i Poštarina
Br. 49.

arodna Sv

 

\

plaćena u gotovu.

DUBROVNIK 20. novembra 1928.

ijes

 

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

Slovenci na braniku.

(Iz govora D.ra_J. Brejca, držanog na zboru povjerenika
S. L. S. u Ljubljani dne 5. ov, mj.)

»Da li smo proti državi 2“ — Nekad je to bio
najgrgji top, kojim su strijeljali na mas. Danas je to
šuplja fraza. Kad bi država bila organizacija za plja.
čkanje naroda, za uvagjanje i promicanje nereda,
krivice, korupcije i nasilja, onda smo mi, koji hoćemo,
da u državi bude reda, pravda, poštenje i sloboda,
uistinu protudržavni. Naša kritika nije naperena protiv
države, več protiv orijentalnog pojimanja države,
kome je država samo krava muzara, koja ne pozna
jednakopravnih državljana, već samo oblasne paše i
pašiće na jednoj, a bijednu raju na drugoj strani,
koja o zadatcima i. dužnostima moderne socijalne
države nema ni pojma. :

Odgovorivši sasvim temeljito na pitanje: , Zašto
hoćemo autonomiju ?“ — nastavlja: ,U zadnji čas“
iznosi nam se kao opomena izgled Bavarske, i kaže
nam se: pogledajte kamo vodi federalizam i autono-
mizam — do raspada države i do potpune samostoj-
nosti njenih dijelova !

»Da, Bavarska docet/ Učimo se od Bavarske,
Istina, Bavarska teži za većom samostojnosti, nego što
. ju ima, ali tome nije kriv ni autonomizam, ni federa-

lizam, nego nešto sve drugo, što se zove prusizam.
Za Nijemce bi postojali svi uvjeti za jedinstvenu,
centrelističku državu. Svi govere jedan jezik ili barem
imaju samo jedan pismeni jezik, koji svi razumiju,
i maju istu srednjoevropsku kulturu i isti nizd te kulture,
jako razvit osjećaj nacijonalne skupnosti, reda i disci-
pline, kako nijedan drugi narod na svijetu, a i gospo-
darske prilike ne gone ih nužno na dvije razne strane,
Zašto dakle unatoč tome Nijemac, osobito Bavarac,
Prusa re može da vidi ? Zašto neće da se pusti vladati
od Berlina, premda na oko sve za to govori, da bi to
bilo ne samo moguće, već i oportuno ? To je stoga,
što pri skupnom življenju naroda ne odlučuju samo
narodni,  pelitički, gospodarski interesi ili imteresi
oportuniteta, već su tu posrijedi drugi, etični momenti,
uprav onako kao i pri skupnom življenju pojedinih
ljudi. Tu odlučuju, i to u prvom redu svojstva zna-
čaja, temperamenat, misaonost, Potreba je nutarnje
harmonije. Te pak nema i ne može da je bude, gdje
jedan hoće da bude bezobziran i samopašan gospodar,
a od drugoga zahtijeva da mu se podvrgava na milost
i nemilost. Bavarac mirzi prusovstvo zbog njegove
lukavosti, nadutosti, prepotencije i zbog njegovih
hegemonističkih alira, to jest, zbog svih onih istih
svojstava, što su prusovstvo u cijelom svijetu omrazila.
To je onaj isti mentalitet, koji drastično izrazuje
njemačka rečenica :
sein, so hau' ich dir den Schadcl ein“. Taj mentalitet
| Bavarca, koji je sam po sebi dobričina, ali koji je
| svijestan svoje jednakovrijednosti, odbija od zajednice
s Prusima. I 50 godišta državne zajednice, 50 godišta
| sjaja velikoga zajedničkog rajha nije toga jaza moglo
premostiti. A zašto ne? Zato, što je Prus ostao Prus,
| što svoga značaja nije promijenio, jer je ostao brutalan,
ohol, a k tome i sebičan i za isključivim gospodstvom
hlepeći ,brat“. Stoga u Njemačkoj nije došlo do pra-
voga nutarnjega jedinstva, do harmonije duša, što je
osnov i preduvjet za svako ujedinjenje, za osjećanje
istinske zajednice, I s toga će bavarski separatizam
živjeti, dok bude živjeti pruski hegemonizam.

