Br. 50.

Dobrotvorna zabava. Podmladak Kongregacije
Kćeri Srca Isusova priregjuje u »Boškoviću« zabavu
za nabavu odjeće gradskoj siromašnoj ženskoj djeci
u Nedjelju 2/12, za članove »Boškovića«, a u Pone-
djeljak 3/12. za pozvanike. Početak u 7 sati veče.
Đobrovoljni prinosi u pomenutu plemenitu svrhu pri-
maju se sa zahvalnošću. Pristup sa pozivnicom.

+ Dn. Marko Batistić, umirovljeni svećenik naše
biskupije, rodom iz Blata preminuo je prošlih dana u
bolnici u Trstu u 71. g. života. Počivo u miru!

Čitulja. Na 22. o. mj. preminuo je u 20 god. ži-
vota Kalisto Matičević i gja Vica Fischer u 75 god.
Pokojnicima vječni pokoj, a ucvijeljenim naše saučešće!

\ Strašno nevrijeme. U Četvrtak oko podne počeo
puhat jak vjetar.i strašno se uzburkalo more, kad je
vjetar krenuo u ,oštro-lebić“, Valovi su bacali preko
gradskih zidina, i more je udaralo u prozore, a u Pi-
lama uljeglo u prve kuće i polupalo stakla na pro-
zorima. Na Brsaljama se uveče okupilo mnoštvo svi-
jetra, da se divi ovom bjesnilu morskog elementa, kad
ujedamput jedan val prebacio se preko ograde, te svi
ostali poliveni, a u gužvi mnogi su na zemlju popadali.
Na Pločama more razbilo jednu lagju i jedan motorni
čamac, te oštetilo vojničko kupalište, U Gruškoj luci
more odnijelo nekoliko drvenih kupališta i jedan drveni
most na obali prema ,Hotel Petka“- Inače u Gruškoj
luci, gdje je bilo dosta brodova,. nije bilo nikakove
veće štete. U Petak u jutro opazila se je na svjetio-
niku. Grebeni zastava ma po koplja. Svak je mislio, da
se je čuvarima dogodila kakova velika nesreća.  Pri-
skočilo im se u pomoć, čim je more dopustilo, i doznalo
se je, da im je more odnijelo lagju, koja se je drugi
dan našla. Parobrodi ,Lovrijenac“ i ,Sušak“ stigli su
u Gruž u Petak sa nekoliko sati zakašnjenja, Čujemo,
da su mnoge lučke radnje uzduž obale pretrpile štete.
Na Lopuđdu je more sa gata odvalilo veliki kamen, a
sa nove obale diglo toliko kamenja i razrovalo put.
Ovako silno uzburkanog mora sa velikom oplimom
odavna se ne pamti.

Crkvene vijesti. Devetnica na čast Neokvrnjenog
Začeča počimlje u Srijedu veče 28. o. mj. u crkvi
Male Braće. — Adventske propovijedi počimlju u Ne-
djelju 2. idućeg mj. u Stolnoj Crkvi na 4 s. po podne.
Propovijeda O. Odoriko Badurina, franjevac. U Male
Braće propovijeda O. Teofil Velnić svakog Utorka
uveče. — Blagdan sv. Andrije, zaštitnika Pila i Ploča
spada u Petak 30. o. mj. Sv. Mise u svečevoj crkvi na
Pilama. jutrom od 6 sati za pa dalje svako po sata.
Pjevana sv. Misa na #/2 s, preko koje pohvalno slovo
u čast sveca. Zadnja tiha sv. Misa na 10/2 s. Iza podne
s, blagoslov sa Presvetim.

Rijetka starost. Kako smo u pretprošlom broju
javili, naša sugragjanka g. Anica Mičak, navršila je
prošli utorak ravno 100 godina. Ovaj rijetki jubilej,
proslavila je skromno u obiteljskom krugu. Milo nam
je javiti, da su svečaricu u ime mnogobrojnih prijate-
lja i znanaca posjetili gg. Pero Banaz, D. I. Ferranti
i A. Benussi. Gospar Pero Banaz oslovio je sa neko-

  

. liko biranih riječi i svečarici predao lijepu svotu no-

vaca sakupljenu od našeg gragjanstva. Starica do suza
ganuta zahvalila se na posjeti i gg. prilagačima za-
željela svako dobro, i da dočekaju njezinu starost.

