PI

Sta

_ Dubrovačko Bankarstvo."

Eto smo doživjeli, da u našem malenom građu
vidimo 11 novčanih zavoda, dakle na svako 800 sta-
novnika jedan novčani zavod. U tomu smo jedini
grad na svijetu ! i

Pita se, hoće li nam svi ovi novčani zavodi ko-

ristiti i koliko će nam podupirati u Dubrovniku trgo-.

vinu, obrt, parčbrodarstvo i t. d., ili će samo kupo-
vati valute, a uloške nositi van? To nebi bilo dobro.
Što se tiče njihova broja, ne bi bilo za gore, što ih
je mnogo. Dapače što ih je više, to je bolje za opće
interese. Njihovo megjusobno koakurisanje donosi za
posljedicu lakše postignuće kredita i jeftiniji kamat-
njak. To s jedne strane, a s druge strane povisuje
se kamatnjak na vloške, jer teško da bude kartela,
kad ih je mnogo. Veliki broj banaka u Dubrovniku
dobro je za Dubrovnik, jer je tu zaposlen lijepi broj
mladosti. Sve bi bilo u redu, kada bi ulošci ostali u
samom Dubrovniku, nul... i

Danas bankarski akcijoneri nijesu zadovoljni, Oni

su uložili svoj novac u akcije, kada je novac imao -

veću vrijednost, pak su mislili, da će im vrijednost
akcija rasti prema padu vrijednosti dinara, što je bilo
sasvim opravdano, ali to se nije dogodilo, nego obra-
ino. Banke su mogle uložiti svoje glavnice u nešto
realna, u industrije, nekietnine i t, d., i tada bi nji-
hove akcije vrijedile barem deset puta više od nomi-
nala, dok su gotovo u čitavoj Jugoslaviji sve akcije
za jedan ili nijedan put više od nominale.

Nemogu da shvatim, zašto akcije naših banaka
uopće, koje imadu svoje cenirale u našim centrima,
gdje imade vrijednih financijera, nemadu veću vrije-
dnost. U Austriji n. pr. akcije, što su vrijedile g. 1918.
K 500 danas se kotiraju K 300.000, dakle glavnica
je pameino uložena. A zašto kod -nas ostadoše na
istom kursu kao 1918. ako nam danas novac vrijedi
90% manje ? :

Kako na početku rekosmo u Dubrovniku imamo
11 novčanih zavoda, ali 9 od tih su filiale podložene
centralama u Zagrebu, Beogradu i t. d. Stoga se može
dogoditi, da će dubrovački kapitali biti uloženi dru-
govdje. Filijale nemadu nikakve autonomije, niti one
imadu uprave, nego filijale vode ovlašteni činovnici
mjesto uprave. Kod filijala su cenzorni odbori, koji
cenzuriraju samo kredite, ali centrale imadu pravo veta
i u tome leži zlo! — X.

Od osobe izvan Uredništva.

 

Pisma iz naroda.

Dubrovačka okolica. Općinski izbori. Općinske
aulonomije. Željno očekujemo svaki put zanimivu našu
»Narodnu Svijest«, koja se je jedina održala na mezevu.
Nego čudimo se, zašto sve naše novine malo brige
posvećuju našim općinama, koje su eto raspuštene
još od ratnog vremena. Ima Bogu hvala pet punih
godina od oslobogjenja- i ujedinjenja, a bruka je i
šteta, što još nema općinskih izbora, već nam na opći-
nama sjede komesari, koji u prvom redu vrše volju
vlade i dotične stranke, a onda istom volju naroda.
Općinska autonomija bila nam je uvijek mila i draga,
pak i poštovana. Znadu već i djeca zašto se općinski
izbori ne provode. Vladajuća stranka htjela bi, da kod
općinskih izbora osigura sebi dobar položaj i zato se
oteže i nateže sa opć. izborima. Ali se u tomu ljuto
vara, jer onako mudra i valjana uprava potkopava
temelje stranke, pak i ona šaka njezinih pristaša sakup-
ljenih s konca i konopca malo će je po malo ostaviti.
_ Svakoga se pak bolno dojmila vijest, da će općine
izgubiti svoju autonomiju, jer da će vlada postaviti
po jednog svog paudura. Ukine li se još i ta blago-
dat, onda će narodom zavladati još veće nezadovolj-
stvo i biće veća bruka pred cijelim kulturnim svijetom.
Neka se vladajuća stranka spomene, da bi tim aktom
zaslužila u cijelom narodu najslabiju uspomenu i kod
Hrvata kao i kod Srba.