A kako je u nas? Tu nemamo ni zajedničkog
| jezika, ni jedinstvene “kulture, ni jedinstvenog pisma,
ni jednakih gospodarskih i socijalnih prilika, najmanje
pak jednake misaonosti iliti po balkansku , mentaliteta“,
U jednu riječ: u nas nema zajedničkog ništa osim
volje i želje, da u megjusobnoj potpori i obrani stvo-
rimo svi skupa Jednu državu. Osjećamo se kao jedan
narod samo u državno-političkom smislu kao Slovjeni
protiv Neslovjena. Mi Slovenci osjećamo se tako malo
rbima, kako Srbi 'Slovencima. Naše ujedinjenje ne

ači, da smo se jedan u drugoga slili kao više orsti
vina, nego da smo o jednoj te istoj državi našli svoj
jednički \ slovjenski dom. Stoga je za razbistrenje

 

Cijena je listu 5. Din. mjesečno ; za inozemstvo 100. Din. godišnje. |

»Und willst du nicht mein Bruder |

 

Izlazi svakog Utornika.
Pojedini broj 1:50 Din.

 

pojmova potrebito, da pometnemo jednom za vazda
neistinilu frazu o marodnom ujedinjenju, kad smo u
istini samo državno ujedinjenje.

A pri tome ujedinjenju dogagja nam se slično
kao Bavarcima i Prusima' Paralela nije neispravna, Naše
srpstvo pokazuje nažalost mnogo sličnosti s prusov-
stvom, to biva svaki dan očitije, Isto omalovaživanje
i Driskiranje svega, što nije specijalno srpsko, isto
nepovjerenje napram svemu nesrpskomu, ista — da
se vrlo blago izrazim — preočita i prevelika skrb za
materijalne srpske interese, a nadasve ista težnja za
nadvladom nad braćom, koji smo mu, pravo reći, tek
bratići, kojima se on hoće svim sredstvima naturiti za
gospodara, pa makar i pomoću Nijemaca i Turaka,
Taj duh je ono, što nas dijeli u prvom redu. I dokle
god bude taj duh vladao u Beogradu, dotle će onkraj
Save i Drine živjeti i rasti automistička i federalistička
misao. (Dugotrajno odobravanje). U tome se nalaze
duboki etični korijeni našega pokreta.

Zato bi moralo srpstvo najprije predobiti dušu
našega naroda; ali loga ono neće postići nemoralnim
sredstvima, korupcijom i potkupljivanjem, još manje
silom bajuneta ili izgladnjivanjem naših kulturnih
ustanova, najmanje pak netivavanjem ćirilice i srpskoga
jezika — već samo time, da preobrazi svoju vlastitu
misaoncst; svoj mentalitet, (Burno povlagjivanje). Kad
naš narod bude vidio, da bratstvo nije samo maska,
da se lakše dogje do susjedova i bratova hambara,
već da je istinski osjećaj, — onda će on opet tako
iskreno zagrliti svoga srpskoga brata, kako u vrijeme
prevrata, kad smo u bratstvu vidjeli — svoje evan-
.&jelje i svoj program.

Jer se pak taj preokret neće još za dugo izvršiti,

a i ne može se izvršiti kroz noć, stoga moramo sve
dotle ostati kako jesmo, autonomisti, koji tražimo, da
na svojoj zemlji ostanemo svoji gospodari !“

- Srbi i Cincari.

Prenosimo ovo nešto zanimivo, što pod gornjim
natpisom piše beogradski »Glasnik«, a sarajevski
»Narod« preštampava : :

n»Poznata je stvar da su Jevreji odavno poznati u
svim zemljama evropskim kao jedan opasan i vrlo
uticajan elemenat, jer je skoro svuda u njihovim ru-
kama novac — kapital, i to likvidan kapital.

