Str=2:

Ala je lijep ovaj svijet, jer R

NARODNA _ SVIJEST

Mudra Marica uživa. Ne muči se lupa«

 
   

katoličke vjere. Zatim je prisutni pučanin stavio pita-
nje: ,Koji su principi Hrvatske narodne politike uopće
prama Beogradu ? Tu je g. zastupnik pravo odgovorio
da Hrvati treba da traže ravnopravnost sa Srbima. Za-
tim je stavio sam sebi stupicu i pita: ,Kako ćemo do
toga doći? Dakako da je pučanin odgovorio da ćemo
do toga doći jedino politikom revizije Vidovdanskog
iistava, a da se do tog cilja dogie treba raditi prama
stalnom programu, kojega Radić nema jer je priznao
Vidovdanski ustav svetinjom, i tim postao ceniralista
logično - protivi se principima hrvatske savremene po-
litike. Tu je g. zastupnik natjeran u škripac, a osobito
onda kad ga je prisutni pučanin zapitao za program.
Sad dolazi ono najljepše, ono baš po radićevsku. G.
zastupnik odgovara da oni momentalno nemaju pro-
grama (sic...), ali da če se povratiti opet na stari
program. Ako ovo nije demagogija onda je i sunce
crno. Prisutni pučanin vrlo rado konstatuje činjenica,
da radićvci sada nemaju programa i da su sada klika !

Interesanino je, da g. Sarnečić sumnja+da će Ra-
dić odobriti za slijedeće izbore kandidate predložene
od kotarske organizacije u Korčuli. Tada prisutni pu-
čanin pravo primjećuje svima prisutnima, da je to ne:
demokratski i da neće znati za koga glasuju. Na to
su trojica najgrlatijih radićevaca stali da prijete sa ša-
kama, dok je većina mudro šutila.

Inače hvela g. Sarnečiću, što se je prilično las-
kavo izrazio o Pučkoj Stranci sa željom da bi najvo-
lio kad bi HPS bila skupa sa Radićem. Dakako da
mu se ta želja neće nikada ispuniti jer izmegju svjet-
losti i mraka kompromisa nema! Hvala mu nadalje
što je nekim neupućenim pristašama rastumačio, da
se svećenik može baviti politikom, kao svaki ravno-
pravni gragjanin.

KORČULA. Utopljenici. Na Petrov dan, selo
Pupnat doživilo je, u amošnjem kraju nezapamćenu
jezoritu nesreću, jer su toga dana nagjeni mrtvi u
morv nedaleko kraja u uvali ,Bačva“ mladići Jakon
Farac Šapić i Paval Blitvić. prvi od 20, a drugi od
17 godina. Pošto nema očevidaca, a nema temelja za
drugu koju sumnju, drži se, da se nesreća dogodila
uslijed toga što su nesretnici pošli da se kupaju, a
pošto mlagji nije znao plivati uzeo ga je stariji na
legija i za veću sigurnost privezao ga konopom uza
se (jer su nagjeni privezani preko tijela). Megjutim
bit će starijega izdala snaga i počeo tonuti, a nije mo:
gao da se oslobodi druga, kad je bio privezan i tako
obojica nagjoše smrt u moru. Ova grozna nesreća
pobudila je veliku žalost u selu, a prouzrokovala je i
treću žrivu jer je usljed želosti udarila kap babu je-
dnoga od utopljenika, te je umrla.

iz Jugoslavije.

Politička situacija. Cijela se naša zemlja nalazi
u jeku izborne agitacije. Stoga se i članovi vlade kao
i šefovi partija nalaze većinom van Beograda, da drže
izborne sastanke po svojim izbornim krugovima.
Megju radikalima su odnošaji još napeti. Aca Sta-
nojević nije još sazvao odlučujuću sjednicu radikalne
stranke, a megjutim razgovara s prvacima pašićevaca,
kako da osiguraju svoje mandate. Izgleda da će paši-
ćevci žestoko nastupiti proti sadašnje vlade. Razmirice
megju radikalima počele su i u Dalmaciji, a prva je
posljedica toga, da prestaje izlaziti u Splitu radikalsko
glasilo »Država«. :
> Demokrati takogjer nijesu zadovoljni sa Vuki-
ćevićem, kojemu predbacuju, da ostavlja Beograd i ide
u nutarnjost Srbije, da izbjegne svojim obvezama, koje
bi morao izvršiti. K tomu ni policijski aparat nije dobio

 

Rublje će biti čisto i bijelo kao snijeg!

