Str. PA

ne može izlaziti kao dnevnik, već kao tjednik. Mi smo
Hrvati upravo nesretni, bilo u Europi, bilo ovdje u
Americi. Silne. hiljade Hrvata-katolika ima ovdje u
Americi, a nijesmo kadri da pokrenemo, ne jedan ka-
iolički dnevnik, već ni jedan tjednik. Naši protivnici
ovdje imadu na odmet svojih novina, a mi spavamo,
Tome je kriv ambijenat, u kome se odgojismo. Pet
Hrvata, a deset stranaka. Mi katolici lomimo koplje
za razne stranke — za trice, a vjeru ostavljamo _kao'
da ona ne ulazi u naš javni život. Žalosno je zbilja
i za Europu i za Ameriku, da su se najizvrsniji svje-
tovnjaci i svećenici gubili u borbi stranačkoj, a za
vjeru ne uradiše ništa. 1 tako propalo im polje poli-
tičko, a da o vjeri ni ne govorimo. — Ovdje u Ame-
rici imamo izvrsnih sila, stupova Hrvata-katolika, a
takvih ima i u Europi, koje će Gospod jednog dana
pitati: a što si dobra uradio za svoju vjeru? Da su
se pozvani ovdje u Amenici interesirali za vjeru, ne bi
gledali danas toliko opustošenje u vjerskom i moral-
nom pogledu, ne bi se danas morali boriti sa "nožnim
prstima da spasimo ostanke ostanaka Hrvata-katolika.
Probudimo se, zadnje je vrijeme! Pokrenite tamo već
jednom dobar katolički dnevnik. Okupite sve sile pod
jednu zastavu. Ja se nadam, da će s vama biti Ameri-
ka. Ja sa svoje strane neću žaliti za koji amerikanski
dolar, samo da vidim da se ne razilazimo kao rakova
dieca. Ako ja već nikad ne vidim svoje drage domo-
vine, ja je ljubim više od svoje majke, jer je moja
majka dala život samo meni, a Hrvatska je dala život
svima nama. Sretan ću biti, kad dobijem prvi broj
dobrog katoličkog dnevnika, ali ne dnevnika, koji će
se samo poroditi, da ga ogrije sunce par mjeseci ili
koju godinu, već koji će topliti katolička srca kroz
decenije. U to ime: Samo naprijed za Boga i Vjeru!
O. Vjenceslav Vukonić.
Mai. vw .
Ih IS (NŽANI grebu jesu: Iron“ proti slabo-
krvnosti ,Markove kapljice“ za
želudac ,Reumatis“ proti kostobolji i reumatizmu. Da
se bolujućem općinstvu olakša nabava i uštedi visoka
poštarina, nalazi se odsada za Dubrovnik i okolicu
glavno skladište ovih ljekovitih preparata u ljekarni u
Gružu gdje se dobivaju uz originalnu cijenu.

Iz Jugoslavije.

Novoimenovani biskup za Krk Dr. Josip Sre-
brnić bit će posvećen dne 8. decembra na blagdan
Bezgrešnog Začeća u stolnoj crkvi u Ljubljani. Biskup

== —- i RER
biskup ljubljanski, asistenti pak Presv. Dr. A. Karlin,
biskup mariborski i Dr. Josip Lang, posvećeni biskup
zagrebački. Ustoličenje u Krku biti će 23. decembra.
Krčka biskupija dobiva u Presv. Dr. J. Srebrniću bi-
skupa, koji će biti dostojan nasljednikom pok. Mahnića,
koji je otrag tri godine zatvorio svoje umorne oči te
će kao i on biti na braniku Crkve i Domovine.

Konkordat sa sv. Stolicom prihvaćen je u svim
tačkama, koje je bila sastavila komisija u ministarstvu
vjera, te bi imao biti potpisan skoro po našem posla-
niku u Vatikanu Dr. Smodlaki. 3

Uniformiranje sudaca i advokata. U Beogradu
polažu silnu važnost na uniforme, i hoće da unifor-
miraju kako se samo dade. Za zakon o sucima, kojim
bi se uredilo pitanje o eksistenciji ,ima vremena“,
vlada je prije iznijela na dnevni red preuregjenje su-
dova, i kao prvu i najveću potrebu hoće da dade su-
cima — uniforme. Pravosudni ministar Dr. Perić pred-
ložio je zakonski nacrt, koji uvodi posebne uniforme
za suce i advokate, koje će oni morat nositi pri svim
sudskim raspravam. Opozicija je ustala protiv nepo-
trebnog i smiješnog unif>rmiranja.