LOPUD. U »Narodnoj Svijesti« od 27/XI. čita se :
»Strašno nevrijeme, koje je bilo prošle sedmice, da
je sa nove obale na Lopuđu diglo kamenje“. — Na
stvari je ovako: Sa mula (gata) velikog diglo je jednu
ploču, koja je od nazad tri godine bila oštećena, pak
se nije namjestila i tako su je valovi podigli i bacili
na mul (gat). Novu obalu nije ni najmanje oštetilo,
već dio zida uz obalu nazvanu ,Luže“, koji se je od
silnih valova dosta nagnuo, tako da se svaki čas čeka
da sasvim padne. To se stalno me bi bilo dogodilo,

da ovog ljeta nije Općina digla kamenje upotrijebivši

ga za gradnju zida od spometiute ,Luže“ do mjesta
zvana ,Komarda“. Od ,Luže“ do zadnje kuće u Su-
tori na razna mjesta razrovan je put, a osobito onaj
komad ispod perivoja g. baruna Mayneti, Da se je

*

 

 

NARODNA SVIJEST

marilo sa strane Uprave Općine, premda je bilo strašno
mevrijeme, me bi ni stoti dio učinilo štete, ali zbog
njihove zanemarenosti, čudo je, da nije i gore što bilo.
Pred. crkvom sv. Nikole imađe mnogo prostora za
izvlačiti lagje, gdje nikome ne smeta, te bi Općina
morala na to paziti, a ne dopuštati da se izvlače od
Komarde: do nove obale, tako da čovjek ne može ni
po danu, a kamo li po.noći proći a da ne ozledi koje
udo tijela. Do koga je, nek razvidi, ali bilo bi vrijeme da
na upravu Općine dogju ljudi sposobni. — Lopugjanin.

Dobrota - Kotor. + Laka Tripković. Dne 5.0.m,
preminuo je u Kotoru u cvijetu mladosti Luka Trip-
ković, maturand na mjesnoj gimnaziji. Sin uglednog
i plemenitog oca, čedo svijetlih tradicija svoje poro-
dice, osvajao je plemenitošću i iskrenošću srca svih
svojih prijatelja, koje je eto tako prerano ostavio. I
dok tebi, dragi Luka nazivljemo vječni pokoj, molimo
Svevišnjega, da pošalje angjela Utjehe tvojim tužnim
roditeliima u ožalošćeni tvoj dom!

Dje više pottelno ie Sita GRO

nabavu ljekova Gradske lje-
dobivaju uz originalnu cijenu u ljekamni u Gružu

karae u Zagrebu, jer se isti
Iz Jugoslavije.

Kralj na Ilidži. Svake godine naš kralj slavi svoju
krsnu slavu sv. Andrije u drugom mjestu kraljevine.
Ove godine proslavio ju je na llidži, gdje je stigao
s kraljicom i kraljevićem Pelrom u noći od prošle sri-
jede na četvrtak. _

Politički položaj. Skupština sada provodi dosta
mirne dane poslije burnih sjednica od prošlih dana.
Nu za to se iza kulisa i te kako radi. — Vlada je u
sto briga. Ministar Uzunović je demisionirao. Tako-
gjer i ministar saobraćaja Janković radi svoje naj-
novije afere sa brodarskim društvom morao je dati