Nije više potrebno da se lupa i trlja,

jer to škodi rublju i rukama, naprotiv —
rubije postaje ljepše nego prije.

njem i-trljanjem, za nju radi Radion.,

Radion posve sam? Dal
Perite ovakol

Rastopite Radion u hladnoj
vodi, stavite namočeno rublje
u ovu rastopinu, kuhajte 20
minuta, pa onda isperite običnom

čistom vodom.

Radion, idealno sredstvo za

pranje. Štedi rublje!

još nikakvih naregjenja u korist demokrata, te su nji-
hovi pristaše još izvrgnute prijašnjem teroru.

Novi Beogradski dnevnik. Počeo je da izlazi
sa 1. jula novi politički dnevnik u Beogradu »Balkanski
dnevnik« kao nasljednik »Balkana« i ,Cicvarićevog
beogradskog dnevnika“. Ravnatelj lista je Krsta Cicvarić,
a njegov glavni urednik Svetolik Savić.

Proslava sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu oba-
vljena je dne 5. i 6. tek. na najsvečaniji način. U ka-
tedrali je obavljena svečana staroslavenska sv. misa,
koju je po mnaročitoj dozvoli sv. Oćča otslužio pom.
biskup Premuš, a svečani govor je. održao sveuč. prof.
Dr. Stjepan Bakšić. Predvečer je tog dana uz sudjelo-
vanje svih kulturnih i religioznih društava obavljena
povorka, koja se je zaustavila na Jelačićevom trgu,
gdje su održana tri svečana govora od uglednih svje-
tovnjaka, a sva pjevačka društva u Zagrebu ispjevaše
himnu u čast sv. Ćirila i Metoda, narodau himnu i
.Tebe Boga hvalimo“. Sutra dan je u katedrali izvelo
pjevačko društvo Kolo“ velebni oratorij u čast sv. Ći-
rila od Dr. B. Širole, što se je ovih dana izveo na
svjetskom festivalu u Frankfurtu. :

Pribićević stradava. G. Svetozar Pribićević držao
je po Bosni zborove, koje su mu radikali razjurili.
Oa je protestovao kod predsjednika vlade protiv toga
terora. Naročito je stradao u Foči i Goraždi. Badava.
Predugo je Pribac u opoziciji, pa više ne upaljuje.
Štreberi nemaju računa da i dalje budu uz njega.

Vijesti o kandidatima HPS. Zadnjih su dana spome-
nuti u mjesnim novinama kandidati HPS u raznim kotarima.
S mjerodavne strane doznajemo, da su sve vijesti preura-
njene i sasvim proizvoljne.

DILJEM SVIJETA.

Ogroman pretičak u američkom državnom proračunu.
Američki zakladni ured javlja, da pretičak u prošloj prora-
čunskoj godini iznosi 635 milijona dolara. 'To je najveći pre-
tičak u povjesti američkih državnih financija.

Makedonske želje. U bugarskom sobranju govorio je
prošlih dana u ime makedonske skupine poslanik Kulišev te
izjavio, da se njegova skupina pridružuje vladinoj politici
mira i dobrih odnošaja sa susjedima. Naglasio je, da se pi-
tanje Macedonije ne uzimlje dosta u obzir niti kod Društva
naroda. Zahtijevao je, da bugarski parlamenat nastupi za
pravice bugarskih manjina. Macedonci nijesu apostoli srpsko -
bugarskog zbliženja, ali neće tomu stavljati ni zapreka, ako
se postave preduvjeti za to zbliženje. Zahtijeva, da se urede
neuregjena pitanja Macedonaca od svih država, koje imaju
vlast nad Macedoncima. Pri koncu svog govora spomenuo je
i dogagjaje prigodom putovanja Pavla Radića po Macedoniji
i označio je nastupanje jugoslavenskih vlasti kao ,djelovanje
bijeloga terora“.

Naš spor s Albanijom. Uza sav demarš velikih sila
na vladu u Tirani ipak ova. nije htjela da odmah udovolji
zahtjevu, te je tek na 3. ovog mjeseca bio pušten na slo-
bodu dragoman Gjurašković. Odmah zatim je francuski posla-
nik predao albanskom ministru spoljnih poslova novu notu
naše vlade sa brisanim izrazima, koje je albanska vlada
amatrala uvredljivim. Gjurašković je sa fransuskim poslani-
nikom otputovao u Drač. Očekuje se skoro uzpostavljenje
diplomatskih odnošaja izmegju Jugoslavije i Albanije.

