lakše učestvuje u rje-
šavanju nekih pitanja, koja ga se najdirektnije tiču.
Učestvujući u rješavanju tih pitanja i birajući češće
poslanike za pokrajinske sabore narod bi se mogao
politički odgajati, što je kod nas vrlo potrebno, i lim
bi se problem demokracije lakše riješio kod nas. De-
centralizacijom bi izbjegli donekle hegemoniju jednog
plemena nad drugim ili jedne pokrajine na drugom,
a to bi dovelo do konsolidacije našu zemlju. Pokrajine
bi mogle da u svom pokrajinskom budžetu predvide
izdatke,.za poslove, za koje se tuže, da im centralna
uprava ne daje sredstava. Ako pokrajina želi više
škola ili bolje puteve ili više bolnica, nek povisi svoje
pokrajinske prihode i neće se moći ni na koga tužiti,
jer joj nitko smetati neće.

Naravno da bi i kraj ovakvog uregjenja bilo spo-

rova, ali je i sigurno da će ih dobra volja, s obadvije
strane moći prebroditi.

Pisma iz naroda.
LJUBLJANA. Manifestacije. Na 29. pr. mj. pre-

 

stolnica Slovenije, bijela Ljubljana, manifestirala je -

proti nasiljima, koja se vrše nad našim narodem u
anektiranim krajevima. U velikoj dvorani hotel ,Unicn“
pred više tisuća naroda presjednik akcijskoga odbora
g. Seneković predložio je za presjednika d.ra Korošca
a za podpresjednike d.ra Žerjava, Pvcelia, d.ra Župa-
nića, d.ra Ravniharja i d.ra Branderja, što je skupština
uz oduševljene manifestacije primila. Na to uzima
riječ dr. Korošec, koji cgorčenjem govori o našemu
živom narcdnom udu, koji je ostao pod tugjinom i
izvagja da nam nitko ne može zabranili da se mislimo
za vlastitu našu krv i meso i ako se nelaze izvan
granica naše države. Uz silno odobravanje i manife-
stovanje zaključi svoj govor snažnim riječima: mi
ćemo se miješati sve dotle, dok se ne otvore željezna
vrata i ne povrate draga braća u svoju domovinu.
Na to pročita zabranu pclicije, da se manifestanti bez
ikakovlh manifestacija po gradu razigju svojim kućama.
S govorničke tribune uz silno pljeskanje stade govoriti
dr. Ravnihar. On je u svom govoru otkrio barbarizam
Italije i izvagjao da je riječ kultura u ustima talijanskim
blasfemija. Naglašava da prekinemo sve gospodarske
veze sa Italijom i da se priključimo u tom pogledu
braći Česima. Zatim uze riječ dr. Puc, koji je jasnim
dokumentima dokazao laži i himibe Halije. Skupština
je burno pozdravila zastvpnika Amerike, ličnog Wil-
sonovog prijatelja g. Lee Neriwethera iz St. Louiza,
koji je rekao, da naš narod nijesu mogli da unište
ni močni Njemci, a kimo li će ltalija, i da naš narod
prate simpatije Amerike. G. Smodej govorio je kako
je svaki marcd sugjen na smit, ako neće da se brani.
Poziva zato narod na borbu protiv ltalije ; novinskim
dokumentima sjajno je dokazao laž i prevaru ltalije
prema narodnim manjinama, kojima je poslije pada
Austrije sve obečavala. Na koncu predlaže rezolitcije
cdbora, u kojima se apelira na Ligu Naroda i sav
kulturni svijet, da učine konac barbarskim talijanskim
metodam. Presjednik završujući skupštinu naglašava,
da će i za Italiju doći dan odmazde i zahvaljiva svim
prisutnim na učestvovanju. Na to masa ostavi unionsku
dvoranu i pjevajući ,Hej Slovani“ razlije se poput silne
rijeke po ljubljanskim ulicama manifestirajući proti
krvnicima. — P. M.

BRGAT. Dne 4. ov. mj. okitio se je Bigat rijet-
kim veseljem. Presvij. je biskup blagoslovio 3 nova
zvona, koja su jednaka novima iz g. 1912, ukupno od

476 kg. težine. Za kumove zvonima bili su izabrani

naši čestiti mještani u gradu i u mjestu, a megju njima
dika cd starca g. Asanović Ivan reč. ,Čilip“. U svojoj
85 g. on je uspravan il radi kao kakav momak. Baš
je da mu se zapjeva: ,Izabrana naša dika stara, —

Zdrav je i jak da mu nema para!“ — Srdačan oda-

ziv naših obrtnika u gradu pokazao je osobit značaj
bratstva sv. Ane u Brgatu. Ovom je prigodom Presvij.

biskup brojnoj djeci iz okolice podijelio sv. Krizmu.

Bogu na slavu, a potomstvu na izgled spominjat će
\se ovo izvanredno naše veselje. Ab.