# demisiju, a njim je na redu i ministar trgovine Kojić.

Radi toga raspravlja se o rekonstrukciji vlade, K tomu
se govori i o ukinuću nekih miništarstava, ali se ne-
mogu složiti ministri, koji da od njih napusti masnu
ministarsku stolicu.. — Ako ne radi parlamenat rade
odbori. U financijskom su odboru primljene dvanae-
stine poslije žestoke borbe opozicije, koja je napustila
sjednicu prije glasovanja. Prihvaćen je takogjer pred-
log za zajam od 300 milijona francuskih franaka u
svrhu naoružanja vojske. Ovaj je zajam opozicija kri-
tikovala veoma oštro, ipak se demokrati uzdržaše od
glasovanja, a proti zajmu glasovahu muslimani i Ju-
goslavee. klub. Ovaj je zajam glasovan i u parlamentu.

Brodarski sindikat — nova afera ministra Jan-

kovića. Velizar Janković je u svojstvu ministra sa-'

obraćaja počeo da organizuje novi brodarski sindikat
i ako o tome nije podnio ni vladi ni parlamentu za-
konskog projekta. Pored toga je. ministar saobraćaja
počinio masu zloporaba u samoj organizaciji brodar-
skog sindikata. On je kao glavni akcioner u sporazumu
sa ostalim akcionerima oštetio državu za 486 milijona
dinara — kako je to Ranković u svome referatu iznio
i to slijedećim načinom : Prilikom likvidacije starog
brodarskog sindikata i osnivanja novog prikaćen je ve-
liki dio imovine, koja je u prvom redu bila državna.
Radionica brodarskog sindikata, koja vrijedi preko 50
milijona dinara nije uopće uzeta u popis. Od 82 dr-
žavna broda prijavljena su svega 65, od 400 državnih
šlepova uzeto je u popis samo jedan dio. Oporavak
brodava vršio se je na račun države. Ratni plijen, na
koga država ima pravo upotrebljen je jedino u korist
akcionera. Osim ovega svega su akcioneri hijeli da
dominiraju u novom brodarskom sindikalu i onemo-
guće ostalim akcionerima kupovanje akcija. Oni su
akcije tajno na sebe upisivali. Ministar trgovine Kojić
se okrivljuje u toliko, što je dozvolio osnivanje ovakog
sindikata. U radikalskom klubu će radi toga nastali
sada pročišćavanje. :

Politička baratanja. Prošlih dana pogjoše u Beo-
grad Dr. Dežman, glavni urednik »Obzora« i poslanik
Mate Drinković, vogja Hrvatske Zajednice. Tomu pri-
pisuju političku pozadinu. Hrvatska Zajednica nije više

zadovoljna s politikom Stjepana Radića i mnogo se

već govori o. novoj političkoj orijentaciji »Obzora«,

 

Br. 33

Proti kuluku su odlučno nastupili poslanici slo-
venske pučkerstranke u financijskom odboru, gdje su
dokazali, da taj nazadni zakon tjera stanovnike | cijele
države u sve veće nezadovoljstvo. Svojim nastupom
uspješe tako, da se i megju rađikalnim poslanicima
javlja sve življe gibanje proti kuluku. Veći broj radi-
kala pridružio se je predlogu slovenskih pučana, da
se kuluk uopće ukine. Izmegju ministara. financija i
za javne radnje već su počeli odnosni dogovori.

X Najveći Srbin — ratni dopisnik: austrijski.
Sve se pod milim Bogom mijenja. Pai ljudi i njihovi
osjećaji prema državi, naciji, stvarima i načelima. —
Tako se doznalo za g. Stijepa Kobasicu, da je za
vrijeme rata bio ratni dopisnik austrijski na istočnom
ratištu. A danas... .? On je, ne može se osporiti, danas
Veliki Srbin, narodni poslanik radikalne stranke i prvi
sekretar Parlamenta. Tempora mutantur... može po-
stati još i šef radikalne stranke — razumije se poslije
smrti g. Pašića njihovog sijedog ,čiča Baje“, koji misli
mnoge prije sebe da otprati na onaj svijet. Beogi. Dnevnil.