Otugjuje se od Beograda i Bosna i Crna Gora.
Po istim srpskim novinama u Beogradu učestali su
posljednjih dama članci, kako se i »prečanski“ Srbi
dižu proti ovako zloj upravi u našoj državi. Da je
sreće i poštene i pravedne uprave, da nijesu interesi
partije nad općim interesima i naroda i države, bili bi
sretni i zadovoljni i Srbi i Hrvati i Slovenci. A ovako
eto nitko osim onih, koji su na koritu.

 

preparati Gradske ljekarne u Za-

Subvencija Akademija u Zagrebu. Jugoslavenska

Akademija Znanosti i Umjetnosti u Zagrebu dobila je
od države na ime subvencije. 1,000.000 dinara, Analfa-
betski kurs dobio je. 400.000, a pjevačko društvo
»Lisinski“ deset hiljada dinara.

Glasilo zagrebačkog zbora. Sredinom dojdu-
ćega mjeseca izići će prvi broj treće godine službenoga
zborskoga glasila. U tom će broju biti sadržani uvjeti
i upute za izlagače na zagrebačkom proljetnom veli-
kom sajmu, koji se obdržaje od 27. IV. — 5. V. 1924.
List će izlaziti ređovito svaki mjesec, u velikoj nakladi,
te će se badava slati svim trgovcima, industrijalcima
i obrtnicima u državi. Pored teksta biti će u njemu i
jaki oglasni materijal.

 

Za čišćenje i njegovanje zubi . najbolja f
»Irgć ke jeg 1 jbolja |J

BPpreaovantnra Tarlić-

NARODNA SVIJEST

Ko je oprošten od vojne službe po novom
vojnom zakonu ? Dne 1. januara 1924. stupa na snagu
novi vojni zakon, koji će vrijediti već i za one, koji
su ove godine uzeti u vojsku, a još ne služe, Članak
50. tog novog vojnog zakona nabraja, tko je sve opro-
šten od vojne službe, pa kaže: 1. ,stalno nesposobni.
Pod stalno nesposobnima razumijevaju se žene bez
razlike starosti, muškarci ispod 17 i iznad 60 godina,
i konačno oni, koje vojna komisija proglasi stalno
nesposobnima, Od vojne službe oprošteni su: 2. pri-
vremeno nesposobni. To su oni, koji do svoje 25.
godine nijesu uzeti u vojsku. Konačno (i ovo je naj-
važnije), oprošteni su od vojne službe : 3. jedini hra-
nitelji obitelji, koje nemaju nijednog drugog sposobnog
muškarca, a živu od poljodjelskog, zanatskog ili običnog
rada. No i ovi oprošteni su samo onda, ako plaćaju
samo 20 ili ispod 20 dinara poreza. Ako pak plaćaju
nad 20 dinara poreza, pa makar ne bio nitko u obi-
telji sposoban za rad, ne može ni taj jedini obiteljski
hranitelj biti oslobogjen“. U pitanju 'oslobogjenja od
vojne službe bio je već stari vojni zakon vrlo škrt, a
ovaj novi još je gori. Uzme li se u obzir to, da su
porezi danas povišeni, to će se jedva igdje naći, tko
bi plaćao manje od 20 dinara neposrednog poreza,
pa prema“tomu bit će vrlo rijetki, koji će biti oslo-
bogjeni vojne službe ! Bolje će proći i ovom zgodom
opet Srbijanci, kod kojih nijesu porezi tako povišeni
kao u našim krajevima. To je dakako nepravda, ali
nije ni prva ni zadnja, a ni najmanja, koja nam se
nanosi od strane beogradskih centralističkih vlasti.

