Poštarina plaćena u getov.

e 28.

 

DUBROVNIK, 14. jula 1927.

 

Narodna Svijest

 

GQjena je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno.

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

Izlazi svakog Četvrtka.
_ Pojedini broj. "5 :50 Din.

 

 

za odbor
Tisak Dubrovačke Hnatske ME zi % Birimiša) — Dubrovnik

Vlasnik - izdavač - urednik:
»NARODNE SVIJESTI“ Antun FI1& — Dubrovnik.

 

Gilj hrvatske politike i ,,Hrv. Blok“.

Uz Hrv. Pučku Stranku, koja je skupa sa brat-
skom SLS u konstituanti vodila borbu proti centralizmu,
isticala se je svojom borbenošću i ,hrv. liberalna in-
teligencija“, okupljena u ,Narodnom klubu“, U to vri-
jeme ,vladao“ je u Zagrebu ,predsjednik“ Radić pro-
klinjući svakoga Hrvata, koji se je pri stvaranju Ustava
ove države borio za stvaranje ravnopravne Jugoslavije
na jedinom bojnom polju — u beogradskoj konsti-
'uanti. Svojom demagoškom politikom uspio je da
otme mandate HPS i HZ. HPS, koja se ne sastoji od
profesijonalnih političara, kojima je cilj — mandat,
kao nužna rezultanta jednog pokreta, koji je po svojoj
ideologiji i po svome naziranju na narod, na politički
moral i na pravo u dubokoj opreci sa radićevštinom, u
najcrnje dane Radićevog terora nije prignula šiju, svi-
\jesna, da to ne smije da učini u interesu hrvatstva.
\lstinoljubiv čovjek sjetit će se svih onih pogrda i :pri-
\jetnja, koje su padale na račun HPS i njenih istaknu-

stekao dovoljno iskustva, znaš da je tvoj cilj smirenje
hrvatstva, upravno i gospodarsko ozdravljenje ove naše
države. Ti znaš, da to jedino možeš postići u autono-
mističkoj demokratskoj i pravnoj Jugoslaviji. Stupi
stoga u H. P. S. koja se za taj ideal sustavno od
početka bori sa bratskcm S. L. S. Taj je cilj danas
dosta od nas udaljen. Udaljio nam ga je sa dohvata
tvoj nekadanji vogja, uz koga su do jučer bili današnji
Blokaši, borci za njegovu baštinu. Autonomistički mu-
slimani krivnjom te politike danas se nalaze u taboru
centralizma. Jedini borci za autonomističko uregjenje
ostali su hrv. i slov. ,klerikalci“, Borba će biti teška
ali ta borba te neće stati tvojih gragjanskih prava,
gospodarskog i kulturnog propadanja, H. P. S. i S. L. S.
znale su uvijek i znati će unaprijed da, ne odričući
se svoga programa, iskoriste svoj udio u vladi i uvjere
mjerodavne faktore o istini, da ti nijesi protudržavan
već da tražiš svoje sveto pravo i da te tako neosla-
bljena dovedu do ostvarenja tvojih ideala.
i te vodi Blok ? Izabereš li ih doživjet ćeš,
u parlamentu tuku ma sramotu hrvatstva oko

arhije. Promotri prošlost tih grupa i njihove programe

tih ljudi i priznati, da je sve to mogla izdržati samo Aecije Ho ieOčici RO blike i
\grupa ljudi, koju je prožimalo duboko uvjerenje, e je, konfederacije, mirotvorstva, republike i mo-