Kratko, ali dobro. Beograd. »Politika« javlja :
U nekom uredu su pregledavali podatke o tiekom pre-
mještenom činovniku. .U rubrici materijalno stanje“
su našli: činovničko ...

Naša vojna mornarica. Admiral Prica predavao
je u Beogradu o stanju naše vojne mornarice. Ona
broji 6 polagača mina po 500 tona, 12 torpiljarka od
250 do 500 tona, 1 malu torpiljarku, a komu nešto
pomoćnih lagja.

Režimski nacrti glede Hrvatske. Dopisuik »Slo-
venca« javlja iz Zagreba, daje ni dobro informiranom
mjestu doznao, da će namjesnika Čimića zamijeniti dr.
Jambrišak, zubarski liječnik iz Beograda. Ovaj bi imao
stupiti u vezu s političarima srednje linije i drugima,
te s novom godinom započeli veliku akciju proti Radiću.
Obavit će izbore za oblasne skupštine. Ove bi izabrale
posebne delegacije, koje bi se sastajale u Zagrebu i
tvorile hrvatski sabor. Na čelu svih oblasti, bila bi
ujedno osoba, koja ne bi bila veliki župan, iako mu
vlast ne bi bila veća od velikih župana. Na taj bi se
način izvršila nekakva zagrebačka centralizacija, gdje bi
vlast ,bana“ bila veoma — zanimiva! , :

Za iederativno uregjenje države. Onomadne je
u Ljubljani održan kongres zemljoradničke studentske
omladine. : Ova se je na tom kongresu izjavila za fe-
derativno, a osudila centralističko uregjenje naše države,

Rasprava proti ubojici Paskijeviću vodi se od
nekoliko dana u Zagrebu uz opće inleresovanje jav-
nosti i van Zagreba. Paskijević se na raspravi vlada
baš deranski cinično, da je uprav grozota do kakve
je moralne pokvarenosti pao taj tipični predstavnik
naše moderne ,zlatne mladeži“. Pri raspravi zadnjih
dana nastao je preokret, jer je Paskijević izjavio, da
je on sam ubio Jeličića i Kanajela, a da je u tomu
nevin njegov drug Thierry, kojeg je prije teretio kao
svog pomoćnika. :

Najbolje kvalitete je poznata ,,1170%* pasta

za zube,

 

Diljem svijeta.

Talijanski parlamenat zatvoren je prošlih dana
nenadno. Ne zna se, hoće li se ponovno sastali ili će
ga raspustiti. Razlog je što se vlada boji nastupa opo-
zicije popolara i socijalista.

Izbori u Engleskoj. Na izborima 6. o. mj. pora-
ženi su konservativci dobili 254 mauadata (93 mandata
manje .od prošlog puta), Radnička stranka dobila je
192 mandata (prije -143), a liberali (Lloyd George i
Asquith) 152 mandata (prije 117). Ipak Baldwin neće
predati demisiju, već će se sa cjelokupnom vladom
predstaviti parlamentu. h i

Revolucija u Mexiku nastala je prošlih dana proti
predsjedniku Obregonu, koji da bi htio nametnuti na-
rodu diktaturu. Ustaše vodi general Sanchez, a podu-
pire ga i mornarica. Vlada ima. 28.000 ljudi redovne
vojske, a ustaške čete broje 22.000 ljudi. Zadnje
vijesti kažu da su vladine čete potisle ustaše.

 

N. PERIŠIĆ — DUBROVNIK Čirgriina_ulca
VELIKO SKLADIŠTE POKUĆSTVA SA: VLASTITOM TAPETARSKOM RADIONICOM.
Bogato skladište drvenog i gvozdenog pokućstva kao kompletih soba za spavanje, trpezarija,
salona, predsoblja, pisarna, te dječjih športskih kolica, putnih kovčega i t. d., it. d.
Izragjuje svakovrsne radnje, kao spavaćih divana, otomana, fotelja, madraca, uložaka (šusta),

te sve što spada u tapetarsku radnju.

Preuzimlje sve namještaje radnja, kao svratišta,

kafana, penziona i privatnih stanova. : >:

4