Povraćeni brodovi. Italijanske vlasti predale su
dva naša financijska broda , Split“ i ,Dubrovnik“ našim
vlastima, a koji su po sporazumu Trumbić-Bertolini
pripali našoj državi. Ovi su brodovi sve do sada bili
u rukama italijanskih financijskih vlasti, Za opravku
ovih brodova odrediće se kredit od 150 hiljada dinara,
koliko je defakto i potrebno za prvo vrijeme, pa će
se onda oni upotrebiti za financijsku službu, hvatanje
švercera i financijske druge poslove. Od sada će plo-
viti po našim vodama sa našom državnom zastavom.

Jugoslavenski vlakovi na Rijeci po prvi su put
prispjeli 22. o. mj. pošto je otvoren promet megju
Sušakom i Brajdicom.

 

Diljem svijeta. *

- Musolim o jadranskoj politici govorio je 10.
o. mj. u senatu. O Krfu je kazao, da ga je zauzeo,
da ima zalog u grčko-talijanskom sporu i da podigne
prestiž Italije kod balkanskih država izgubljen 1920.
napuštanjem Valone. Dalmaciju je Italija napustila i
osiromašila Zadar, da dobije Rijeku. Glede Rijeke pre-
dao je našoj vladi nove ,umjerene“ predloge, ali još
nije došlo do riješenja. .Na Rijeku je poslao generala
Giardini kao guvernera, jer je grad došao u očajno
moralno i materijalno stanje, te bude siguran da će

se izvršili njegova naregjenja. Italija da ima vojsku .

spremnu za triumfalni marš, ako bi bilo toj potrebno,

" Engleski parlamenat je bio raspušten a izbori
će se obaviti 6 prosinca. U vladinoj stranci bio je nastao

razdor, ali je već izglagjen. Leader liberalne stranke -

Asquith održao je izborni govor, u komu je naglasio,
da će liberalci, ako pobjede, sazvati megjunarodnu kon-
ferencu sa sudjelovanjem Francije ili i bez nje, da se
položaj Evrope pretrese i revidira versaljska pogodba.
Sličnu izbornu parolu ima i radnička Labour Party,
kojoj stranci naginju i katolici. Lloyd George kandi-
dira u okrugu Carnavon.

: Španjolski kralj primljen je od pape u svečanu
audijencu prigodom svog boravka u Rimu prošlih dana.

Novi metropolit u Čehoslovačkoj na mjesto
pok. olomučkog nadbiskupa Stojana imenovan je od
sv. Stolice Dr. Leopold Prečan rogi. 1866. Cijela se
javnost o njemu izrazuje, da je dostojan nasljednik
Dr. Stojana na stolici sv “ Metodija.

 

     

 Kaučuk pela i petplati. |

tO

Hi

Gradske. vijesti. |

mi

Br. 30.

  

X Svečana akadeihiija. Uoči dana pete obljetnice |
natodnog ujedinjenja dne 30. o. mj. P. O. K. »Dubrava« |
i maturanti mjesne realne gimnazije priregjuju akade- +
miju uz sudjelovanje orheštre vojne mitzžike. Prvi dio |
programa ispunjen je sviranjem orhestre vojne muzike |
i pjevanjem muškog i mješovitog zbora »Dubrave«, |
Osobiti se interes već od više dana opaža za ll. Dio |
programa : za »Suton« (drama u 1 činu). Prikazat će |
maturanti ove real. gimnazije. Režiser je glavom auktor, hl
naš dični književnik, gospar Ivo Vojnović. 4

Čist prihod akademije namijehjen je fondu za
spomenik kralju Petru I. oslobodiocu.

Izbor novog starešinstva ,Male Braće“. Na pro- |
vincijalnom kapitulu držanom u našem gradu 22. o. m. |