je ono što oma propovijeda istina, a njen opstana
\ktvava potreba. ,Popovska“ stranka, proti kojoj je
“ustao velik broj popova, morala je da vodi borbu proj
beralcima, framasoneriji i onim katolicima za koje
"Radić bio ,;providencijalan čovjek“.
: Što je uradila ,hrvatska i napredna inteligencija“
“okupljena u ,Narodnom klubu“ ? Kakvo je bilo njeno
iteško držanje i čime je cpravdala svoj stav u kon-
tituanti ? Hrv. inteligencija ,naprednog“ svjetovnog
aziranja skupljena od profesijonalnih političara stare
apredne i starčevićanske stranke i DiTxumbića, pošto
e primila ma znanje par pehvala, kao n. pr. , politički
agarci“, prešla je k Radiću i dobila mandate. Jeli bio
pravdan njihov stav u konstituanti, jeli Radić imao
pravo kad ih je nazvao ,politički magarci“ ? To nijesu
nikad priznali, ali dobili su — mandate. Realnu po-
itiku, koja je mogla imati uspjeha, odbacili su i po-
jerili svoj politički mozak čovjeku, koga su u mla-
osti pozneali i proti kome su se u muževnoj dobi
orili. — A zašto ? Jer je Radić bio gospodar man-
ata. Ua frankovce, čijom se politikom Hrvati ne mogu
onositi, jer im je štetna, ušli su u legiju pretorija-
maca svemogućeg Augusta: g. Radića, snujući kao
pravi rimski pretorijanci da ga u zgodan čas maknu
zasjednu na njegovo mijesto. Ko se sjeti laskanja
hr. inteligencije“ i njenih listova g. Radiću, čini mu
e, da čita matjecanja Tigelina i Petronija u ,Quo
Vadisu“. To je bio Hrvatski Blok, koji je postojao
zvanično ,da donese slobodu hrv. narodu“, a stvarno,
da intrigama osigura prevlast Radiću ili hrv. ,inteli-
genciji“. Od monarh s'a postali su tada ,hrv. intel genti“
mirotvorci, republikaoci i — sve što je Radić htio —
do rupe. Što sve onda nije bila za tu gospodu HPS?
Kako su samo pljeskali Radiću, kad je obećavao da
će ,popovske“ vogje objesit na trgu sv. Marka.
Kad je Radić izašao iz rupe i potpuno kapitulirao,
htv. napredna inteligencija računajući da ga mase osta-
vljaju, napravila je opet programatski saltomortale i
postala monarhistična hrv. seli. federalistička stranka.
Sa frankovcima i bučevcima živjela je u neprijateljstvu
rimajući neprestano poslastice iz Radićeve torbe, kojim
su se g. Buć i frankovci dovoljno opskrbili.
Prošli su oblasni izbori i kad je ta vajna ,hrv.
napredna inteligencija“ uvigjela da je narod još uz
adića i da su mu mandati posve nesigurni, vidimo
e u zajednici sa frankovcima i bučevcima. Zašto?
/Da se spasi hrv. marod od Radića, sruši centralizam
i postigne — što ? monarhistična federacija, konfede-
racija, republikanska i mirotvorna čovječanska republika.
Gle inteligentnih ljudi, koji su se ukrcali na brod sa
i kormila ovijen hrv. zastavom i zapjevali :
Plovi, plovi, moja lagjo,
U koj goder kraj,
Ja ti cilja još ne nadjoh
Sama cilj si daj
Koji cilj može imati taj Hrv. Blok izuzev postignuće
'mandata ? Hrv. izborniče, koji'si kroz ovo devet godina

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

tvoja će im pamet reći: nećemo vas, jer ne nosite
korist, već štetu. Ti ne smiješ prepustit svoje dobro
ljudima, koji prepuštaju tvoj cilj — udesu, već treba
da prigješ H. P. Stranci, za koju znaš što hoće i
kuda ide.

 

Ćime se sve služe naši protivnici.

Kako su već raspisani izbori, pa ako zagjete u
koje selo čujete gdje Vam seljaci pripovjedaju, da su
im rekli sada radićevci a sada federalistički korteši,
kako narod nesmije poći uz H. P. S. pošto nju vodi
Slovenac Dr. Korošec.