CAVTAT. Predavanje o pok. Prottču. U nedje-
lju 4. ov. mj. držao je ovdje predavanje državni sa-
vjetnik Dr. N, Gjurgjević o 40-godišnjem političkom
radu pk. Stojana Protića. Njegov govor učinio je vrlo
lijepi utisak na svakoga, osim možda nekolicine, jer je
govorio iskreno i pravo o čovjeku, koji je ljubio svoj
narod, te radio za oslobogjenje! i ujedinjene. Pošto je
ime pk. St. Protića usko vezano sa radikalnom stran-
kom, te se ova i ne može bez njega pomisliti, govo-
rio je o postanku i prvim početcima radikalne stranke.
Ona je uzela sebi za zadaću, da slomije tirenstvo onog
vremena u Sibiji i da izvojšti narodu ustavna prava.
Megju prve borce stranke ide i St. Prolić, koji joj je
i do smrti vjeran ostao. Jer dok su jedni iselili a drugi
se pokunjili, Stojan je gotovo jedino ostao vjeran i
nepokolebiv i u najstrašnijim časovima za stranku.
Protić je bio i ministar nutarnjih poslova i rata i fi-
nansija, te je imao prigodu, da stekne štogod, ali ne,
on je volio poštenje nego bogatstvo ; siromah se ro-
dio, siromah živio i siromah umro, što treba osobito
danas naglasiti. Protić je sastavio odgovor na ultima-
tum Austrije g. i914., te u ratu poznati kriski pakt.
Bio je protivnik vidovdanskog ustava, jer je vidio, da
on neće dovesti do prave sloge i ujedinjenja Srba,
Hrvata i Slovenaca. Njegov bistri um i dugogodišnje
iskustvo kao državnika, pokazivalo mu je, da silom
čovjek ne dolazi do svoje svrhe, već pravdom i ljubavi.
Nijesu ga mnogi shvatili ili bolje nijesu ga htjeli shva-
titi, jer im nije bilo u računu. Martovski izbori bili su
tregika u životu Protića, jer on, koji je 40 godina
neumorno i nesebično radio za svoj narod, taj isti
narod nije mu dao mandat, nego ga je dao drugim
ljudima, koji ga neće onako ljubiti, kao što ga je
Pokojnik ljubio. Protić je umro, aii nijesu umrla nje-
gova djela i njegove ideje, za koje se on borio. Kao
što stablo usagjeno pokraj vode, raste, širi se i prkosi
svim vjetrovima, tako. će i ideje Protićeve sve više se
širiti, osvajali i konačno pobijediti. — Završio je svoj
krasni govor sa: vječna slava Pokojniku. — Prisutnik.

KONAVLE. Šećer za gino. Čuje se i čita po
novinama, da je vlada dodijelila dva vagona šećera
vinarskoj zadruzi u Konavlima i to za pojačavanje i
popravljanje vina. Adresa je pogriješena, jer zadruga
takove vrsti ne postoji do danas u Konavlima. Izgleda,
da je taj šećer dodijeljen jednoj Potrošnoj Zadruzi
ali ne u spomenutu svrhu. Mjesto »Potrošnoj Zadruzi«
stavili su »Vinarskoj Zadruzi«, a u tome nije baš ve-
lika razlika, jer se i vino troši! Pred prošle su izbore
agitatori radikalne stranke obećali, da će im dati uz
sniženu cijenu 2 vagona šećera, ali ne za popravak
vina, već za popravak slabog financijskog stanja za-
druge, samo ako budu glasovali za radikale. 1 vidjeli
smo i razočarali se, da su se prodali i neki ugledni
ljudi, te glasovali za onu stranku, koju su do tada

“najviše mrzili, ne iz uvjerenja već za zdjelu leće. Ali

vremena se mijenjaju i ljudi u njima, kako vjetar puše,
Mogu dotični biti zadovoljni da su dobili baš djelo-
mićno ono, što im je bilo obećano. Ali neka se sjete,
da će pokoljenja djela rasuditi i dati svakomu svoje.
Više vrijedi dobar glas nego zlatan pas.

Iz OKOLICE. Proti novom plovidbenom redu
obalne plovidbe primili smo dopisa gotovo iz svakog
mjesta naše okolice. Tužbe su uperene poglavito na
to, šlo parobrod kasno putuje iz Stona, dotično iz
Cavtata i svi žele, da bi se povratio stari satokaz, koji
je bio zgodan. Druga je tužba onih mjesta, koja su
ispuštena iz voznog reda. Ako ih je prije mogao pa-
robrod ticati, zašto ne bi sada. Uprava bi obalne po
tom najpametnije učinila, da povrati predratni vozni red
i da parobrod bude ticao sva mjesta kao i do sada.
Tako će doći u susret potrebama i opravdanim željama

svih mjesta naše okolice.

a v-

LIK: boli uspješno ,Markovrm_ kapljicama“
iz Gradske ljekarne u Zagrebu a DiE

se dobivaju uz originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

1704 pasta krasno čisti zube i daje zubima
lijepi sjaj.

poremećena probava liječi se vrlo“