Kod nas, megjutim, Jevreji ni iz daleka nijesu
“tako opasni ni bogati kao Cincari. Cincari drže u ovoj
zemlji dva najmoćnija instrumenta kulture i civilizacije :
vlast i bogatstvo.

Cincari su najveća opasnost po moral, patriotizam
i prosperitet ove zemlje !

Srboeincarski tip se razlikuje od srpskoga tipa.
Cincarin je, istina prividno, primio mnoge osobine
Srba... Pa ipak i kroz vijekove uzajamnog života sa
Srbima Cincarin je ostao samo cincarin... Površno i
prividno nacionalan. Ima za svega jednu mjeru, kojom
mjeri sve vrijednosti, fo je novac... :

Nema zajednice i ustanove u kojoj ga nema i
koju neće materijalno iskoristiti. Nema osjećanja koga
ne mjeri novcem, niti pak uvjerenja koga neće žrtvo-
vati ličnom interesu, Čemu god prigje gleda da ga
iskoristi, bilo materijalno, bilo intelektualno.

Državu i njenu vlast smatra za najbolje sredstvo
za iskorišćivanje i lično bogatstvo, zato se otimaju za
vlast i državne položaje. Kad mu zatreba prodaje sve:
uvjerenje, bratstvo, prijateljstvo, državne interese, pa
čak i sebe, da bi postao vlast, I oni je imaju, drže
i iskorišćavaju. : i

U ovoj zemlji Srbi samo rade, teljigaju, biju se

za nju, a cincari vladaju, truju, prodaju, dok je jednog
dana sasvim ne prodaju...

— O, Srbi, Srbi, vi ste djeca...“ \

(E, pa kad vi to tako lijepo rekoste, ne treba da mi
ni riječi dodajemo! — Ured, »Nar. Svijesti«.

reumatizmu i kostobolji taj više ne trpi

Tko Il boli jer je već upotrebio Reumatis. Reuma-
tis dobiva se uz originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

 

za Reumatis sredstvo za mazanje proti

Oglasi,
urednik A. FIe. — Vlasništvo Odbora »Narodne
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se

| strine. Kako li je bio sjajan »Miserere« slavii Ar

zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. -

 

Pisma iz Ljubljane.

Pučko sveučilište u Ljabljani. Jedni
orijentaciju doživljavamo pod pritiskom
gospodarskih i socijalnih preokreta. N
jasnije postaje mislećemu čovjeku, da tre
arislokratski način promatranja uzgoja i iz
će, te priznati pravicu takogjer najširim si
takvim pravicu do duševne hrane i do iz
U tom pogledu počelo je u Ljubljani »P
lište« 4. oktobra serijom svojih predavanj
Universe. Početak je bio sretan publikom.
vidjeti zastupnike prosvjetnih oblasti, sve
fesore, laičnu i svećeničku inteligenciju, u
gjake, gragjane i radnike, Broj_slušatel::
kako se živo javnost zanima za probleme >
socijalne obnove današnjeg društva. Iza o,
govora akađemičara Čebeja nastupi svojim
sveučil. prof. Dr. Ozvald : »Potreba nove -:i
Razvio je u kratkim, ali do dna dubokim izv:
sva nužna pitanja moralne obnove mode
čanstva. Početak predavanja »Pučkog sveu
je takvi uspjeh, da se mogu očekivati o
ljepši plodovi. U nedjelju 1i oktobra bil
vanje sveučil. prof. Dr. J, Hadži-a: ,S
megju životinjama.“ — C.