Još su prije redićevci na najbezsramniji način
u narodu klevetali H. P. S. nazivljući ju srpskom po-
drepinom, valjda zato što su dalekovidne vogje H. P. S.
odma u početku uvigieli da od zapećarske politike za
Hrv. Narod nema ništa, ie kao jumaci od oka i djela
a ne kukavice od ripe, smiono stupiše u parlemenat,
u kojemu, pred cijelim svijetcm, kazaše braći Srbima
.da hrvatski narod nije zarobljena raja već narod slo-
bodni i razumni, koji je došao u sklop ove države
ne kao gragjanin drugog reda već kao jednakopravni
brat k bratu. Pa i ako je u ono doba bio vrlo malen
broj poslanika H. P. S. u parlamentu, ipak su se ti
ljudi znali da kud i kamo većim strankama nametriti
i da ih nagovore da se njihovi pravedni predlozi usvoje.
Nama je u svježoj uspomeni kako i sami radikalni
prvaci se dive tako stvarnim predlozima našeg dičnoga
Dr. Dulibića i nemogu da nagju razloga da se tako
stvarni predlozi odbiju (na primjer porez ua vino i t, d.)
i predlozi Dr. Dvlibića se usvajaju sa ogromnom ve-
ćinom glasova. Ali, dok su to uvigjavniji Srbi uvaži-
vali, dotle velikosrbi se pobojaše da im mala šačica
Hrv. Pučana ne bude na putu njihovim velikosrpskim
planovima te počeše po beogradskim ulicama lijepiti
plakate protiv hrvatskih pučana, pozivljući ih, daioni
peput Radićevaca idu kući i ostave Becgrad. Naši pu-
čani su shvatili ma čiji bi mlin ta voda pošla, pak su
kao kontrola i nadalje ostali u parlamentu, uza sve to
što su s dana u dan bili od velikosrba sve više prezi-
rani. Dok su naši pučani tako žilavu borbu vodili
u parlamentu u obranu hrvatskih interesa, dotle su
radićevci u hrvatskim krajevima, vodeći pe gobnu apsti-
nenciju, ušli u narod klevećući H. P. S. da se je pro-
dala Srbima, a hrvatski na:od je tim novim prorocima
povjerovao i ostavio pri drugim izborima svoju zaslužnu
Pučku Stranku, a prešao u tabor apstinenata radićevaca.

Kada smo pri oveme nameće se pitanje: da li
je naš narod mogao da vjeruje ovakovoj bezobraznoj
kleveti. Mislim ne. Nije hrvatski narod smio da u ovo
vjeruje, pošto mi svi znamo, da smo mi samo dotle
dobri Hrvati doklen smo i dobri katolici, Digni Hrvatu
katol. vjeru, više on nema ni narodnosti. To nam naj-
bolje svjedoči slučaj u Visu, gdje se je nekoliko Hrvata
katolika iz prkosa popravoslavnilo i odma su se posr-
bili (radikalili). Od svih hrvatskih stranaka jedina je

Pučka Stranka, koja megju svim ostalim ima i kulturno
katolički program.