|
4

pod predsjedanjem mip.O. Antuna Buttykay, general: |

i

nog definitora i pohoditelja provincije sv. Jeronima u |
Dalmaciji, bilo je izabrano slijedeće starešinstvo : pro- |
vincijal mp. O. Augustin Juničić, kustos mp. O. Bono |
Škunca, definitori: mp. O. Lujo Pogačnik, O. Mauri
cije Gugić, O. Pavo Miličić i O. Serefin Gerjanec
Skoro će biti birani i novi gvardijani, Uvjereni, da ći
novo starešinstvo poraditi za što bolji procvat franjevač,|
reda u našim stranama, izrazujemo najljepše čestitke ||
Cecilijansko veče u ,Boškoviću“ priredio j
kako je bilo javljeno, salonski orhestar ma svetičin|
dan u četvrtak 22.0. mj. uz lijepi odaziv brojne i ot.|
mene publike. Dvorana je bila premalena da sve primi.
Mp. M2? O. Sokol uspio je da organizuje i diriguje
možemo kazati čitav orhestar, sastavljen od slijedećihi
dionica: glasovir, harmonium, kontrabas, 9 čela, 3
druga violina, 2 prva violina, viola, flauto i klarineto.|
Kombinacija je jako dobra, jer je punoća harmonije|
potpuna. I ako su ovom orhestru glazbari u dobrom|
dijelu sve mladi diletanti, ipak i dirigent i glazbari
pobraše buran aplauz i opće priznanje. Drago nam je
da možemo radi toga čestitati vrijednom M.u O. So4
kolu i zauzetnim izvagjačima. — G.ca Palmina Rado4
van deklamovala je čustveno »Pjesmu o pjesmi« od
Z.J. Jovanovića. — VIč. Dn.N. Gjivanović iznio nam jd
u svom predavanju zanimivih podataka o glazbi 4
glazbarima u našem gradu 18. vijeka. — G. prof. I
Ratistić_ pale zanio je prisutne artističkim niansiranjemi
svog simpatičnog i lijepo razvijenog tenora izvagjajuć
klasične piece: Ave Maria od Cherubini-a, Dalibor od
Smetane i L' Elisir d' ainore od Donizetti-a, uz primje4
renu pratnju na glasoviru M.a Sokola. Neka je čast a
hvala svima, koji su pridonijeli za ovu komemoraciji!
sv. zaštitnice glazbene umjetnosti. a
Posvetilište Abrahamovo. Osvrt i utisci nakoti
ljetošnjeg prikazivanja u Zagrebu. — Ovu će te
razviti u svojemu predavanju g. prof. K. Krile u druj
štvu »Bošković« u srijedu 28. ov. mj. u 7 ura u večeri
Prije i poslije predavanja izvršit će salonski orhesta
slijedeće komade : Margutti: »Ziganka«, Alterer: >»
digo«. Ulaz slobodan i besplatan ne samo za člano
nego i za nečlanove, koje zanima predmel predavan
Liječničko Udruženje. Liječnici u našem gradi
organizirali su se i osnovali za cijelu dubrovači
oblast ,Liječničko Udruženje“, koje će, se baviti zn:
stvenim i materijalnim staleškim prilikama,
Odlikovanje. Gosp. Frano Stroll, viši tehnii
savjetnik kod Pomorske Vlade sada u mirovini, bio
odlikovan od Nj. Veličanstva ordenom sv. Save III.
Unaprijegjenje. Naš sugragjanin g. Josip Ko
sica, sudac u Sarajevu, unaprijegjen je ovih dana
sudskog tajnika u VIII. činu. Čestitamo !
Javni republikanski zbor na Brsaljama odiž:
u Nedjelju 25. o. mj. gg. Jaša Prodanović, public
i Sima Ivanišević, advokat iz Beograda — prvaci rej
blikanske stranke u Srbiji. Zbor je bio dobro posjeć
Prvi je govornik govorio o prednostima republikan
forme u državi, a drugi o našem unutrnjem sta:
Zbor je prošao bez upadica. ina
Ispiti osposobljenja za pučke škole započe li
u četvrtak (pismene radnje). Prikazalo se je 10 k
didatica i jedan kandidat svi za pučke škole. lspitimi
predsjeda novi šk. pokr. nadzornik g. Dane Petranović
Osposobljeni su do sada za pučke škole : Babić J:
Bosnić Mitar, Montani Andrijana i Radić-Vrsalović el :
Zvona za našu stolnu crkvu već su naruč
kod tvornice Colbachiui u Padovi, koja je salila i sl
zvona Male Braće. Ova će vijest obeseliti sve vjem
koji su teško podnosili, što je naša katedrala os
bez i jednog zvona. Doprinosi se još primaju, jer
sakupljena nego malena svota... e
. Koliko vrijedi riaš novac ? Treba dati za
dol. 88-45-86:50 Din.; za engl. funtu 386:40-385
franak 481-4:75; talij lira 3:83 ; čehosl. kr.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

PI