Proslava sv. Cecilije u Gimnaziju. I ako je
pjevanje u Gimnaziju neobligatan predmet, gimnazijski
pjevački zbor uz pripomoć nekih izvanjskih ljubitelja
glazbe proslavio je sv. Ceciliju, zaštitnicu glazbe, ovu
nedjelju preko gimnazijalne mise u crkvi OO. Isuso-
vaca ovim programom: 1.) Bohm: ,Nada“ (violin i
harmonium); 2.) Florschiltz: ,Kad zorom“ za bariton
(M. Petrović) dječji zbor violini harmonium ; 3.) Schu-
mann : ,Sanjarenje“ za cello (K. Picinić) i harmonium ;
4.) Zajc; »Zdravo'morska zvijezdo“, za tenor (Dr. Baldo
Poković), violin i harmonium. — Violin (M. Gracić),
harmonium (A. Gjivanović.)

Pred ulazom u grobište očišćen je onaj mate-
rijal, što je bio prema starom putu od Gruža, koji se
je lijepo ponapravio. Sad je milota pogledati, a koliko
bi ljepše bilo, kad bi se uklonio i onaj materijal

- s jedne i druge strane, kako se ulazi u grobište, pak

ondje posadio red čempresa i drugog bilja. To bi baš bilo
potrebito. Slavljamo na brigu društvu za poljepšavanje.

. Opet bez pošte. Prošle sedmice nije došla že-
ljeznica u Petak u jutro: i tako je. naš grad bio bez
pošte i ove sedmice. U subotu došla je dvostruka pošta.
_ Put u Gružu pun je gliba i vode. Prolaznici idu
pločnikom obale, ali jao i pomagaj kad proleti auto,
poprska te od glave do pete. Morao bi se nasut bar

= onaj dio, gdje pristaju parobrodi, jer kakav će pojam

dobiti putnici i stranci, kad..iz parobroda odmah. mo-
ib! :

o raju u... glib!.

Dubrovački parobrodi. Bosanka otputovao iz

Oran za Swansea. Daksa prispio 26/11 u Gruž.

b

 

i filijala: Srpske Promentne: Banke. Nalazi se pr;
io or OTPREMA

Dubac. otputovao. iz, Glasgow. za Mletke. Dubravka

gooo (20/11 u. Oran. Lapad otputova iz Glasgow za

Gruž. Napried 21/11 prispio u Palermo. Pracat 17/11
prišpio u Mletke. Srebreno otputovao iz Bona za Hei-
sham. Srgj otputovao iz Oran za Glasgow. Zoorjenac
Obavlja prugu Trst-Gruž-Bari. Pefka obavlja prugu Split
Bar. Zaton u Gružu.

Martha Washington“ veliki parobrod društva

Gosulich ima doći danas iz New-Yorka u Gruž, gdje
će iskrcati 10 putnika I. razreda, a 11 Hll.: razreda,

“Nova banka. U Gružu se je otvorila prošlih qčana
umno

  

 

NARODNA SVIJEST

»Danlca“ za 1924. najljepši i najrašiteniji maš
kalendar može se dobiti u svim mjesnim knjižarama
i trafikama za 12 Din. Članovi »Društva sv. Jeronima«
mogu je pridignuti za samih 5'50 Din.

U Ill. Legiju Jugoslavenske Matice upisaše se
gospoda : Knego Mato pok. Iva, Papi Mario, Rijeka Dubro-
vačka, Kienle Hans, direktor Dubravke, Kmetović Stijepo,
mehaničar, Bijele Ivo, mehaničar. Prostorije Jug. Matice
nalaze se u ulici Nalješkovića br. 283 i otvorene su svaki
dan od 16 do 18 sati po podne osim Nedjelje.

Narodna Ženska Zadruga primila je u fond Stara-
teljstva za plućne bolesnike, svota od Din. 608:25, kao
dobrovoljni doprinos od odbora za doček lječnika izletnika
za IV. kongres jugoslavenskog lječničkog društva god. 1922.
Uprava najtoplije blagodari.