Dok sam g. Radić psuje cijeli kat. Episkopat,
i dok izvrće i sam ,Očenaš“ kojega je sam Isus naučio
moliti te mjesto ,dogji kraljestvo tvoje“ on uči ,dogji
republika hrvatska“, dotle Hrvati pučani uče narod, da
poštenje i kršćanska načela moraju vladati u politici;
dok se bore protiv liberalnih Demokrata i Radikala
u parlamentu za vjeronauk u školi, a jedine novine
H. P. S. dižu se protiv progona Grkokatolika u Bosni
i Dalmaciji te uopće nepravda, s kojima hcće liberalci
u parlamentu da oštete Hrvate katolike, dotle S. Radić
i njegovi korteži propovjedaju narodu kako će Radić
prevariti Srbe. Sam S. Radić u parlamentu daje izjavu
kao Ministar prosvjete, da su Hrvati Austrijanci, a Pa-
šiću poručuje, da će onda u državi sve ići po loju,
kada on Hrvate prevede preko Starokatolicizma u Pra-
voslavlje. Pa da u narodu pokoleba vjeru svojih pra-
djedova, grdi na sve strane i na svim svojim zboro-
vima katoličko svećenstvo, piše u »SI. Domu« protiv
proslave tisućgodišnjice Hrv. kraljestva, u Krašiću pred
10.000 slušalaca grdi sve hrvatske Biskupe i nazivlje
ih pijancima, zato što šalju zajedničku poslanicu hrvat-
skom narodu da što svečanije proslavi tisućgodišnjicu
hrvatskog kraljestva. Kasnije se druži starokatoličkim
svećenicima i na svim linijama ih podupire a nastoji
da po svim selima nagje svoje organizatore ljude, koji
malo mare za Crkvu, za misu i sve, što je katoličkoga.
Da pak ovo sve pokrije, predstavlja jedino svoju stranku
čisto hrvatskom, dok na one druge viče da nijesu
hrvatske. Sve je to. pošlo donekle, ali kad je narod
uvidio gdje je laž a gdje je istina, onda je poćeo da
listom ostavlja Radića a da se i opet povraća u pravu
istinsku hrvatsku stranku fo jest u pučku stranku,
kako to dokazuje srednja Dalmacija |

Sada kada je Radić pokopao republiku, postao
ceniralista veći i od samog Pašića, odrekao se svega
hrvatskog pa čak i naziva svoje stranke, e više se neda
reći H, P. S. da je srpska podrepina. Ma zato mu ne
smeta širiti u narodu laži da nas pučkaše vodi Dr. Ko-
rošec kao da tobože mi nemamo našeg Barića, pred-
sjednika stranke, našeg Dulibića, Šimraka i ostale, koji
vode H. P. S. i koji su dorasli sami i najboljim poli-
tičarima u državi, sa kojima se mi dičimo i kojim vje-
rujemo, da će oni jedini pomoću svijesnih hrvatskih
birača, koji će za njih glasovati, donijeti sreću hrvat-
skom narodu, što dao Bog da se na skoro obistini.
Braćo seljaci i gragjani jedini Vam je spas u H. P. S.

F. Banić.

Splitski sastanak katoličkog daštva.

Još samo dva tjedna dijele naš od početka sa-
stanka hrv. kat. djaštva u Splitu. Sve naše djaštvo i
njegovi stariji prijatelji očekuju ga s veseljem i živim
interesom. To najljepše dokazuju brojne prijave uče-
snika, koje nam dolaze i ovih zadnjih dana. Očeku-
jemo ih još veliki broj. Molimo ipak sve one, koji se
još kane prijaviti, da to učine što prije, jer nam je to
potrebno, da uzmognemo za vremena valjano udesiti
sve potrebne pripreme, a naročito da im se mogu za
vremena poslati legitimacije, bez kojih se ne može
nitko poslužiti povlasticom vožnje željeznicima i paro-
brodima uz polovicu vozne cijene.

Učesnici neka se javljaju na adresu dra Milana
Petrovića, Zagreb, Kaptol 27, ili kojima je zgodnije,

osobito zadnji, na adresu velč. g. Vjekoslava Stella,
Split, Biskupsko sjemenište,

Za legitimaciju dužan je svaki učesnik platiti 5
Din, Zato svaki dobiva s njome i ček
neka odmah ispuni i novac doznači.
s prijavama l <

50% popust na željeznicama.

Povlast za polovicu vozne cijene na svim držav-
nim željeznicama je konačno isposlovana. Već ranije
isposlovana je za vožnju na parobrodima Dubrovači
i Jadranske. plovidbe. Povlastica vrijedi u razmak
19 do 28. jula. Upozorujemo na dvoje: na željezni-
cama ima svaki uzeti cijelu kartu, koja će mu onda
vrijediti i za povratak kući, Svatko neka dade na po-

 

platuicu, koju

Foje se

 
 
 
 

 

!

ezzštvenio