Razno. Ljubljanski demokrati poslije 0
raza na svim linijama, sada otvaraju političke tečajeve
za svoje pristaše, jer treba spretnosti i okretnosti s |
uništiti , klerikalnoga zmaja“ ; po nekim tije
venije kane obdržavati saslanke, ali nade z
nema, jer su Slovenci kultur»n narod, |
zavaravati demagoškim triko:ima raz
Radi nekih neugodnih incidenata
položaju ljubljanski veliki žu nan
sanju ljubljanskih novina mini
primio ostavke. — Liberalno š
dvije godine uništilo je centralnu akade, si

 

 

sunia 0+

   
  
  

akadeqs

   

nenzu:
-—iz straha pred. katoličkim akađemičarima, Jeta Se
bojali, da ih ne nadglasaju pri sja odbora.“ Kata.

  

lički akademičari snašli su se i |
dok napredno gjaštvo osjetilo je.svu težinu svoga
raka ma svojim legjima; stoga čitamo u zadnje i
jeme po dnevnicima molbe za doprinose za neku
Centralnu menzu“, Na 8. ov. mj. davalo je pič
vačko društvo »Lisinski« iz Zagreba pod vodstvom €
Baranovića Palestrinijevu misu »P23ae Marcelli« i če
tiri madrigala u velikoj dvorani hotel »Unioxz«. Zbo
je savršeno izvagjao klasične ko:ade neumrlog Paje

 

 
 
 
 

 

u vjerovanju, sličilo je bujnoj rijeci, koja ieče
hridi i zelene poljane. Srce je plamtjelo sluš
drigalu »Lucruda mia memica«, a duša
osjećala pod zvucim madrigale »Alla riva d
Ljubljana se mijenja i razvija dnevnin;

zavicama i blagim umjetničkim užicim
Triglav i ponosne Kamničke Alpe po š
okitiše svoje čelenke bijelim darovima. — £. Mi

   
  
   
 
 
  

 

 

 

Kulturne vijesti.

Jedno znamenito obraćenje. Uvaženi irancusk i
list »Journal des Debats« donosi: ,Na 6. prošlog
oktobra, arhimandrit Sergij Dabić položio je svoji |
profesiju vjere katoličke u ruke Mr. Chaptal-a. Presvi-
jetli Sergij, doktor prava i teologije, bio je za € godina
milostinjar kod ruskog poslanstva u Grčkoj, gdje je
predstavljao pravoslavnu rusku crkvu, zatim delegat u
Evropi crkvene uprave južne Rusije, napokon upravi
ruskih crkava u Austriji, u Ugarskoj i u ka
krajevima Njemačke. Od godine 1439. kad bi o!
Florentinski Sabor, ovo je prvi ruski prelat, koji i
pristupio katoličkoj crkvi. Papa je uoblastić
crkvenog dostojanstvenika, da može uzdržati svo; i
arhimandrita i povlasticu nošenja mitre i križa na opisima,

Pravoslavna religiozna biblioteka. Svi z:
narodi a naročito Englezi imaju veoma jaku relig
književnost. Svako krupnije pitanje oni pretresaju i
sa religiozne strane. I vrlo inteligentna publika
se tamo interesuje, kako će se izvjesno pisanje slivaiiti
sa religiozne strane. Ta vrsta književnosti je kod pra-
voslavnih zastala; o tome, kako će misliti o pojedinim
stvarima i socijalnim pitanjima religiozni predstavnici
kod njih se slabo vodi računa. U posljednje vrijeme
osnovana je Biblioteka Religiozno Moralnih Pitanja i
kod pravoslavnih. Sv. Sinod udijelio je pomoć ovoj
Biblioteci u sumi od 3000 Dinara iz crkvenih fondova.

. Crkvena štamparija u Rakovici. Na predlog
g. mitropolita Dožića Sv. Sinod donio je riješenje, da
se u manastiru Rakovici otvori moderna štamparija za
štampanje crkvenih knjiga. U štampariji će raditi monasi
pod upravom stručnjaka : glavnog faktora i profesora
grafičkih vještina g. Gvozdena Klajića i njegovog
pomoćnika g. Konstantina Petrovića.