Maršal Foch je imenovan od oxfordove universe po-
časnim doktorom.

Novi poleti preko Oceana. Američki lijetalac Bvrd i
drugovi preletjeli su prošlih dana ponovno ocean i stigli u
Pariz, gdje im je veliko mnoštvo pri dočeku \priredilo odu-
ševljene ovacije. Ovaj lijet bio je skopčan s velikim poteš-
ćama, a i lijetalo je pretrpjelo velikih šteta. “ i

 

adion pere sam:

MUDRA MARICA

 

 

Br. 27. i

 
   
  
  
   
  
  
  
  
 
 

Megjunarodni antinikotinski kongres počeo je prosi
dana u Pragu uz sudjelovanje zastupnika cijeloga svije
Priregjena je i izložba, na kojoj se u slikama i knjigami
može upoznati djelovanje antinikotinskoga pokreta.

Porez na bubikopf. U općini Zerban (Šleska) udana
je porez na kratku kosu: za udate žene 2 marke (32 Dii
nara), a za neudate 1 marku mjesečno. Od poreza su osli
bogjene djevojčice ispod 14 godina. Žene su, razumije |
podnijele prigovor na okražni savjet protiv ove mjere općiu
skog vijeća.

 

Gradske vijesti.

Njegovo Visočanstvo prijestoljonasljednik if
Dubrovniku. Već jučer u jutro rano se pročulo di
dolazi prijestoljonasljednik Petar, i na tu vijest sa
se grad okitio zastavama. Poslije podne u 4 s. stiga
je u Gruž naš najveći ratni brod ,Dalmacija“_na kor
se vozio naš kraljević. ,Dalmaciju“ je pratio jedan |
zarač. U pratnji je kraljevića dvorski doktor, geneti
Prica i njegova dama odgojiteljica, a u Gružu su gl
dočekali zamjenik vel. župana g. Luger, načelnik Di
Škvice i komadant mjesta. Pri dočeku su bili prisult
i pitomci Pom. Vojne akademije. Kraljević je obućti
u mornara, izgleda vrlo dobro, inače je simpaltičit
vidjeti kako se veselo smije i odzdravlja mašući ruli
com. Sa ,Dalmacije“ se odvezao vojnim motoro!
vila ,Solitudo“ koja je skroz preuregjena. Prijestoljt
nasljenik ostaje u našoj stredini duže vremena.

Dobro nam došao! Živio!

Sastanak Gragjanskog Kluba HPS održanj
plošle subote u večer. Na sastanak je došao lijepi bt
organizovanih pristaša HPS, tako da je ovo, jedan
uspjelijih sastanaka kluba. Nakon pozdrava predsjedii
ka slijedio je iscrpivi prikaz političke situacije, osobil
je razbistrea odnošaj sa novim Hrvatskim Blokom,
savremencst programa HPS. Zatim se je povela ri
o kandidatima za buduće izbore, o čemu će se: i
nitivno zaključiti na kotarskom sastanku stranke. *Uopl
je na sastanku vladalo oduševljenje i jednodušno
pristaša. Naprijed za HPS!

Sastanak kotarskih organizacija HPS. U pi
nedjeljak u 10 s. jutra održat će se sastanak delegil
organizacija HPS u dubrovačkom kotaru, te strankini
povjerenika iz mjesta, gdje još nije ustanovljena o
ganizacija. Pozivlju se delegati da nefaljeno dogju!
taj sastanak, koji će se održati u dobrovoljno ustupij
noj dvorani društva ,Bošković“. i

Promjene u dušobrižničkoj službi. U Gružij
odmah po smrti župnika preč. Da. Nika Zloveči
imenovan župnim upraviteljem mp. O. Pio Marot
Sa 1. augusta imenovan je kapelanom Gruža mp.
Vinko Dešić, kapucin. — VIč. Dn. Pero Bijelić, župi
u Vignju, dobio je nmirovljenje, te imenovan biski
skim savjetnikom s pravom na crveni pojas. Čestitan
Na njegovo je mjesto imenovan župnim upravitelj
Vignja vić. Dn. Antun Bačić, kapelan u Blatu.
Vič. Dn. Pavao Poša, kapelan 'u Grudi: imenovat|
kapelanom .u Blatu. ! A