Tražim naučnika za zubnoltehničku struku.
Prednost ima iz siromašne obitelji. Upitati kroz vrijeme
ordiniracije 9-12 i 4.6 s. u kući br. 341 I. pod, kod
sv. Vlaha, poviše kafane Bradarić, ulaz ul. ,Izmegju
Polača“. Zubar J. Kessler.

 

KNJIŽEVNOST.

Konkordat sa sv. Stolicom i naše nacionalno
pitanje od D.ra Luja Vojnovića, tiskano u Zagrebu
1923. Cijena 15 Din. Djelo je uprav aktuelno. Svaki
ko se želi orientovati u ovo toliko važno pitanje rado
će pročitati tu knjižicu, djelo našeg učenog, u diplo-
maciji iskusnog Dubrovčamina. Neće svaki odobravat
sva njegova načela, ali svakomu ko želi pravi napredak
i konsolidavanje naše mlade države, to učeno djelo
razbistriti će pojmove toliko važnog pravnog pitanja
o odnošaju izmegju države i crkve, napose katoličke.

Marulićevih pedeset priča. Prigodom stogodiš-
njice hrv. pisca Marka Marulića izdaje: Narodna Pro-
svjeta njegovih pedeset priča, što su u. lat. jeziku i
nekim prijevodima doživjele više izdanja, a tek sada
evo prvog hrvatskog izdanja iza nekoliko stotina godina.
Priče je preveo pjesnik. Milan Pavelić, koji je napisao
i kratak uvod o životu i radu našega Marulića. Knjiga
će u 16-ini imati oko 130 stranica (sa slikom Maruli-
ćevom), a izaći će do Božića. Cijena će biti izmegju
6 i 9 dinara. Što se više bude knjige tiskalo, doći će
jeftinije, a tiskat će se samo koja stotina više, nego li
bude unaprijed naručeno. Izdavač moli sve prijatelje
dobrog pučkog štiva i Marulićeve prijatelje da odmah
jave Nar. Prosvjeti, koliko komada da im se pošalje,
kad knjiga izagje. Njima će se ona odmah i poslati
s računom, čim izagje. — Knjiga će izaći kao 2. sveska
Male pučke knjižnice, koje je upravo izašao 1. svezak
»Dunje ranke«, pripovijesti Josipa Andrića (D. 6). —
Narudžbe prima Narod. Prosvjeta, Zagreb I. pošt. pr. 109

Pripovijetke i priče iz dubr. oblasti, Heree-
govine itd. Pred nama su dva sveska pod tim naslo-
vom, izašla ovih dana kod knjižare »Jadran«. Pisac
im je dobro nam poznati beletrista i naučnik prof,
Vid Vuletič-Vukasović, Razni ovi članci, ima ih 36,
imaju za nas osobitog interesa, a nekoji su od njih
već bili štampani u raznim dubrovačkim listovima i
koledarima. Vrlo je dobro da i ovi sitni a interesantni
radovi izlaze sada u jedno sabrani, jer će ovako moći
da i još jače svrate pozornost ma vrijednog našeg sta-
rinu spisatelja, koji nam je ovdje iznio nekoliko pred-
meta zanimljivih, vrlo prirodno ispričanih, sa mnogo
duha, što podaje osobitu svježinu, ostavlja jak i Živ
dojam. Sjajna i bogata povijest dubrovačke republike,
koja je radom svojih velikih sinova kroz vijekove imala
silu dodirnih tačaka sa povijesti susjednih, drugih na-
roda i država, našla je i ovdje nekoliko markantnih
mjesta. — I nekoji sveti, odlični a i čuveni inostranci
iz raznih doba tu su prikazati, vezani kakvom vezom
o povijesti Dubrovnika i dubrovačkog kraja.  Tekstu
je priložena jedna slika, blagopk. kan. Dum Ivana Sto-
janovića, uz članak pod naslovom ,Dum Ivan“, gdje
je anegdotično prikazat kao ,čovjek i pop“ taj poznati
naš učeni, rodoljubni i dobrotvorni svećenik, komu
zaista ,nije bilo ravna“, ujedno jedan naročiti tip, oso-
benjak. Jezik je ovdje lijep, čisto narodan, uz nekoje
riječi i izraze dubrovačke a i iurske, koje daju pripo-
vijedanju lijep kolorit, a uvijek:su, pod tekstom, dobro
protumačeni. : G.

 

UA

mo *e valjepljuje! 0

 

 

Zahi valte a Vaš: olara učnjačke
i D Vi na čete nijedne cipele nositi N
gumenih. potglalat \Prišteditt; ćes
uvko, Vaša će obuća bili: tralno

 

  

Str. 3.

Priopćeno“

Na adresu nekih naših ureda. Po više puta
obraćao sam se različitim uredima u Dubrovniku mol-
bom, da mi protumače moje pitanje. U pismima bi
priklopio i 2 tal, lire kao odštetu za odgovor, ali uza
sve to nijesam odgovora nikad primio.

Žalosno je, da se neki u Dubrovniku tako iska-
zuju. Pisao sam i raznim ministrima naše države, pak
i samom Nj. Vel. Kraljici i nakon tri dana primio bi
odgovor. Neka sada javnost sudi.

Rotterdam, 20. novembra 1923.

N. Zlošilo.

* Za članke pod ovom rubrikom uredništvo ne prima na se'
nikakove odgovornosti.

 

Matere! Hranite dojenčad sa ,,ITOFANT““ hra-

nivim brašnom.
wo e

lžifok l liječenje ,Iron“-nom poradi njegovog

izvrsnog teka i djelovanja. Dobiva se u

ljekarni u Gružu.
IZ ENJA ES NAIVA ISAMAA ROTA NIEVIIGOERIA
JAVNA ZAHVALA

U teškoj nesreći, koja nas je zadesila naglom
smrću naše supruge, odnosno majke i sestre
Ljubice
primismo mnogo izraza saučešća, te ovim putem svima
najtoplije zahvaljujemo. Osobita naša harnost gg. Dr.
Jozu Puljizeviću i Dr. Gjuru Orliću, koji su sve svoje
sile uložili, da nam pokojnicu od smrti spase. Osta-
jemo vječito zahvalni Dn. Karlu Lovcu, koji je pokoj-
nici podijelio zadnje utjehe sv. Sakramenata, takogjer
svim prijateljima i znancima, koji su nam u našoj ve-
likoj nesreći priskočili u pomoć. — Još jednom svima
od srca hvala a od svevišnjega plata.
Uevijeljene obitelji
Pazin i Zorić.

Sparherd

Kupujem već rabljeni sparherd. Ponude kod uprave lista.
pisaćih \stolova kao i

vw .
Stelaže (police ostale djelove kance-
larijskog namještaja želim kupiti. — Ponude na
Dubrovnik, Poštanski Pretinac 21.

*J JI Za 250.000 Dinara
U SPLITU prodaje se lijepa nova
kuća (Hochpartere) sa 4
sobe, predsobljem, kuhinjom i nuzprostorijama te baš-
ćom od 450 m.? Voda u kući. Položaj na glavnoj cesti
uz projektirani tranvaj, nedaleko centruma grada. —

Obratiti se: M. ud. Orlandini, Solinska cesta 12 a.

 

za svakog  slabokrvnog i blijedičavog

 

 

 

 

 

 

TRGOVINA PAPIRA I PISAĆEG PRIBORA
LUJO PEŠEVIĆ

DUBROVNIK Placa Kralja Petra

preporučuje svoje bogato skladište papirnate robe te

kancelarijskog materijala, školskog pribora, olovaka svih *

vrsta, krede, crnila, zadaćnica i t. d. — Bogati izbor

umjetničkih karata te opionić i Albuma Dubrovnika
i okolice.

Posluga brza i tačna! Cijene najumjerenije !

na SAAMI
Srećka Broj 74441
iz glavne kolekture BANKE i MJENJAČNICE
Šutić, Kaldor i Grbić u Dubrovniku
izvučena je sa dobitkom
od Din. 150.000.
Do 30 Decembra o. g. rasprodaju se srečke za
7 kolo
po ovim cijenama :
Jedna cijela srećka Din. 80:—
Polovina Din. 40—
Četvrtina Din. 20— _.
Vanjske naručbe vrše se kretom pošte uz
dostavu od 3 Din. za preporučeno pismo.
= Banka i Mjenjačnica
= Šutić, Kaldor i Grbić
— < DUBROVNIK (Dalmaci ).

 

 

 

g

 

 

  

SEVA